DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Jos.Hendrix Zonen L Lente- en Zomertijd! van den Heuvel corapleete Meubileeriug Ons weekpraatje. Advertentiën Dakbedekkingen Met dit maatschepje!" fit zal nu smaken! PeeterssTacken, Eindstr. 12 MEUBILI HG Waarom Groote Straat 13 eigen fabrikaat MARKIEZEN. voorjaarscollectie SCHOENWERK, SCHOENHANDEL Zaterdag 14 Maart 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 11 Vergadering Actie Kleine Boeren. Het was Dinsdag 10 Maart meer dan vol in de zaal van den heer Janssen-Wijnhoven aan de Langstraat, waar de heer Bouwman uit Puiflijk een propagandarede hield voor de door hem voorgestane actie van den Kleinen Boer, thans reeds uitge dijd tot de kleine Tuinders en Mid denstanders. De vergadering, welke volgens de publicatie om 7 uur zou aanvangen, begon om 7.35 met de opening door den heer Bouwman met den Chris- telgken groet, waaraan hij een woord van welkom toevoegde tot de aan wezigen, die de actie steunden en haar mogelijk zouden gaan steunen. Meerdere deelen der door hem gehouden rede, vooral de inleiding en slot, waren gelijkluidend met de rede, die de Spreker op 4 Febr. j.l. in dezelfde zaal gehouden heeft; hij voegde er echter aan toe, dat zijn lang wegblijven niet toe te schrijven aan vrees om terug te komen, maar het was zoo moeilijk een dag vrij te maken, daar hij nog wel 4 weken werk had met spreekbeurten. Hij is echter gaarne gekomen en zij die meenen, dat hij bang is, ver gissen zich deerlijk. De strijd is eerlijk en hg zal zjjn belofte tot doorzetten-van-den-strijd-tot-het-ein- de-toe houden. De nood onder de kleine boeren dwingt hem ertoe die in den z.g. goeden trjd moesten werken van den morgen tot den avond met heel hun gezin om het hoofd boven water te houden. Hoe of het er dan nu .ook toegaat in zulke gezinnen behoeft men zich eigenlijk niet af te vragen. En toch de nijverste groep der Nederlandsche bevolking dreigt via de crisismaat regelen ten grondê gericht te worden. Herhaaldelijk verzekert Spreker, dat hij geen ophitser is, doch enkel de waarheid zeggen zal, iets wat lang niet overal in den smaak valt. JNa verkondiging van zijn trouw aan zijn Katholieke plichten, richt Spreker zich tegen de groote orga nisaties, waarin de belangen der Kleine Boeren, ondanks het feit dat ook zij 30 jaar lang trouw hun con tributie betaalden, met voeten wor den getreden. Een felle critiek doet Spreker hooren over de Coöperaties der Boerenorganisatie, die tal van Middenstandszaken van meel- en voerhandelaren hebben vernietigden de nijvere handeldrijvers het brood uit den mond stieten. Wat dit zeg gen wil, begrijpt Spreker ten volle nu heele groepen Kleine Boeren een zelfde lot dreigt en alleen steun en werkverschaffing in het verschiet ligt. Spreker noemt de ciisiswetten de oorzaak der matelooze ellende. In een der laatste regeeriogsstukken wordt de titel Kleine Boer onjuist geacht en zijn deze menschen land arbeiders. Deze terugzetting moeten zij ook al dragen. De vraag, waar de grens is tus- schen kleinen en grcoten boer, moet niet beantwoord worden met de hoe grootheid van het bedrijf 5 of 10 H.A.. zooals dat ln den Haag door de Bureaucsraten gedaan wordt maar de grens ligt, naar Sprekers meening, in het feit of zij zich bij de huidige Crisiswetten al dan niet kunnen handhaven. Zij, die zich b.v. bij den zaadsteun kunnen handhaven, moesten niet in aanmerking komen voor eenbiggen- merk of kalverschets, die hooren bij den kleinen boer thuis. Hoe of de verdeeling dier dingen hier in Venray is, weten belangheb benden zelf. Spreker is wel eens beschuldigd van tegen den steun aan de groote boeren te zijn maar niets is minder waar. Onder de kleinen bestaat geen jalouzie tegenover de grooten, omgekeerd wel, daar schijnt men er wel voor te waken, dat het den jkleinen niet goed gaat, maar Spreker verzet zich tegen het feit. dat de groote boeren Nederlandsche guldens krijgen, die door .heel de bevolking zijn saamgebracht. Steun moet gegeven worden aan hen, die zich zonder hulp niet staan de kunnen houden, in elk ander ge val is het bevoordeeling, Groote Boeren. Ook is Spreker niet tegen de Ambtenaren en zeker niet tegen de lagere, maar de hoogere, die konden in hun salarissen wel wat gekort wiekt wórden, even als de grootere boeren, die duizenden guldens steun krijgen. Dan klaagt Spreker erover, dat van de kleine boeren het vleesch van de ribben gehaald is. Ha, hij zou ze wel eens op de weegschaal willen zien de kleine boeren en een dikke hannes" en dan vergelijken met nu of voor 10 jaar. Wat zou de „dikke hannes" het wgd winnen. Aanwezi gen, gaat in gedachten maar rond in Venray en vergelijk zelf. Waar is het met noesten ijver vergaard potje Waar het vee Ja, hier en daar nog een enkel mager koetje, maar dat de eigenaar nog maar een weinig geduld heeft. Ook dit laatste beestje gaat naar den grooten boer, de crissisheffingen of baconfabrikan- ten. De beschuldiging, dat hg tegen da ambtenaren is, brengt Spreker terug tot de crisis-ambtenaren, die zich nu vast in het zadel wanen en bg mogelijke opheffing der crisiswetten, de oorzaak van alle ellende, weer terug zouden vallen in hun ouden toestand en misschien wel zouden moeten werken. Gelukkig zijn er ook groote boeren, die de slechte behandeling der kleinere zien en voelen. Spreker, die wel beschuldigd wordt van het plan te hebben via de rug gen der kleinen naar boven te wil len kruipen, verzekert, dat dit geens zins in zijn voornemen ligt. Hij zal het voorbeeld der groote bondsbon- zen niet volgen met bokkesprongen te maken op de ruggen der kleinen. Dit is verdachtmakerij van de tegen standers van Spreker. Deze actie staat buiten elke politiek. Wat hebben die grooten voor de kleinen gedaan Woorden genoeg maar daden? In het land is er niets van te zien. Misschien hier in Venray. (Gelach.) Nu we in nood zitten, praten ze nog meer, maar wij wachten op hun daden. En die zijn er waarachtig' ook. De kleine boeren krijgen geld!!! Maar wat moet er al niet aan vooraf gaan vooraleer men daarvoor in aan merking komt. Is men aan de werkverschaffing of steunverleening Heeft men meer dan 1 of 3 koeien? Is men aange slagen in de Rijksinkomstenbelasting? Zoo ja, dan krijgt men de steun van hoogstens f 50.— niet. En al die vragen moet men schriftelijk beves tigen. Hoe heel anders gaat het er bg de groote boeren naar toe, die in sommige streken hun „steun" per auto komen halen. Als het niet zoo treurig was, zou men er om lachen, zooals de tegen standers onzer actie om ons al zoo lang gelachen hebben, al gaat dit langzamerhand bij het groeien van onzen invloed over. Na een aansporing tot bestrijding der Coöperaties en groot-Winkel bedrijven en steun en - clandizie- verleening aan kleine nijveren, wekt Spreker de Kleine Boeren oP tot trouw aan Kerk en Maatschappij maar handhaving van hun eisch voor een menschwaardig bestaan voor zijn gezin. Strijdt mede, Kleine Boeren en voorkom het, dat gij ten gronde gericht wordt. Terwijl exemplaren van het orgaan voor de Kleine Boeren werden rond gedeeld ter kennismaking en om abonné's te krijgen, sloot Spreker zijn rede. We hebben van de rede van den spreker Bouwman een verslag willen plaatsen en daarin al te grove kanten weggelaten. De critiek, die uitgeoefend wordt, moge door Spreker dan al niet-ophitsend genoemd worden, opbouwend is ze in het ge heel niet, een vereischte waar iedere critiek aan voldoen moet. Gaarne zullen wij elke verbetering van den toestand van iedereen van harte toejuichen, maar we durven te betwijfelen of de ingeslagen weg wel de juiste is en wel tot het beoogde doel zal leiden. (Red.) HET „SPOOKT" OVERAL! HET EERSTE SPOOK VOOR DE MICROFOON. WAAROM ZOUDEN WE DE MENSCHEN, DIE IN SPOKEN GELOOVEN, GEKKER MA KEN DAN ZE ZIJN HET JOKKENDE KOFFIEDIK Ik schrijf dit artikel ter gelegen heid van het merkwaardige feit, dat voor het eerst in de historie der menschheid, Op Dinsdag 10 Maart j.l. een spook is opgetreden voor de mi crofoon. D.w.z.: het spook zou op treden en wel voor de Londensche B.B.C. Een microfoon was dien avond opgesteld in een afgelegen kasteel, waar regelmatig des middernachts eenige sinds lang overleden menschen plegen op te treden met allerlei grie zelgeluiden. Of ook de radio-voorstel ling is doorgegaan, weet ik niet, want gewoonlijk heb ik des midder nachts iets nuttigers te doen dan naar spoken te luisteren. Ik ben blij, dat ik met de hand op het hart kan zeggen, dat ik niet aan spoken geloof. Waren er statistieken van spook geloovigen opgemaakt, ik meen, dat dan omgekeerd-evenredig heid zou blijken van menschelijke intellectualiteit en geloof aan spoken. Of ik nooit geen gekke dingen heb beleefd, onverklaarbare geluiden heb gehoord, of dingen heb gezien, welke me verontrustten Natuurlijk, maar ik mis de ge neigdheid om datgene, wat ik niet aanstonds kan verklaren, aan spo ken toe te schrijven. Sommige nieuwsbladen zetten hun lezers graag spookverhalen voor. Voor zoover dit geschiedt zonder dat er eenig beredeneerd commentaar bij wordt gegeven, vind ik dat zeer verkeerd. Het geloof aan spoken en dergelijke buitenissigheden slaat heel wat menschen uit hun geestelijk evenwicht en dit geloof wordt ge sterkt, als spookverhalen in de krant verschijnen, omdat voor vele een- voudigen van geest al wat gedrukt staat, waarheid heet- Het schijnt den laatsten tijd overal te „spoken". Op 'n dorp in de buurt van Amsterdam hooren de bewoners van een zeker huis iederen nacht „stap-stap4" over den zolder. Buur- lieden en verslaggevers zijn komen luisteren en het middernachtelijk „stap-stap-geluid" schijnt inderdaad vast te staan. Omdat de menschen op het oogen- blik nog niet hebben kunnen zien en vaststellen, hoe die geluiden wor den voortgebracht, daarom conclu- deeren ze maar, dat ze van een „spook" afkomstig zijn, terwijl ze bovendien aannemen, dat het spook en de persoon van een enkele jaren geleden in dat dorp vermoorde chauffeur, dezelfde zijn. Griezelig is voorts een verhaal, dat in de bladen circuleert over een spokerij in het gehucht Galdares, gem. Serralongue bij Perpignan in Frankrijk. Daar gaan de deuren van kippen- en konijnenhokken, staande in den tuin van een zeker huis, open en dicht, terwijl de menschen er bij staan. Luiken vliegen uit hun scharnieren en in het huis rollen meubelen „vanzelf" van den eenen hoek der kamer naar den anderen hoek. i 1 De zoon des huizes hoorde leven in een aangrenzende kamer en ging, met een hooivork gewapend, eens een kijkje nemen. Tot zijn groote verwondering zag hij eensklaps de stapels linnengoed uit een kast naar beneden komen. Hij stootte met de hooivork in de leege kast en ziet, het smijten met het linnengoed nam een einde, maar in de plaats daar van werd een gekreun hoorbaar. Aldus luiden de verhalen. Straks wordt natuurlijk een of andere rakker ontmaskerd, die de menschen op zoo daverende wijze bij den neus heeft gehad, maar daar lees je dan niks meer van in de krant, want dat zou de „aardigheid" afbrengen van het geval. Dan maar weer liever een nieuwe spookgeschie denis opgedischt. Nogmaals: al dat vertellen van griezeligheden heeft weinig nut en brengt een hoop hersenbolletjes verder op hol dan ze al zijn. Nog erger dan de verhalen in de krant vind ik de officieele interesse voor occulte buitenissigheden van politie-autoriteiten. In Rotterdam ging onlangs iemand wier man sedert een paar dagen spoorloos was verdwenen, naar een „slapende" juffrouw om advies. De juffrouw ging naar alle regelen der kunst „in trance" en „zag" het lijk van den vermisten man in de Sehie drijven. De „weduwe" toog naar de politie om te vragen, dat deze naar het „lijk" zou gaan dreggen. De politie wilde echter een meer nauwkeurige plaatsbepaling, daar de Schie een groot water is. De „weduwe" ging daarop weer naar de slaapster, die thans.... het koffiedik raadpleegde en daaruit vaststelde, dat net „lijk" onder een schuit bij een bepaalde brug was terecht gekomen. Toen is de politie warempel aan het dreggen gegaanOp de gegevens afgaande van een dame, die het koffiedik had geraadpleegd Er zijn duizenden arme en domme menschen, die hjn zure centjes aan koffiedik-adviezen verdoen. Moet de politie het sinistere bedrijf van hel derzienden enz. ook nog cachet geven door serieus in te gaan op de uitkomsten van dergelijke „occul te" weti li ichap of kunst Het „lijk" is later gevonden, maar in levenden toestand. De vermiste man werd n.l. enkele dagen later in Diemen, waar hij zich aan oplich ting had schuldig gemaakt, achter slot en grendel gezet. Spookgeschiedenissen schijnen naar den smaak van onzen tijd te zijn. Ik vind dat feit op zichzelf erg griezelig. Als de nieuwsbladen door gaan met die verhalen serieus op te dienen, politie- en radioautori teiten bovendien interesse voor de waarde van spokerij en zwarte kunst vertoonen. dan zal de verdwazing van de moderne menschheid weldra geen grenzen meer kennen. Maasheesclie weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. Thee moet goèd-gezet zijn, flink pittig. Dan smaakt en geurt thee het beste, dan geniet ge er pas recht van. Men moet dus de juiste hoeveelheid thee in den trekpot doen. Gebruikt daarom dit theemaatschepje, dat verkrijgbaar is bij het Theebureau, Koloniaal Instituut, Amsterdam, tegen inzending ZEGT DE HEER T. POT. van 10 cent in postzegels of doot overschrijving van 10 cent op Post giro 262910. Thee is de beste drank voor jong en oud, voor man en vrouw, voor iedereen! Een goedkoope huis drank bovendien: Een half pond is genoeg voor 125 goedgezette koppen. Drinkt dus thee! ZOO ZET U EEN GOED KOP THEE! Dot per kop 1 maattcheplt hl» 7 llT veP°'t k0ke°d Wat" op0'e(en- 3 tol 5 tuiouten laten trekken. Voor het inschenken even omroeren. wL^dM¥TfHEPiE 15 verkri'9baar hiJ het Theebureau. Koloniaal Instituut. AM. I Amsterdam, tegen inzending van 10 cent aan postzegels. of door overschiijving van 10 cent op Postgiro No. 262910. JÜDERD0M5 Richt U tol den Raad van Arbeid te Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van f156 l;m /I040 pet iaat mei of zonder restitutie van premiên bij overlijden vóOr hel bereiken van den pensioenleeftijd Pensioenleeftijden vanaf hel 55ste lol het 65ste laar. WEDUWEN (WEDUWNAARS PENSIOENEN van /52 l/m./320 per laar. Agent voor Venrayi H. JACOBS. Stationsweg. Hebt U een KOPERSLAGER noodig voor Uw pomp, waterleiding of goot, komt dan even naar REPARATIE spoedig en billijk. H.H. Aannemers VRAAGT PRIJSOPGAAF. SPECIAAL ADRES VOOR BOUWPUTTEN. koop ik mijne OMDAT ik daar kan koopen met vertrouwen en bij een vakman. Het adres voor eigen fabrikaat. Hef laagst in prijs Vraagt thans onze sterk verlaagde prjjzen van Aanbevelend, M A ESSEN Wij staan voor U gereed met onze hetwelk is van de beste Nederlandsche fabrikaten. Snitten, modelten en kleuren zullen U zeker tevreden stellen. U koopt bij ons beslist voordeelig 1 Maasheescheweg 9 G out Straat 5 Voor reparatien een goed adres.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9