naar Thomassen en U bespaart veel geld Th. Pouwels Kuiken voeder. A. Verheggen P. MA ESSEN Bico Gi anslakverf Rijwielen Rijwielen GEBR. DE HAAS Edellak cream J. Derksen, Venray Ga rechtstreeks naar THOMASSEN en U bespaart veel geld Communiepakj es 1. Oudenhoven OPFOKVOER en KUIKENZAAD Meubelen Bedden Matrassen Markiezen V loerbedek king Dat zal me niet meer foppen, 't vorig jaar kocht ik een costuum zonder eerst bij Thomassen gekeken te hebben. Nu zie ik mijn vrienden loopen met zoon PRACHTIG PAK aan en van zoon fijne stof en zoo GOEDKOOP, dat ik natuurlijk heb gevraagd WAAR HEBBEN JUL LIE DAT GEKOCHT Ik kreeg als antwoord Ga ook rechtstreeks Dit jaar zijn wij ook buitenge woon gesorteerd in Iets aparts en spotgoedkoop Buitenland. prima nieuw Serradellazaad, Gele Zaailupinen voor landbemest. Zaai-V oederlupinen Vroegrijpe Pootmais Witte Pootmais, groenvoer v. vee Jacobs' Graan- en Zaadhandel sterke boodschaptasch gevuld met alles samen voor 7$ ct. GEBRUIKT voor liet opverven 45 cf. per kg. Jaca. Coenen-Houiackers Nieuwe Rijwielen met 1 jaar garantie 9.95, 12.50, 15.-, 17.50, 20.-, 22.50 HELMOND Wij zijn weder gereed met ons als le klas bekend WAARBORG, alléén v. d. Voort's Opfokvoer en Kuikenzaad te voeren. v. d. Voort's Graanhandel Maakf Uw oude Aufo of Rijwiel als nieuw BLIJFT ALS NIEUW Groote Straat 13 landsch krachtvoer, wat ons gekost heeft f 63 millioen dure Ned. gulden sg En de producten van deze zoo duur gevoederde beesten gaven we eigen lijk aan datzelfde buitenland weer cadeau met verlies. Niet alleen, dat wij op deze wijze onze handelsbalans zeer ongunstig hebben beïnvloed, maar wij hebben daarbij, het geld, dat met zooveel moeite uit de be lastingbetalende burgerij is geperst, eenvoudig over den balk gegooid. In de Tweede Kamer hebben vele leden getracht, deze krankzinnigheid te ontleden en een geneesmiddel te geven, om van de kwaal af te komen, Maar toen Minister Deckers aan het woord was geweest, wisten we, dat onze politiek op dit punt niet krank zinnig mag bestempeld worden, maar dat we tot die politiek gedwongen zijn, om nog erger dingen, b.v. ver nietiging te voorkomen. Het is wel een scherpe veroor deeling, die het menschdom zich bij een rustige en eerlijke overweging van den economischen chaos moet geven, n.l. dat bij den overvloed, dien de Schepper deaarde laat voort brengen, de mensch zoodanig de verdeeling ervan in de war heeft geschopt, dat aan de eene zijde honger geleden wordt, terwijl elders kostbare voedingsmiddelen worden vernietigd. Vergadering Vergunninghouders. Als we Woensdagavond 11 Maart de zaal bij den heer Schaeffers in- loopen, is 't ten naaste bij kwart voor acht. Verschillende café-houders blijken reeds in de zaal aanwezig, maar de zaal is te groot voor zulk 'n vergadering, die alléén vakmen- schen aanbelangt. Toch wordt de koude leegte nog wat aangevuld en als voorzitter Verstralen om onge veer acht uur opent, gaat 't. De Christ, groet weerklinkt en de vergadering is geopend, 't Woord wordt direct aan den heer v. Dijk uit Helmond verleend. Spreker heeft z'n causerie gedacht in drie punten1. Accijnsverlaging 2. Drankwetsherziening; 3. Organi satie. Over punt 1 laat spreker dan z'n gedachten 'ns gaan. Krijgen we nog ooit accijnsverlaging Spreker waar schuwt er voor te veel waarde te hechten aan de meening van allerlei profeten, die ook brood eten. Spreker gaat er wat verderop in, we hooren de omzetbelasting erbij betrekken, aanpassing. Er wordt gesproken over smokkelhandel, er vliegen getallen, 't auditorium is ge spannen en 't geroezemoes van stem men en 't aanslaan van 'n toets op de piano achter de schuifdeur, die tegen de zaalmuur hangt, vermogen niet die aandacht af te leiden. Nog meer cijfers volgen en dan breekt plots in orkaanvol fortissimo 't Gemengd Koor los. Spreker onhoorbaar, maar 't koor brult. De plaatselijke pers laat haar taak aan mij over en... vlucht. De heer van Dijk, het bestuur, de belangstellenden, hare majesteit (da's de pers), allen worden op muzikale wijze tot den terugtocht gedwongen. De heer Schaeffers weet allen naar de café-zaal te doen verhui zen. - Hier werden we opnieuw geïnstal leerd en gaat de spreker opnieuw beginnen, na dit pijnlijke intermezzo. De bondsvoorzitter spreekt dan vervolgens over punt 2; Drankwets herziening. We beginnen bij de wetsherziening van '30'31, die ideaal meende te zijn en voor.' glijdt 't beeld voort tot op heden. De D.A.K. wordt genoemd en weer schuiven we verder. Spr. verzekert, dat 'n wijziging nu, niet toevallig is, maar de be levenis. van de personen, die de con trole uitoefenan. De film draait verder. Krijgen we vergunningsrecht naar omzet Wordt dan weer niet 't maximum overal toegepast, 't Is: drijft den ezel voort. De organisatie staat echter op de bres. Punt 3. Is organisatie in de hui dige omstandigheden nog wel noodig? Ieder, die dit betwijfelt, wenschik toe, ooit den Bondsvoorzitter der caféhouders daarover te hooren spreken. Organisatie is noodig en prineipieele organisatie is al even broodnoodig. Ieder onzer zal nu tegenwoordig die noodzakelijkheid wel erkennen. Veelzeggend echter Was de uitlating van spreker: „Wij moeten nu nog bedelen, om met ons rekening te houden, omdat vele van ons vakgenooten hun taak nog niet begrepen hebben". De heer Jac. van Dijk heeft zich doen kennen als 'n vlot, enthousiast spreker. Wij wenschen hem veel succes. Ook de geest, adviseur, Kapelaan Theunissen, wees nog eens op de organis atie-noodzakelij kheid, met hartelijke warmklinkende woorden. Ik heb dien avond twee enthousi asten gezien, twee personen, een geestelijke en een wereldlijke leider, maar één ding hadden ze gemeen, de liefde voor een goede zaak. J. MOEILIJKHEDEN VOOR BERLIJN Uit het bericht omtrent de laatste bemiddelingspoging alsmede uit heel het verloop der gebeurtenissen van de laatste dagen, blijkt, in hoe zware zorgen de Duitsche regeering zich door eigen toedoen voelt gestort. Hitier, Goering en Goebels doen in hun verkiezingsredevoeringen niet anders dan verzuchten, dat de re geering de troepen uit het Rijnland niet kan en niet zal terug trekken. Uit prestige-overwegingen kan ze dat inderdaad niet Maar het is zeker, dat ze thans wenscht, dat ze nooit aan het avon tuur was begonnen. De Duitsche regeering krabbelt stap voor stap terug. Eigener beweging nam ze reeds op zich om de Rijnlandbezetting niet uit te breiden. Eigener beweging ook handhaaft ze thans nog een gedemilairiseerde grenszone. Voor het zenden van een vertegen woordiger naar Londen, stelde ze aanvankelijk twee voorwaarden: le gelijke rechten voor dezen vertegenwoordiger als gelden voor de leden van den Volkenbondsraad. 2e een onmiddelgke. althans zoo spoedig mogelijke bespreking van de Hitler-voorstellen voor de organisa tie van den Engelschen vrede. Dat de eerste voorwaarde werd gesteld, was slechts vertoon, want in het uitnoodigingstelegram van den Volkenbondssecretaris was die gelijk gerechtigdheid reeds gegarandeerd En wat de tweede voorwaarde betreft, noch Engeland, noch Frankrijk waren bereid om ze te aanvaarden, maar... even goed nam Berlijn de Londensche uitnoodiging aan en zond het von Ribbentrop als ve r tegen woo rdiger. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de hertog van Saksen-Coburg en Gotha den Engelschen koning moet gaan verteederen, opdat diens be middeling de Engelsche regeering zal afhouden van pogingen om den Leider van het Derde Rgk in figuurlgken zin nog dieper op de knieën te laten doorbuigen. LITWINOFF STOOKT HET VUUR. Een merkwaardige rol speelt de Russische vertegenwoordiger Litwi- noff in den Volkenbondsraad. Hij wil natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om het nationaal-socialisme te treffen en fungeert daarom als paladijn voor de heiligheid en on schendbaarheid van gesloten ver dragen. Dat doet de vertegenwoor diger van een land, dat tegen alle overeenkomsten in, voortdurend ge zagsposities in andere landen heeft ondergraven Ten gevolge waarvan meerdere landen ook Engeland eens zich gedwongen zagen om hun betrekkingen met de Sovjets te verbreken. Litwinoff heeft er in den Volken bondsraad thans op gewezen, dat Sovjet-Rusland, hoewel het bij deze aangelegenheden niet rechtstreeks betrokken was, daardoor niet ver hinderd werd, zich te scharen aan de zjjde van die raadsleden, die op de meest besliste wijze hun veront waardiging te kennen geven over de schending der internationale ver plichtingen, deze schending veroor- deelen en hun steun verleenen aan de meest doeltreffende maatregelen, om in de toekomst dergelijke tekort komingen te verhinderen. In het verder verloop van zijn rede verklaarde Litwinoff, dat men niet kan strijden voor de organisatie der collectieve veiligheid zonder het tref fen van collectieve maatregelen tegen tekortkomingen inzake de interna tionale verplichtingen. Indien het gewoonte wordt dat de aanvaller de aanbevelingen van den volkenbond negeert, zal de volkenbond nooit ernstig worden genomen. Een dergelijke bond zou een gevaar worden, daar hij de waakzaamheid der naties zou doen inslapen en illusies zou verwekken, welke de staten zouden verhinderen de nood zakelijke maatregelen te treffen voor hun verdediging. Wij hebben In voorraad (zoet gewas voor veevoeder) (deze wordt ook hier geheel rijp) (deze wordt hier niet rijp) Aanbevelend, Leunen-Venray Telefoon 97 Deze week 1 pak Zeeppoeder, 1 pak Vermicelli, 1 pak Lucifers, 1 doos Huishoudzeep, 1 pond fijne Speculaas Fgn inlandsch Spek per pond 26 Boterhamworst per ons 8 Fijn Rookvleesch 15 Jam per pondspot 25 Groote bus Zalm 22 Bak- en Braadvet per pond 29 Zout Kaas per pond per pond Gebeukte Stokvisch p. pond 28 Appelsiroop per Kg. bus 28 Groote bus Appelmoes 28 enz. HOFSTRAAT 8. TELEFOON 64 60 van uw woning steeds onze bekende 40 Deze eenmaal gesmeerd, altijd begeerd. Alleen verkrijgbaar bij Buitenbanden 15 cent, Binnenbanden 5 cent, Ketting 27 ct., Freewheels 29 ct., model Terry-zadel 97 ct„ Wielen 90 ct. Wiel met remnaaf f 2.50, Stuur 19 ct., dubbele Stuurtasch 15 ct., Dragers 5 ct., Kettingkasten 38 ct., zware celluloid Slikvangers 19 ct., Jasbeschermers 40 ct., Electr. Rijwiel lampen f 1.90, Rijwielhulzen 10 ct., Zaklampen 4 ct., Batte rijen 8 ct., Kopsleutels 5 Ct., Schroevendraaiers 5 ct., Rij- wielslot 7 ct., Solution 3 ct., Handvatten 4 ct., Kinderduo's 45 ct., waterdichte Beenpgpen f 1.35. 80 Bouwplannen Begrootingen Bouwmaterialen Bouwwerken Hoenderuiraat 31 Telefoon 67 en wachten gaarne Uwe orders in. De voorspoedige opfok welke onze klanten in voor gaande jaren mochten ondervinden, is U een en moet U, die tot heden nog geen proef namen, doen besluiten De prijzen zijn voor deze artikelen evenals voor onze andere sterk concurreerend. Aanbevelend, OOSTRUM Telefoon 60 Venray de laatste Amerikaansche vinding Een nieuwe wagen of rijwiel met Edellakcream Voor Radio's, Naaimachines enz. Alleenverkoop Leeuwstraat 4, Telefoon 35. (Binnenkort de groote nieuwe zaak Paterssiraat 29) Vraagt onze sterk verlaagde prijzen. Kwaliteit bekend.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10