Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Hitier verzadigde het Duitsche volk. Hoofdpijn, Kiespijn. Wat deed de Middenstandsraad in 1935 Schoonmaak Buitenland. Binnenland. ASPIRIN Provinciaal Nieuws Zaterdag '4 April 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 14 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Va ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Aan een overvloedigen maaltijd. Maar nu is de provisiekast leeg. Thans jacht op grof wild? Over een paar jaar zal de vrede in Europa meer dan ooit in gevaar zijn. Nog slechts drie jaar geleden bestond de meerderheid van het Duitsche volk uit principieele tegenstanders van het nat.-soci- alisme: socialisten, communisten en aanhangers van het centrum. Deze meerderheid echter was uit zulke heterogene bestanddeeien samengesteld, dat haar macht uitsluitend een negatieve was; de drie groepen gezamenlijk waren tegen het nat.-socialisme, maar het centrum stond per slot van zaken nog veel verder van de communistische- dan van de nat.-socialistische partij af. Om kort te gaan: drie jaren geleden was er geen enkele be- stuursmeerderheid in Duitschland ook geen nat.-socialistische. Hitter kreeg het bestuur des rijks in handen door verraad (von Papen) en door eigen brutale machtsaanmatiging. Vele millioenen Duitschers ver- wenschten hem in die dagen. En thans, drie jaar later slechts brengt 99 pet. van het volk zijn stem op dezen zelfden mensch uit. De totaliteit des volks die schaarde zich achter hem, keur de zijn politiek goed en ziet in Hitier den bevrijder. Deze jongste Duitsche verkie zing is een comedie genoemd, een farce. De wereld zal deze demonstratie niet al te ernstig nemen, verzekerde de „Times". Inderdaad, zoo is het. Geen objectief oordeelend mensch gelooft er aan, dat Hit- Ier met concentratie-kampen en andere gepoe-methoden millioe nen socialisten, communisten en democratische kerkelijken kan hebben „bekeerd". Meer dan de Duitschers op het oogenblik zich zelve bewust zijn, begrijpen wij, buitenlanders liet, hoe het Duitsche volk onder hoogen zedelijken druk ter stem bus is gedreven en daar, indien het geen overtuigde aanhangers van het regiem betrof, „ja" heeft gestemd uit vrees voor het brand merk des landverraders, hetwelk men den tegenstrevers van Hitier reeds vooraf en nadrukkelijk op het voorhoofd had gedrukt. Het blijkt, dat er ook nog is geknoeid bij de telling der stem men en dat b.v. blanco-stemmen als vóór Hitier uitgebracht, wer den aangerekend. Er is heel veel tegen de stem ming van Zondag en haar resul taat in te brengen, maar we moeten daarnaast toch ook weer objectief genoeg zijn om -te er kennen, dat dit resultaat langs welke wegen en met welke middelen dan ook bereikt iets geweldigs is; in drie jaren tijds blijkt Hitier er in geslaagd te zijn om zijn millioenen tegen standers, zoo niet te bekeeren, dan toch" te kneden. Hoe heeft hij dat bereikt? Men kan een hond slaan en ranselen als men 't hongerige beest tenslotte een lekkere maal tijd voorzet, dan zal hij de hand van zijn beul lekken. We hebben veel te veel res pect voor bevriende staatshoof den en voor de bepalingen, die ons wetboek van strafrecht om trent de bejegening van deze persoonlijkheden bevat, dan dat we het zouden durven bestaan om den Duitschen Fiihrer met een beul te vergelijken. Dat is onze bedoeling dan ook inder daad niet. We willen slechts vastleggen, dat Marxisten, noch katholieken of evangelischen in Duitschland reden hebben om hoog op te geven over de dagelijksche be handeling door 't nat.-socialisme. En toch lekten al deze men- schen op Zondag j.l. de hand des Führers Dat komt o.i. omdat het Duit sche volk in zijn geheel hongerig was en door Hitier een over vloedigen maaltijd kreeg voor gezet. De Duitscher is van nature trotsch op zich zelf, op de macht en grootheid van zijn volk, op de kracht van zijn weermacht. Elke Duitscher is een Nietzsche, hij weet zich 'n beetje „Über mensch". En dit volk lag jaren lang geknauwd in een hoek der Europeesche samenleving, daarin gedreven door de overwinnaars van den wereldoorlog. Jaren lang heeft dit volk ge hongerd. Naar vrijheid, rechts gelijkheid en... de oude militaire fanfares. Hitier heeft het toen gegeven: legers Militaire muziek kanonnen vliegtuigen Zeppe lins De Rijnversperring van Vredestractaat en Locarno-pact werd verbroken, de gelijkge- rechtigheid werd geforceerd. Dat alles moge niet naar het beginsel van den marxeist of den evangelischen zijn geweest, het was naar het hart van eiken Duitscher, hoe deze overigens ook politiek of geestelijk moge zijn afgestemd. Maar thans is de kast, waaruit Hitier de grondstoffen haaide voor de maaltijden waarmee hij het volk geestelijk verzadigde, ledig. Nu hij het toppunt van zijn grootheid heeft bereikt, staat hij voor het begin van zijn neer gang. Nu zullen de 99 procent er langzaam 98 worden, 97, 96 enz. De Duitscher heeft zijn leger en vloot en zijn parades. Het Rijnland is vrij, de gelijkge- rechtigheid is hernomen en dus staat niets hem meer in den weg om zich ten volle mensch en Übermensch te voelen. De algemeene geestelijke be hoeften zijn bevredigd; de indi- vidueele behoeften moet Hitier onvervuld laten. Dat moet op den duur tot zijn neergang lelden. Tenzij... o— Het is de vloek van de dicta tuur, dat het volk voor den per soon des dictators begeesterd moet worden gehouden. De dic tator blijft zijn plaats en positie slechts rechtvaardigen door het stellen van buitengewone daden, waartoe de massa geen ander in staat meent. De Duce heeft in Italië zelf wonderen verricht, - hij hergaf aan het land b.v. de uiterlijke orde. Hij tooverde groote legers uit den grond en hij zette tegen het buitenland een mond op, zooals dat nog geen minister president had durven doen. Tenslotte echter kwam het oogenblik, waarop alle moge lijkheden van groote-dingen in het binnenland waren uitgeput. En toen moest Mussolini zijn blik tot over de grenzen richten. Deze blik bleef voorloopig rusten op het zwarte keizerrijk in Afrika. Gesteld, dat de oorlog met den Negus zal worden ge wonnen en dat de eerste jaren van triomfvreugde zijn verstreken. Dan moet Mussolini wéér een wonder wrochten. Zal hij dan ten oorlog trekken tegen Frank rijk ter „bevrijding" van de Ita lianen in Zuid-Frankrijk? Een paar jaren wellicht zal Hitier kunnen teren op de glorie van volksbevrijder, maar binnen de Duitsche grenzen zelf, valt nu niets meer te herstellen tegen over buitenlandsche dwang. Wil hij het Duitsche volk afhouden van de behartiging van indivi- dueele en groepsbelangen, wil hij den terugkeer tot eigene politieke en cultureele inzichten voorkomen, dan zal hij ook in de toekomst daden moeten stellen, welke alle tegengestelde volkshartstochten in één natio nalistisch vuur samensmelten. Hij zal buitenlandsche machten als „vijanden" moeten brandmerken, twisten moeten brandmerken, twisten moeten omketenen om Danizig, Memel, om Oost-Pruisen om koloniën en op den duur zelfs om Elzas-Lotharingen. En hij zal daden hebben te stellen, óók al zouden die in gaan tegen plechtige overeen* komsten inzake een 25jarigen of een eeuwigdurenden vrede. Zijn dictators-noodlot zal hem drijven om nieuwe overeenkomsten te verscheuren. Zooals zijn dictators-noodlot hem thans dreef om het Locar- nopact onder zijn voeten te vertrappen. Md. Al wat U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een Mljn- hardt's Poeder. Per stuk 8 ct. doos 45 ct. Bij Uw Drogist. De Middenstandsraad publiceerde zijn verslag over 1935 en daarin komt ook een hoofdstuk voor over de on- gewenschte concurrentie. Behandeld worden o.a. Het cadeaustelsel. Op dit gebied is buiten de regeling in den sigaren- en sigarettenhandel nog niet veel bereikt. Minister Verschuur heeft te dezen opzichte veel voor-arbeid ver richt, doch hij trad af. Toen kwam Minister Steenberghe deze ging vrij spoedig heen omdat hij zich, wat de devaluatie-kwestie betrof, niet met de opvattingen van zijn collega's kon vereenigen. De kwestie van het cadeaustelsel bleef liggen. De Mid denstandsraad heeft zich nogmaals tot den Minister gewend om regelend te willen optreden, waarbij ook ge wezen werd op het feit, dat de warenhuizen en de filiaalwinkels artikelen tegen den kostenden prijs verkochten als lokartikel. Dit is wel geen cadeau-systeem, maar het is broertje en zusje. Het verkoopen van apparaten voor gas, electriciteit etc. door overheidsbedrgven. De Middenstandsraad verzette zich gedocumenteerd tegen het zich be geven op middens tandsgebied der overheidsbedrijven door bijv. het verkoopen en het propaganda maken voor de apparaten voor gas, electri citeit enz. Te dezen opzichte moest samenwerking komen met den dis- tribueerenden middenstand. De Regeering kon zich met deze conclusie vereenigen en heeft geen bezwaar om een commissie te be noemen, welke deze aangelegenheid bestudeerde en met practische voor stellen bij de Regeering zou aankomen De middenstandsraad zou een voor dracht opmaken van drie dubbeltallen, die de betreffende bedrijfsgroepen in die commissie zou vertegenwoordigen Uitbreiding van het grootbedrijf en den detailhandel. De Middenstandsraad is van mee ning, dat het noodzakelijk is de eventueele uitbreiding van het detail handel-grootbedrijf, filiaalwinkels, coöperatieve verbruiksvereenigingen te toetsen aan de wenschelijkheid, opdat gewaakt wordt voor noodelooze afbrokkeling van den zelfstandigen handeldr ij venden en industrieelen middenstand. Dus een soort uitbrei dingsverbod van het groot-winkel bedrijf, indien dit ten behoeve van onafhankelijken middenstand zou zijn. Het handeldrijven van ambte naren. Het wordt een misstand genoemd, dat ambtenaren, die een behoorlijk bestaan hebben, zich direct of indirect werpen op het middenstandsgebied door het openen van winkels, het verkoopen van artikelen ookinniet- winkel verband. De Regeering schreef aan verschillende autoriteiten om zoo goed mogelijk te zorgen, dat de ambtenaren zich hiervan onthouden zullen. Goed bezoldigde ambtenaren moeten niet medewerken, de werke loosheid te vergrooten. Op verschillende autoriteiten is echter niet te rekenen en daarom is het noodzakelijk om voortdurend op dit aambeeld te hameren, Zoo kunnen wij doorgaan met het opsommen van hetgeen de Middenstandsraad op zijn gebied heeft gedaan, met of zonder succes. Het kan niet ontkend worden, dat de taak van den Middenstandsraad zeer zwaar en veelzijdig is en dat de middenstand het hoofd te bieden heeft aan ontelbare euvels. Vele euvels komen van en door de collega's en daarom is een eerste vereischte, dat grootere saamhoorigheid onder de middenstanders gaat heerschen. Hoe grooter onderlinge saamhoorig heid, hoe beter men weerstand zal kunnen bieden aan de concurrentie van andere bedrijfsgroepen. Hoe moeilijker de economische situatie van ons land wordt en ex- minister Steenberghe heeft hierom trent gesproken op de Kath. Kies- vereeniging te Roermond, waarbg hij een somber beeld ophing van de Nederlandsche vooruitzichten op economisch terrein, wanneer de re geering niet van tactiek verandert hoe feller de concurrentie gaat worden. Vooral zal men trachten zijn portie te bemachtigen op het terrein, dat door den Middenstand wordt be- heerscht en waar men zoo gemak kelijk kan ageeren. Zij vinden slechts verdeelde tegenstanders tegenover zich. Dan moet de middenstand het afleggen. Zonder krachtigen onderlingen band is elke saneeringsactie kracht verspilling. Het is te betreuren, dat zulks niet algemeen wordt ingezien, alhoewel de neiging groeiend is om in dïze richting stappen te onder nemen. De komende economische tijd is die van samenwerking, niet meer van de vrije actie van het individu. Men kan dit betreuren, doch op tornen tegen deze onvermijdelijkheid leidt tot ondergang. geeft menige huisvrouw en meisje ruwe en roode werkhanden. Deze worden wederom spoedig gaaf, zacht en blank door Purol. DE OORLOG IN ABESSINIË. SNELLE ITALIAANSCHE OPMARSCH. Op het Noordelijk front in Abes- sinië lijkt thans alle weerstand van de troepen van den Negus gebroken en zijn de Italianen in staat om in snel tempo op te rukken zonder dat het tot belangrijke gevechten behoeft te komen. In het Westen naderen ze de stad Gondar en het Tanameer;in het centrum namen ze bezit van Sakota en in het Oosten bereikten ze de streek van het Ashangi-meer. Een ander opmerkelijk succes hebben kolonnes Italiaansche kameel- ruiters behaald. Zij zijn van Assab in Erithrea uit, om den Moessali berg heen, trekkende door heete Lava- woestijnen, overzoutvlakten enrotsen, opgerukt naar het sultanaat Aoessa, dat aan de westgrens van Fransch Somaliland is gelegen. Het schijnt dat ze in het sultanaat gced zijn ontvangen en dat de sultan zelf, die geen vriend van den Negus moet zijn, dadelijk zijn onderwerping aanbood. Dessie wordt thans ook vanuit het Oosten, dus uit het sul tanaat Aoessa, bedreigd. GEEN BOMBARDEMENT VAN AMBULANCES In verband met het nieuwe protest van den Negus te Genève tegen 'n reeks bombardementen van ambu lances wordt in bevoegde kringen te Rome gedementeerd, dat de Italiaan sche vliegtuigen eenige Roode Kruis- ambulances hebben gebombardeerd. In het Ethiopische protest wordt melding gemaakt van een Zweedsche ambulance te Yanserei*. Te Rome is zelfs de naam van deze plaats niet bekend. De Italiaansche vliegtuigen hebben wel Yargalem gebombardeerd, doch, naar men verklaart, de ambu lances geëerbiedigd. Tenslotte ontkent men te Rome, dat de gebouwen der Fransche Lazaristen te Gondar zijn gebombar deerd. Het spreekt meent men van zelf, dat het bombardement van Harrar uitsluitend militaire objecten tot doel had. ITALIË HEEFT MEER TROEPEN NOODIG. Naar uit Rome wordt bericht, zijn de onder-officieren en minderen, auto mobilisten van de luchtmacht van de lichtingen 1911 en 12 onder de wapenen geroepen, evenals de onder officieren van het commissariaat van de luchtvaart van de lichtingen 1902, 03, 04, 05 en 06. DE KOSTEN TOT HEDEN. De campagne in Oost-Afrika heeft den Italianen tot dusver 7.120 millioen lire gekost. Van deze uitgaven komen ten laste van het departement van oorlog 3.380 millioen, van marine 725 mil lioen, van luchtvaart 850 millioen, van koloniën 2.100 millioen, vanbin- nenlandsche zaken 164 millioen, van buitenlandsche zaken 350.000 lire. De effectieven, die op het oogenblik aan de campagne deelnemen, worden nog steeds uitgebreid. Naar schatting zijn meer dan 450.000 man blanke troepen op het oogenblik over de beide fronten in Abessinië verdeeld, daaronder be grepen de arbeiders. DE ZESDAAGSCHE. Eindelijk is er een Zesdaagsche verreden in Amsterdam, waarbij de publieke belangstelling zoodanig gering was, dat er goede vooruit zichten voor het definitieve einde van dergelijke evenementen in Ne derland zijn geopend. Men wijte deze geringe belang stelling niet aan de tijdsomstandig heden. Voor sport is er altijd nog wel geld beschikbaar; 40.000 men- schen hebben Zondag j.l. hun dure guldens geofferd om het Belgische zorgt I Aspirin voor een betere circulatie van i het bloed en veroorzaakt zodoende de uitscheiding i van schadelijke stoffen, die pijnen veroorzaken, 1 Daarom ook voor UNeemt f hef product van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar ir de oranje-bandbuisjes var» 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabi. a 10 ets. %'WJCLgt' elftal in het Amsterdamsche stadion met 80 te zien kraken. Voor 80.000 a 100.000 gulden aan aangevraagde plaatsbewijzen moes ten wegens tekort aan ruimte wor den afgewezen. Neen, het publiek heeft het Zes- dagen-spektakel dóórgekregen, dank zij de zeer gedocumenteerde ont hullingen over dit kermisgedoe in de pers. Onbegrijpelijk is, hoe een groot deel dier pers thans toch weer haar uiterste best doet om de lezers te doen gelooven, dat het met die sport dezen keer toch wel heusch en waar hóóge ernst is. Neen, daar tippelt de massa niet meer in DE HINDENBURG OVER ONS LAND. Voor duizenden is het wél een aangename verrassing van sportieven aard geweest, dat de bestuurder van den nieuwsten en grootsten Zeppelin „Hindenburg", Nederland op een gratis-voorstelling in de lucht heeft getracteerd. Op zgn eerste reis naar Zuid- Amerika is het luchtschip met 91 man aan boord, over ons land ge varen, het moet een majestueus schouwspel zijn geweest. Zal het bij een gratis voorstelling blijven We denken, dat de vriendelijkheid met zeer zakelijke bedoelingen zal zijn bewezen, de Duitschers hopen n.l. nog steeds, dat ze het noodige kapitaal voor een luchtschipverbin ding NederlandIndië in ons land zal kunnen vinden. DE REISBELASTING. De voorgenomen heffing van een reisbelasting blijft de publieke aan dacht vragen. Van dag tot dag groeit het aantal adressen aan de Tweede Kamer en de regeering om bezwaren tegen het ontwerp kenbaar te maken en eigenaardig is, dat thans elk bewijs van adbaetie van de belanghebbende groepen uitblijft niettegenstaande in de nieuwsbladen werd gevuld, om te betoogen, dat de regeering schandelijk in verzuim was door niets te doen, terwijl de Nederlanders het gespaarde geld bij millioenen over de grenzen droegen en in het buitenland allerlei maat regelen werden genomen om de vacantiegangers in het eigen land te houden. Het wetsontwerp is nu in de af- deelingen onderzocht en ook in de Tweede Kamer blijken de bezwaren breed te worden uitgemeten. Het voorloopige oordeel onzer volksver tegenwoordiging is niet bepaald gunstig en het laat zich aanzien, dat de reisbelasting er niet zal komen, wanneer de regeering geen belangrijke concessies doet op be paalde punten. We zijn geenszins zelf blind voor de fouten, welke het ontwerp aan kleven, maar meenen, dat er in het algemeen te weinig aandacht wordt geschonken aan het feit, dat er mede zeer groote voordeelen zijn aan te wijzen. En niet alléén voor den fiscus VENRAY, 4 April 1936. VERBOD VAN STEKEN VAN PLAGGEN ENZ. Burgemeester en Wethouders van Venray waarschuwen nogmaals, dat het TEN STRENGSTE VERBODEN is op alle gronden der gemeente, dus ook op de gronden gelegen op de bladen 1, 2, 3, 4, 5, 8, en 9 van Sectie H van het kadaster, grenzen de aan de gemeenten Maashees Overloon, St. Anthonis, Bakel en Deurne, veen, aarde, zoden, plaggen of heide weg te nemen, te struwelen of heide te hakken of te baggeren of daarop eenige daad van eigendom te verrichten. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld, wordt door de ge meente over gestoken plaggen enz. als zijnde haar eigendom beschikt, terwijl overtreding van dit verbod strafbaar is gesteld bij het Wetboek van Strafrecht. Men zij dus nadrukkelijk gewaar schuwd. Venray 1 April 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. TURFSTEKEN, Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat wederom gelegenheid wordt gegeven tot het steken van turf in de Peel a f 2.per dag. Zrj die hiervan gebruik wenschen te maken moeten zich aanmelden Maandag 6 April a.s. tuschen 5 en 6 uur namiddag ten kantore van den Gemeente-Ontvanger „Onder den Boog". Aanwijzing zal worden gedaan aan de Kraaijenhut door den Kantonnier Engels op Dinsdag 7 April a.s, des voormiddags 8 uur. Gestoken mag worden Woensdag 8, Donderdag 9, Vrijdag 10, Dinsdag 14 en Woensdag 15 April a.s. Het zoogenaamde korten of steken mag slechts door één per soon geschieden. Na Maandag 6 April a.s. zal geen gelegenheid meer worden gegeven tot het verkrggen van een vergun ning tot turfsteken. Venray 1 April 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. VERKOOP VAN TURFSLIJK. Burgemeester en Wethouders van Venray zullen publiek verkoopen bij opbod onder de gewone betalings voorwaarden ter plaatse op Dinsdag 7 April a.s., des voormiddags 9 uur precies; 7 slagen turfslijk in het Venraysch Broek. Venray, 31 Maart 1936. MARKTBERICHT. Woensdag waren ter veemarkt alhier in totaal aangevoerd 281 stuks, t.w.dragend vee 25, vet vee 28, gust vee 39, kalveren 2. biggen 187. Handel matig. Prijzen dragend vee van f 130 tot f 210, gust vee van f 65.tot f 120., vet vee van 21 tot 24 cent. biggen van f 8 tot f 12.— P.D.V. „DE EENDRACHT." Uitslag van de op 29 Maart ge houden wedvlucht op Wandre (94.30 K.M.) met oude duiven. Los 10 uur met Z.O. wind. Eerste duif 11.18.52. Laatste duif 11.27.46. Ie en 21e prijs Tonen-Strijbosch 2e, 8e, 12e en 2e overduif A. Loonen 3e en 19e L, Coopmans4e, 5e, 9e en 17e J. van Houdt; 6e en 15e J. Boom7e J. Derkx 10e en lie P. Strijbosch 13e en 22e J. Dinjens 14e en 18e H. Janssen16e A. Jen- niskens 20e G. Phiiipsen le over duif J. Strijbosch. VALK-REVUE. Constantia neemt revanche. De eindspurt is voor de Valken te machtig geweest. In Wanroy sneu velden de rood-zwarten tegen het beter spelende Constantia met 31. Ofschoon Constantia goedkoop aan de twee eerste doelpunten kwam, was de overwinning verdiend. Daar de overige favorieten wonnen, zijn de papieren der Valken sterk

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1