Een verscheurd Verdrag. ZIJ, PEEL EN MAAS GRATIS Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten. het boek, dat een goedmeenende vriend even aan de deur afgaf: (Ik was heusch heel graag boven geko men, maar weet je, ik ben zoo vat baar, en overmorgen is de fuif bij Dingos, die wil ik voor geen geld ter wereld verzuimen.) Een nacht die geen wekker als eindpunt heeft, een bundeltje post, dat zacht en ge- ruischloos op de deken wordt gelegd. Het traditioneele weeke eitje, slappe lauwwarme thee en een geroosterd onsportief boterhammetje (dat wer kelijk wat te machtig blijkt.) Zoo gaat het U misschien een paar dagen, maar dan... Nog eenigzins draaierig maakt de buitenlucht U, de straat is zoo vol, en dat eeuwige lawaai, brrrr! wat is het koud in het gebouw, waarin U Uw werk hebt. Collega's zorgen: zoo, gelukgewenscht met je herstel, dat heb je 'm vlug klaar gespeeld, en U antwoord ferm: 't was heusch geen pretje, ik lag de heele dag wak ker, in lezen had ik geen zin, en die nachten waar geen eind aan scheen te komen... Dan begint U, en nu merkt U pas, dat U griep gehad hebt, U bent vermoeid en prikkel baar en 's avonds thuis gekomen, slaat U alle vriendelijke raadgevin gen in de wind, en verdwijnt mor rend onder de wol. Wat is griep eigenlijk en hoe ontstaat ze Het is een epidemische katarrhale koorts, met algemeene stoornissen, die meestal plotseling opkomen. De verwekker, vooral in de middelpun ten van verkeer heerschende ziekte, is de door Pfeiffer ontdekte influenza- bacil. De Spaansche griep die zich in het voorjaar van 1918 vanuit Spanje in een geweldige Pandemie over geheel Europa en vandaar naar alle wereld- deelen voortplantte, wordt algemeen voor influenza gehouden, al kon de influenza-bacil slechts in een beperkt aantal gevallen worden aangetoond. De epidemieën der Spaansche griep, die vooral onder jonge menschen vele offers maakten, bleven ongeveer een maand op dezelfde plaats, om daarna nog een paar keer weer op te vlam men. De behandeling van de griep, voor zoover niet door Uw geneesheer voor geschreven, is zooals Uw eigen ver stand U moet zeggen, een hygiëni sche diëtische. Tob nifet als het noodlot U treft en U een dezer dagen onmachtig wordt Uw dagelijksch beroep uit te oefenen, U vindt zeker wel iemand, die voor U invalt. Geen mensch is onmisbaar, en U bent het toch met ons eens, dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Buurmannen van Buurmannen, wees dus voorbereid op een komend vriendelijk verzoek, dat U niet moogt weigeren. J.J.M. Duitschland heeft het verdrag van Locarno vervallen verklaard. De Hitler-regeering ensceneerde deze groote gebeurtenis op de wijze, in het Derde Rijk bij voorvallen van beteekenis gebruikelijkmet een schitterende monteering, die het volk doet springen van nationalen trots. De Rijksdag wordt plotseling bij eengeroepen. Adolf Hitler op het spreekgestoelte. Een rede in het demagogische genre eenig in haar soort. De eenige rol, die de leden van het eertijds zoo machtige Huis nog te spelen hebbenapplaudissee- ren, komt voortreffelijk en uitbundig tot haar recht. De rede wordt op verschillende uren van den dag en den nacht door de radio over de heele wereld ver breid. Om de gebeurtenissen te demon- streeren, rukken bataljons van de Rijksweer westwaarts over den Rijn, waar, sinds het leger in 1918 „den Weg zurück" had afgelegd, geen Duitsch soldaat meer mocht ver blijven. „Die Wacht amRhein" wordt weer voor 't eerst gezongen. De muziek speelt overal de meest enthQusiaste wijzen. Alsof 't nog noodig is, geeft de Duitsche Rijkszender het wachtwoord: „Die Fahnen heraus, die Menschen heraus", de vlaggen uit, de menschen de straat op. Zoo is weer eens de stemming der door economische zorgen en den benauwenden druk van het bewind geplaagde Duitschers opgemonterd met een Sieg-heil-eruptie, die de kilste gemoederen niet onberoerd kan laten. De rede van Hitler was van een buitengewone suggestieve kracht. Wie ze aan de radio hoorde, ook de buitenlander, is meer dan eens onder den indruk gekomen, al zal menig een daarna weer nuchter hebben geconstateerd, dat een daverende rede geen internationale problemen oplost, zeker niet, wanneer ze, met het verscheuren van een plechtig ge sloten verdrag de Europeesche poli tieke porceleinkast door elkaar ram melt. Duitschlands tactiek' is tegen woordig: .,wij nemen!" Niet: „wij onderhandelen." Wie naar de oorzaak van deze „rücksichtslose" houding zoekt, komt steeds terecht bij het smadelijk Ver drag van Versailles, een diplomatiek wangedrocht van door hartstochten onbekwaamheid geplaagde diplo maten, dat de oorzaak van veel en bitter leed is geweest. Duitschland heeft volkomen gelijk dat het daarin niet berustte. Maar met de manier, waarop het dat ver drag stuk voor stuk verbrak en thans ook dat van Locarno verscheurt is niet in te stemmen, al eischt Duitschland rechtmatig de volle souvereiniteit op binnen zijn grenzen, dus ook over Rijnland. Eens te meer heeft de Duitsche diplomatie haar onbeholpenheid ge toond, een diplomatie, die maar zelden den goeden toon kon vinden, noch tijdens het keizerrijk, noch gedurende de republiek, noch tijdens de dictatuur. De diplomatie van alle landen heef t op dit critieke punt der wereld geschiedenis zeker de taak, toenade ring te zoeken en elke gelegenheid te benutten die den wereldvrede kan bevorderen. Kan men Hitier gelooven, dan is hij een man des vredes. Men denke aan zijn interview van onlangs meteen Franschen journalist. Wij zijn van meening, dat Hitler in zijn rede van Zaterdag op dat oogen- blik meende wat hij zeide, ondanks den macchiavellistischen geest, die ook uit zijn „Mein Kampf" spreekt. Met name, dat hij toenadering wil. Maar hij zoekt ze op zijn manier De mogendheden, die verdragen sluiten of deze garandeeren, zoo voor het hoofd springen als hij met het verscheuren van het verdrag van Locarno deed, en daardoor het wan trouwen tegen Duitschland opnieuw vermeerderen, is geen wijze diploma tie. Wij hopen niets liever dan dat de Zaterdag door Duitschland uitge stoken hand, worde aangenomen. Om dit te verkrijgen had Hitier niet de methode van de directe actie moeten volgen, maar den weg van onder handelingen. Vergadering Boeren leenbank te Venray. In de Wilhelminazaal hield de Boerenleenbank te Venray (Dorp) hare jaarvergadering op Maannag Maart 1936. De Voorzitter, de heer M. Wismans, opende de vergadering met den Christelijken groet en een woord van welkom tot de opgekomen leden, doch speciaal tot den Weleerw. Heer Kapelaan Theunissen, die als Geeste lijk Adviseur zoo vaak blijk geeft van de belangstelling in den gang van zaken der Bank. Na aflezing der presentielijst, waar bij bleek dat een voldoend aantal leden aanwezig was tot het nemen van besluiten, werden de notulen der vorige vergadering voorgelezen, die onveranderd werden goedgekeurd. Na het jaarverslag werd overzicht gegeven van de Balans, winst- en verliesrekening 1935, waaruit we de volgende cijfers ontleenden REKENING. Ontvangsten. Inhoud kas 31 Dec. 1935 f 5567.85 Ontv. Spaargelden f 166474.63 Ontv. aflos.Voorschotten f 21453.24 Ontv. Loop. Rek. Leden f 30260.69 Idem Coop. Centr. B. f 99729.64 Idem waarde papieren f 847.50 Idem Roerende Goederen f 30. Idem afb. Winst vorig jaa r f 336.82 Voorschot rente f 6062.67 Rente Loop. Rekening f 4872.12 Prov. kosten enz. f 20.25 Geïnde kwitantie f 17.70 f 335673.13 Uitgaven. Terugbet. Spaargelden f 132518.29 Loop. Rekening Leden f 31083.32 C. C. B. f 144004.94 Aank. effecten f 4000. Afschr. eff. Koersverschil f 347.50 Rente Spaargelden f 8512.64 Rente Loop. Rekening f 57.04 Prov. en kosten Loop. Rek. f 266.29 Salaris Kassier f 850. Overb. winst vorig jaar f 336.82 Buitengew. Porti enz. f 464.80 Inhoud kas van dit jaar f 13281.49 BALANS. Bezittingen. Inhoud kas van dit jaar f 13281.49 Uitstaande Voorschotten f 124651.42 Tegoed Loop. Rek. Leden f 3154.36 Idem C. C. B. f 98751.66 Tegoed Dep. rek. C.C.B. f 70000.— Effecten f 10640.— Aand. C.C.B. f 300.— Aand. B.H.B. f 100.— Waarde roerende goederen f 405. Saldo Eff. Koersverschil f 360. Te vórderen rente voorsch. f 2426.62 Verlies van 't boekjaar f 191.25 f 324261.80 Schuld. Saldo Spaargelden f 292562.28 Schuld Loop. Rek. Leden f 199.06 Reserve winst f 25443.47 Saldo Rek. Rundvee bet. f 1056.99 Debiteuren Reserve f 5000. f 324261.80 Met een woord van dank voor de keurige notuleering en administratie van den Secretaris, de heer J. Pijpers, ging de vergadering onder applaus over tot goedkeuring van het gepu bliceerde, in aansluiting met het rapport van den accountantsdienst der Centrale Bank. In de vacature A. Droessen als lid van den Raad van Toezicht, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd benoemd de heer Vollenberg uit Veltum, terwijl de heer Claassens uit Ysselsteyn, die mede aan de beurt van periodieke aftreding was, in zijn functie werd herbenoemd. Na een opwekkend woord van den Weleerw. Heer Geestelijken Adviseur tot trouw aan hun eigen organisaties, sloot de Voorzitter de vergadering met den Christelijken groet. Raad van Maashees en Overloon. Donderdag vergaderde de Raad dezer gemeente, waarbij alle leden tegenwoordig waren. Na goedkeuring der notulen werd een verzoek behandeld van hetR.K. Schoolbestuur te Maashees, waarin medewerking gevraagd wordt voor een nieuwe taalmethode, daar de thans bestaande te verouderd is. Op voorstel van B. en W. besluit de Raad het bedrag ad f 135.te verleenen. Een verzoek wordt voorgelezen van P. Goemans te Overloon, om beschikbaarstelling van f 3000. voor het bouwen van een woning, ingevolge de Landarbeiderswet. De VOORZITTER stelt voor op dit verzoek afwijzend te beschikken, aangezien de aanvrager hiervoor niet in aanmerking komt. Het lid FRANSSEN meent, dat Goemans hiervoor wel in aanmerking- komt, aangezien hij maar enkele maanden per jaar op de fabriek werkt en overigens landarbeid ver richt. Hij heeft den grond reeds ge kocht en er zal ook een woning op komen staan, zij het dan een keet of een woonwagen. Spreker had er een voorgevoel van, dat op dit ver zoek afwijzend zou worden beschikt. Wethouder CROOYMANS meent, dat de gemeente toch niet voor iedereen f 3000.kan beschikbaar stellen om een woning te bouwen, dan zouden er nog veel komen. Het lid FRANSSEN zegt, dat er in Sambeek wel 12 zulke woningen gebouwd zijn. Wethouder CROOYMANS zegt, niet persoonlijk te zijn en heeft ook niets tegen Goemans, doch meent dit te moeten zeggen. Hij verdedigt het algemeen belang en kan h er niet zitten met de mond vol tandem Verder wil hij over deze zaak niets meer zeggen. Met algemeene stemmen wordt hierna het verzoek afgewezen. Op een verzoek van de diverse schoolbesturen, om een vergoeding voor de leerlingen, wordt besloten een bedrag van f 5.14 per leerling beschikbaar te stellen over 1936. De VOORZITTER merkt op, dat dit meer is dan vorige jaren, maar toen werd ook te weinig uitgekeerd. Verder wordt besloten om een extra uitkeering te versti ekken aan de werkloozen en wel f 4.20 per in aanmerking komend persoon. Deze uitkeeringen zullen uitsluitend in natura worden verstrekt. Hiervoor' komen 48 personen in aanmerking. Het lid FRANSSEN merkt op, dat over 1935 geen steun is verleend en meent, dat dit toch in de laatst gehouden raadsvergadering is vast gesteld. De VOORZITTER zegt te zullen informeeren, in hoeverre deze steun nog kan worden verstrekt. Nota aanmerking begrooting 1936. De VOORZITTER licht een en ander toe. Ged. Staten wenschen een post van f 2000.— voor wegenver betering terug te brengen van den gewonen dienst op den kapitaal- dienst en een post van f 2800 van den kapitaaldienst op den gewonen dienst. Verder deelt de VOORZITTER mede, dat de werkverschaffing hier gunstig heeft gewerkt. Niet alleen dat hierdoor de wegen zijn verbeterd, maar in hoofdzaak ook de gronden en dit is voor de toekomst van groot belang. De VOORZITTER zegt, bij Ged. Staten te probeeren, zoo te kunnen blijven voortgaan. Vaststelling verordering heffing opcenten gemeentefondsbelasting. Wordt vastgesteld 75 opcenten te heffen op deze belasting over 1996. Enkele leden zijn van meening, ook hier, indien mogelijk, te ver lagen. De VOORZITTER is van meening, dat, nu de personeele belasting reeds is verlaagd, we voorzichtig moeten zijn. Wijziging begrooting 1935. Enkele posten worden onder goed keuring van den Raad gewijzigd. Verpachting gronden en boerde rijen. Wordt besloten met een inwoner van Maashees te onderhandelen over het aankoopen van een strookje grond groot 6 a 7 are, waarvoor deze f 60 heeft geboden. Aan de volgende landbouwers werden gronden verpachtL. van Kempen en Heiligers te Twist, P. J. van Wanroy, P. J. Wienen, aan F. van Keisteren een perceel voor f 40 en een voor f 27.50 per H.A. B. en W. worden gemachtigd om aan M. Janssen een perceel te ver pachten in het Vlak en aan de na volgende personen perceelen te ver pachten of te verkoopen: Lings, Jenniskens, Nelissen, Veldpaus en Nabuurs, allen te Oploo. A. Bloemen te Overloon heeft ge vraagd om een perceel te pachten nabij Th. Appelhof. Hierop wordt afwijzend beschikt, aangezien de gemeente dit voor eigen rekening wil houden. Dit per ceel is evenwel te koop voor ver schillende bouwterreinen. Dan volgt de verpachting van boerderijen in het Vlak te Overloon. De VOORZITTER deelt mede met de volgende huurders te zijn over eengekomen als volgt C. van Son voor f 34 per H.A., doch dan zal de baatbelasting voor rekening van de gemeente blijven; B. Alders voor f 35 per H.A.: M. Arts voor f 35 per H.A.; Fr. Klaas- sen voor f 33 per H.A. Klaassen vond dit te hoog en heeft een bod van f 30 gedaan. B. en W. zijn van meening, aan het bedrag van f33 per H.A. te houden, wat met algemeene stemmen wordt goedgevonden. Wethouder CROOYMANS is Van meenig, nog een boederij te stich ten ter grootte van circa 15 H.A., aangezien nog vele jonge boeren willen huren. Wordt aangehouden. Dan wordt beslpten het schoolhuis te Maashees te verhuren aan W. Gooren aldaar, voor f 3 per week, voor den tijd van 1 jaar. Het lid JANS zegt nog iets te willen vragen, doch zou dit liever in besloten zitting doen. Aan zijn verzoek werd voldaan en was hiermede de openbare zitting afgeloopen die zich met ingang van 1 April a.s. Op abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nrs. Vergadering Vereen. Dierenbescherming te Venray. In Hotel de Zwaan alhier hield deze vereeniging Maandag hare jaarvergadering. Met een woord van welkom tot de leden opende de Voorzitter, Dr, Sala, de vergadering, de rede tot het weinige bezoek vermoedende in de regen, die rijkelijk neerviel. I Na voorlezing der notulen door den secretaris G. W. Muskens, als mede van het jaarverslag, werden deze onder dank aan den secretaris goedgekeurd. De rekening en verantwoording over 't afgeloopen jaar werd voor gelezen dooi' den penningmeester, den heer de Groot en na ingezien en in orde bevonden te zijn door de heeren Driessen en Min, onder dank aan den penningmeester goedgekeurd. Aan den Inspecteur de Klerk werd evenals andere jaren eene gratifica tie ad f 10 verleend, voor het vele en mooie werk door hem voor onze vereeniging gedaan. De Voorzitter, Dr. Sala, die aan de beurt der periodieke aftreding was, werd onder applaus bij accla matie herkozen, die deze herkiezing verklaarde te aanvaarden. Ter algemeene vergadering op 23 Maart a.s. te Maastricht te houden, werd benoemd de heer de Groot en tot diens eventueele plaatsvervanger de heer Muskens. Hierna bracht de voorzitter dank aan het gemeentebestuur, voor de royale hulp bij het bouwen van een paardenstal op het woonwagenkamp, die in alle opzichten aan zijn doel beantwoord. Ook de laad- en losbrug ten dienste van het marktvee, noem de Spreker een mooie daadwerkelijke dierenbescherming. Nadat eenige opmerkingen waren gemaakt over de agenda der verga dering te Maastricht, wijdde de heer Min Sr. welwillende woorden over de fraaie vogels in de Peel, de Grut to en de Goudplevier. Spreker droug vooral aan, dat de politie meer en strenger toezicht zou houden om de baldadigheid van het nesten ver storen tegen te gaan. Hierover zal in Peel en Maas ter waarschuwing tegen de Meimaand een artikel ver schijnen. De heer de Groot wees op de groote jacht, die thans gaande is tegen de eekhorentjes. Deze beweeg lijke fraaie diertjes dreigen uitge moord te worden, wat voor het aan trekkelijke van een boschwandeling te betreuren valt. De heer Gooren meent, dat de eekhoorn niet alle bescherming ver dient, daar deze diertjes vaak de vogelnesten verstoren, waarmede de heer Min, als oud-boschwachter echter niet kon instemmen. Nadat nog een paar punten voor de Vereeniging van belang uit oog punt van belangstelling van het publiek behandeld waren, wees de Heer Gooren er op, dat de Vereeni ging nu 10 jaar bestaat en stelt daarom voor dit feit van den herfst in een feest vergadering te herdenken, waarmede de vergadering in beginsel instemde. Onder dank aan de aanwezigen sloot de Voorzitter met een opwek kend woord de vergadering. VENRAY, 14 Maart 1936. GESLAAGD. Aan de R.K. Universiteit te Nij megen slaagde voor het doctoraal examen in de Ned. Taal en Letter kunde, de Heer W. Janssen te Leunen. ZITTINGEN VAN DEN KEURINGS- RAAD VOOR DE INGESCHREVE NEN DER LICHTING 1936. Door den voorzitter van den 31sten Keuringsraad is bepaald, dat de zittingen van dien raad in 1936, voor de ingeschrevenen der lichting 1936 en voor de tijdelijk ongeschikt ver klaarden der lichting 1936 zullen plaats vinden o.m. als volgt: Te Venray, St. Antoniuspatronaat, op 20 April voor de gemeente Venray; op 21 April de gemeenten Venray. Maashees en Overloon, en Wanssum. Te Bergen, raadhuis, op 22 April voor de gemeenten Bergen, Kreis Kleef, Kreis Mörs en Ottersumop 23 April voor de gemeenten Bergen, Vierlingsbeek en Gennepop 24 April voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar. WIELERSPORT. Als een bewijs, dat hier de wieler sport ook wel bewonderaars telt, moge blijken uit het feit, dat de Venraysche wielrenner Johan Swag- hoven, van eenige inwoners uit Venray wier namen onbekend wenschen te blijven, een prachtig eerste klas ren- fiets ten geschenke kreeg, dat deze week in de etalage van Rijwielhandel J. Poels alhier te bezichtigen was. MARKTBERICHT. Op de Maandag alhier gehouden veemarkt waren aangevoerd in totaal 245 stuks vee. Dragend vee 26; vet vee 20; gust vee 21kalveren 2biggen 176. Handel slapprijzen hooger. Prijzen dragend vee f 160—200 gust vee f 80125; vet vee van 20 tot 24 ct.biggen f 11 tot f 13. BEEN GEBROKEN. De heer Joh. Vermeulen, Schutters- pad alhier, had bij zijne werkzaam heden het ongeluk enkele betonnen palen op zijn been te krijgen, waar door dit een breuk bekwam. DOODENSPRONG. Zondag reed de zoon van v. d. Weyer aan de Crayenhut met zijn paard van Ysselsteyn door de Peel naar huis. Bij een sprong over een sloot brak het dier den nek. Voor v. d. W. een schadepost, daar het waardevolle paard niet verzekerd was. NIET LANGS DE SPOORLIJN FIETSEN OF LOOPEN. Zondag werden door de marechaus- see's alhier verschillende personen bekeurd wegens het fietsen en loopen langs de spoorlijn. De bezoekers van de St. Jozefsbedevaart op de Smakt zijn hierbij gewaarschuwd. I VRACHTAUTO'S NIET VOOR j PERSONENVERVOER. Door de marechaussee's alhier werden Maandag verschillende markt- koop'iaden bekeurd wegens personen vervoer in vrachtauto's. I j MERSELO. In de vacature van bestuurslid en schatter van de paar- I denverzekering afd. Merselo, on's .aan door het aftreden van den heer C. j Kessels, alhier, werd benoemd de heer L. Poels. Aan de stille omgang te Am sterdam zal heden door 47 leden van de vereeniging „De H. Stede, worden deelgenomen. Wederom een bewijs, dat de liefde en de vereering van het H. Sacrament in ons dorp bloeit. DE KINDERMOORD. EEN VERDACHTE AANGE HOUDEN. In verband met den in Januari j.l. gepleegden kindermoord te Wellerlooi is door de Kon. Marechaussee uit Well opnieuw gearresteerd de 30- jarige A. J. G., landbouwer en kas sier van de Boerenleenbank, wonende te Maashees. G. is Maandag voor den Officier van Justitie te Den Bosch geleid. HORST. Zondag hield de Boeren bond, afd. dorp, de algemeene jaar vergadering onder leidiDg van den voorzitter, de heer W. Geurts. De zaakvoerder, de heer Jacobs gaf een overzicht over den omzet en rekening der ontvangsten en uitga van. De omzet heeft bedragen 431 wagons voor een bedrag van f 208.C waarvan 320 wagons dorp en 111 Hegelsom. Aan veevoeder werd ver kocht f 165.461.en aan kunstmest f 42.632.—. Ten gerieve der leden werd verder van de leden ingekocht en aan andere leden verkocht voor een bedrag van f 66.433.Gemiddeld werden per dag 43 boas afgegeven, voor gefeverde producten. De totale inkomsten bedragen f 194.818.86, waar van tegen contante betaling f 94118.81 en debiteuren f 95943.81. De uitgaven bedroegen o.m. aan crediteuren f 175.057.41 en een saldo van f 3303.83. De balans vertoont aan bezittingen f 38.639.06 met een winstcijfer van f 3830.90. O VERLOON. Zaterdag werd alhier in 't Overloonsche „Vlak" een vossen jacht gehouden, waaraan door ver schillende jagers werd deelgenomen. Niet minder dan 3 prachtige exem plaren werden neergeveld. Een heele geruststelling voor de kippenhouders op „Siberië." DE VOETBAL VEREENIGING S.S.S. OVERLOON BLIJFT. S.S.S. te Overloon zou wegens financieele 'moeilijkheden moeten worden ontbonden. In een druk zochte vergadering werd uiteengezet dat zich een welwillend geldschieter had aangeboden, waardoor het voort bestaan van 't reeds 20-jarig bestaan de S.S.S. is verzekerd. Het geheel nieuwe bestuur werd als volgt samen gesteld J. v.d. Zanden, voorz.Jean Henckens, secretaris Hub. Henckens, penningm. H. Giebels en J. Frans- sen, leden. ZWARE BRAND TE VELDEN. Maandagnacht heeft te Velden een ernstige brand gewoed in de boerderij van den heer L. Willemsen in 't ge hucht ,,'t Vorst", waarbij zes stuks vee verbrand zijn. Verzekex'ing dekt de schade. Oor zaak is onbekend. De familie W. wordt wel zwaar door brand getrof fen, daar nog slechts een:'ge maanden geleden de hoeve van een broer van W. te Hasselt-Velden geheel is afge brand. MINDERJARIGEN OPSTAP. Sinds een week reeds werden uit Tegelen een tweetal jongens vermist. De eene was de 16-jarige P. L., ge boren te Maastricht op 3 Mei 1919 en thans wonende te Tegelen, terwijl de andere was de 19-jarige W. H., afkomstig uit Overloon £n thans in Tegelen in dienstbetrekking. De opsporing van het ondernemende tweetal, dat blijkbaar de wijde wereld was ingetrokken, werd reeds per radio verzocht, aanvankelijk zonder succes. Thans kwam echter uit Luik een bericht dat wegens landlooperij twee Hollandsche jongens aldaar waren aangehouden en naar hunne ouderlijke woning zouden worden teruggebracht. Het bleek nu al spoe dig, dat men met de vermiste jongens uit Tegelen te doen had. De jongens die thans weer aan hunne ouders zijn teruggegeven, hadden een vast reisschema opge maakt. Het tweetal was van plan via België, Frankrijk naar Afrika te gaan. Even over de Limburgsche grens werden zij echter reeds door de politie als zwervers opgevangen. TRAGISCHE STERFGEVALLEN. In den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. deed zich in de woning van de familie H. te Merkelbeek, bestaande uit moeder, zoon en tante, een droevige gebeurtenis voor. Gedurende dezen nacht werd de moeder onwel. Toen de tante vanH. opstond om haar bij te staan, zakte ze plotseling in elkaar en was een lijk. Inmiddels stierf ook de moeder van H., zoodat in één nacht twee sterfgevallen in huis zich voordeden. MYSTERIEUZE ROOFMOORD TE HOENSBROEK. Door de Kon. Marechaussee te Oss is Dinsdagmiddag op verzoek van de brigade te Hoensbroek, opnieuw gearresteerd een zekere Van O. Deze arrestatie houdt weder om verband met den in 1923 ge- pleegden roofmoord op de weduwe Haartmans te Hoensbroek. Reeds het vorige jaar meende men vol doende bewijsmateriaal in handen te hebben om te kunnen overgaan tot arrestatie van een viertal verdach ten, welke ook reeds in 1923 voor deze moordzaak waren gearresteerd, doch evenals in 1923 heeft men hen ook het vorig jaar na korten tijd wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten moeten stellen. Tegen Van O. schijnt men thans opnieuw bezwa rende bewijzen te hebt en, waarom hij dan ook voor de derde maal is gearresteerd en vermoedelijk op transport naar Hoensbroek zal wor den gesteld. In verband met het onderzoek kan omtrent het nieuwe bewijsmateriaal niets naders worden medegedeeld. DE ZOMERTIJD. Bij Kon. Besluit is bepaald, dat in 1936 de' vervroeging met één uur van den wetteüjken tijd zal aanvan gen 15 Mei en zal eindigen 4 October VESTIGINGSWET VOOR VREEMDELINGEN. Ingediend is een wetsontwerp tot regeling van het zelfstandig uit oefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. De voorgestelde maatregel, welke zijn grond vindt in gelijksoortige overwegingen als, die welke hebben geleid tot een wettelijke regeling inzake het verrichten van arbeid door vreemdelingen, zal zich ook uitstrekken over hen, die bij het in werking treden van de wet reeds gevestigd zijn. VERDERE ELECTRIFIC ATIE BIJ DE SPOORWEGEN. De Nederlandsche Spoorwegen hebben, behoudens goedkeuring van den Minister van Waterstaat, be sloten over te gaan tot electrificatie der baanvakken AmsterdamArn hem, den HaagUtrecht, Rotter damGouda en UtrechtEindhoven. De bedoeling is de electrische dienst op deze lijnen in te doen gaan met de nieuwe dienstregeling van 1938. BRANDEN. Te Swalmen is de woning van de familie Hinzen door onbekende oor zaak afgebrand. Slechts een gedeelte van het huisraad kon gered worden. Verzekering dekt de schade. Te Melick brak Zondagmiddag brand uit in de hooibergplaats van de hoeve Milling. De bergplaats, waarin duizenden kilo's hooi geborgen waren, brandde geheel uit. Het verbrande is door verzekering gedekt. Te St, Jansteen (Z.V.) is een groote schuur van de gebroeders van Ackeren afgebrand. Twintig stuks rundvee en twee jonge paarden, benevens naar schat ting meer dan 100.000 Kg. vlas gin gen verloren. Men vermoedt, dat hier kwaad willigheid in het spel is. HUWELIJKSZEGEN. De petroleumventer C. Vork te Noorden (Z.H.) deed Maandag aan- van de geboorte van een 23e kind, Hiervan zijn er 22 in leven en van deze zijn er 8 gehuwd of in betrek king, zoodat men dagelijks met 14 kinderen om den disch geschaard zit. Ze zijn allen kerngezond, maar het zijn ook voor dit gezin moeilijke tijden. DEVALUATIE. Tegenstanders van devaluatie wij zen er niet ten onrechte op, dat daar tegen, nadat reeds belangrijke loons verlaging heeft plaats gehad, groot bezwaar bestaat, omdat devaluatie ook op loonsverlaging neerkomt. Dit wordt nauwelijks door iemand betwijfeld en vindt zijn bevestiging in hetgeen gemeld wordt in de Februari-aflevering van het maand blad van het (Belgisch) christelijk Werkliedenverbond. Daarin wordt verklaard, dat de cijfers uitwijzen, „dat gedurende 9 jaar deflatie de loonen met 49 pro cent daalden doch de levenskosten met 30 procent, zoodat er een feite lijke loonsverlaging was van 10 pet., maar gedurende de 9 maanden deva luatie bléven de loonen in cijfers wel gelijk, doch doordat de levenskosten met 12 procent stegen, was er in deze korte tijd reeds een practische loonsverlaging van 12 procent". De „N. Venl. Courant", die dit naar voren brengt, wijst ook op den te genstand van den middenstand tegen verdere devaluatie. Inderdaad moet de middenstand bij 't stijgen van de groothandelprijzen en de pogingen tot drukking van detailprijzen nood zakelijk in de knel raken. WAPENHANDELAAR IN DE VAL- Sinds eenigen tijd maakte G. te Eysden er een nevenberoep van op fraudeleuze wijze wapens en munitie te verhandelen. Een en ander was de recherche te Maastricht ter oore gekomen en ook dat G. zich bediende van een vriend, die als tusschenpersoon optrad en de klanten "aanwierf. Deze vriend werd in den arm genomen en zoo vervoeg de zich op een avond deze met twee nieuwe afnemers van wapens en munitie bij G. Groot was G's verbazing toen deze twee nieuwe vafnemers zich plotse ling bekend maakten als politie- rechercheurs. Na onderzoek werden een flinke partij automatische pistolen en ruim 1000 patronen in beslag genomen. G. werd gearresteerd en ter verder verhoor op transport gesteld naar het politiebureau te Maastricht. ZWARE MIST OP DEN WEG. Dinsdagmorgen heeft op den rijks weg Arnhem-Nijmegen onder de ge meente Eist een lijken afloop pla( Een 31-jarigï gehuwde metsel uit de Toelstra; vermoedelijk, d« zicht door den i belemmerd tegt deren kant ko: Enka-fabriek gel ernstig gewond e blikken overledei I DE EERSTE Naar uit Heuii Crt. wordt gem oude nestplaats aangekomen, hej ken vroeger is GEHEIMZIN DE MAN VAK ZIJN 1] Onlangs maat 'n Alkmaarschet; een procesveftj overtreding de: koopen, omdat ty had geschilderde Bij zijn proce- troost, het stonl het volk voor zp 'n orgineele wija* publiek gevestifj Maar het mtis hij stond dezer a tonrechter tei*, wat dat geheim* wel beteekende. „Op naar de Gt winkelier trionfe non e vero, be ambtenaar, die woorden en wo hooren welke n met 'n G. eindij anders dan dat ming mee bedo overtreding verkoopen wett wezen. Hij vorderde De kantonre<ji rijpelijk over te vellen. HET z.g. „PLA BIJ Ki 21 De Ned. Ver. dieren en de handelaren heb schappelijk act misbruiken, we het kunstmatig bij marktvee, melk bij gevu Tot uitvoeri een contact-ci geroepen, leden zijn aang De contacts nu in de eer handelaren vriendelijke, om medewerk staande misbi te helpen. Vroeger we toch werd er Thans ziet dieren, die g gemolken en n ter markt wor Een behoor bij het vervoer oorzaken, doe gebied door o Tegen deze contact-commi rekent op all deze hulp ver ken na te voor het mark vordert üaard( del en bespaaitóer gemak, om vataijr maar niet te sekt Dat melk ven i te worden uitgaoll de markt vertkt, Op elke mai niet is verb<r woordigers va e 1 gen letten op <^en< op dit gebied: Uw dieren ongunstigen deze heeren t£ker lb ulle lngekotneien fiOl van 28 F t( INGEKOMEN H. J. Sanderoge van Horst. Ch J. Vink^stb van Bergen E. A. M. de o Anna van Mar M. A. Stalft van Honieuiss A. J. Kuyp^der Veghel. J. W. M. D i Bergen op Zo VERTROKKI P. M. J. B!i Venlo, Hambi r G. B. A. Rin Eindhoven Tuibro A. M. C. Bers Blerick Antoiaan ok ricl t ide rstr z.t Bor W. C. Relc Broeklaan 41. H. H. A. Stationchef n 1 J. H. A. J ïes Vierlingsbeek A. J. M. v.dsch Arenburgweg J. A. M. Vtfsta* Vierlingsbeek J. Th. Gourfdier Kaldenkerker» 21. J. M. v. EcWstb. E. Schreu^iens Heerbaan 38. A. M. VerJen Meerlo Hegel 19. 1NBINDE! van Illustrl J Roomsche 9 Sd Boekwerken tra Firma val* en

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6