REGENJAS Paardenverzekering Gemengde Berichten. Binnenland. Buitenland. Advertentiën Dankbetuiging. Sfille Omgang. Neffe Kostganger Algem. Schatting der paarden GEVRAAGD net Dagmeisje Eierschouwers, P HENDRIX DEES WAEK bij Zwitserlood voor I 5.00 Lederwaren j P. HENDRIX GEVONDEN: êen portemonnaie. Inlichtingen Gemeente-politie. STILLE OMGANG. Hedenavond om 8.45 uur vertrekt vanaf Station Venray een extra-trein naar Amsterdam. Van de afd. Venray gaan 72 mannen mee, afd. Merselo 47 en van de afd. Oirlo 41. In totaal 160 personen, wat een flink getal is te noemen. PAARDENMARKT. Op de Woensdag gehouden paar denmarkt waren 94 paarden aange voerd. Verschillende dieren werden verhandeld tegen redelijke prijzen. De markt was druk bezocht. Prijzen: voljarigen f 250.tot f 400.ponny's f 75.tot f 140. 2-jarigen f 150.— tot f 250.—, slacht- paarden 18 tot 20 ct. per pond. AAN DE GEVOLGEN OVER. LEDEN. De 33jarige Mej. Peeters uit Over- loon, die op Vastenavond-Maandag aldaar bij het aanmaken der kachel ernstige brandwonden bekwam, werd Zondag naar het ziekenhuis alhier vervoerd. De ongelukkige is hier gistermorgen na een smartelijk lijden overleden. GESLAAGD. Aan de R.K. Kweekschool te Ble- rik slaagde voor Godsdienstdiploma A., Mej. Louise Zwitserlood alhier. POGING TOT OPLICHTING. Door de gemeente-politie werd in samenwerking met de politie uit den Bosch een persoon aldaar aange houden en proces-verbaal opgemaakt wegens poging tot oplichting ge pleegd te Venray. GEVONDEN: een rijwielplaatje en een gedeelte van een bijenkast. Inlichtingen Maréchaussee-kazerne RECTIFICATIE. In het verslag der Boerenleenbank te Leunen, werden vorige week door ons eenige getallen verkeerd weer gegeven. Deze moesten zijn als volgt: Ingelegde spaargelden f 137.345.68 Terugbetaalde f 135.638.30 Saldo f 374.254.44 Voetbal. R. K. L. V. B. Kring Horst—Venray. Kring-Competitie omg. Venray. Uitslagen d.d. 1 Maart. Afd. A. Veulen HMerselona II 13 Afd. B. De Valk IVYsselsteyn II01 Programma 15 Maart. Afd. A Merselona II—Oostrum II 1 u. Afd. B Ysselsteyn IIde Valk IV 1 u. Beker-Competitie. Uitslag d.d. 1 Maart. MerselonaOostrum 12 Programma 15 Maart. Oostrumde Smakt 1 uur. HORST. Op 28 Maart a.s. hoopt onze dorpsgenoot de Eerw. Heer P. Geurts de H. Priesterwijding te ont vangen en Eerste Paaschdag zijn plechtige Eerste H. Mis alhier in de parochiekerk op te dragen. DIAMANTEN HUWELIJK. Op 21 April a.s. hoopt het echt paar Heyligers-Hesen te America, het zeer zeldzame feit van hun 60-jarig huwelijk te herdenken. Deze herdenking zal op feestelijke wijze geschieden. BLERICK. Toen de arbeider P. P. uit Grubbenvorst, werkzaam was in de draadvlechtfabriek alhier, had hij het ongeluk uit te glijden, waardoor hij in een grooten ketel met gloeiend verzinksel van 500 gr. hitte, stapte. Met vreeselrjke brandwonden werd de ongelukkige uit zijn benarde po sitie bevrijd. Vooral een der beenen was ernstig door het kokende metaal aangetast. NIEUWE KERK DER H. FAMILIE Door Z.Hoogw. Exc. Mgr. dr. Lemmens, Bisschop van Roermond, werd den Zeereerw. heer Jos. Poels opgedragen het stichten van een nieuwe kerk te Venlo. Deze nieuwe kerk zal gebouwd worden door architect Kropholler, den Haag en architect Stoks uit Venlo. OVERLOON. Alhier had de slui. ting plaats van de 2-jarige land bouw-wintercursus. Na afloop van een examen en nadat de leerlingen door verschillende autoriteiten waren toegessproken, bleek dat het diplo ma behaald hadden; A. Arts, A. de Bruin, M. Gerrits, W. Hendriks, G. Hubers, J. Jacobs, M. van Mil, P. Nabuurs, A. Raaymakers en H. Wienen. De Bijz. Vrrjw. Landstorm, die hier 75 leden telt, hield een propa- gandavergadering in het Patronaat. Als sprekers traden op de H.Ew. Heer Deken Manders uit Valkens- waard, Overste Hafkemeijer, Secr. van Agt en de Pastoor en Burge meester van Overloon. Tenslotte werden onder de Land- stormers een 50-tal.prijzen uitgereikt DE BELASTINGEN IN LIMBURG. Prov. Staten van Limburg zyn in buitengewone zitting bij eengeroepen op Dinsdag 17 Maart a.s. Zooals men weet, is deze zitting noodzakelijk in verband met het niet goedkeuren door den minister van Binnenland- sche ZakeD van de belastingbesluiten der begrooting 1936, door Prov. Staten aangenomen. Op verschillende gronden geven Ged. Staten in overweging de opcen ten voor den dienst-1936 te regelen zooals destijds door hen is aange geven en wel als volgt: 20opcenten op de hoofdsom der grondbelasting, voor de ongebouwde eigendommen, 20 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouwde eigendommen en voor het belasting jaar 1936/1937 35 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting. TENTOONSTELLING TE WEERT, In de Woensdagavond te Weert gehouden vergadering van de dage- lyksche besturen van den land- en tuinbouwbond „St. Isidorus", van de kath. middenstandsvereeniging „St. Laurentius" en de voorzitters der af deelingen van Jonge Boeren en Jonge Middenstand werd besloten om in het begin van September een 10-daagsche tentoonstelling te orga- niseeren van landbouw, nijverheid, handel, onderwijs, kunsten en weten schappen. ZWARE BRAND TE STEIJL. Een zware uitslaande brand heeft Woensdagnacht de zaal Vrienden kring te Steyl, toebehoorende aan den heer Janssen te Baarlo en in exploitatie bij G. Sloesen, totaal verwoest. Een waardevol mortier-orgel, eigendom van den heer Kuikens te Venlo, werd een prooi der vlammen. De zaal is verzekerd tegen brand schade. ^JUBILEA. PATERS FRANCISCANEN. Zaterdag 21 Maart zullen de vol gende Paters Minderbroeders hun 40-jarig priesterfeest herdenken P. Gonzaga Gouverneur, oud-missionaris in Brazilië, thans verblijvend in het Generalaat der Franciscanessen te HeijthuizenP. Liborius Hendrikse, pastoor te Lochem - P. Theobald van Buuren, oud-lector, verblijvend in het klooster te WeertP. Egbertus Smeets, S. Theol. Lector, Alverna- WychenP. Julius Berten (praeses te Cascadura (Brazilië) P. Lamber- tus Ellerbeck, oud-pastoor vanBols- ward, thans in het klooster te Woerden P. Fabianus Van der Vlugt. kapelaan te 's-Hage (St. Paschalis) en P. Augustinus Bulters, pastoor te 's-Hage (St. Ant- en Lodewijk.) SMOKKELAAR DOOD GESCHOTEN. Dinsdagavond stieten twee Duit- sche beambten nabij de grens bij Kerkrade, op twee smokkelaars. De beambten sommeerden hen om te blijven staan, doch ze sloegen op de vlucht en gooiden hun smokkel waar weg. Daarna losten de beamb ten verschillende waarschuwings schoten in de lucht en vervolgens schoten ze op de smokkelaars. Een hunner werd in het onderlijf getrof fen. De beambten waarschuwden een geneesheer, doch die kon slechts den dood vaststellen. BLOEDVERGIFTIGING. Een zoontje van de familie K. te Geleen, is Dinsdag in het ziekenhuis aan bloedvergiftiging overleden. het onderzoek van de Duitsche in stantie hebben uitgewezen. Zij wist blijkbaar niet, dat het gezantschap over een ambtelijk stuk beschikt (het antwoord van het telegraafkantoor) hetwelk bewyst, dat deze verzekering niet op waarheid berust. Thans zal natuurlijk het bewijsstuk in het geding worden gebracht en men mag naar de verdere ontwik keling benieuwd zijn, want voors hands mag als bewezen worden be schouwd, dat D. over de grens is gelokt en op een klacht van het gezantschap het feit eenvoudig ge loochend is. ROGGESTROO NAAR BELGIË. In de laatste weken is in de grens plaatsen vooral in het land van Weert veel vraag naar roggestroo voor België, alwaar momenteel een groot tekort bestaat aan dit artikel. Er worden dan ook hier te lande groote massa's opgekocht en bij wagonladingen naar België. Voor onze landbouwers, die nog rnet groote voorraden roggestroo zitten, is dit nog een meevaller, want hier te lande is het stroo vrijwel waardeloos. Er wordt betaal i f 5.per 1000 Kg. gewoon roggestroo en f 8 f 9 voor schoofstroo. INBRAAK EN DIEFSTAL. De Rechtbank te 's Hertogenbosch heeft Donderdag den 44-jarigen voer man A. M. H. te Eindhoven (Toon de Saai), die terecht heeft gestaan wegens inbraak en diefstal van f 200 bij Piet Rerjnders en wegens inbraak bij C. Sanders te Eindhoven, waar hij eveneens f 200 ontvreemdde, ver oordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De eisch was 6 jaar. HAND AFGEZAAGD. Te Bergerjk heeft de metselaar Th. K., werkzaam op de machinale timmerfabriek der fa. Verkammen een ernstig ongeluk gehad. Terwijl hij bij een zaagmachine stond, werd hij onwel, viel bewusteloos neer, waarbij zijn linkerarm op de in werking zijnde machine terecht kwam. De linkerhand werd finaal afge- PAARDENFOKKERIJ. Uit Zeeuwsch Vlaanderen is door den heer J.W. Peters te Oploo in ge voerd de bekende 3-jarige stamboek en premiehengst Marquis d'Ahea. winnaar van tal van eerste prijzen. Eerste prijzen zijn door dezen hengst behaald te Oostburg, op de tentoon stelling in Den Eosch, op de na jaarskeuring te Oostburg en op 13 Februari j.l. nog te Goes. Marquis d'Ahea, zoon van Caspar d'Ahea heeft het in de jongere garde weinig moeite gekost om aan den kop te komen. Het is een Nederl. fokproduct van eerste soort, gespro ten uit het allerbeste bloed. In „Rust Roest" geeft J. B. K. een beschrijving van de afstamming. Hg acht de bloed- opbouw van Marquis d'Ahea zooda nig, dat men ten opzichte van zijn rol als Vader-paard de hoogste ver wachtingen mag koesteren. Marquis is harmonisch gebouwd met vier, zware correcte beenen. Een derge lijk fokproduct kan onze Nederland- sche trekpaardenfokkerij terecht trots zijn en het pleit voor de voort varendheid van den heer Peters om een dergelijke aankoop voor ons ge west te doen. NEDERLANDER OVER DE GRENZEN GELOKT. Zekere D. uit Gennep, zoo meldt de Berlijnsche correspondent van de N.R.C., heeft niet lang geleden wegens overtreding van de verordeningen op de deviezen acht maanden in de ge vangenis te Hamburg gezeten en is vervolgens naar Nederland terug gekeerd. Eenmaal weder in zijn eigen land (D. is Nederlander), heeft hij den Nederlandschen autoriteiten meege deeld, dat men hém door een valsch telegram over de grens had gelokt, teneinde hem te kunnen veroordeelen en straffen. D. heeft te Kleef een vriend wonen, wiens voornaam Jan is. Uit Kleef kreeg hij een telegram met verzoek om wegens ziekte dadelijk over te komen. OnderteekeningJan. D. twijfelde niet of dit telegram kwam van zijn vriend en hij begaf zich onmiddellijk naar diens woning te Kleef. Daar trof hij zijn vriend echter niet aan, maar alleen diens vrouw, welke hem mededeelde, dat haar echtgenoot onmogelijk het tele gram kon hebben gezonden, omdat hij eenige dagen geleden was gevan gen genomen. Toen D. daarop even eens werd gearresteerd, was hij overtuigd in een val te zijn geloopen. H. M. gezantschap te Berlijn heeft het geval onderzocht en daartoe het telegram in kwestie opgezonden aan het telegraafkantoor te Kleef met verzoek om opgaaf, wie de afzender was geweest. Het antwoord luidde „Zollsekretar E. uit Emmerik." Aldus was het vermoeden van D., dat hij over de grens was gelokt, objectief 'bevestigd. Het gezantschap heeft daarop de bevoegde Duitsche instantie met een en ander in kennis gesteld en om onderzoek en ophelde ring verzocht. Het gezantschap gaf de mededeelingen van D. weder en voegde daaraan toe, reden te hebben tot het vermoeden, dat het telegram was opgegeven door den Duitschen douanebeambte E. Als antwoord kwam de verzekering, dat deze douane-ambtenaar er buiten stond en het telegram door de vrouw van „Jan" was opgegeven. Dit zou WINTERPLOEG LICHTING 1935 BLIJFT ONDER DE WAPENEN. In verband met den door de jongste internationale gebeurtenissen gescha. pen toestand heeft Minister Colijn Woensdagavond een radio-rede ge houden, waarin hij mededeelde, dat als voorzorgs-maatregel de dienst plichtigen, die Zaterdag met groot verlof zouden gaan, onder de wape nen blijven. Dr. Colrjn legde er echter den nadruk op, dat deze maatregel geen enkele reden vormt voor ongerust heid. De maatregel, door de regeering genomen om de dienstplichtigen, die Zaterdag a.s. met groot verlof naar huis zouden gaan te houden, betreft de winterploeg van de lichting 1935 van alle regimenten infanterie en het regiment wielrijders. Daardoor blijven ongeveer 3200 man, verdeeld over 24 regimenten infanterie en het regiment wielrijders onder de wape nen. Deze maatregel is in dagen van spanning alleszins begrijpelijk. In dien toch de winterploeg heden met verlof ging, zouden wy, behalve een paar honderd huzaren, geen weer bare mannen beschikbaar hebben. De zomerploeg van de lichting '36 komt immers pas over twee weken onder de wapenen, terwijl men dan minstens drie maanden noodig heeft voordat deze mannen over zoodanige geoefendheid beschikken, dat zij in tijd van nood voor gewapenden dienst zouden kunnen worden gebruikt. ONZE BUITENLANDSCHE POLITIEK. Het concert der buitenlandsche, internationale diplomatie hebben we tot nog toe alleen maar aangehoord zonder de behoefte in ons te voelen opkomen om mee te spelen. Het is Hitler, die plots onze interesse heeft gevraagd voor eenig instrument in de partij, voor welke hij zelf de groote trom beroert. De regeering te Den Haag is daardoor plots opgeschrikt uit haar zoete rust van welwillend en excuseerend belangstellende en heeft in een kabinetszitting op j.l. Dinsdag overwogen, op welke be leefde wijze zij voor de eer en het genoegen kan bedanken en in de rustige rust van het verleden kan hervallen. Het schijnt, dat ze haar houding reeds heeft bepaald, officieus althans verluidt, dat ze tot het inzicht kwam om haar zelf- standigheidspolitiek niet prijs te geven, maar ze zal zich nog „nader beraden." Hetgeen blijkbaar wil zeggen, dat ze beleefdheidshalve nog een poosje zal wachten om haar besluit officieel kenbaar te maken, opdat Hitier en andere geïnteresseer den den indruk zullen bekomen, dat ze ernstig en langdurig over de zaak heeft nagedacht. O.i. is er in het werkelijke landsbelang slechts één antwoord aan Dultschland mogelijk en wel datgene, waartoe de regeering reeds schijnt te hebben besloten. Garanties vragen en aanvaarden, houdt de zedelijke verplichting in, om ook garanties te verleenen en we kunnen ons het veiligst buiten het belangenspel der groote mogend heden houden. Wie niet langs een kant loopt, kan ook niet in het water vallen GEVEN EN NEMEN. Het is met de binnenlandsche politiek al precies eender gesteld als met de buitenlandsche, waar men neemt, moet men ook geven, en omgekeerd. Dat blykt ook weer uit de Memorie van Antwoord der regeering op het Voorl. Verslag der Volksvertegenwoordiging over het Ontwerp tot verlaging der Vaste Lasten. In het oorspronkelijke ont werp is het een en ander veranderd en o.m. ook het volgende. De regeering, die de verlaging van de vaste lasten, welke op onroerende goederen een primair belang acht, speciaal omdat verlaging van huren noodzakelijk is, stelt de noodige maatregelen voor om een en ander te bereiken. Maar dat zal geld kosten, zoo redeneert ze, aan de gemeenschap en daarom stelt ze voor om de ge meenten te machtigen... tien opcenten méér te nemen op de gemeentefonds belasting. Misschien dus worden de huren lager, maar zéker worden.... de belastingen hooger. De een zal van alles bij mekaar misschien iets beter worden, de ander een hoop minder, maar de meesten zullen wel tot de verzuchting worden gebracht, dat het niet veel uithaalt, of je van de kat of van den kater wordt gebeten. OVER MEISJES- EN VROUWENARBEID. De Hooge Raad van Arbeid heeft met spoed advies uitgebracht over het wetsontwerp van de regeering om meisjes- en vrouwenarbeid in bedrijven zooveel mogelyk tegen te gaan ten gunste van de arbeids gelegenheid voor mannelijke personen Het advies is niet bepaald gunstig uitgevallen. Met slechts 2019 stem men vereenigde de Hooge Raad zich met de gedachte om aan alle meisjes beneden 16 jaar den arbeid in fabrie ken, werkplaatsen of kantoren te verbieden. Met 2020 stemmen bleef de vraag onbeslist, of de mogelijkheid dient te worden overwogen van een algeheel verbod van vrouwenarbeid in fabrieken, werkplaatsen en kan toren. Daartegenover echter heeft weer een betrekkelijk aanzienlijke, althans vrij onverwachte minderheid, n.l. 1425 stemmen, aangegeven, dat ze nog veel verder wilde gaan dan de regeering en dat ze de meisjes en vrouwen op de arbeidsmarkt óveral door mannelijk personeel ver vangen wilde zien, waar dat maar eenigszins mogelyk is. Misschien komen we dus nog in de kinder kamers en in de keukens terecht. MIN. DECKERS ALS POTTENKIJKER. Voor minister Deckers zou dat geenszins een vreemde ervaring zyn, want hij heeft in de laatste dagen van hevige belangstelling blijk ge geven voor hetgeen de vrouwen in haar keukenpotjes beroeren. Een paar kommiezen hebben proces verbaal opgemaakt wegens de over treding van een of ander crisis- besluit, hieruit bestaande, dat ze in haar keuken enkele vel komen legaal gekochte ingrediënten heeft samen- geroerd om het resultaat als kunst boter op de boterhammen van haar huisgenooten te smeren. Het wordt toch wel wat onbehage lijk, als moeder de vrouw in haar eigen keuken met haar spulletjes niet meer mag knoeien zooals ze dat zelf wil. In de keuken ligt een ongeluk trouwens in een klein hoekje. We hebbe^ eens gehoord van een huis vrouw, die zelf advocaat had ge maakt. Toen ze het product bij verrassing aan een lieve vriendin liet proeven, was deze verrukt en vroeg subiet, of ze het recept voor deze... mayonnaise mocht overnemen. Waarmee we maar willen zeggen, dat 'n mensch aan de bereiding van margarine toe kan zijn, voor ie er zelf erg in heeft. DE 34-STE JAARBEURS. We moeten maar net doen als het bestuur van de Nederlandsche Jaar beurs en den moed niet verliezen, dat het nog wel eens anders en beter kan worden. De opzet van de deze week ge opende 34-ste Jaarbeurs wekt weer groote bewondering af. En toch blij ven we maar zakken... De uitvoer gedurende de maand Februari was dezen keer nog weer minder dan die in Februari 1935. Niettegenstaande overal elders stij ging van productie en uitvoer is vast te stellen. verleend, omdat hij 80 jaren lang den grond bewerkt had. Na de H. Mis genoot Durocher een hartig maal, en zat hij vier uren lang te kijken naar de uitvoering van een program van volkszangen en dansen, dat ter zijner eer gegeven werd. DE EERSTE ENGELSCHE WIEL RIJDER STERFT. De oudste monnik van de Abdij te Fort Augustus, in Schotland, tevens het oudste lid van de Engelsche Congregatie der Benedictijnen, is dezer dagen te Edinburg op 94-jarigen leeftijd gestorven. Hij was Fr. Martin Wall, die de eerste man in Groot- Brittannië geweest is die op een rijwiel gezeten heeft. Bovendien was hy het, die in 1861, als student te Cambridge, het nieuwe vervoermiddel den naam „bicycle" gaf, dien het steeds behouden heeft. Maar ook om andere redenen was Fr. Wall een merkwaardig man. Reeds op 21-jarigen leeftijd was hij de leidende ingenieur bij den aanleg van de eerste 20 mijlen van den Madrasspoorweg. Ofschoon hij dus op dit gebied zeker buitengewone bekwaamheden moet bezeten hebben, voelde hy de roeping in zich geeste lijke te woeden, en een tijdlang was hij Anglxkaansch dominé. Reeds spoedig evenwel vond hy den weg tot de ware kerk. Aan de school van Fort Augustus kreeg hy een post als wiskundeleeraar, maar eerst later trad hij toe tot de gemeenschap, waarvan hij 45 jaren lang deel uit gemaakt heeft. Eenigen tijd heeft hij aan het hoofd der school gestaan. Wielryden deed hij tot op zeer hoogen leeftijd. HONDERDJARIGE MET 120 AFSTAMMELINGEN. Bij de viering van zyn lOOsten verjaardag is Moise Durocher, een Fransch-Canadeesch farmer van Quebec, aan het hoofd zijner 120 directe afstammelingen door den vleugel van de dorpskerk van Ste. Rose geschreden om de Hoogmis bij te wonen. Op zijn borst droeg hij een gouden medaille, welke hem door den pro vincialen minister van landbouw was Burgerlijke Stand Venray. van 28 Februari tot 6 Maart 1936. GEBOREN Maria Ch. A. Voesten, Langeweg. Anna M. Buwalda, Bongerdstraat. Agnes A. J. Verschuuren, Overbroek. Anna M. Th. Ehren, Zwarte Klef. OVERLEDEN Peter Litjens, echtgenoot van M. Wolters, oud 74 jaren, Beschhuizen. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 nette dienstbode 2 boerenknechten v. Zuid-Limburg 1 meisje 14-15 j. kunn. melken 1 kleermaker voor Echt BIEDEN ZICH AAN 3 jongens v. boerenwerk 9 boerenknechten 1 bekwame boerendienstmeid 1 leerling schilder 2 kleermakersknechts 4 leerling-timmerlieden 2 werkmeisjes 1 leerling bakker 1 leerling schoenmaker 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. Kerkelijke Diensten* Parochiekerk. Morgen Zondag 8 uur H. Mis tot intentie van de H. Stede. Maandel. H. Communie voor K.J.M.V., K.J.M., Patronaat en K.J.V. In alle H. Mis sen collecte voor het Bisdom. Om 5 uur Lof en 3de Lijdensmeditatie. MAANDAG half 8 Jaarg. voor Arnold Baten en ouders, 8 uur sol. Jaarg. voor Johannés Michels, 5 uur Lof. DINSDAG half 8 leesmis. 8 uur sol. Jaarg, voor Christiaan van Val kenburg. WOENSDAG half 8 leesmis, 8 uur pol. Jaarg, voor Joh. Verhofstad, huisvrouw van L. v. Valkenburg. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 gez. H. Mis voor de levende en overledene leden der St. Josephsvereeniging Heide, 8 uur leesmis voor de parochie. VRIJDAG half 8 Jaarg. voor M: Peeters, 8 uur sol. Jaarg. voor He lena Poels, hu'svrouw van Johannes Michels. 5 uur Kruisweg. ZATERDAG half 8 Jaarg. voor Elisabeth Arts. De jongens der 3de en 4de klas en de meisjes der 3de klas komen dien dag te biechten, 5 uur Lof. Parochie-actie Bidden voor onze nieuw te wyden priesters en onze kleine communicantjes. K. J. V. MAANDAG; 8-9 Patronaat-vor mingsclub: DINSDAG7.15—8.15 gymnastiek; 8 u. Repetitie tooneel; 8—9 Vor mingsclub De Ster, Agnes, 't Zonneke WOENSDAG: 7.15—8.15 St. Jozef, 8—9 naaiclub en zangclub. DONDERDAG; 89 vormingsclub Magneet, Oda; 89 Studieclub Pio niers. H. Familie. Patroonheiligen J. Roffers. G. Sanders, P. Baten, J. Jacobs, A. Ver meulen, A. Swakhoven, A. Jacobs, J. Clephas, P. Muysers, A. Huismans. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5 uur, 6 uur, 7 uur met onder richting, om kwart over 8 Hoogmis opgedragen voor de levende en over leden leden van de Aartsbroederschap Na de Hoogmis processie. Gelegen heid om te biechten aan de Evan- geliezijde. Om kwart vopr 5 gezon gen Vespers, om half 6'Lof met 3e Lijdensmeditatie. De h. Mis van 6 uur besteld tot zekere intentie. Heden om 7 uur b.l. voor de levende en overl. leden en hun gezinnen van de ver. der Stille Omgang. MAANDAG om half 7 en 7 uur b.l. voor Jac. Peters en Mart. Peters, DINSDAG 6e Dinsdag van de Antonius-noveen. Om 7 uur gezongen h. Mis ter eere van St. Antonius tot zeker intentie met algemeëne h. Commuuie, gebeden en vereering der relikwie, 's Avondsom 7 uur Antonius- Lof met preek, aanbeveling der in tenties, gebeden der Noveen en ver eering van de relikwie. Om 7 uur b.l. voor Piet Schaeffers-Derksen. WOENSDAG-avond half 6 gezon gen Completen en Lof ter eere van St. Jozef. Woensdag, Donderdag en Vrydag om half 7 b.l. voor Peter Litjens, als lid van 't Koordje. DONDERDAG feestdag van St. Jozef. Generale absolutie. Volle aflaat Om half 8 plechtige Hoogmis ter eere van St. Jozef, 's Avonds om half 6 gezongen Completen, Lof met litanie van St. Jozef. VRIJDAG om half 8 gezongen h. Mis. 's Avonds om half 6 oefening van den h. Kruisweg. lederen dag om half 8 'n h. Mis voor Klooster en Weldoeners. Derde Orde. Na de Hoogmis vergadering van het bestuur der Derde Orde. Nog bestaat er gelegenheid om zich als lid op te geven voor de Derde Orde. De inkleeding heeft plaats den laatsten Zondag van deze maand. Patronaat Heden, ZATERDAG-avond gymna stiek voor de jongste afdeeling der aspiranten. ZOJtfDAG van elf tot half twaalf bibliotheek. Boeken INLEVEREN Om kwart over vier tot half acht klein- en midden-patronaat, half 7 groot-patronaat tot half 9. Jonge- lingenvereeniging tot half 10. DINSDAG-avond van half 8 tot half 10 Goud Pluvier, van 78 asp. afd. der gymnastiek, van 8—9 uur gymnastiek voor de leden. WOENSDAG-avond 6 uur bijeen komst van de aspirantengroepender Jonge Wacht. 7 uur bijeenkomst van alle groepen voorde generale repe titie. Bij deze betuigen wij allen onzen hartelijken dank voor de deelneming bij het overlijden en de begrafenis van onzen onvergetelijken Echtgenoot en Vader Wed. P. Sdiaellers en Kinderen Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming, welke wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onzen inniggeliefden Echtge noot en Vader, betuigen wij door deze onzen oprechten dank. Wed. i. Baken- Bergmans en Kinderen Autobus vertrekt hedenavond 25 minuten vóór vertrek trein op de gewone stopplaatsen. 8 Garage Derksen. gevraagd. 8 Adres Bureau van dit blad. v. d. Landbouwbond. MAANDAG 16 Maart nm. 2 uur te Merselo. DINSDAG 17 Maart vm. 9 uur in 't Dorp, nm. 2 uur te Lull, nm. 4 uur te Oostrum*. WOENSDAG 18 Maart vm. 9 uur te Leunen, nm. half 2 te Heide. DONDERDAG 19 Maart vm. 8 uur te Castenray, nm. 2 uur te Oirlo. VRIJDAG 20 Maart nm. half 2 aan het Overbroek, nam. half 4 aan 't Veulen bij Koenen. ZATERDAG 21 Maart nm. half 2 te Ysselsteyn. Telkens op de bekende plaatsen. Men gelieve de boekjes mede te brengen. 36 HET BESTUUR. Dinjens, Draalstraat, De nieuwste handige Eierwegers, Branders, Katoen, Nesteieren enz. Patersstraat 9 10 Patersstraat, Venray een prima in zwart of bruin Ingekomeo eo vertrokken personen van 6 tot 13 Maart. VERTROKKEN P. J. Janssen, dienstbode, naar Venlo, Sintelveldstraat 3 H. J. Bonants, idem, naar Venlo, Roermondsche straat 30 J. Wijnhoven en vrouw, z.b., naar Slagharen R 174 J. P. N. Muis, onderwijzer, naar Roggel B 75 C. M. Coenen, d.b., naar Bergen (L) Ontvangen groote sorteering Een collectie HANDTASSCHEN I als nooit tevoren. Voor iedere beurs, van de goed- koopste tot de duurste soorten. Alles leder. Zie Etalage. Patersstraat 9.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2