Magazijn „HOLMAC" DE ZON Groote Straat 9 in mooie keuze, aan sterk verlaagde prijzen Waarschuwing P. BEERKENS Voor hel voorjaar Behangselpapieren PRACHTSORTEERING de prima Regenmantel voor lagen prijs De Eerste Nijmeegsche Philips Radiotoestellen- Centrale „DE KROON" P. HendrixPater straat Buitengewoon elegante modellen in de nieuwste kleuren en dessins. ZEER LAGE PRIJZEN. Zeigelbaan 67, NIJMEGEN bericht hiermede, dat de Heer G. RUTTEN uit haren dienst is ont slagen. Voor verkoopen of transacties, door den Heer Rutten afgesloten na 1 Maart 1936, wordt dan ook door ons geen enkele verantwoor ding genomen of garantie verleend. EERSTE NIJM. PHILIPS RADIO TOESTELLEN-CENTRALE „DE KROON'' NIJMEGEN Agent voor Venray BEN MIN, Gr. Straat OverloonGIEBELS, smid HENCKENS, smid Maashees SMITS, smid prachlsorieering LEDERWAREN Jaca. Coenen-Houtackers Hebt U al kennis gemaakt 0 aangemaakte Verf. 0 Vioerlakken en Vernissen van Delft's Kinderwagens en Sportwagens De meest exclusieve modellen, in de nieuwste modelinten met aparte gamee' ringen, zult (J in qroote keuze bij onze sorteeringen aantreffen. De mooie kwaliteiten en de zeer solfede efwerkingmaken al onze mantels bijzonder pnjswaard. Zomer Mantels UIELIJK EDICHTEli Firma uan den Munckitof Er is meer dan alleen een poli tieke noodzaak aanwezig, dat ons land langzamerhand gaat omzien naar een man, die, die het stuur van het Schip van Staat kan over nemen en veilig verder koersen naar een laten we het hopen goede haven. DE NEDERLANDSCHE AMBULANCE. Laten we van tijd tot tijd ook eens denken aan andere verdienste lijke Nederlanders, die een nuttigen beschavingsarbeid verrichten in een vooi hun gezondheid ongunstiger omgeving dan die van de Neder landsche politiek, we doelen op het personeel van de Nederlandsche Ambulance in Abessinië. Over hun veiligheid hebben eenige onrustwekkende geruchten de ronde gedaan. Wel is het later tegengesproken, dat een hunner, Dr. van Schelven, zou zijn gewond, maar een inmiddels bij zijn familie ontvangen persoon lijk telegram deed die tegenspraak teniet. Een der colonnes van onze am bulance is van haar post moeten retireeren op de hoofdgroep bij Des- sie gewond was geraakt, waarschijn lijk bij een overval door Abessinische bandieten. Zijn vrouw en zijn zoon zijn hem nu vol onrust naar het zwarte rijk tegemoet gesneld, wat ons meer gevoelig dan verstandig voorkomt. Het is tijd, dat onze regeering zich klaarheid verschaft omtrent hetgeen precies is gebeurd, want een land, dat zelfs haar helpers niet tegen het eigen volk weet te be schermen, verdient slechts aan het eigen lot te worden overgelaten. Blijkens een telegram, dat de Msb uit Addis Abeba ontving, is bij den overval op de ambulance van Dr. van Schelven onder de Abessyniërs, die deel uitmaakten van de colonne een waar bloedbad aangericht, dat vele menschenlevens eischte. Dr. van Schelven zelf, die kogel- wonden kreeg aan borst en schouder moest thans daarvoor in het hospi taal worden opgenomen. De Nederlandsche ambulance-ge neesheer gaf een schokkend relaas over het vreeselijk treffen met een rooversbende, waarbij 17 leden van het bewakingspersoneel van zijn Roode Kruis-colonne waren gedood en hg zelf en dr. Veeneklaas waren gewond. MARGARINEFABRICAGE VOOR EIGEN GEBRUIK. De kantonrechter te Haarlem deed uitspraak in de zaak tegen een dame uit Heemstede, die terecht stond voor het vervaardigen van margarine voor eigen gebruik. De kantonrechter achtte dit niet toelaatbaar en veroordeelde ver dachte tot 50 cent boete of 1 dag hechtenis. OUDE MAN IN EEN KUIL OPGESLOTEN. De politie te Bathmen vond bij een boerenwoning aldaar in een in den grond uitgegraven ruimte, die dienst deed als aardappelbergplaats een 75-jarigen man opgesloten. De deur die de ruimte afsloot, was van buiten met een paal versperd. Bij onderzoek bleek, dat de oude man daar door zijn familie was opgebor gen, omdat hij niet geheel normaal en daardoor wat lastig was. De man, die wat geld bezit, was bij zijn familie in den kost. De boer W. B. die voor deze daad verantwoordelijk is, is in hechtenis genomen. DUIZENDEN GLOEILAMPEN IN BESLAG GENOMEN. Dat het smokkelbedrijf ook in Roosendaal en omgeving nog geducht beoefend wordt, blijkt wel uit het feit, dat in den tijd van de laatste twee dagen wederom groote partijen smokkelwaar gloeilampen, suiker, wapenen en marharine werden in beslag genomen. OP WEG NAAR HUIS GEDOOD. Woensdagmiddag kwam op den Deventerweg te Raalte de 17-jarige B. van Rossum, die per fiets van de R. K. Landbouwwinterschool naar huis ging, onder een vrachtauto terecht. De jonge man was op slag dood. als Damestasschen, Portefeuilles, Sigarenkokers, Portemonnaies enz. 32 Zie onze Etalage. met onze prima Probeer ze eens. Wij maken U tevens ook attent op onze groote voorraad welke wij ontvangen hebben. Ondanks malaise wordt onze omzet'steeds grooter, daardoor zijn wij in staat U een groote keuze voor weinig geld aan te bieden. 68 Zie Etalage Zie Etalage Teil. 107 Groote Straat 21 Ontvangen een mooie sorteering Nieuwste modellen. Onderdeelen. Concurreerende prijzen.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10