V. PIJLS Th. Pouwels I Edah Reclame 50 cl. N.V. EDAH Tel. 31 VOOR JAARS STOFFEN ilMMZUl DE ZBI (mote straat 9 Edellakc ream J. Derksen, Venray Dames- HOEDEN MANTELS JURKEN BEHANGSEL PAPIER Direct Kinderwagens Jok. Claessens Telel 44 Kuikenopfokkers Schoonmaakpakket PRACHTCOLLECTIE r U MAISON AMBROSIUS tijk AiiEfgslpiigk MMIUkV Tuin- en Landbouwzaken. 5 Anf. v. d. Linden Tonkin boonensfokken Huis met Tuin Maakf Uw oude Aufo of Rijwiel als nieuw FALCON v. dames en heeren ver beneden fabrieksprijzen, te kunnen slagen, dat zou heerlijk zijn laatste nouveauté's U slaagt dus bij JACOBS' OPFOKVOEDER Jacobs Graanhandel en Pluimveevoederfabriek Kasteel-Reclame Voor Je H. Communie Th, Pouwels9 Hofstr» Tel 64 Stoffen koopen in DE ZON brengt belangrijke voordeelen. In DE ZON vindt men prachtkeuze in nieuwste kleuren en dessins DE ZON brengt als steeds de beste kwaliteiten aan de voor- deeligste prijzen. Dit zijn gewichtige reden om uw stoffen in DE ZON te koopen Mooie wollen stoffen v. Communiekleedjes 72; 11: 58 Pracht Wollen Japonstoffen I62, I55, 120, los, 78, 65 Mantelstoffen nieuwste weefsels en kleuren f'IE; til: 142 I Crêpe Sorento I Cloque Laine 1 Georgette Madina I diverse kleuren 95, gQ I 1.52, 1.40, 1.38, 1.20, JJ5 n.-fi- Nieuwe collectie CLIPS, KNOOPEN, KRAAGJES, SHAWLS. TOPHOUT. Notaris Pluymaakers te VENRAY zal op Maandag 30 Maart 1936 nm. 2 uur op de Kemp te Venray, voor zijn principaal, publiek verkoopen 23 slagen zwaar dennen tophout in het bosch op de Kemp, afk. van den Heer P. Hoedemakers. Wilt U vrachten plukken, koopt dan ZAAD bij Zaadhandel Schoolstraat 16 lang 2.40 M. a f 4.50 per 100. Tevens nog "verkrijgbaar Haagdoornplanten en 2 Struikrozen. G. de Nulder, Leunen en Bouwland te Venray. Notaris Holtus te Horst zal op Woensdag 1 April 1936, nam. 5 uur in Hotel De Zwaan -te Venray a.d. Markt, ten verzoeke van zijn principaal, krachtens artikel 3223 B.W. publiek verkoopen: Een solied gebouwd huis met erf en tuin, gelegen te Venray aan den Stationsweg 51, kad. sectie C 5527, groot 16.20 aren, vroeger bewoond door den heer W. H. Rullenraad. Het huis bevat beneden 4_kamers, achterkeuken en bergplaats met zol der; boven; 4 kamers met zolder. Dadelijk te aanvaarden. Onmiddellijk daarna ten verzoeke van Mej. de Wed. Peeters—Heijne- mans Een perceel bouwland te Venray a.d. Bosschemolen, belend Th. Pou- wels, Hendriks en Jeuken, groot circa 40 aren. Dadelijk te aanvaarden. TE IBIOOZP 6 ongemerkte biggen en dragend varken 13 weken dracht, Th. Micheis—Rongen, Volen. de laatste Amerikaansche vinding! Een nieuwe wagen of rijwiel met Edellakcream BLIJFT ALS NIEUW Voor Radio's, Naaimachines enz. Ja, het is geweldig, nooit zoo iets gehad in mijn bedrijf. Attesten van tevredenheid ter inzage bij ondergeteekende. Alleenverkoop Leeuwstraat 4, Telefoon 35. (Binnenkort de groote nieuwe zaak Paiersstraat 29) Groote Straat 14 Ontvangen 't nieuwste in Wij zijn in de gelegenheid Behangselpapier te koopen geweest een groote partij waarvan wij U een collectie van 25 verschillende tinten van de fijnste papieren kunnen aanbieden in de prijzen van 10 tot 15 ct. Verder een collectie van 28 verschillende soorten effen en gebloemd papier, marmer en tegel in de prijzen van 4 tot 8 ct. per rol. Alles met bijpassende randen. Rollenbreedte maat 56 cm. in plaats van 48 cm., lengte maat 7.20 M. Plakmeel 15 ct. per pond. Alsook alle bij passende VERVEN vanaf 38 ct. per kilo. Komt zien, zonder verplichting tot koopen. Aanbevelend, 80 HOFSTRAAT 8. TELEFOON 64 74 Door onze directe verbindingen met de voornaamste Modehuizen, brengen wij steeds de in een zeer uitgebreide sorteering. Onze groote omzet waarborgt U laagste prijzen. VERVORMEN OPMAKEN Ontvangen Je nieuwste moJellen s stroomlijn moderne kleuren 30 m.m. banden regenzeiltje en nikkel duwer ik ans 118.75 Zie etalages! Sulky s I 2.95 WanJelwagenties I 7.90 Wiegen I 3.57 KinJerleJikanl I 4.95 Fok dit jaar Uwe kuikens eens goed op Koop sterke, ziektevrije kuikens. Geef ze een goed opfokhuis en voeder het beste opfokvoer n.I. Vraag onze opfokvoedermethode. Wij stellen deze GRATIS be schikbaar. Door onze raadgevingen stipt op te volgen, fokt U de kui kens met genoegen op tot (linke. ontwikkelJe. legrijpe. en gezonde ionge kennen. Dè.n leggen ze ook den geheelen winter VELE, GROOTE en SMAKELIJKE eieren en bezorgen U winst. Daar komt 't op aan LEUNENVenray. ZEER BELANGRIJK! Wij hebben ons in verbinding gesteld met een deskundige op het gebied van kuikensexen. Deze deskundige is genegen om bij die kuikenopfokkers, welke deze opfokken met Jacobs' opfokvoeders, de kuikens te sexen tegen de navolgende vergoeding bij 1000 kuikens of meer ook bij verschillende kuikenhouders in een plaats) iy2 cent per kuiken, bij minder dan 1000 kuikens 2 cent per kuiken plus vergoeding der onkosten. Het sexen der kuikens heeft plaats DIRECT nadat deze uit de broedmachine komen en mogen vooraf dus NIET gevoederd worden. De kuikens ondervinden door het sexen geen nadeeüge gevolgen. De kuikensexer garandeert, indien er bg de uitgezochte haantjes meer dan 2 pet. hennetjes voorkomen, hiervoor 30 cent per stuk te vergoeden. 104 Deze week 1 prima werkborstel 1 prima waschborstel 1 fllinke dweil 1 groote bus schuurpoeder 1 dubbelstuk huishoudzeep 1 flinke dweil 1 pond soda 1 pak zeeppoeder 1 pak lucifers roodhout samen voor slechts samen voor slechts 25 «f. 6 eierlepeltjes op kaart voor slechts pond cadeauwaarde Wjj vragen en bezorgen zonder prjjsverhooging. 72 pradifsorieering Taschies vanal 25 ct. Kerkboeken vanaf 8 ct., Rozenkransen vanaf 6 ct. Cominuniekaarten vanaf 6 ct. Deseneetjes 3deelig 65 Zondagsmissaais 80 ct. Missaals voor elke dag 1.95 Prentjes vanaf 2 ct. Beeldjes vanaf 25 ct Zie verder onze geprijsde etalages. Reuzen keuze. TELEFOON 108 40 1.72, 1.40, 120 I

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4