Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Buitenland. De ehqante m 6iedi{ke Wat van Joh. Jeuken komt is goed, óók Dameskleeding ASPIRIN Provinciaal Nieuws Zsterdag"28 Maart 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 13 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/z ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. De werkloosheid onder de jeugd. WAT ER IN DE WERK KAMPEN WORDT GE DAAN. MÉÉR DAN DE RADIO ONS LEERDE! Kort geleden kreeg ik een uitnoodiging om eens een der werkkampen voor de werklooze jeugd te bezoeken. Ik heb aan die uitnoodiging op een mooien voorjaarsdag gevolg gegeven en wat ik toen zag en meemaakte, stemde me zóó enthousiast, dat ik ook met belangstelling uitzag naar den radio-avond, waarop de Centrale voor Werkloozenzorg het publiek met het leven in zoo'n kamp nader bekend zou maken. Had ik den radio-avond mee gemaakt, vóór mijn bezoek aan het werkkamp, dan ware er van dat bezoek nooit wat gekomen. Die radio-avond immers was een algeheele vervorming van de werkelijkheid. Als de radio niet zaakkundig wordt geëxploiteerd voor propaganda, dan bereikt men er als regel het tegendeel mee van hetgeen men betoogt. Men brengt geen „werkelijkheid" aan de hoorders door een wille keurige greep menschen plots als gelegenheids-artisten te laten optreden. Uitbreiding op zich zelf is al een zeer moeilijke kunst, uitbeelding voor de radio vereischt bovendien nog een tweede artistieke kwaliteit. Gelegenheidsacteurs zijn ge woonlijk nare houten Janklaas sens, zonder vleesch en bloed. De radio-avond, welke luisterend Nederland met het leven in de werkkampen voor de jeugd in aanraking zou brengen, bracht slechts Zondagsschoolachtige in drukken en wekte de idee, dat er in de werkkampen alleen plaats is voor brave Hendrikken. Sentimentalitciten als van de juffrouw, die zoo'n jongen kerel in zijn bed „toedekt, net als moeder dat vroeger deed doen de luisteraar eerder naar 't stopcontact loopen dan naar zijn portemonnaie grijpen. Ik heb behoefte om hier te verklaren, dat het leven in de werkkampen veel en veel mooier, gezonder, levendiger, vrijer en vroolijker is, dan ons per radio werd te luisteren gegeven. Ik heb de jeugdige werkloozen bezig gezien in het werkkamp der Centrale voor Werkloozen te Eerde. Honderd waren er, allemaal daar aanwezig, allemaal jonge mannen van om en bij de twintig jaren, één levenslustige, vroolijke, stoeiende, in een ge ordende vrijheid blij genietende troep pracht-kerels Dat waren ze daar in enkele weken geworden. Als geslagen honden waren ze er gekomen. De meesten hadden ai meer dere jaren achtereen rond ge- loopen, met steeds dieper afzak kend moreel, vechtend tegen het opkomende gevoel van luiheid, van minder- of nietswaardigheid, hopeloos de toekomst instarend. In het werkkamp kregen ze gelegenheid om hun jonge ener gie te gebruiken, zich nuttig te maken en anderszins, zich ook gewaardeerd te gevoelen. Boomen zagend of kappend, den bosch-humus omwoelend, ploegende of spittende genoten ze van het eerste arbeidszweet, dat hun langs de jonge ruggen liep. Voldoening genoten ze van het werk hunner handen; sinds jaren verwaarloosde bosschen knapten zienderoogen op. Ze helpen een groot stuk natuur redden voor de gemeenschap, welke dezen jeugdigen werkers eens dankbaar zal zijn. Op gezette tijden vereenigen de jongens zich aan een stevig maal en ze weten, dat ze hun dagelijksch brood verdiend heb ben. In de vrije uren spelen en stoeien ze, vermaken ze zich vrijelijk met sportbeoefening en 's avonds doen ze wat kennis op in een of andere cursus, of ze vermaken zich onderling met zang en spel, waarbij de humor van alle kanten optwinkelt. Als ze Zaterdags naar huis gaan, dan dragen ze twee harde, maar echte, zelfverdiende guldens met zich mee. 't Is niet veel, maar ze kunnen er toch eigens iets voor koopen en weten zich tenminste tijdelijk in staat om de lasten van hun ouders een beetje te verlichten. Hoe die jongens dat alles waardeeren, blijkt b.v. uit hun zorg voor het kampgoed. Voor de overali's en de schoenen, welke ze in bruikleen ontvan gen. En voor de kamp-inventa ris. Ze onderhouden hun spullen keurig, in hun slaapbarakken heerscht een orde en een net heid als in 'n marinierskazerne. Ze vervullen de heerlijke, ge zonde buitenlucht van hun jong, vroolijk, twinkelend leven. Zeker, 't is maar voor acht weken. Maar drinken we dan niet allen graag een koele teug, als we dorst hebben, nok al weten we, dat de dorst zal weerkeeren Deze jongens, die in de crisis ellende moreel dreigden te ver gaan, zijn omhoog gehaald, als ze een poos in zoo'n werkkamp zijn geweest. Ze zijn gesterkt, hebben weer stand herkregen, zijn met nieuwe hoop vervuld, ze zijn men schen herworden, van wie in de omgeving, waarin ze terugkeeren een invloed ten goed zal uit gaan. DE LOCARNO-VOORSTELLEN. DUITSCHLAND WIJST ZE AF. HITDER KOMT MET EEN NIEUW PLAN. AMERIKAANSCH ZWARTKIJKER OVER EUROPA'S TOESTAND. De Europeesche diplomatie is nu al enkele weken onder hoogspan ning in actie en wanneer we de motieven van de verschillende stand punten nagaan, dan zien we het eigenbelang een groote rol spelen, maar zien we ook, dat oprechtheid en karakter zwaar op de proef worden gesteld. Duitschland heeft thans de Locarno-voorstellen af gewezen, maar zal na de verkie zingen met diepgaande, nieuwe voorstellen komen ter overwinning der Europeesche crisis. Inmiddels is de Volkenbondsraad verdaagd. Het oorlogszuchtige Japan zegt ook al, dat het den vrede wil Een Amerikaansche zwartkijker over den toestand van Europa met betrekking tot het bewaren van den vrede. Italië wensclït een sterke lucht macht en denkt over invoering van den verplichten dienst bij het lucht- wapen. Wanneer we aan de hand van be schouwingen en redevoeringen een poging doen, om eens wat meer te weten te komen van de daden en de motieven van de diplomaten, die nu al wekenlang onder hoogspanning werken in verband met de zooge naamde schending van het pact van Locarno door Duitschland, dan kun nen we de gedachte niet van ons afzetten, dat de dipiomaten wel een mooi en vredelievend ambt kunnen hebben, maar dat er in dat ambt toch ook op een ontzettende manier gekonkeld en gesjacherd wordt en dat het wel een heele toer schijnt voor een diplomaat, om in al dat gemodder het karakter en de op. rechtheid niet in het gedrang te laten komen. Dit zal duidelijk worden, wanneer we in 't kort het verloop van den internationalen toestand nagaan. In de eerste plaats blijkt dan, dat er heel wat franje zit aan de ver klaring, dat de Locarno-mogendheden Frankrijk, Engeland, Italië" en Bel gië het toch zoo roerend eens zijn over hun houding ten opzichte van Duitschland. Zoowel Engeland als Italië zijn allerminst van harte met 't accoord tegenover Duitschland meegegaan en hebben in elk geval ieder hun eigen bedoeling. Reeds Zaterdagavond deelde de Engelsche Regeering officieel mee, dat deze voorstellen door Duitsch land niet beschouwd mochten worden als een laatste woord, maar dat wanneer Duitschland deze voorstel len onaannemelijk achtte, het maar tegenvoorstellen zou doen, de Engel sche- regeering deze zeker in over weging zou nemen. Van Fransche zijde heeft men daarop geantwoord, dat door Frankrgk het compromis, het laat ste woord is. Duitschland heeft deze voorstellen in blöc te aan vaarden of te verwerpen. In het laatste geval treden de maatregelen in werking, waartoe ook de Locarno-conferentie reeds beslo ten heeft Er is in elk geval geen sprake, zoo voegt de Fransche pers hieraan toe, dat Flandin opnieuw naar Lon den zal gaan om daar te spreken over Duitsche tegenvoorstellen. Italië heeft nog weer heel an dere bedoelingen. Het is voor het accoord, mits dit meebrengt, dat de Volkenbond de sancties tegen Italië opheft. Italië zou tevens het Stresa-front willen herstellen. Zpoals men weet, zijn op 11 April 1935 te Stresa in het Noorden van Italië Engeland, Frankrgk en Italië bijeengekomen, waarbij deze drie mogendheden zijn overeengekomen elkander wederkeerige hulp te ver- leenen, indien Duitschland voornemens mocht zijn met militair geweld wijzi ging te brengen in zijn huidige grenzen. Het hoofddoel was de be scherming van Oostenrijk en een beveiliging van de Fransch-Duitscne grens. Toen de Volkenbond in October Italië beschuldigde van schending van het Volkenbondspact en deswege sancties tegen dit land toepaste, viel natuurlijk dit Stresafront uit elkaar. Italië is nu wel bereid deel te nemen aan een actief optreden tegen Duitschland, maar dan moet men beginnen met de sancties op te heffen Frankrgk is daartoe natuurlijk wel bereid. Het conflict met Abessynië heeft Frankrgk nooit erg geïnteres seerd en Parijs zou Rome nooit eeD stroobreed in den weg gelegd hebben, iidien Engeland niet krachtig had gestaan op de handhaving van de rechten van den Volkenbond. Indien Parijs nu den steun van Italië tegen Duitschland kon koopen met een prijsgeven der sancties, dan zou men zich daarover geen oogenblik bedenken. Maar daarvoor voelt Londen na tuurlijk niets. Heel fijn uitgedrukt noemt men dat een verraad aan den Volkenbond. En Engeland houdt aan dat insti tuut vast met eigenbelang, omdat dit zgn sterke positie in de wereld beschermt. Meer koloniën heeft Engeland niet noodigais het maar behouden kan wat het heeft Zoo zien we, dat zoowel Enge land als Frankrgk en Italië met deze Locarno-overeenkomst ieder hun eigen bedoelingen hebben en dat alle onderhandelingen der mo gendheden ten slotte neerkomen op het zoeken van den grootsten gemeenen deeler van hun eigen belang. Nu treft het ongelukkig, dat die eigenbelangen nog al ver uiteen- loopen. En België als vierde mogend heid in dsze Locarno-conferentie ervaart weer opnieuw, dat het voor kleine mogendheden niets gedaan is met deze groote heeren aan één conferentietafel te gaan zitten. Het belang van België laat de drie anderen volkomen koud en zonder gewetensbezwaar offeren ze die aan hun eigen belang op. Vandaar dat Nederland er nooit iets voor heeft gevoeld, in dergelijke internationale overeenkomsten betrokken te worden We doppen liever onze eigen boontjes, al zullen we daarvoor dan zware offers moeten brengen. Het ligt intusschen voor de hand, dat deze verdeeldheid tusschen Lon den, Parijs en Rome, de kracht momenteel van Duitschland is. En zoo zien we Engeland bijna op de knieën liggen voor Berlijn, om in 's hemelsnaam de voorstellen niet bruut af te wgzen, maar het Enge land mogelijk te maken met goed fatsoen weer van het Locarno- compromis af te brengen! En in Berlijn, waar men er wel het minste belang bij heeft het z.g. Stresafront weer te herstellen, zal men Engeland wel tegemoet komen, zoover dat momenteel mogelijk is, ten opzichte van de verkiezingen van a.s. Zondag. DUITSCHLAND WIJST AF. MAAR KOMT MET NIEUWE VOORSTELLEN. Het vorenstaande was reeds ge schreven, toen een bericht uit Lon den onze veronderstelling kwam be vestigen. Von Ribbentrop heeft aan de EDgelsche regeering meegedeeld, dat Duitschland de Locarno-voor stellen afwijst, doch dat Hitier na de verkiezingen diepgaande, nieuwe voorstellen zal doen ter overwin ning van de Europeesche crisis. Dusna de Duitsche stembus komen er nieuwe Duitsche voorstel len. Wg houden het er voor, dat deze soepel genoeg zullen zgn, om door Engeland als basis voor nieuwe onderhandelingen aanvaard te wor den. En dan zal Frankrgk zijn star af wijzend standpunt ook niet langer kunnen handhaven. VOLKENBONDSRAAD VERDAAGD. De Volkenbondsraad is thans ver daagd, om ruimte te laten aan de thans gevoerde diplomatieke bespre kingen in verband met de Locarno- kwestie. Hg zal eerst dan weer bijeen geroepen worden, wanneer het noodig zal blijken, het onderzoek der aanhangige kwestie voort te zetten. JAPAN WIL OOK AL VREDE Als staatshoofden en diplomaten zoo hard beginnen te roepen, dat ze den vrede willen, dan is het zaak zich te bergen Ook het oorlogszuchtige Japan, dat al jaren met tusschenpoozen vechtend zgn gebied heeft uitgebreid, zelfs zonder oorlogsverklaring, begint zich voor den vrede te verklaren De Japansche minister-president verklaarde o.m. aan een journalist, dat Japan iedere mogelijkheid van een gewapend conflict met Rusland van de hand wijst. Japan's ideaal en het doel, dat Japan met al zijn krachten nastreeft, is de vrede, aldus de premier. Japan verlangt volledige rechtsgelijkheid, niet meer, doch ook niet minder. EÊN ZWARTKIJKER OVER EUROPA'S TOEKOMST. WACHTEND OP HET EERSTE SCHOT! Het lijkt ons nog altijd, dat een paar belangrgke factoren ons voor- loopig van een Europeeschen oorlog afhouden. De armoede.de financieele onmacht van vrijwel alle landen, de herinnering aan de barbaarschheden van den vorigen oorlog, die nog leeft 't huidig geslacht en de vrees voor zelfvernietiging, ziedaar een paar omstandigheden, die remmend werken op het verstoren van den vrede. Intusschende Amerikaansche senator Pitman, voorzitter van de commissie voorbuitenlandsche zaken, denkt er somberder over. Hij verklaarde in een radiorede, dat Europa wacht op en luistert naar het schot, dat de inleiding zal zijn tot „den meest verschrikkelijken oorlog in de geschiedenis." Teneinde den vrede der Vereenigde Staten te beschermen moeten vol gens Pitman de Amerikaansche neu- traliteitswetten ondersteund worden jloor een vloot en een luchtmacht, welke gelijk zijn aan die van eenigen anderen staat ter wereld. De volkenbond is volgens den Amerikaanschen senator een vol komen mislukking, welke niet in staat is zijn besluiten door te zetten tegen over de machtige regeeringen. ITALIE'S LUCHTVLOOT. De Italiaansche staatssecretaris van luchtvaart, generaal Valle, heeft in de Kamer een groote rede gehou den over de uitbreiding van Italië" militaire luchtvloot. Hij betoogde, dat geen punt van de Middellandsche Zee buiten de controle der vliegmacht mocht vallen. Vervolgens deelde hij mede, dat op verlangen van 'Mussolini door een wet de verplichte dienst bg het luchtwapen zal worden ingevoerd. Ruitersport in Limburg. De algemeene bondsvergadering van den Limburgschen Bond ven Ruiterclubs, aangesloten bg den L.L. T. B., heeft te Horst plaats gehad. Alle 29 aangesloten clubs waren op deze vergadering vertegenwoordigd. De bondsvoorzitter, de heer P. Diederen uit Sittard, sprak bij de opening speciale welkomswoorden tot den bondsadviseur ir. Bemelmans uit Roermond, het Statenlid Drabbels uit Horst en den heer H. Leupers. Op het oogenblik zijn bij den Bond reeds 29 clubs aangesloten, uit plaat sen over geheel Limburg verdeeld. Uit het financieel verslag bleek, dat de bond door den steun van den L.L.T.B. behoed is voor een financieel tekort. In de toekomst zullen er echter maatregelen dienen te worden ge nomen, opdat de Landelijke Rijver, zich zelf kan bedruipen. De jaarcontributie werd voorge steld en vastgesteld op f 5 per vereeniging. VASTSTELLING CONCOURSEN. Kring Horst te America op 24 Mei. Kring Baarlo te Blerik op 3 Mei. Kring Wanssum te Oostrum op 5 Juli. In den kring Wanssum was voor gesteld een handicap-regeling te maken voor de prijswinnende vier tallen en de individueele dressuur. Dit werd echter niet erg enthousiast ontvangen. Luitenant van Nijnatten hield ver volgens een zeer leerzame causerie over de ontwikkeling der landelijke ruitersport in Noord-Brabant. Spr. verzocht met nadruk de Limburgsche collega's toch te zorgen, dat ook hier de ruitersport in gezondere banen geleid werd. De landelijke ruiters dienen er wel aan te denken dat zij deze voor hun zoo bij uitstek geschikte sport toch niet alléén be oefenen om de situatie, doch om door het beoefenen der ruitersport meer liefde voor en meer kennis van hun rijdier te krijgen. Ir. van Meel, Tilburg, die hierna het woord voerde, onderstreepte de woorden van luitenant van Nijnat ten. Door den heer E. Nabben, Sevenum, werd naar aanleiding _van de woor den van luitenant van Ngnatten geiuformeerd naar de hoogten der van MODERNE DAMESKLEEDING eischt le klas tailleurswerk. JOH. JEUKEN maakt iets aparts voor U 1 Exclusief model. De nieuwste stof. Soepel en duurzaam binnenwerk. U weet Langstraat la (Het huis met de trapjes). Telefoon 162 - geheel onverwacht kan een ieder door spit overvallen worden ledereen moet dan ook weten: Neemt: het product van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbulsjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. 7'fiojaeft- hindernissen. Luitenant van Nijnatten achte 1.20 M. veel te hoog voor landelijke ruiters. Hg verzocht om dit jaar te beginnen met de hoogste hindernis op 90 c.M. Langzaam kon men dan naar gelang de concoursen afge werkt waren vefhoogen. De Limburgsche clubs kunnen in dit verband gerust profiteeren van den N.C.B. Tot slot sprak nog opwekkende woorden voor innerlijke samenwer king de bondsadviseur de zeereerw. heer ir. Bemelmans. VENRAY, 28 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne ver gadering van 27 December 1935 zijn vastgesteld de volgende verordenin gen A. VERORDENING OP DE HEF FING VAN OPCENTEN OP DE HOOFDSOM VAN DE PERSO- NEELE BELASTING IN DE GE MEENTE VENRAY. Artikel 1. Er worden ten behoeve der ge meente geheven 80 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. Artikel 2. De invordering geschiedt overeen komstig de desbetreffende verorde ning van heden. Artikel 3. Deze verordening treedt in werking met 1 Januari 1936. Alsdan vervalt de thans geldende verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personeele belasting in de ge meente Venray behoudens voor wat betreft aanslagen over 1935 of een vroeger belastingjaar. B. VERORDENING OP DE IN VORDERING DER OPCENTEN OP DE HOOFDSOM VAN DE PERSO NEELE BELASTING IN DE GE MEENTE VENRAY. Artikel 1. De invordering der opcenten op de hoofdsom van de personeele belasting geschiedt overeenkomstig het bepaal de bij artikel 296 der Gemeentewet. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking met 1 Januari 1936. Alsdan vervalt de thans geldende verordening op de invordering der opcenten op de hoofdsom van de personeele belas ting in de gemeente Venray, behou dens voor wat betreft invordering van aanslagen over 1935 of een vroeger belastingjaar. Zijnde de verordening sub. A goed gekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 Februari 1936, Nr. 127, waarbij de verordening de dato 27 December 1935, houdende voorschriften, naar welke de belasting zal worden inge vorderd, is aangehaald. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 24 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. LUXOR THEATER. Een der grootste Nederlandsche dagbladen schrijft over „Een Ideaal Echtgenoot." Het is een dramatisch opgebouwde comediemeteen logische, het publiek bevredigende ontknoo ping... Deze goede, vooral goed ge speelde en dank zij de uitstekende regie geleidelijk en vlot verloopende film vormt één geheel. Zij is af. Zij vergt geen moeite volle en inspannende fantasie en laat, als het doek is gevallen, geen kwellende vragen onbeantwoord. Haar inhoud is simpel en aan nemelijk en hoewel zij een moreele film is, ligt de moraal er niet vinger dik op. Het „happy end" heeft geen banalen bijsmaak en wordt boven dien nog getemperd door de tranen van de heldin, die zichzelve, ter wille van het huwelijksgeluk van haar jeugdvriendin overwint en een offer brengt. Een enkel woord over de hoofd personen Karl Ludwig Diehl speelt de mannelijke hoofdrol van fabrieks- bezitter, eenvoudig en ernstig, zonder eenig overdreven gebaar en zonder overbodige accentuatie. Brigitte Helm, als zijn echtgenoote, heeft vooral in haar stille spel uit muntende momenten en wint door haar soberheid aan natuurlijke gratie. Sybille Schmitz is ontroerend in het eindspel, als zij, overwonnen door de edele liefde van een jeugdvriendin tot haar man, het snood chantage- complot opgeeft en in den spiegel haar jammerlijkheid ontdekt. Henkels, Georg Alexander enAnni Markart zorgen voor de humor. Opvallend is het harmonisch samen spel tusschen deze personen. Opvallend is de harmonische stem ming van de geheele film. Zij is er een sprekend voorbeeld van, dat ook een sterke indruk be reikt kan worden door bescheidenheid van middelen. AANBESTEDING. Uitslag van de door Architect J. Colsen te Venray gehouden aanbe steding voor het bouwen van een woonhuis metmagazgn en uitbreiding winkel voor den Heer J. Coenen Houtackers, Hofstraat alhier. G. Verstralen, Venray f 8650 P. Oudenhoven f 8630 L. Maessen f 8268 J. Oudenhoven f 8155 Gebr. Spee f 8070 A. Dinghs, Castenray f 8055 Th. Claessens, Venray f 8000 Fr. Verstraelen, Blitterswijk f 7921 L. Volleberg, Venray f 7900 Gebr. Keyzers, Horst f 7900 Th. Maessen, Venray f 7890 Chr. Reynders, Wanssum f 7875 P. Volleberg, Venray f 7870 Gebr. Oudenhoven, Venray f 7840 Th. Siebers, Venray f 7763 J. Houwen, Oirlo f 7695 Jac. Haegens, Horst f 7620 H. Mathey, Deurne f 7595 M. de Bg], Deurne f 7580 H. Oudenhoven Lzn., Venray f 7498 Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1