Gemengde Berichten. Buitenland. Advertentiën AGNES. nel Dienstmeisje OIRLO. H. Gertrudis Slierhouderij „Eensgezindheid Tuin- en Landhouwzaden. Anl. v. d. Linden Wanneer U Bekendmaking. J. W. KERSJES Zinkwerken Voor H. Communie Th. POUWELS Verhuisd L. GHIELEN Voor Kipoenfeelf een buitengewone reputatie in de - revue-wereld medewerking verleenen, terwijl een 200-tal Scandal-girls op buitengewone wijze bun beste pre- senteeeren. Deze film is dan ook een waar genot voor eenieder die ze ziet en dat zullen er natuurlijk heel wat zijn, want een dergelgk werk zal niet spoedig nogmaals vertoond worden. Hierbij wordt nog vertoond een uitgebreid bijprogramma, waaraan eveneens groote zorg is besteed, zoodat er voor iedere bezoeker te genieten valt. Aan de „Asso" te Arnhem slaagde voor 't diploma Veeverlos- kunde, de heer J. Janssen, Langstraat alhier. GEVONDEN 2 rozenkransen en een paar sleuteltjes (van een rijwiel- slot). Inlichtingen bij de gemeente politie. WAARSCHUWING. HONDENBELASTING. Tegen degenen, die in het bezit zijn van een hond en daarvan op 27 Maart a.s. nog geen aangifte hebben gedaan ten kantore van den Ge meente-Ontvanger en de verschuldig de belasting betaald, zal proces verbaal worden opgemaakt. Venray, 19 Maart 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. HOOFDKEURING VAN SPRINGSTIEREN. De Burgemeester van VENRAY brengt ter algemeene kennis, dat de houders van springstieren, die hunne stieren aan de op 27 April a.s. te houden hoofdkeuring wenschen te onderwerpen, hiervan ter Secretarie aangifte moeten doen vóór den 16 April a.s. Na genoemden datum zullen ter Secretarie geen aangiften meer worden aangenomen. Venray, 19 Maart 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. BURGEMEESTER EN WETHOU DERS VAN VENRAY doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in zijne vergaderingen van 14 Juni 1921 en 23 Januari 1929 is vastgesteld de volgende verorde ning VERORDENING OP DE KEURING VAN WAREN IN DE GEMEENTE VENRAY. Artikel 1. Deze verordening verstaat onder „waren" hetzelfde, wat artikel 1 van de Warenwet, Staatsblad 1919, Nr. 581, daaronder verstaat. Met „verkoopen" wordt in deze verordening gelijk gesteld: a. het ten verkoop of ter afleve- levering in voorraad hebben. b. het afleveren. c. het uitstallen. d. het vervoeren. e. het tekoop of in ruil aanbieden f. het uitdeelen. g. het aanwezig hebben op mark ten. h. het aanwezig hebben in winkels, woningen, bergplaatsen, werk plaatsen, fabrieken, stallen, voer- of vaartuigen of op erven bij fabrikanten, kooplieden, melk veehouders, winkeliers, slijters of venters in gebruik. Het aanwezig hebben van waren in woningen of stallen wordt met verkoopen niet gelijk gesteld voor zoover de onder letter h. genoemde personen aannemelijk kunnen maken, dat de aanwezige waren uitsluitend bestemd zijn voor eigen gebruik. Artikel 2. Het is verboden waren te verkoo pen, die ondeugdelijk van samen stelling zijn of die in ondeugdelijken toestand verkeeren. Artikel 3. Het is verboden waren te verkoo pen, die bij gebruik overeenkomstig de bestemming voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn of kunnen zijn. Artikel 4. Het is verboden waren te verkoo pen, die niet voldoen aan de eischen of ten aanzien waarvan niet voldaan is of wordt aan de eischen, gesteld krachtens de Warenwet, Staatsblad 1919, No. 581, met uitzondering van artikel 16 dezer wet. Het is verboden met betrekking tot waren iets te doen of na te laten in strijd met de voorschriften krach tens de Warenwet (St. 1919 no. 581) met uitzondering van artikel 16 dezer wet. Artikel 5. Hij, die waren verkoopt of die voor het bereiden van waren grond stoffen bewerkt of verwerkt, is ver plicht aan de ambtenaren, bedoeld in art. 7. op aanvrage onmiddellijk die waren en die grondstoffen, als mede de zelfstandigheden, voorwerpen of gereedschappen, die bij den ver koop, de bereiding, vervaardiging, samenstelling, verpakking, bewaring, behandeling of het vervoer van waren gebruikt worden, te vertoonen en desverlangd ter hand te stellen. Artikel 6. Overtreding van eenige bepaling dezer verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoog ste twee duizend gulden. De waren, met betrekking waartoe de over treding is begaan, kunnen worden verbeurd verklaard. Artikel 7. Met het opsporen van overtredin gen, bij deze verordening strafbaar gesteld, zijn belast de ambtenaren, bedoeld in artikel 18 der Warenwet, Staatsblad 1919 no. 581. Artikel 8. Deze verordening kan worden aan gehaald als Keuringsverordening voor de Gemeente Venray. Artikel 9. Deze verordening treedt in werking op den tienden dag na hare afkon diging, met ingang van welken dag zullen zijn ingetrokken alle op dit] stuk in de gemeente Venray bestaan-] de bepalingen. Zijnde deze verordening bij Ko ninklijk Besluit van 22 Februari 1936 no. 168 goedgekeurd. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 20en Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. SMAKT. Het bezoek in de maand Maart aan het eenigste St. Jozefs genade-oord in ons land neemt nog steeds toe. Morgen Zondag verwach ten wij weer een enorme belang stelling. Dan zal tevens de processie van de St. Jozefparochie uit Helmond ter bedevaart komen met 600 per sonen. Omstreeks half 11 zal deze arriveeren en wordt *afgehaald door de fanfare „O.L. Vr. Gilde." OVERLOON. Vrijdagavond had alhier in 't Patronaat onder groote belangstelling een lezing plaats over Geloofsvervolging door den Heer Ganzeboom uit Nijmegen. In zgn rede besprak hij het Liberalisme, Socia lisme, Communisme en vooral het zoo aangeprezen N.S.B. Spreker had na afloop zijner rede een dankbaar applaus in ontvangst te nemen. SCHILDER VALT UIT HOOGEN MAST. Woensdagmiddag half 3 ongeveer had de 23-jarige ongehuwde schilder Dreessens uit Maastricht bij het verrichten van werkzaamheden in een pl.m. 18 meter hoogen mast van de hoogspanningslijn Roermond Staatsmijn Maurits onder de gemeente Herten, het ongeluk uit dien paal te vallen. De man was op slag dood. UIT DE EERSTE VERDIEPING GESTORT. Woensdagmiddag viel het 3jarig zoontje van den heer L. Bingen aan den Steenweg te Roermond uit het raam der eerste verdieping en ver volgens door het glazen dak eener waranda. De ijlings ontboden dr. Imkamp constateerde naast ernstige verwon dingen tengevolge van glasscherven een schedel-fractuur. De kleine is naar het ziekenhuis overgebracht. ARBEIDER TUSSCHEN TWEE WAGENS BEKNELD. Woensdag geraakte de 35-jarige L. C., te Maastricht, op de Zinkwit- fabriek, alwaar hij werkzaam was, tusschen twee wagens bekneld. De man werd zeer ernstig aan het lin kerbeen en voet gewond en moest per auto van den G. G. D. naar het ziekenhuis Calvariënberg worden overgebracht. Daar bleek het nood zakelijk te zijn een voet van den ongelukkige te amputeeren. LIMBURGSCHE KATHOLIEKE ARBEIDSBE WEGIN G. Aangezien dit jaar geen Limburg- sche Katholiekendag wordt gehouden heeft het bestuur van den Limb. R.K. Werkliedenbond, de traditie getrouw, besloten twee groote ge westelijke demonstraties te houden voor de leden van dezen bond. De eerste zal plaats vinden cp H. Hemelvaartsdag voor de afdeelingen ten Noorden van Echt; de tweede voor het overig deel der provincie op tweeden Finksterdag. Aangaande de gemeenten waar de demonstraties zullen plaats vinden is voor wat het Noorden betreft nog geen beslissing genomen. Voor het Zuiden is de keuze op Brunssum ge vallen. ZILVEREN PRIESTERFEEST. Op 1 April zal 't 25 jaar geleden zijn, dat de Z. E. heer Goossens, Pastoor te Grashoek, het heilig priesterschap ontving. Daar de feest dag in de Vasten valt, is het de wensch van den jubilaris om de viering uit te stellen tot Paasch- Maandag en er dan speciaal 'n kerke lijk feest van te maken. H. WIJDINGEN. Zondag 22 Maart zal Z. Hoogw. Exc. Mgr. Lemmens, Bisschop van Roermond, in de kloosterkerk der Minderbroeders te Weert de Heilige Wijdingen toedienen aan de volgende fraters Minderbroeders Het Subdiaconaat aan de fraters Delphinus Frenken, Irenaeus Thoen, Adelmus Heijmerink, Eventius Wolf- kamp, Frumentius Keverkamp, Diocletius Langeveld, Adelphus van Leeuwen, Egfridus Stokman, Silverius van Swelm, Cornelianus Remmen, Dominicus Pillen, Auxilius Guikers, Caesarius van Hulst, Emericus Geers, Albertus Linden, Leonides Bruns, Theodulus Derks en Burchardus van Summeren. Het Diaconaat aan frater Joachim de Moei. Het Priesterschap aan de fraters Agatho de Mönnink, Hengelo (O) Hydulphus Frank, Lichtenvoorde: Zozimus Frankhuijzen, Rotterdam, Liberius Pieterse, Wageningen; Con- radinus Aerts, Venray; Christianus Vissers, 's Gravenhage; Viventius Keulaerds, Heerlen, Aufridus Smit, De Beemster; Alypius Derex, Maas tricht; Crispus Schouten, Tiel; Zeno Moors, Weert; Alvarus van de Reep Hillegom; Raynerius Baekers, Eind hoven; Fulco Vugts, Bokhoven: An- tonius Walenkamp, Amsterdam; Philippus Tetteroo, Delft en Fer- rerius van Berkel, Rotterdam. JAARBEURS GESLOTEN. Donderdaginiddag is de Jaarbeurs te Utrecht gesloten. Over de resul taten heerscht tevredenheid. NATIONALE BEDEVAART NAAR LOURDES. Z.H.Exc. Mgr. J. P. Huibers, bis schop van Haarlem zal dit jaar aan de nationale bedevaart naar Lourdes deelnemen en volgens zijn weDsch, zal Mgr. de reis in den ziekentrein medemaken. GENIE VALT BUITEN DEN MAATREGEL. De Minister van Defensie heeft bepaald, dat de maatregel van het langer in dienst houden van mili tairen in verband met de huidige omstandigheden niet zal worden toe gepast op de dienstplichtigen van het regiment genietroepen, voor wie de eerste oefening op 21 Maart a.s. eindigt. Deze dienstplichtigen zullen derhalve op dien datum in het genot van groot verlof worden gesteld, voorzoover zij niet om een andere bijzondere reden in werkelijken dienst moeten blijven. MAATREGELEN BIJ LUCHT- GEVAAR. Teneinde de burgerbevolking een doelmatige voorlichting te geven van datgene wat bij luchtgevaar als noodzakelijk moet worden beschouwd, heeft zich te 's Gravenhage een com binatie gevormd, die geluidsinstructie- films zal vervaardigen, opdat het publiek op een duidelijke en prac- tische wijze voorgelicht zal worden omtrent datgene wat men bij een luchtaanval heeft te doen ter be scherming van zichzelf en zijn gezin. De regeering heeft hiertoe in alle opzichten haar medewerking verleend. Men heeft reeds een aanvang ge maakt met het opnemen van de betreffende films. UIT EEN BOOM GEVALLEN. Donderdagmiddag is te Berkhout de arbeider G. Bakker uit een boom gevallen en op den rijweg terecht gekomen. De man werd met een ernstige schedelbreuk opgenomen en is spoedig daarop aan de gevolgen overleden. CRISISHEFFING OP KOFFIE. Het ligt in de bedoeling binnen kort een crisisheffing op alle koffies op basis van 12 cents per K.G. on gebrand in te voeren. Verwacht kan worden, dat deze heffing binnen een paar weken zal ingaan. Tot deze in werking treedt, blijft de invoer beperkt tot het strikt noodzakelijke. Navordering zal niet worden toegepast. De contingenteering zal spoedig na de inwerkingtreding van de hef fing weer worden opgeheven. BOERDERIJ AFGEBRAND. Dinsdagmiddag is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de kapitale boerderij van den heer De Klerjn te Sambeek. Het huis brandde geheel uit en de inboedel ging in de vlam men op benevens veel landbouw werktuigen en de landbouw-inventaris Verzekering dekt de schade. VERDRONKEN. De politie heeft Woensdagavond om 7 uur uit de haven van het E ndhovensch kanaal h.t lijk opge haald van de 68-jarige P. J. B. T., die geboortig is uit Amersfoort, en sinds 14 dagen uit een oude mannen- gesticht aan de Kloosterdreef werd vermist. DANSENDE OP DEN VULKAAN. De hoofdstad des lands heeft haar eigen Bureau van Statistiek. Hetwelk merkwaardige cijfers produceert, waarvan we enkele zullen noemens Het aantal faillissementen van te Amsterdam gevestigde natuurlijke en rechtspersonen bedroeg in het jaar 1934 695. In 1935 waren het er 775. Daaruit alléén reeds kan men zien, hoe de hoofdstad geslagen wordt door de economische crisis. Het gaat er den menschen slecht, héél slecht. Maar tóch... steeg in 1935 het aantal bezoeken aan inrichtingen van vermaak en ontspanning met 8 pet. boven dat van 1934 uit. Ruim 1 milioen bezoeken méér werden er geteld aan bioscopen de administratie van de vermake lijkheidsbelasting bewijst het. Ook dat is een triest tijdsbeeld. In den overmoed van angst en zorg danst de bevolking der hoofd stad op den rand van den vulcaan, voor welker diepte en gruwzaamheid de harten in vreeze bonzen. ZIJN DUIM LATEN AFHAKKEN. Voor de Leeuwarder rechtbank stond Woensdag terecht de 45-jarige M. B. uit Bolsward en de 29-jarige J. B. uit Amersfoort. Aan den eersten verdachte was ten laste gelegd zich door zijn mede verdachte den linkerduim te hebben laten afhakken, om daardoor in het bezit te komen van de verzekerings premie groot f18.000. Tegen M B. eischte het O.M. iy2 jaar gevangenisstraf en tegen J. B. 2 jaar met bevel tot onmiddellijke gevangenneming, waarop de recht bank niet inging. Uitspraak over 14 dagen. SPAANSCHF FURIE. GEESTELIJKEN BEROOFD KERKEN GAAN IN VLAMMEN OP. TALRIJKE MOORDEN. Te Jumilla hebben zich opnieuw ongeregeldheden voorgedaan. Tijdens een botsing met leden van het marxistische Volksfront hebben fas cisten een van dezen gedood. Het Volksfront eischte de onmiddellijke arrestatie der fascisten, hetgeen ge schiedde. Eenige oogenblikken later werden de fascisten evenwel op vrije voeten gesteld, hetgeen aanleiding gaf tot een nieuwe vechtpartij, waarbij twee fascisten werden ge dood. Kort daarna werd bij een nieuwe botsing weer een lid van het Volks front gedood. Talrijke personen zijn gewond. Op het oogenblik is de orde volkomen hersteld. In politieke kringen te Madrid verklaarde men Dinsdag, dat in de komende zitting van de Cortes een wetsontwerp zal worden ingediend, waarbij de fascistische strijdhonden onwettig zullen worden verklaard. Te Mieres in Oviedo is een rechts- radicaal bij het verlaten van een herberg neergeschoten. Ook te Marcino is een doode ge vallen. Te Silla in Valencia zijn weer daden van kerkschennis gepleegd. Voorwerpen uit de kerk werden naar buiten gesleept en verbrand. Te Freijo deed het gepeupel een aanval op de pastorie; geld en sieraden van den geestelijke wer den gestolen. Te Oviedo zijn alle bouwvakar- ders, ten getale van 4000 man, in staking gegaan. Zg dreigen een algemeene staking in Asturië te zullen bewerken, als hun eischen niet worden ingewilligd. Bij onlusten na een demonstratie van de linksche partijen in het dorp Mancera de Abajo werden een vrouw en een meisje gedood; vgf demonstranten werden gewond. Te Villa Nueva de Castellon heb ben zich onlusten voorgedaan, waar bij twee dooden zijn gevallen. Uit Logrona wordt gemeld, dat een groep betoogers het gebouw van de Spaansche Phalanx hebben ge plunderd en gepoogd hebben een officier, die als fascist bekend staat te lynchen. Er ontstond een gevecht, waarbij een man gedood werd en velen ge wond. De betoogers stichtten op vele plaatsen brand, tengevolge waarvan vier kerken en eenige andere ge bouwen verwoest werden. EEN WARE ZONDVLOED IN NOORD-AMERIKA. De ontzettende overstroomings. ramp, waardoor de noord-oostelijke staten Massachusetts, Connecticut, New-York, Pennsylvanië, Maryland, Virginia, West-Virginia en N.-Carolina geteisterd worden, heeft reeds meer dan honderd menschenlevens geëischt. De materieele schade, die in deze gebieden is aangericht, loopt in de honderden millioenen dollar. Het zwaarst getroffen echter zijn de ten noord-westen van het Alleg- henygebergte gelegen steden Pitts burgh en Johnstown. HET LOCARNO-ACCOORD. Tusschen de Locarno-mogendheden, zonder Duitschland, is een ontwerp- accoord tot stand gekomen. In afwachting van de ratificatie ervan door de respectieve landen is het concept ook aan v. Ribbentrop medegedeeld. De kanselarijen, óók te Berlijn, zijn volop in beraad. De volkenbondsraad heeft Donder dagnamiddag de Fransch-Belgische resolutie aangenomen waarin Duitsch land wordt aangewezen als schender van het Locarno-pact. WATERSNOOD. Het hoogwater in de Noord-Ocste- lgke staten van Amerika bedreigt thans Washington zelf, waar 15.0C0 werkloozen zijn opgeroepen, ten einde een 6 meter hoogen dijk op te werpen ter bescherming van de regeerings- gebouwen. Voetbal. R. K. L. V. B. Kring HorstVenray. Kring-Competitie omg. Venray. Uitslagen d.d. 15 Maart. Afd. A. Merselo—Oostrum 12 Afd. B. YsselsteynDe Valk 2—1 Programma 22 Maart. Afd. B. OirloYsselsteyn 1 uur Afd. A. OostrumVeulen 1 uur 29 Maart. Afd. A. VeulenMerselo Afd. B. YsselsteynOirlo Beker-competitie Uitslagen d.d. 15 Maart. OostrumDe Smakt 22 Programma 22 Maart. Merselo IDe Smakt 1 uur. 29 Maart. Oostrum IMerselo I. 5 April. De SmaktOostrum I. Burgerlijke Stand Venray. van 13 tot 20 Maart 1936. GEBOREtf Petronella A. Nooyen, Oirlo. Margaretha L. J. Gommans, Oirlo. Johanna H. Swaghoven, Heuvelstr. Catharina M. H. van Ooi, Merselo Peter J. J. vd Ven, Merseloscheweg Franciscus P. J. de Mulder, Oirlo Henrica H. J. van Gerven, Bergweg Martinus J. G. Custers, Boschhuizen Johannes H. G. Custers, idem Huberdina F. H. Bonants, Deurn.weg Arthur J. M. J. Kruytzer, Gr. Straat Joseph P. M. Peeters, Merselo. Henricus J. C. Thielen, Vlakwaterweg Josephina C. J. Hendriks, Smakterw. OVERLEDEN Johanna M. P. Peeters, oud 32 j., St. Elisabethziekenhuis, wonende te Overloon. Johanna H. G. Custers, echtgen. van P. A. van Rijswijek, 35 jaar, Merselo. Johanna Coopmans, weduwe van W. J. Swinkels, 78 jaar, Schoolstraat Aldegonda Nellen, weduwe vanH. Versteegen, 82 jaar, Veltum. Kerkelijke Diensten» Parochiekerk. Morgen ZONDAG zal door den Z.E. Heer Pastoor Poels uit Venlo in alle H. Missen een predicatie en collecte gehouden worden voor zgne nieuw te bouwen kerk. 5 uur Lof en 4e Lijdensmeditatie. MAANDAG half 8 besteld Jaarg. voor Henricus Arts, 8 uur Sol. Jaarg. voor Johanna Verhofstad, huisvrouw van Lamentius van Valkenburg, 5 uur Lof. DINSDAG half 8 besteld Jaarg. voor de vrouw van Louis Pouwels, 8 uur Sol. Jaarg. voor Helena Poels, huisvrouw van Johannes Michels. WOENSDAG O.L. Vr. Boodschap, de diensten als op Zondag. Algemeen H. Communie voor K.J.M., K.J.V. en Agnespatronaat. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 leesmis, 8 uur Jaarg. 2e klas voor Martin Poels en Johanna Rutten. VRIJDAG half 8 besteld Jaarg. voor Engelbert Oudenhoven, 8 uur j Jaarg. voor Mathijs Creemers, 5 uur I Krjisweg. ZATERDAG komen de jongens der 5e en 6e klas en de meisjes der 4e klas te biechten, 5 uur Lof. Parochie-actiein alle huisgezinnen bidden voor de nieuw te wijden priesters en de kleine Communie- cantjes. K. J. V. ZONDAG 22 Maart, 2 uur samen komst in K.J.V.-huis van Tooneelclubg MAANDAG 8 uur Bestuursver gadering (alle groepleidsters) DINSDAG van half 8 tot half 9 Gymnastiek. WOENSDAG 78 Aspirantenclub. II. Familie. Patroonheiligen G. Verstegen, C. Janssen, H. Janssen, H. Custers, H. Willems, A. Camps, J. van Veghel, W. Jenneskens, A. Jenneskens, H. Muysers, A. v. d. Sterren, A. Thyssen. H. Linders, H. Stevens, P. Derks. Op Zondag 29 Maart vertrekt de H. Familie naar de Smakt. Vertrek aan de kerk om half 8. De leden worden verzocht insignes en zangboekjes mee te nemen. VOLKSZANG. Voortaan zullen, bij geschikte ge legenheden, zangboekjes worden uit gelegd, waarin voorkomen 'n 20-tal mooie liederen voor elke tijd van 't kerkelijk jaar. Men wordt verzocht de boekjes NIET - mee te nemen, doch op de plaats te laten liggen. Ze blijven dus steeds 't eigendom der kerk. Zingt allen flink mee. Zondag na 't Lof no. 8. Woensdag na de Hoogmis no. 17 Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur met onderrichting; kwart over 8 Hoogmis. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzijde. Kwart voor 5 gezongen Vespers, half 6 Lof met 4e Lijdensmeditatie. MAANDAG half 8 pl. gezongen Jaax-g. voor Henricus v. d. Weegh. DINSDAG, 7e Dinsdag v.d. Noveen, 7 u. gezongen Antonius-mis tot een zekere intentie met algem. h. Com muniegebed van de Noveen en ver eering der relikwie. 7 uur Lof met preek, aanbeveling der intentie, ge beden der Noveen en vereering van de relikwie. WOENSDAG, feestdag van Maria Boodschap, generale absolutie voor de 3de Orde. De h. Missen als op Zondag, half 6 gez. Completen met Lof. Om 7 u. b.l. voor Mevr. M. Koolen-v. Helvoirt. VRIJDAG half 8 gez. h. Mis. Om half 6 oefening v.d H. Kruisweg. Zondag, Donderdag en Zaterdag volle aflaat voor alle geloovigen. Iedere dag om half 8 'n h. Mis voor klooster en weldoeners. Derde Orde. MAANDAG 7. uur Requiem-mis voor Zr. Aldegonda Verstegen-Nellen als lid van de Derde Orde. De Tertiarissen worden herinnerd aan het regelvoorschrift bij het over lijden van een medelid. Patronaat. Om kwart over vier bgeenkomst van klein- en middenpatronaat. Om 7 uur z.g. „Bonte Avond" voor al onze jongens en voor alle ouders. Dinsdagavond 7 u. aspiranten-gym- nastiek, om 8 u. voor de leden. Van half 8 tot half 11 Goudpluvier. Woensdagavond 6 u. groepen van de herauten Wijnhoven, Raemakers en Laurensse, 7 uur voor de herauten Stevens en van de Ven. Donderdag gymnastiek: 7 u. aspi ranten, 8 u. voor de leden. Zaterdag 7 u. gymnastiek voor de jongste groep van aspiranten. N.B. S.v.p. boeken van bibliotheek inleveren. Denkt er dus aan, de boeken alle en compleet in te levereD. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD: 1 burgerdienstmeid 1518 jaar v. Venray. 1 burgerdienstmeid 1720 jaar v. Venray. 3 jongens 1416 jaar, k. melken 3 boerenknechts v. Zuid-Limburg 2 boerendienstmeisjes BIEDEN ZICH AAN 1 leerling schilder 2 kleermakersknechts 4 leerling-timmerlieden 2 werkmeisjes 1 leerling bakker 1 leerling schoenmaker 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. 9 boerenknechten 1 kantoorbediende 1 kleermaker, broek en vest k. maken. Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. De Heer en Mevrouw H FOKKER-JANSSEN geven met blijdschap kennis van de ge boorte hunner dochter Hilversum, 14 Maart 1936. Nassaulaan 50. 2 Mevrouw VAN HAAREN vraagt wegens huwelijk Schoolstraat 36, Venray. Plechtige Fees?viering ter eere van de aangeroepen tegen alle onge dierte in huis en op den stal. Op Zondag 22 Maart om 10 uur plechtige Hoogmis met feestpredicatie. 20 Woensdag 25 MAART Algem. Vergadering met Jaarverslag om half 5, bij P. Litjens, Heide. Ook belangstellende niet- leden worden ter vergadering uitgenoodigd. 20 Het Bestuur. Wilt U vruchten plukken, koopt dan ZAAD bij Zaadhandel Schoolstraat 16 de schoonmaak begint vraagt dan eerst bij ons de prijzen van Verven, Lakken, Behangselpapieren, Cocoslooper, Cocostapijt, Matten, Balatum, Traplooper enz. Alle Schoonmaakartikelen enz. Het van ouds bekende vakkundig en goedkoopst adres Wij geven alle inlichtingen gratis. Telefoon 64 32 Hiermede maak ik het geacht publiek van Oostrum ea om geving be:<end, d t mijn zaak aan den Stationsweg C 18 op den gewonen voet zal voort gaan en van 's morgens tot 's avonds den geheelen dag is geopend. KAPPER. Ontvangen een reuzenpartij als Waschteilen, Waschketels, Emmers enz. Prijzen sterk verlaagd. 12 Jac. Coenen-Houlackers een prachtsorleering HANDTASCHJES aan buitengewoon lage prijzen Reuzen keuze in I Kerkboeken, Missaais, Rozenkransen, Beeldjes, enz. HOFSTRAAT 8 22 van Merseloscheweg naar Jan Hensenstraat Vrachtrijder. steeds voorradig Broedbranders, Spuiten, Katoen, Thermometers, Capsules, Eierwegers, Nesteieren, Drink- en Voederbakken, Kachelkunstmoeders enz. 10 Jac. Coenon-Houlachers

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2