Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten. handboogsport, waar men slechts spreekt van sportbroeders. Zou dit kwaad zich ook in onze sport gaan inburgeren, dan is de voorvaderlijke traditie hierin kapot. De vraag deed zich dan ook gel den hoe handnaven wij het beste de zuivere traditie Nadat het Nederlandsche Episcopaat gemelden Bond voor heel het land heeft aan gewezen, is St. Sebastiaan aan het werk getogen om het dreigende euvel te bestrijden. Men mag niet uit het oog verliezen, dat juist in de sport de mensch zich uitleeft en de indruk ken, die op reizen en trekken in de Vereenigingen opgedaan, worden in z.g. neutrale milieu's zoo nivelleerend werken ten opzichte van het Geloofs leven. De tijd, dat men alleen in de kerk katholiek zijn moest is reeds lang voorbij. Ons katholicisme moet overal en altijd tot uiting komen, krachtig en daadwerkelijk. Laten we rondom ons zien en ge staat ver baasd over de krasse vormen, die het anti-katholicisme heeft aange nomen, juist omdat daar de katho lieke beginselen niet werden uitge dragen door de katholieken. Samenwerking met den Nederl. bond is niet tot stand gekomen, maar de rede daarvan werd door spr. uiteengezet. Met een korte sa menvatting van 't gesprokene sloot spr. zijn rede. De heer Gooren dankt en zegt bespreking toe. De heer Wijnhoven, secretaris van genoemden bond, te Eindhoven, be sprak hierna technische aangelegen heden. Dr. Poelsen het (Nat.) Socialisme. In den pas verschenen Thijm-al- manak schreef Pater Jac. Jacobs M.S.C. een artikel over dr. Poels. Speciaal vraagt hij naar den eigen lijken grondslag van Poels' geheele leven en streven en antwoordt: 't is zijn diepe overtuiging, dat het chris tendom waar is en dat een wereld zonder en tegen Christus in ellende en leed moet ineenstorten. Dan schrijft pater Jacobs o.m. Alleen een christenwereld kan een gelukkige wereld zijn. Wie het volk werkelijk bemint, moet daarom onverbiddelijk strij den tegen elk stelsel dat het volk ontkerstent. Dat verklaart de felheid waar mee deze mensch die nog nooit een medemensch wetens en willens kwaad heeft gedaan, deze man met het hart van een goed kind, is opgetreden tegen het socialisme: alleen omdat hrj in 't socialisme een aanslag zag op het christen dom, een aanslag op de ziel en dus op het geluk van het volk. Dat verklaart de voor sommigen onverklaarbare felheid, waarmee deze acht en zestig-jarige het nationaial-sociaiisme te lijf gaat; ook dit is eenig en alleen omdat hij, scherper dan de meeste an deren, vanaf den beginne het ge vaar heeft gezien, dat dit stelsel meebrengt voor het christendom en dus voor het geluk van het volk. Poels gelooft onvoorwaardelijk dat het Christendom waar is; maar dat het dan ook totaal waar is; dat het waar is niet voor een stuk van den mensch, maar voor den heelen mensch; niet enkel voor den Zondag, maar even goed voorden werkdag; niet enkel voor het per soonlijk leven, maar evenzeer voor het maatschappelijk; niet enkel voor het strikt-kerkelijk levensge bied, maar ook voor het wereld lijke, voor alle levensgebieden zon der uitzondering. Een indrukwekkende uiting van St. Jozef- vereering. De jongste der parochie's in Hel mond bestond half Februari twaalf en een half jaar. De koperen Herder en z'n trouwe medehelpers de kape laans, voelden een drang in zich hun dankbaarheid te uiten voor de ontel bare genaden en weldaden, welke de Hemel op zoo duidelijke voorspraak van Sint Jozef in deze periode aan de jonge parochie schonk. En de jubileerende parochiefamilie uitte haar erkentelijkheid, door in een eerbied-afdwingend aantal het familie feest, de parochieweek, mede te maken, welke, dank zij ook het be geesterend woord der Eerw. Paters Henricus en Nienwenhuizen, zoo schitterend slaagde. Hiermede zou dit koperen feest tot het verleden behoord hebben, las de vurige St. Jozef-pastoor niet bij toe val, dat er in ons land ook een bede vaartplaats bestond van den Be schermheilige van zijn parochie en welde Smakt, dat daar als een nederig Nederlandsch Nazareth achter Venray zoo pretentieloos tusschen de bosschen verscholen ligt... Voelhorens werden uitgestoken, voorbereidingen getroffen, een kort maar overtuigend woord tot opwek king gesproken, opdat toch maar zeker niet heel de Bult naar dat heel kleine plaatsje zou medegaan.... de schapen kenden hun herder! Vgf honderd parochianen gaven zich op voor de reis per autobus, ook velen verkozen een bedetocht per fiets Sint Jozef zorgde voor schitterend weer, ongeveer allen naderden 's mor gens eerst in de parochiekerk terH. Tafel, en daarna begon de pelgrims tocht. Even dreigde een minder en on voorzien oponthoud in de Peel de vlotte gang en stemmige bedevaarts sfeer te verstoren, maar weldra was ook dit verdriet geleden, en zoo for meerde zich om half twaalf op de Smakt de Bultsche processie, afge haald door den WelEerw. Heer Rector met zijn misdienaars en de fanfare. Het was een indrukwekkende manifestatiedie vele honderden vrouwen en mannen, elke godsdien stige vereeniging op den Bult zoo ruim vertegenwoordigend, biddend en zingend op te zien trekken naar St. Jozef. Bovendien gaf een gedeelte der bekende Sacramentsprocessie en de Smakter fanfare het geheel een fieurigen aanblik. Tevens werd een groote en prachtige offerkaars in de processie meegedragen. In beide overvolle kapellen werd vervolgens een H. Mis opgedragen; het zangkoor der damescongregatie zong onder leiding van Kapelaan v. Cuyck op verdienstelijke wijze een driestemmige Mis. Na de Hoogmis hield de ZeerEerw. heer van Leeuwen een predicatie, waarin hrj nog eens duidelijk uiteen zette het doel dezer processieSint Jozef in zijn genadeoord te komen bedanken voor Zijn zichtbare voor spraak in den hemel, en Hem met aandrang te bidden onze vele paro chianen zonder werk, te verlossen van dien vreeselijken geesel der werkloosheid. Vervolgens werd het nieuwe, moderne en kunstzinnige vaandel gewijd, dat ook op de vol gende bedevaarten naar de Smakt, telkens op den eersten Zondag na St. Jozef, de talrijke bedevaartgangers naar het genadeoord zal leiden, onder de smeekbede „Sint Jozef, bescherm uw parochie." Na de preek waren allen enkele uren vrij de inwendige mensch werd versterkt, waarvoor bijna alles wat in Venray aan kopjes en stoelen te krijgen was, moest aanrukkenOok was er nog eenigen tijd over voor een kleine wandeling door de bosch- rijke omgeving. En later kwamen weer honderden en honderden opdagen uit verre om geving, en tegen dat het lof begon, waren enkele duizenden verzameld op het plein voor de kapel. Scapulieren, en kleine herinnerin gen werden gezegend en weldra verscheen de langgebaarde feest redenaar, Pater H. Rothoff, de groote Maria- en Lourdespater, aan velen nog bekend van het ziekenhalfuurtje aan de radio. Hij schilderde ons St. Jozef ten voeten uit, en het was bewonderenswaardig, hoe al die dui zenden reikhalsden in ademlooze stilte om zijn machtig en heerlijk woord ten volle op te vangen in de open lucht. In de harten van alle Bultenaars werd het gegrift, in welke opzichten wij beter de Smakt moesten verlaten, rijker met enkele der heerlijke St. Jozef deugden. Na het lof ging men ruimschoots voldaan buswaarts. Het was een bedevaart, stemmig en keurig ge regeld, dank zij het organisatietalent van Kapelaan van Cuyck die met assistentie van zijn processiemeesters zorgde voor een vlot verloop. Behoudens de onwelkome stagnatie, een prachtig geslaagde manifestatie van bloeiende godsvruchten levendige Sint. Jozef vereering in onze Parochie van den H. Jozef! Zwv. Commissaris der Koningin in Limburg. Tot Commissaris der Koningin in Limburg is benoemd dr. W. G. A. van Sonsbeeck, burgemeester van Breda. De benoeming zal 1 Juni a.s. ingaan. Mr. van Sonsbeeck is te Amster dam geboren op 11 September 1877 en is dus thans 58 jaar oud. Na te Amsterdam de lagere school te heb ben doorloopen, volgde hij het Jezuietencollege te Katwijk aan Zee en vervolgens het Stony Hearst college bij Blackburn in Schotland. Na daar met goed gevolg eindexamen te hebben gedaan, bekwaamde hrj zich in Nederland voor het staats examen A. waarna hij aan de ge meentelijke universiteit te Amster dam rechten en staatswetenschappen studeerde. In 1902 werd hij meester in de rechten en in 1903 promoveerde hij op stellingen tot doctor in de staatswetenschappen. Kort daarop volgde zijn benoeming tot adjunct commies ter griffie van de Provinciale Staten van Gelderland te Arnhem, welke functie hij waarnam tot 1905, toen hij benoemd werd tot commies ter griffie van de Tweede Kamer. Na zijn bevordering tot commies griffier werd mr. van Sonsbeeck in November 1918 met ingang van 1 Januari 1919 benoemd tot burgemees ter van Breda, welk ambt hjj dus gedurende ruim 17 jaren heeft waar genomen. De heer van Sonsbeeck is lid ge weest van de Staatscommissie- Oppenheim tot herziening van de Gemeentewet. Voorts is hg nog op velerlei andere wijze werkzaam in het openbaar leven van zijn vele functies noemen wij onder-voorzitter van de Vereeniging van Nederland sche gemeentenlid van het hoofd bestuur van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede hoofdbestuurs lid van den Bond van Burgerwachten; voorzitter van den regeeringscommis- sie inzake het vraagstuk der vuil- verwijdering ten behoeve van den landbouwlid van de regeeringscom- missie inzake de gewestelijke plannen. Verder werd hij in 1919 curator van de R.K. leergangen en is hij sedert de oprichting curator van de R. K. Handelshoogeschool te Tilburg. Ook is de heer Van Sonsbeeck curator van de universiteit te Amsterdam. In 1932 werd hij benoemd tot lid van de Algemeene Armencommissie. De heer Van Sonsbeeck is ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. VENRAY, 28 Maart 1936. MARKT TE VENRAY. Op de Maandag alhier gehouden veemarkt was aangevoerd in totaal 236 stuks vee. Dragend vee 19Vet vee 25Gust vee 27; Biggen 165. Handel vrg levendig. Prijzen dragend vee van f 150 tot f 200Gust vee van f 50 tot f 115; vet vee van 20 tot 24 cent per pond biggen van f 9 tot f 13 per stuk. OPERATRRIN NAAR DUISBURG. Op 2e Paaschdag (13 April) zal tot besluit van het opera-seizoen een cperatrein naar Duisburg loopen alwaar wordt opgevoerd de fantas tische opera „Die Zauberflöte" van Mozart. Van dit meesterwerk met zijn lieflijke en populaire aria's gaat een groote bekoring uit en lijdt hetgeen twijfel of dit bij den operaliefhebber zoo in den smaak vallende stuk zal velen doen besluiten het Paasch- uitstapje naar Duisburg mede te maken. Er bestaat tot uiterlijk Vrijdag 3 April gelegenheid zich bij de bekende verkoopsplaatsen aan te melden, al waar prospecti gratis verkrijgbaar zijn. PUBLIEKE VERKOOP. Maandag werd door Notaris Pluy- maekers alhier verkocht een woon huis van de Erven Verbeek aan de Henseniusstraat. Eigenaar werd de heer M. Jacobs te Oostrum voor f 2250. MERSELO. Zondag j.l. speelde Merselona haar derde bekerwedstrijd op eigen terrein tegen de Smakt. Deze raden goed en verkiezen met wind en zon mee te spelen. De eerste 20 minuten zijn beide elftallen uit stekend aan elkaar gewaagd. Door een der gasten wordt dan in het strafschopgebied het leder met de hand bewerkt en de 11-meter- schop wordt door van Mil keurig in het Smakterdoel geplaatst. Merselona leidt met 10. Verschillende wederzijdsche aan vallen worden ondernomen, die allen geen effect sorteeren. De gasten zijn dan iets in de meerderheid en Kel ders moet meerdere malen handelend optreden. Een prachtig schot van de Smakter linksbuiten wordt door onze doelman over de lat geslagen. Dit schijnt de scheidsrechter evenwel te ontgaan, want inplaats van corner kent hij een doelschop toe. Een paar corners bg het Smakterdoel leveren evenmin resultaat en de rust breekt aan met 10 in het voordeel van Merselona. Na de rust zijn de gasten beslist in de meerderheid. Het Merselona- doel verkeert herhaaldelijk in gevaar, doch paal, lat en doelman brengen steeds redding. Dit schijnt de gasten danig te verbitteren, althans ze leveren momenteel zeer ruw spel, De scheidsrechter moet dan ook verschillende spelers herhaaldelijk waarschuwen. Thans is het leder in het bezit van onze jongens. Een prachtige voorzet en Creemers brengt de stand op 20. Dit wordt onmid dellijk gevolgd door een doelpunt van onze linksbuiten. Direct hierop gaat voor Merselona een prachtkans verloren door buiten spel. De Smakt krijgt hierna een 11 metertrap te nemen en Kelders kan de bal nakijken. Hierdoor aange moedigd komen de gasten overdon derend opzetten en een oogenblik later is de stand 32. Na eenig heen en weer getrap fluit de scheidsrechter (die nogal eens aanvechtbare beslissingen nam) einde en Merselona heeft wederom 2 kostbare punten binnen. Naar wij vernemen, zal op initiatief van onze Jonge Boeren, a.s. Woensdagmiddag om 2 uur in de oude school, door professor van de Landbouwhoogeschool te Wage- ningen, een demonstratie worden gegeven in het ontsmetten van zaai granen. In hoofdzaak komen hiervoor in aanmerking haver en tarwe. Eerst genoemde graansoort, die vooral in onze streken nogal vrij veel met ontginningsziekte te kampen heeft, die tot nog toe met kopersulfaat bestreden werd, iets wat nogal vrij kostbaar is, zal na deze ontsmetting hiervan absoluut vrij worden. Ook de tarwe die vooral bij slechte vruchtwisseling veel van voetziekten te lijden heeft, zal behandeld wor den. Het te gebruiken ontsmettings middel is uiterst goedkoop tegen over de tegenwoordige middelen en de behandeling zeer eenvoudig. Wij kunnen dan ook alle oude en jonge boer aanraden deze zeer in teressante demonstratie bij te wo nen. FRAUDE TE BERGEN (L.) KNOEIERIJEN BIJ DE AARD- APPEL-CENTRADE LOOPEN OVER GERUIMEN TUD. De controleurs van de Landbouw- Crisiswet zijn dezer dagen te Bergen op het spoor gekomen van een knoeierij op groote schaal, waarbij een opzichter van de Ned. aardap pelcentrale, zekere G. B. te Bergen en een groot aantal landbouwers daar ter plaatse zijn betrokken, verneemt het A.N.P. nog het vol gende: Dadelijk na het ontdekken der fraudes hebben de controleurs zich in verbinding gesteld met den bri gade-commandant der Kon. Mare chaussee te Well, waarna een zeer minutieus onderzoek werd ingesteld. Hierbg kwam men tot verrassende resultaten. De fraudes, die reeds over een langen tijd loopen, werden als volgt gepleegd: Door den opzichter G. B. werden de landbouwers bezocht met de vraag of zij nog aardappelen wilde laten denatureeren. In het bevesti gend geval vulde B. de denaturatie- aanvragen in en zond ze op naar het kantoor der Ned. Aardappel centrale te Roermond. Enkele dagen ontving B. dan van deze instelling bericht, dat hij op een bepaalden datum bij de desbe treffende landbouwers toezicht moest houden bij het denatureeren. Intus- schen had B. de aardappelen reeds zelf gekocht. Na ontvangst van het bericht, dat hij toezicht moest houden bg de denaturatie, begaf B. zich met het denaturatie-apparaat naar de be treffende landbouwers, terwijl hij dan tevens de ingevulde verklaringen, dat de aardappelen waren gedena- tureerd, bij zich had. Stonden de boeren nu niet per se op denaturatie, dan werden de aard appelen eenvoudig niet gedenatu reerd. Het was zelfs zoo erg, dat in vele gevallen de aardappelen die H. dus had gekocht, reeds opgezakt klaar stonden om vervoerd te wor den- Toch liet B. de denaturatie-ver- klaringen door de boeren teekenen, teekende ze zelf en stuurde ze op naar Roermond, waarna de boeren een paar weken later den steun, zijnde ongeveer 80 ct. per 100 K.G. kregen uitgekeerd. De aardappelen, waarop dus reeds steun was uitgekeerd, waren echter nog even goed voor menschelijk ge bruik geschikt en werden vervolgens vervoerd naar een ontginning tevens grensbedrijf, vanwaar ze naar het Duitsche rijk werden verkocht. Toen het onderzoek dit alles aan het licht had gebracht, is de briga de-commandant overgegaan tot ar restatie van B. en heeft deze laatste bij een afgenomen verhoor een vol ledige bekentenis afgelegd. Onmiddellijk werd toen ook het Landbouwhuis te Roermond van een en ander op de hoogte gebracht, die op zijn beurt B. op staanden voet als opzichter schorste Het onderzoek in deze zaak duurt intusschen nog voort en meerdere arrestaties in verband met deze kwestie worden nog verwacht. Aangezien de fraudes, zooals hier boven reeds vermeld, over geruimen tijd loopen, is het Landbouwcrisis fonds door de handelingen van B. voor een niet onaanzienlijk bedrag benadeeld, terwijl B. zichzelf hier door op onrechtmatige wijze heeft bevoordeeld. HORST. In café Thielen alhier had de oprichtingsvergadering plaats van een schutterij. Nadat reeds eenige weken geleden een vergadering hierover was belegd en een voor- loopig bestuur gekozen, is thans de vereeniging definitief opgericht met 20 leden. Verder zal in verbinding worden getreden met het gemeentebestuur, om de vroegere onderscheidings teekenen etc. van de oude schutterg van welke onderscheidingsteekenen meerdere over de 300 jaren oud zijn, in bruikleen te verkrijgen. Door de vereeniging H. Stede van de afdeeling Horst werd met 234 personen deelgenomen aan den Stillen Omgang. HEIDEBRAND TE VENLO. Zondagmiddag is brand uitgebro ken in een groot perceel hakhout aan den Waterleidingsingel te Venlo. Een oppervlakte van enkele hec taren heide en hakhout werd door het vuur vernield. Dank zij het krachtige blusschings- werk konden de aangrenzende bos schen behouden blijven. DOODGEREDEN. Het O.M. bij de rechtbank te Maastricht eischte Maandag tegen den huisknecht en chauffeur V. te Heerlen, die op 10 Jan. j.l. aldaar twee kinderen, die zich des morgens naar school begaven, doordat hij met te groote vaart een bocht nam, een gevangenisstraf van 4 maanden. HAAR KLEINKIND MISHANDELD Maandag stond voor de rechtbank te Maastricht terecht de mijnwerker P. V. en diens vrouw, wegens mis handeling van een 2jarig kind, waar mede hun dochter, resp. stiefdochter uit Duitschland was terug gekeerd en bij hen intrek had genomen. Het O.M. achtte poging tot dood slag ten laste van den grootvader bewezen en eischte tegen hem een gevangenisstraf van 2 jaren. Tegen zijn echtgenoote werd een gevangenisstraf van 10 maanden ge- eischt, wegens poging tot zware mishandeling. PeTledecfaridscheJcindfuista I DOOS 20 CT.tTUBE 40 en 60 CT. I 187—7 PASTOOR DE VOCHT f. Maandagnacht om 2 uur overleed te Sambeek de Zeereerw. Heer F. C. M. de Vocht, Pastoor aldaar, die ruim 32 jaar herder der parochie Sambeek was. GEWELDIGE BRAND TE ELST. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft een geweldige brand gewoed in de loodsen van de Vei- lingvereeniging „Over Betuwe" te Eist. Het vuur strekte zich over een groote oppervlakte uit. i Het mocht den brandweeren van Eist en Arnhem gelukken het veiling hotel en een der winkels te behou den. De loodsen werden voor een deel vernield. Van de enorme manden- en kis- tenvoorraden is weinig meer over. De schade wordt geraamd op 2 ton. Van heinde en ver stroomde pu bliek toe om dezen geweldigen brand, welke tot ver in den omtrek werd waargenomen, te aanschouwen. Het is de grootste brand, die de Betuwe na vele jaren heeft gekend. De ge bouwen zijn verzekerd bij de Brus- selsche brandwaarborg maatschappij, de schade wordt op 2 21/l ton ge schat. HERDERLIJK SCHRIJVEN VAN DEN AARTSBISSCHOP. Zondag is in alle kerken van het Aartsbisdom Utrecht een herderlijk schrijven van den Aartsbisschop, Z. H. Exc. Mgr. J. de Jong, voorge lezen. De Aartsbisschop wgst daarin op den geesel der werkloosheid en speciaal op het gevaar, dat onze geestelijke goederen bedreigt. „Valsche profeten staan op met verleidelijke leuzen, die vooral in dezen verwarden crisistijd gehoor vinden. Zij wijzen nieuwe wegen om de malaise te overwinnen, doch buiten het Christendom om, dat alleen in staat is op de grondslagen der ge rechtigheid en der liefde een gezonde maatschappelijke orde te vestigen. Zij erkennen niet een God, die boven de wereld staat en haar regeert of zij maken zich eigen godende staat de menschheid, het ras en het bloed, j Zij gelooven niet in een leven hier- namaals, doch zoeken het geluk uit- j sluitend op deze aarde. Zij aanvaar den geen zedelijke verplichtingen, die ook het geweten binden, doch be schouwen iets alleen als goed of j kwaad, naarmate het voor het indi vidu of de gemeenschap voordeelig of schadelijk is. De mensch echter leeft niet van brood alleen (Luc. IV, 4). Als immer vormt ook bij de oplossing der huidige wereldcrisis de strgd om de eeuwige waarheden de diepere onder grond. Twee levensbeschouwingen staan lijnrecht tegenover elkander. Wij kunnen er ons dagelgks van overtuigenoveral waar de materia listische, zuiver op het aardsche ge richte stroomingen tijdelijk zege pralen, vervolgen zij 't Christendom". De Aartsbisschop vermaant dan aan deze leugen geen gehoor te geven. ,De crisistijd legt ons echter vooral twee bijzondere verplichtingen op. Moedig, zonder morren, in den geest der Kerk, die ons in den heiligen vastentijd aanhoudend daarop wgst, moeten wij de noodzakelijke levens versobering aanvaarden, die volgt op een tijd van overmatige weelde, die velen tot het verderf heeft ge strekt. Dan wordt meer dan ooit van ons gevraagd het bijzondere gebod van het Christendom te beoefenen, de liefde tot den evenmensch. BRANDENDE PIJP IN DEN ZAK GESTOKEN. Dezer dagen vermeldden we, dat een 84-jarige heer uit Nieuweschans in brand was geraakt doordat hij een nog brandende tabakspijp in zijn zak gestoken had. De oude man is thans in het academisch ziekenhuis te Groningen aan de bekomen won den overleden. NIEUWE VERKEERSREGELS. Zeg niet, dat wij Nederlanders niet gevoelig zouden zijn voor gezonde argumenten. Maar wij haasten ons nooit. Sinds jaar en dag, sinds het snel verkeer tot intensieve ontwikkeling kwam n.l. zijn we het er over eens dat de verkeersregel „wat van rechts komt, heeft voorrang" in de alge meenheid van zijn toepassing on juist is. Het is immers dwaas dat het hoofdverkeer wordt gestoord door hetgeen uit zijweggetjes wil opduiken. Maar eer onze regeering tot het voorstellen van wgzigingen kwam, moest er zooveel tijd verloopen, dat de verkeerde regel ons een tweede natuur was geworden. Thans zijn de nieuw ontworpen regelingen om advies naar de offi- cieele en particuliere instanties. Er zullen z.g. voorrangswegen komen, waartoe over het algemeen rijks- en provinciale wegen worden aangewezen, De maatregel is goed en had al lang genomen moeten zijn. Hoeveel dooden zal het thans kosten, vóór de nieuwe regel er zóó inzit bg de menschen, dat ze intuïtief op de juiste wijze reageeren Natuurlijk wordt hij niet inge voerd zonder een zoodanig aantal uitzonderingen, dat boven den regel uit de onregelmatigheid regel wordt. „Binnen de gemeentegrenzen zal de instelling in het algemeen aan het beleid van de gemeeentebesturen overgelaten." Dat beteekent niet meer noch min der dan de chaos. De voorrangswegen zullen met een bord (roode driehoek met punt naar beneden) worden aangeduid. Zal zoo'n bord op den hoek van elk zijweggetje worden geplaatst Zoo niet, hoe zal men dan weten, of het beleid van een gemeentebestuur, over welks grondgebied men passeert, er toe voerde, dat een bepaalde weg al of niet tot hoofdverkeersweg werd verklaard EEN VESTIGINGSWET KLEINBEDRIJF. Minister Gelissen heeft een ont werp „Vestigingswet-Kieinbedrijf' ingediend. Let weldit ontwerp is niet bepaald tegen vreemdelingen gericht, maar geldt voor iedereen. Wordt het ontwerp aangenomen dan kan elke vakgroep van winkeliers het bedrijf in zekere mate „bescher men." Een aanvrage vaneen patroons organisatie is voldoende om een vakgroep in de werkingssfeer der wet te betrekken. In zulk geval moet iedereen, die een winkel, in elk geval een klein bedrijf, wil beginnen, daartoe een vergunning bekomen d.w.z. hij heeft aan bepaalde „vestigings- eischen" van crediet waardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid te voldoen. We krggen dus in den vervolge waarschijnlijk weer onze „meester' schoenmaker, -kleermaker, -grutter en zoo meer, écht en met rijkserken ning, gewogen en op het goede ge wicht bevonden. 't Is geen kwaad idee, veel zal van de uitvoering afhangen. Dat men beunhazen van de arbeids- en han delsmarkt weert, is te loven, maar het moet niet opeen kunstmatige beperking van de concurrentie uit draaien. Als in de toekomst eenige regeering het daarop wil laten aan komen, zou zij steun vinden in deze wet, want de eischen, te stellen aan handelskennis en vakbekwaamheid, zijn tenslotte zóódanig en zoo wille keurig op te voeren, dat practisch geen candidaat er meer aan kan voldoen. Dat iemand, die een zaak wil be ginnen, zgn credietwaardigheid moet kunnen aantoonen, is heel goed, want een groot deel van den bona fide- handel wordt tegenwoordig kapot gemaakt door menschen, die het wel eens op hun manier d.i. met knoei- prijzen willen probeeren en daarbij als eenige steun de gedachte rgk zgn, dat ze niets hebben te verliezen. 18.000 GULDEN VERDUISTERD. Maandag stond voor de rechtbank te Maastricht terecht J. H. Gr., kantoorbediende, gedetineerd terzake van verduistering van ongeveer f 18000, ten nadeele van de M. T. S. en Ambachtsschool te Heerlen. Deze fraude bestond in het verkeerd boeken van schoolgelden. Het O. M. eischte tegen Gr. twee jaar en zes maanden gevangenisstraf. DE NIEUWSTE HEFFING. 40 PROCENT VOOR EEN VOLKSDRANK In verband met het voornemen der Regeering om een heffing van 12 cent op een K.G. ongebrande koffie te leggen, wgst het Handelsblad erop, dat dit feitelijk zal neerkomen op 20 cent per K.g, gebrande koffie of 10 cent per pond. De koffie brandt immers circa 20 procent in. Wanneer men nu weet, dat op het oogenblik reeds zeer goedkoope volkskoffie gekocht wordt voor een prijs van 25 cent per pond, kan men nagaan, dat deze heffing een belasting kan beteekenen op den volksdrank, speciaal der lagere klasse, van niet minder dan 40 pCt. Voor de duurdere koffie is de heffing even hoog en dus in procenten uitgedrukt veel lager. Het koffieverbruik hier te lande, dat vóór den oorlog 6.63 hg. (on gebrand) per hoofd bedroeg, is de laatste jaren dalend. In 1933 be droeg het 5.15 hg., voor 1934wordt 3.47, voor 1935 4.21 hg. (ongebrand) opgegeven. De heffing zou dus als het verbruikte tenminste niet verder zou dalen door deze heffing in totaal c.a. f 31/, millioen kunnen opbrengen. Men ziet, dat bg deze nieuwe hef fing het draagkrachtbeginsel weer geheel zoek is. En behalve de huis houdens zullen ook de café- en restaurantbedrijven er bizonder onder lijden. Men zou haast wenschen, zoo zegt het Huisgezin, dat de minister-presi dent nu ook voor den luidspreker post zou vatten om het volk, dat over dien maatregel met recht wat zal zgn geëmotioneerd, gerust te stellen, dat het niets of wat het dan wél te beteekenen heeft. Want eenige aanleiding om zich verrast te betoonen is er dan toch. Hebben we niet nog pas van den minister van Koloniën tegen het pessimisme van de Tweede Kamer in, waarover de bewindsman zich verbaasde, voor het eerst optimis tische klanken over den economi- schen toestand van Indië gehoord? En nu deze nieuwe crisisheffing ten behoeve van een belangrijke culture, die er dan toch wel heel belabberd voor moet staan Bovendien, pas zijn we onder worpen geweest aan een stevige reclame voor het drinken van meer theeook al een culture, die op ons vaderlandslievend hart een beroep scheen te moeten doen. Nu dreigt het Nederlandsche volk de ezel te worden, die niet weet tot welk van de twee even krachtig op zijn gemoed werkende Indische producten hij zich wenden moet. Tenzij de prgsverhooging, die de crisisheffing der Regeering tot ge volg zal hebben, het pleit beslist ten gunste van de thee en ten ongunste van de koffie, die voor den gemeente-ezel niet langer te betalen is. Maar dan is de Indische koffie cultuur weer niet geholpen! HOEVEEL ROEKEN TELT ONS LAND? In winter-kale boomen kunnen we hun nesten nog zien zitten, zwarte plekken, vele tientallen bij elkaar in den uitersten top van de hoogste boomen. En s avonds, als het gaat donkeren, is er een leven als een oordeel. De roeken zijn nu eenmaal spraak zaam, vooral als ze appèl houden in de kolonie. Dan krast en kraait en schreeuwt het dooreen, dat den voorbijganger hooren en zien ver gaat. Ze houden van gezelligheid. Kolo nies, waar er een paar honderd bij elkaar huizen zijn verre van uit zondering. Maar wee het land, waar de troep op neerstrijkt, als de jonge oogst gaat kiemen of als hg vruch ten draagt, die in den smaak vallen van het zwarte volk. De schade, die zij dan met hun langen, harden snavel aanrichten is soms heel belangrijk en men be hoeft zich dan ook niet te verwon deren dat de Plantenziektenkundigen Dienst in Wageningen, waaronder dergelijke aangelegenheden hooren, heel wat aanvragen krijgt, wat daar tegen te doen is. Om nu hierop te kunnen ant woorden, is het voor dezen dienst van veel belang te weten, hoeveel van deze vogels ongeveer in ons land voorkomen en waar zij zich bevinden. In 1924 is met medewerking van de burgemeesters een dergelijk on derzoek ingesteld en toen is geble ken, dat er in ons land ongeveer 243 kolonies met tesamen 30.000 nesten voorkwamen. Daar echter ieder jaar verschil lende roeken-vestingen verstoord worden, terwijl elders nieuwe kolo nies worden gevormd, zijn deze ge gevens nu verouderd en is het van belang, dat de inventarisatie wordt herhaald. Daartoe heeft de-dienst maatregelen genomen en aan de burgemeesters enkele vragen voor gelegd. Teneinde verwarring tusschen roe ken, kraaien en kauwen te voorko-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6