J Senfi aar Gemengde Berichten Advertentiën Lya Vermeulen Johan Martens José Vermeulen Martin Poell Meisje 15 j. Bericht. Notaris Pluymaekers Waarschuwing. Tonlcinstoldcen TH. VOERMANS Voor H. Communie P. HENDRIX Serradella, Gras- en Klaverzaden, Poederkalk M. HENDRIKS Voor hen die (rouwen Tk POUWELS Mooi hondenhok. suity TE re mooie TElOF gemerk merkteg dragent i jn ;ge ar Rooi eetaari iet UF lc bi: Stt P< TE 01 partij be b Wiitu tea Alge Verlui GRCT 14 k de pre£ GEVONDENeen rgwielplaatje en een bril. Inlichtingen gemeentepolitie. GEVONDEN een bankbiljet van tien gulden. Inlichtingen Marechaussee-kazeree. PRIESTERWIJDINGEN. Z. H. Excellentie Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van Roermond, zal heden Zaterdag in de kerk van het Groot Seminarie van het bis dom de wijdingen van het H. Pries terschap o.a. toedienen aan de Eer waarde Heeren E. Beel te Venray, A. Geurts te Geysteren, P. Geurts te Horst, A. Geurts te Maashees en H. Gerrits, Vierlingsbeek. JUBILEUM OPPERWACHT MEESTER DE GROOT. De Heer J. H. P. de Groot, opper wachtmeester der Kon. Marechaussée te Venray, zal op Donderdag 9 April a.s. den dag herdenken, waarop hij voor 36 jaren bij het wapen der Kon. Marechaussée in dienst trad. Het zal den alom geachten brigade commandant, die thans 13 jaren aan het hoofd der brigade te Venray gestaan heeft, dien dag niet aan belangstelling ontbreken, te meer nog waar de Heer de Groot ook bij zijn superieuren en collega's zeer hoog staat aangeschreven. KNOEIERIJEN BIJ STEUN- TREKKEN. De Rechtbanken hebben crisiswerk, d.w.z. werk tengevolge van de crisis. Precies dus het tegenovergestelde van het normale crisis-gevolg, merkt de Limb. Koerier terecht op. 't Zijn juist de crisis-werkloozen, die de Rechtbanken dit werk bezor gen, vervolgt het blad. Want er wordt tegenwoordig streng tegen knoeierij bij het steuntrekken opgetreden. Zeker niet ten onrechte worden lang niet malsche straffen uitgedeeld aan degenen, die valsche opgaven ver strekken om grooteren steun te krijgen, of die inkomsten uit anderen hoofde verzwijgen, zoodat deze ver diensten niet op het steunbedrag in mindering worden gebracht. Zoo was er Woensdag voor den Politierechter te Roermond een ar beider uit Venray, die zich had te verantwoorden wegens het feit, dat hij had opgegeven als werkver- dienste zijner zuster f 2.40, terwijl deze in werkelijkheid als werkster f 8.per week „maakte". De man bleek overigens heel gunstig bekend te staan. Daarom was het O.M. waargeno men door mr. Kleene, heel clement in zijn eisch van f 30.boete of 30 dagen hechtenis. De Politierechter, blijkbaar van oordeel, dat een gelbdoete voor dezen man een zware straf zou zijn veroordeelde hem tot een maand gevangenisstraf, voorwaardelijk, met een proeftijd van een jaar. VEEVERZEKERING. Woensdag hield de Veeverzekering „Eensgezindheid" hare jaarverga dering. Aan het jaarverslag ont- leenen wij het volgende: Het aantal leden bedroeg 202, die gemiddeld hadden verzekerd 753 koeien en 79 pinken. Door de verzekering werden over genomen 47 koeien, waarvoor aan de leden werd uitbetaald f 6315. De totale ontvangsten bedroegen f 8024.79. De uitgaven f 7659.58. Batig saldo van f 365.21. BOSCHBRAND. Door tot nu onbekende oorzaak ontstond Woensdagnamiddag brand in een perceel dennenbosch gelegen bij de z.g. „Rauw Koelen" in de Peel en toebehoorende aan de gemeente Venray. Circa 30 Are ongeveer 7- jarige dennen werd door het vuur vernield. Door snel ingrgpen wist men erger te voorkomen. EEN AVOND VOL TEVREDEN HEID. Verleden Zondag werd in 't patro naat een z.g. „bonte avond" gehou den, een avond van voordracht, zang en spel. 't Was de bedoeling om de ouders van alle jongens, die aan 't patronaat verbonden zijn, een aangename avond te geven en hun te spreken over het patronaatswerk in heel zijn omvang. Toen eenige minuten na zeven de opening gebeurde, waren aanwezig de Hoogeerw. Heer Deken en Edel- Achtb. Heer Burgemeester, Kapelaan Teunissen, directeur der K.J.V., ter wijl geconstateerd kon worden, dat vele ouders aan de algemeene oproep hadden gehoor gegeven. Terecht was deze avond „bont" genoemd: in vlotte volgorde wis selden zich af algemeene zangnum mers, solo's, declamatie, voordracht en jongensspelen, alles met veel zorg door de leiders der Jonge Wacht ingestudeerd en door de Jonge Wachters vlug en goed afgewerkt. Er bleek duidelijk, dat de jongensin hun werk opgaan en ons, dat er onder de jongens tooneeltalenten en muzikaie krachten schuilen. Halverwege het program, sprak de Directeur de aanwezigen toe, over de beteekenis van het patronaats werk, dat volgens de bisschoppelijke richtlijnen omvat: a. godsdienstige vereenigingen, b. Jonge Wacht, c. vrije clubs, d. voetbalcub, e. gymnastiekclub. Uit de voordracht van Pater Direc teur noteeren wij het volgende In het patronaatswerk bestaat een jongenscongregatie met 170 leden en een Jonge Derde Orde met 69 leden, een voetbalclub met 56 leden, waar van 20 junioren, een gymnastiekclub met 53 leden, waarvan 35 junioren. In 't geheel zijn aan het patronaat verbonden 237 jongens. Van speciale beteekenis werd geprezen de Jonge Wacht, welke met 59 leden onder vijf herauten (leekenleiders) meer voor de positieve vorming der jon gens werkt. Met eenige voorbeelden bewees de Spreker de invloed van het patro naatswerk en vroeg de ouders om voortdurende medewerking, omdat alleen met medewerking der ouders vruchten zijn te bereiken. Ook de Edelachtb. Heer Burge meester sprak in een hartelijk woord ouders en jongens toe; zijn goedge kozen vergelijking, genomen uit een der jongensspelen en zijn vurige aansporing tot de ouders bewezen, dat hem Venray's toekomst zeer ter harte gaat. Wij kunnen niet nalaten 'n woord van waardeering te plaatsen voor de leiders, de herauten der J. W., die met zooveel moeite en zorg deze goedgeslaagde avond hadden klaar gemaakt, zooals zij zich altijd geheel geven aan 't Venraysche Jeugdwerk. OUDERSAVOND. Woensdagavond gaf een meisjes- turnclubje demonstraties in het Patronaat. Onder leiding der Dames Linskens en Fonck werd er vlug en zonder haperen een keurig program ma afgewerkt, om voor de ouders te demonstreeren wat hun school gaande kinderen op deze gymnastiek les leeren. Algemeen was de tevredenheid der vele ouders, die deze avond bijwoon den. De opbrengst was voor het patronaat, dat altijd zijn zaal voor deze lessen beschikbaar stelt. POLITIEHONDEN-DRESSEER- CLUB. Onder den naam „Verdediger" is alhier een politiehonden-dresseerclub opgericht. Het oefenterrein is op de Hiept. Wij wenschen deze honden- liefhebbers veel subces Voetbal. R. K. L. V. B. Kring HorstVenray. Kring-Competitie omg. Venray. Uitslagen d.d. 22 Maart Afd. A OostrumVeulen 40 Afd. B OirloYsselsteyn 30 Programma Zondag 29 Maart Afd. A VeulenMerselo uitgesteld Afd. B YsselsteynOirlo 1 uur Zondag 5 April Afd. A. VeulenMerselo Afd. B. Oirlo 2—De Valk 4 Bekercompetitie. Uitslag Zondag 22 Maart MerselonaSmakt 32 Programma 29 Maart; Oost rumMerselona 1 uur (F. Bexkens) 5 April SmaktOostrum. SERVATIUS-OMROEP. Zondag de groote en lang ver wachte wedstrijd. De kampioenen uit deze afdeeling komen op bezoek bij Servatius- Het zal ongetwijfeld een spannende wedstrijd worden, aangezien Servatius de laatste wed strijden aardig uit den hoek is ge komen. Zoo spelende behoeven ze heusch van Gennep niet te verliezen. De punten hebben ze bovendien hard noodig willen ze op de eervolle vierde plaats eindigen. De Servatiusluitjes zijn vast be sloten hun huid zoo duur mogelijk te verkoopen en het zou een mooie prestatie zijn de kampioenen een nederlaag toe te brengen. Voor den aanvang zal Vitesse gehuldigd wor den ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap. Volgens geruchten zou den wed strijd verfilmd worden. Gedurende den wedstrijd uitzending van den HollandBelgië wedstrijd. VALK-REVUE. Oeffeit met 5—2 geslagen. De 3trigd om de eerste plaats woedt nog in volle felheid. H.V.C. won met 10 van Constantia. De Valk zegevierde met 5—2 over Oeffeit, terwijl Berghem,Montagnards met 21 onder zich hield. Hoogspanning is hier dus nog volop, en wie tenslotte met den titel gaat strijken is moeilijk te voor spellen. Morgen gaat de Valk een bezoek brengen aan Constantia, die op eigen veld een geduchte tegenstan der is. Met moeite sleepte H.V.C. een 10 zege uit het strijdperk, een sein voor de Venrayer's om op hun hoede te zjjn. De rood-zwarten mogen hun kans niet voorbij laten gaan, vooral omdat H.V.C, en Berghem zoo goed als zeker zullen winnen. De Valk 2 ontvangt op eigen veld het sterke G.F.C. uit Grubbenvorst, die met D.I.S. favoriet zijn voor den titel. Wint G.F.C. van de Valk dan zijn zij kampioen. Een nederlaag brengt weer hoop in de harten van de Oirlosche sportmenschen. Ongetwijfeld zal G.F.C. de over winning niet cadeau krijgen. Met spanning zien we de resultaten tege moet. H.V.C. 12 8 2 2 18 39-15 De Valk 14 8 2 4 18 36-28 Berghem 12 8 2 3 17 28-16 Montagnards 10 6 2 2 14 25-14 OOSTRUM. Vrijdagavond had alhier de jaarvergadering plaats van den Boerenbond. Het jaarverslag gaf een mooi resultaat. Er was een winst te boeken van f 536.Na aftrek van het toegezegde bedrag van f 1000. voor de nieuwe kerk, gaf de balans nog een zuiver vermogen aan van f 9483.27. Na toelichting door voorzitter en geest, adviseur besloot de vergadering om toe te treden tot het T.B.C.- fondsvan den L.L.T.B. Een 40tal leden gaven zich direct op, terwijl anderen er nog eens thuis over moesten praten. De Boerinnenbond, Leesbibliotheek en Harmonie kwamen in aanmerking voor subsidie. De vergadering had een kalm ver loop. BENOEMINGEN BISDOM ROERMOND. Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, Bisschop van Roermond, heeft op zijn verzoek eervol ontfclag verleend aan den Weleerw. heer Soons als pastoor te Eckelrade en heeft be noemd tot pastoor aldaar den Wel eerw. heer J. H. Halmans en tot Rector te Banholt, den Weleerw. heer C. A. H. Janssen( HORST. Door het gemeentebestuur werd deze week verkocht de veen- roeden in de Peel. De belangstelling was groot en de opbrengst circa f 3200, wat aanmerkelijk meer is dan andere jaren. Binnen een maand tijd werden bij den Burgelijken Stand alhier zes tweelingen aangegeven. OVERLOON. Alhier werd dezer dagen door enkele heeren leiders van R.K. Jeugdorganisaties uit Amster dam, waaabij een geestelijk adviseur, een bezoek gebracht aan onze ge meente met het doel, om in de maand Augustus van dit jaar, een rustig plekje uit te zoeken voor een 100-tal kampeerders. Onder leiding van den gemeente veldwachter werd vooraf per auto de moderne bad- en zweminrichting te Maashees, het kasteel Geijsteren en de bedevaartplaats de Smakt be zichtigd. Toen echter de „Overloonsche Klef- fen" nabij Café W. Loonen bezocht werden en hun de als aan zee lig gende duinen, met hun afwisselende uitgestrektheid van groote en kleine dennenbosschen, heide- en grasvelden getoond werden, toen riepen deze heeren uit„Schitterend, wat een kampeerterrein Onze Burgemeester mocht dan ook van dit gezelschap vernemen Met uw toestemming kampeert onze jeugdvereeniging dezen zomer in de „Overloonsche Kleffen." Morgen Zondag zullen alhier een 34-tal jongens en meisjes hun eerste plechtige H. Communie op dragen. Voorafgegaan door de fanfare zullen zij des morgens vanaf het Patronaat naar de kerk worden begeleid. Op de gehouden Provinciale Stierenkeuring werden een 3-tal stieren goedgekeurd van de volgende eigenaren M. Deriet, Wed. L. v. Mil en van de Fokvereeniging alhier. DE MOORD MET ROOF TE HASSUM. Op Dinsdag 21 April zal voor de Arronddissementsrechtbank te 's Her togenbosch worden behandeld de strafzaak tegen een 30-jarigen boek houder uit Gennep, gedetineerd in het Huis van Bewaring te Den Bosch, verdacht van den moord met roof, gepleegd in den nacht van 17 op 18 Mei 1935 te Hassum (Duitschland), op H. Janssen, waarbij 4000 Mark werd gestolen. SLUWE BEDELARES AANGEHOUDEN, Door de gemeentepolitie te Venlo is Dinsdag aangehouden de 17-jarige A. B. zonder vaste woonplaats. Het meisje bleek afkomstig uit een woonwagengezin te zijn en de ouderlijke woning te zijn ontloopen. Als verdacht van bedelarij werd zij aangehouden. Hierbij ging het meisje, dat voorgaf 22 jaar oud te zijn en in een logement te dezer stede te verblijven, zeer sluw te werk. Zij vertoonde aan de huizen een eigen handig geschreven briefje, waarop vermeld stond, dat de aanbiedster doofstom was en zij een kleinigheid verzocht om rond te kunnen komen. Uit louter medelijden hebben velen het jonge meisje, dat een zeer netten indruk maakte hierop een kleinig heid gegeven. Het meisje bleek ech ter noch doof, noch stom te zijn. Zij is voorloopig op het politiebureau ingesloten en wordt heden naar de strafgevangenis te Roermond over gebracht. MAASBRACHT. De schipper H. Kruize aan boord alhier, geraakte met zijn been tusschen een staal draad, waarbij hij een dubbele been breuk opliep. Waarschijnlijk zal het been worden afgezet. K. is afkomstig uit Onstwedde (Gr.) DIAMANTEN PRIESTERFEEST. De HoogEerw. Heer Mgr. L. N. Ie Bron de Vexela, emeritus pastoor deken van Roermond, viert 1 April zijn 60-jarig priesterfeest. DE NIEUWE BACON-REGELING. Van bevoegde zijde verneemt de Msb., dat met ingang van 30 Maart a.s. de nieuwe baconregeling in wer king zal treden. Voor en aleer tot een individueele inschrijving zou worden overgegaan heeft de minister van Landbouw en Visscherij aan de baconfabrieken de gelegenheid ge geven, gezamenlijk in te schrijven op de door hem vastgestelde voor waarden. De overgroote meerderheid der baconfabrieken heeft hieraan voldaan en er is een overeenkomst bereikt op een bedrag van f2.80 per 100 Kg. geslacht gewicht, waarbij voorts aan de fabrieken geen be lemmerende bepalingen ten opzichte van hun bedrijven meer zijn opgelegd. Het bedrag kon lager zijn dan het tot nu toe geldende, omdat geen rekening gehouden wordt met de vermindering van de slachtingen tengevolge van de uitvoerbelemme- ringen en de daardoor vrijgekomen capaciteit. Bij het bedrag is in aan merking genomen een bezetting van de fabrieken, die het uiteindelijk noodzakelijk zal maken, wil men met deze bedragen rondkomen, dat con centratie van slachtingen b\j ver schillende bedrijven zal plaats hebben, waardoor de noodzakelijke saneering wordt verkregen. Dit zou by een individueele inschrijving ook bereikt zijn, maar daar op de thans gekozen wijze een geleidelijker saneering kan worden bereikt, heeft de minister gemeend, aan deze wijze van behan deling de voorkeur te moeten geven. Voorts kon een verlaging van het oorspronkelijk door de Nederlandsche veehouderij-centrale in uitzicht ge stelde bedrag in overweging worden genomen, omdat besloten is, geen bijzondere vergoeding voor het export-recht te geven. Door deze twee veranderingen zal het mogelijk zijn, een zeer aanzien lijke besparing te verkrijgen op de kosten van slachting. MET MESTVORK IN HET HOOFD GESTOKEN. Terwijl de beide ongehuwde broers H. en J. Haze, in hun boerderij te Hulst bezig waren den stal schoon te maken, had J. Haze het ongeluk zijn 68-jarige broer met een mest vork in het hoofd te steken. De verwondingen, welke deze tengevolge daarvan opliep, bleken zoo ernstig te zijn, dat de man, hoewel terstond geneeskundige hulp werd ingeroepen, aan de gevolgen is overleden. VREESELIJKE ONTDEKKING. Donderdagmorgen, toen het doch tertje van de weduwe v. H., wonen de Lieve Vrouwestraat te Bergen op Zoom, zich naar de slaapkamer van haar moeder begaf, vond ze deze met doorgesneden halsslagader dood te bed liggen. Direct werd geneeskundige hulp ontboden en de politie gewaar schuwd. De doktoren constateerden dat de vrouw reeds ongeveer vier uur dood moest zijn. Door de politie wordt een onder zoek ingesteld. TANDEN TREKKEN MET DE BLOOTE HAND. Enkele dagen geleden vertoonden zich-in de groote vleeschhal te Boeda pest twee Italianen, die met de bloote hand verschillende personen van slechte of pijnlijke tanden en kiezen bevrijdden. Toen het gerucht hiervan zich verspreidde, werd van verschillende kanten geprotesteerd, omdat de vreemdelingen niet in het bezit waren van het vereischte diploma en dus de tandheelkunde niet mochten beoefenen. De beide Italianen, Constantino Teuto en Ottilio Talasabatti, ver voegden zich toen op het politie bureau, om te informeeren, of er tegen hen reeds een aanklacht was ingediend. Tot hun geruststelling kon men hun verzekeren, dat dit tot nu toe niet was geschied. Hierop hebben de zonderlinge specialisten aan de dienaren van Hermandad hun diensten aangeboden en onder groote belangstelling hun fabel achtige handigheid gedemonstreerd. Achtereenvolgens stelden zich twaalf politieambtenaren onder „behande ling," Na eerst de handen gewasschen te hebben, klemt de tandendokter het hoofd van den patiënt tusschen zijn linkerarm, steekt zijn rechter hand in den mond en het volgende moment toont hij den zieken tand zegevierend aan de verbaasde om standers, zonder dat de patiënt ook maar eenige pijn heeft gevoeld. Constantino Teuto vertelde toen, dat hij deze wijze van pijnloos tand trekken leerde van zijn broeder, die in Mexico woont. Reeds vele landen heeft hij bezocht en een groot aantal dankbetuigingen van ministers, diplomaten en bekende personages waren in zijn bezit. Deze wijze van tandtrekken moet ook in Japan bekend zijn en daar veelvuldig worden toegepast. ANSICHT NA TWINIG JAAR BEZORGD. Het komt niet vaak voor, dat een briefkaart twintig jaar onderweg blijft. Het geval heeft zich thans echter voorgedaan met een ansicht kaart, die in 1915 in Duitschland gepost is en die geadresseerd was aan een logeergast in een der hotels in Amsterdam. Donderdagmiddag werd de ansicht, na twintig jaar onderweg te zijn geweest, aan het hotel bezorgd. Aangezien de postzegel van vjjf pfenning, die de afzender erop ge plakt had, intusschen niet meer geldig was, hadden de Duitsche posterijen er een nieuwen zegel naast geplakt. De kaart vertoonde het beeld van een groep Duitsche soldaten in veld- tenue. lagekomeo ea vertrokken personen van 20 tot 27 Maart. VERTROKKEN M. G. van Dijck, zonder beroep, naar Deurne, Haageind. P. A. van Geenen, dienstknecht, naar Broeksittard, Lahrhof. M. G. H. Linders, dienstknecht, naar Limbricht, Kasteelhoeve. L. A. Willems, dienstbode, naar Well. Burgerlijke Stand Venray* van 20 tot 27 Maart 1936. GEBOREN Antonius H. G. J. Jenniskens, Wieënweg Peter J. J. Leijssen, Heide Lambertus J. A. Verhoeven, Veulen Cornelis P. M. Janssen, Hoenderstraat OVERLEDEN Bernard P. de Jong, 27 j. klooster broeder, Leunscheweg. 2 patiënten St. Anna. ONDERTROUWD Peter W. H. Jeuken en Anna M. E. Janssen, beiden te Venray. Martinus L. Janssen en Maria C. A. Keijsers, beiden te Venray. Martinus A. M. Poell te Weert en Maria J. A. H. L. Vermeulen te Venray. Johannes W. M. Martens en Lydie J. A. M. Vermeulen, belden Venray. Kerkelijke Diensten* Parochiekerk. Morgen ZONDAG begint de Paasch- tijd voor alle geloovigen, in alle H. Missen collecte voor het H. Graf, 5 uur Lof en 5e Lijdensmeditatie. MAANDAG half 8 besteld jaarg. voor de overl. familie Bouten en van Megen, 8 uur jaarg: voor Arnoldina Bistervelds, 5 uur Lof. DINSDAG zieledienst voor de overl. familie HendriksRelou, 8 uur Sol. jaarg. voor de familie Verbunt Heris met brooduitdeeling aan de armen. Vanaf Dinsdag is er iederen avond om half 8 Kruisweg voor K.J.V., K.J.M. en Agnespatronaat. Ook anderen kunnen deze Noveen, die duurt tot en met Woensdag in de Goede Week, bijwonen. WOENSDAG half 8 besteld jaarg. voor de overl. familie van Meijel en van Megen, 8 uur jaarg. voor Arnol dina Wijnhoven en Jan van Rijswijk DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 leesmis, 8 uur jaarg, 2de klas voor Johannes Ant. Janssen en Anna van Vosselen. VRIJDAG eerste der 'maand en vereering van het H. Hart v. Jezus, half 7 gezongen H. Mis, half 8 ge stichte leesmis, 8 uur gezongen H. Mis ter eere van de Zeven Smarten van Maria waarna de Zeven Weeën op het kerkhof gebeden worden, 5 uur Lof en eerherstel aan het H. Hart. ZATERDAG 5 uur Lof. Dinsdag onder de H. Mis van half 8 zullen alle meisjes onzer scholen hunne Paschen houden en Woensdag onder de H. Mis van half 8 alle jongens onzer scholen. A.s. Zondag 6 uur eerste H. Mis, 7 uur H. Mis voor de mannen der H. Familie en generale H. Commu nie. Parochie-actie bidden voor kleine Communiecantjes. Zij die de graven hunner overlede nen wenschen opgemaakt te hebben, gelieve dit aan te geven bij den kassier der kerk (onder den Boog). K. J. V. Dinsdag 71/. Kruisweg 71/".,872 .Gymnastiek. Woensdag 71/. kruisweg. 8—9 Zangclub Donderdag 5 Kringvergadering 6 Leidstersclub (uitwerken club) 61/,7 Yj Apostolaatsclub 6yj7y4 Aspirant Apostolaatsclub 71/; H. Kruisweg 7%81/4 Groepleidster Aspiranten 8l/i9 Compas-Caritas Vrijdag 71/2 H. Kruisweg Zaterdag 7y2 H. Kruisweg Zondag half 8 Paaschcommunie, gezamenlijk ontbijt, om half tien deelname Palmprocessie. H. Familie. M. Min, A. Gooren, G. v. Gerven, J. Spee, J. Droesen, J. Poels, v.d. Ven, A. v. Gerven, H. Siebers, J. v.d. Sommen, W. Custers, V. Asselbergs BEDEVAART SMAKT. Op Zondag 29 Maart vertrekt de H. Familie naar de Smakt. Vertrek aan de kerk om half 8. De H. Communie wordt uitgereikt kwart over 6. De leden worden verzocht insignes en zangboekjes mee te nemen. De volgende liederen zullen wor den gezongen onderweg 1. Aan den H. Jozef, N.B. no. 65 blz. 206, V.B. 17. 2. Gij Davids eed'le Koningsspruit N.B. no. 119 blz. 302 V.B. 23. Bij aankomst in de kerk 3. H. Jozef, patroon der Kerk, N.B. no. 121 blz. 305 V.B. 15. Bij de Zeven Smarten, bij vertrek; 4. Wij groeten U, o Koningin. N.B. no. 112 blz. 294 V.B. 20, Op den terugweg5. Roomsche Blijdschap, N.B. no. 99 blz. 279 V.B. lc. Paterskerk Morgen begint de Paaschtijd. De h. Missen om 5 uur, 6 uur, 7 uur met onderrichting, om kwart over 8 de Hoogmis. Gelegenheid om te biechten aan de Evangeliezijde. Om kwart voor 5 gezongen Vespers, om half 6 Lof met Lijdensmeditatie. Dinsdag, 8e der Antoniusnoveen, om 7 uur gezongen Antonius-Mis uit dankbaarheid voor verkregen gunsten, met algemeene h. Commu nie, gebeden der Noveen en veree ring van de relikwie, 's Avonds om 7 uur Lof met preek, aanbeveling der intenties, gebeden van de Noveen en vereering der relikwie. Vrijdag, feestdag van de 7 Smarten van Maria, Patrones van de kerk. Om half 8 plechtige Hoogmis, om half 6 oefening v. d. H. Kruisweg. Zaterdagavond half 6 gezongen Completen. Iedere dag om half 8 h. Mis voor het klooster en de weldoeners. Op Palmzondag beginnen de plechtigheden om kwart voor 8. Die dag onder alle h. Missen col lecte voor het h. Graf. Derde Orde. ZONDAG om half 10 vergadering voor mannen en vrouwen tegelijk, vanwege de lijdensmeditatie. De H. Mis wordt opgedragen voor de nieuwe leden, die vandaag worden ingekleed. Onder de H. Mis de la. tijnsche gezangen. Na de H. Mis plechtigheid der kleeding. De nieuwe leden gelieve plaats te nemen op de twee eerste rijen stoelen welke voor hen gereserveerd zijn. Men denke aan de kaarten. Om kwart voor elf buitenkerk vergadering der Jongens D.O. in het Patronaat. Om 2 uur J.D.O. afd. meisjes in St. Jozef. Patronaat. E.B. Denkt er aan, om half 12 leesboeken inleveren. Kwart voor elf vergadering in 't Patronaat van de Derde Orde der jongens. Om kwart over vier patro- tronaat voor klein- en middenpatro naat tot half 8., om half 7 groot patronaat tot half 9. Jongel.-vereen, tot half 10. Dinsdag 7 u. turnen voor aspiran ten; 8 uur; van half 8 tot half 11 Goudpluvier. Woensdagavc nd op de vastgestelde uren de verschillende groepen der Jonge Wacht. Donderdagavond gymnastiek7 u. aspiranten, 8 u. leden. Zaterdagavond half 8 gymnastiek voor jongste aspiranten. Distriets-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 winkeljuffrouw voor Sittard 1 keukenmeid voor Heerlen 1 slagersleerling 1 burgerdienstmeid 1720 jaar v. Venray. 3 jongens 14—16 jaar, k. melken 3 boerenknechts v. Zuid-Limburg kunnende melken 2 boerendienstmeisjes BIEDEN ZICH AAN 1 leerling schilder 4 leerling-timmerlieden 2 werkmeisjes 1 leerling bakker 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. 9 boerenknechten 1 kantoorbediende 1 kleermaker, broek en vest k. maken. Ondertrouwd en Venrav Groote Markt 5 venray, Tuinstraat 2 20 Maart 1936. en Venray, Groote Markt 5 Weert, Maasstraat 18 20 Maart 1936 Huwelijksvoltrekking te Venray op Dinsdag 21 April a.s. te 10 uur, in de Parochiekerk St. Petrus Ban den. (Eenige kennisgeving v. Venray) b.z.a. voor hulp in de huishou ding tegen 1 Mei, voor dag en nacht. M. Hendriks, Overloon- scheweg 37 A. te VENRAY bericht hiermede dat de verkoop van het Boerderijtje de Lauw aan het Steegsbroek, NIET doorgaat. Er worden geen schulden betaald gemaakt door mijn echtgenoote ALG. SIJBERS, wegens het verla ten van haar kindereD. Alle verant woording is voor haar zelf. C. v. d. Heyden Boschdyk 52, Eindhoven. in verschillende maten, tevens boonentouw. Buitenweg. Kerkboekjes, Rozenkransen en étuis, Schilderijtjes, Prentjes, Handtaschjes enz. Patersstraat 9. 13 Voorradig met een garantie van 90 Telefoon 48 OOSTRUM reuzensorteering Emaiilewaren, Porcelein, Glas, Aardewerk, Matten en honderden andere artikelen. Vraagt eerst onze prijzen Voor huur van porcelein extra lage prijzen. HOFSTRAAT 8 20 TE KOOB (zoo goed als nieuw) Adres Bureau dezer. Landbojs; nemens zijn te telen voo te Lottum origineel z^, adres is L. KLEUIIS, 1 sirooi zor Ee d e Zaadhandel. worden aan verwerkt. laard Ires n gunstig gelei weg. Adres bure :i Jos. Loenelnen TEDO een ge oud Fr. van So XE zeug m A. Kessels, TE F. Janssen di d. er. si ind. ssel: >C [Oos i>c ls, M. de Brui:hei Holland tie Zaierdat Opening woordin kende 1< RondvraSh Hel Prachtsiin Komt van e K 1537, de bij Smeet en met Woe geld of f 15 i Eigenaai Castreur van i te doen bij Munckhof, c

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2