Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. SSKyaarr 2 srrv-vS-ix?-™ SpSrSS Het verval van het eerewoord. Neêrlands Zuivel voedt U goed. Buitenland. ASPIRIN Provinciaal Nieuws PEEL EN MAAS GRATIS Zaterdag 14 Maart 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No li Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" Vredesovereenkomsten ver liezen haar grondslag. j Geen Nederlandsche garan tie inzake een Duitsch non-agressie-pact. Het is in onze eeuw droevig gesteld met de zaak des vredes. Wat de menschheid van den oor log te wachten heeft, is een kwestie van leger- en wapen sterkte, maar de eenige garan tie, welke voor den vrede kan worden gegeven, is het woord der volkeren, gegeven door hun regeeringen en vastgelegd in contracten. Helaas is in de jongste ge-, schiedenis de waarde van dit woord.de eenige steunpilaar voor den vrede, .meer en meer aan gevreten. Droevig daarbij is, dat ten deze de slechtste voorbeelden werden gesteld door het volk, dat door de eeuwen heen woord breuk als een belangrijke eere zaak zegde te beschouwen, - ja, als eene beleediging, welkeslechts door bloed kan worden gewroken. In 1914 schond de Duitsche regeering de grenzen van België, niettegenstaande ze zelve garant was gebleven voor de bescher ming dier grenzen tegen even- tueele aanvallen van andere volkeren. Het plechtige tractaat, waarin het Duitsche volk zijn woord had verpand, werd plots tot een „vodje papier" verklaard, aan hetwelk een groot en machtig rijk zijn levensbelangen niet ondergeschikt kon maken. Hetzelfde Duitschland teekende als geslagene in den oorlog in den jare 1919 het Verdrag van Versailles. Men kan het een af gedwongen tractaat heeten, in zekeren zin is dat elke over eenkomst, welke resultaat is van een volkerenstrijd. Duitschland schond dit Verdrag van Versailles herhaaldelijk en zegde het ten vorige jare openlijk maar een zijdig en dus onrechtmatig op. Erger was de eenzijdige ver breking van het Pact van Locarno op Zaterdag van de vorige week, omdat althans d i t verdrag vol komen vrijwillig was aangegaan (in 1925) en zelfs door de regee ring van Hitier officieel was be vestigd en erkend. Wat geven verdragen, pacten, of welke soort overeenkomsten óók, ten behoeve van den vrede, wanneer de volkeren het gegeven woord niet tellen En hoe kunnen dergelijke overeenkomsten ooit grondslag vormen voor'nationale en internationale ontwapening De z.g. Duitsche vredespolitiek is niet anders dan een ordinaire afpersingsmethode. Als een vredestractaat wordt gesloten, bedingen de Duitschers allerlei concessies voor het te geven eerewoord. Dat is tenslotte nog hun goed rechtmaar in ernstige mate te laken is het, dat ze het kort daarop verbreken van hun woord als een soort stelsel volgen," teneinde uit nieuwe tractaten weer nieuwe econo mische of politieke voordeelen te verwerven. Dit systeem kan misschien korten tijd effect hebben, spoedig heeft het elk vertrouwen onder graven. Dan is alle geloof in welke vredeswaarde ook ver dwenen en rest elk volk nog slechts het geloof in de waarde van het eigen... zwaard. Zóóver zijn we thans gekomen. Niet alleen naar buiten breekt de Duitsche regeering herhaalde lijk haar woord, maar ook naar binnen. Toen de Nat.-Socialisten nog slechts over een minderheid in den Rijksdag beschikten, maar de regeeringvon Papen noch tans het rijksbestuur aan Hitier overdroeg, geschiedde dat op de door Hitier aanvaarde voorwaarde van vrijheid van politieke actie voor alle nationaal-gezinde par tijen en personen. Hoe is dit woord vervuld Hoe heeft de regeering van Hitier zich gehouden aan het Concordaat met het Vaticaan, dat toch geheel vrijwillig was afge sloten Wat werd er van de gegaran deerde vrijheid der Evangelische kerken in Duitschland? We willen niet suggereeren, dat het 't beste zou zijn om nu maar met getrokken zwaard op I de woordbrekers in te stormen, i zulke dwaasheid zij verre van ons. Maar we willen er op wijzen, dat de p r a c t ij k het thans vol- doende heeft uitgewezen, dat we aan overeenkomsten voor den vrede niets hebben als grond- s'ag voor ontwapening of be wapeningsvermindering. Althans niet, zoolang het door een groot volk gegeven eerewoord niet te waardeeren is. Waar thans wel is gebleken, dat internationale tractaten niets tegen den oorlog vermogen, is het een daad van wijs politiek beleid om ons volk buiten derge lijke overeenkomsten te houden. Wèl immers bestaat dekans.dat deelname aan tractaten tot ver wikkeling leidt, welke ons bij het uitbreken van een oorlog dwingen om partij te kiezen. Gelet op de Duitsche practijk van de laatste tientallen jaren verwachten we volstrekt niets goeds van nieuwe non-agressie pacten of van welke overeen komsten ook, waarbij Duitschland partij is We gelooven, dat onze regeering naar den algemeenen wil van ons volk handelt, wanneer ze, zoomin als in 1925, ingaat op de Duitsche uitnoodiging om ons bij het samenstel van dergelijke overeenkomsten aan te sluiten. Men kan zich beter alleen op zich zelf verlaten, dan te bouwen op een eerewoord, dat de partij ter andere zijde zich niet meer herinneren wil, juist wanneer het er op aan komt. Generaal Von Blomberg Duitsch rijksweerminister, sprak op den jongsten Heldengedenkdag tot zijn troepen „Wij hebben het eenige doel in veiligheid en rust te kunnen werken aan den vreedzamen op bouw van het nieuwe rijk. Midden in dit werk staat de opvoeding tot den fatsoenlijken, vlijtigen, dapperen mensch." Het is jammer, dat generaal Von Blomberg en de legeering, van welke hij deel uitmaakt, deze twee genoemde dingen t e g e 1 ij k wil doen. Dat kan nergens op uitloopen. De Duitscher moet zich eerst opvoeden tot den fatsoenlijken mensch. Daarna zal hij met succes kunnen werken aan den opbouw van het nieuwe rijk en, samen gaande met het buitenland, ook aan den internationalen vrede. Zoolang Von Blomberg en zijn regeering in het eerste deel van hun taak niet zijn geslaagd, moeten ze de waarheid en de eer der volkeren maar geen geweld meer aandoen door het uitlokken van nieuwe verbintenissen. Md. Toen het met onzen zuivel-export en bijgevolg met ons veehoudersbe- drijf vlot ging, bekommerde men er zich in ons land niet erg over, of we zelf al wat meer of minder melk en zuivel gebruikten. Waar bet echter in den loop van de crisisjaren met onzen zuivel- export steeds donkerder ging uit zien, werd men gedwongen, ook eens meer aandacht te schenken aan het binnenlandsche gebruik der betref fende producten. Men heeft toen eens nauwkeurig nagegaan, hoe het daarmede gesteld was; en, het resultaat van dat on derzoek was inderdaad verrassend. Immers, terwijl wij Nederlanders als melk- en zuivelproducent aan de spits staan, kunnen wij als melk en zuivelconsument niet in de scha duw van andere landen staan. Zien wij b.v. eens naar de Denen, de Finnen, de Zwitsers, als melk producent evenals wij in de eerste rijen staande, maar.... 3 maal zoo veel melk- en zuivelgebruikend als wij. Daaruit bleek dus, dat er voor melkafzet in ons eigen land nog een mooi gebied bi'aak lag; en, in een tijd als deze, waar aan den zuivel-export steeds grootere moei- lgkheden in den weggelegd worden, meende men, dat het geboden was, alle pogingen in het werk te stellen, het binnenlandsche melk- en zuivel- gebruik de hoogte in te brengen. Het gevolg van een en ander is geweest, dat het Nederlandsche Zuivel-Bureau te 's Gravenhage ge machtigd werd, een propaganda- actie voor bedoelde producten te voeren, daarbg ten volle gesteund door de regeering. Voor de uitvoering van die actie heeft het Zuivel-Bureau de mede werking verkregen van vele com- missie's, gewestelijk zoowel als plaatselijk. Zoo heeft ook Venray zijn plaat selijke propaganda-commissie voor melk- en zuivelproducten en wel onder voorzitterschap van den Heer H. Sala. Om tot-daadwerkelijke propaganda te komen, heeft de Venraysche com missie besloten, voor de dames een paar bijeenkomsten met demonstra tie op het gebied van melk- en zuivelproducten te organiseeren. De dames, speciaal de huisvrouwen zijn immers in de eerste plaats in de gelegenheid, in dezen mede te werken. Waar het hier betreft een actie voor onze prachtige, echt Neder landsche melk en zuivel, die voor ieders gezondheid van zoo'n groote beteekenis zijn, en, waar bedoelde actie beoogt, mèt het boerderij-be lang, het algemeene belang der volksgezondheid te dienen, mogen we wel de hoop en ook de verwach ting uitspreken, dat de binnenkort op dit gebied te beleggen bijeen komsten te Venray en in andere plaatsen, zooveel mogelijk door alle dames, althans door de huisvrouwen bezocht zullen worden. Sedert eenigen tijd wordt over ons geheele land een actie gevoerd, om het binnenlandsche melk- en zuivel gebruik te bevorderen, een z.g. pro- paganda-actie ten behoeve van onze melk en zuivel. Op 't eerste oog zal men dat misschien vreemd vinden, omdat men in ons land eigenlijk nooit veel ge hoord heeft van propaganda of reclame voor die producten, in tegen stelling me.t alle mogelijke andere producten, die uit een oogpunt van voeding en gezondheid, bij lange niet zoo'n goede reputatie genieten, als onze melk en zuivel. De reden, dat' in ons land voor die prima boerderij-producten tot voor kort geen reclame gemaakt werd, is dan ook, dat men als van zelfsprekend aannam, dat onze melk en zuivel, gezien hun superieure kwaliteiten in vergelijking met andere voedingsmiddelen, den concurrentie strijd met die andere voedingsmid delen best zouden kunnen door staan. De nood der tijden heeft ons echter leeren inzien, dat er aan het gebruik van melk en zuivel in ons land nog heel wat hapert. IUBSI0SSBI MBBBtimSM Restauratie van onze Parochiekerk en nog wat anders Dat er met de restauratie van onze kerk een groot bedrag aan geld gemoeid zal zijn, dat wisten wij, althans zij, die hun gedachten er eens bij lieten stilstaan, sedert jaren. Het is niet van vandaag of gisteren, dat onze kerk dit noodig heeft. Nu kan „men" er over oordeelen en praten, dat dit reeds lang éérder had moeten gebeuren, toen het geld nog beter te krijgen was en ook makkelijker verdiend werd, doch dit doet aan het feit nie>® af, „onze kerk heeft het noodig". Dat kan door niemand worden ontkend en dat eenieder naar zijn vermogen moet bgdragen, zullen de inwoners van Venray zich ook wel tot een plicht rekenen. De te nemen maatregelen om aan dit geld te komen, is naar zijn eigen zeggen wel aan onzen H.Ew. Heer Deken toevertrouwd en wij prijzen zijn moed en durf, om aan dit groot- sche werk te beginnen. „Er zijn vele wegen die naar Rome leiden", zegt een spreekwoord van algemeene bekendheid en voor een dergelijk werk mogen gerust alle wegen, die naar Rome leiden be wandeld wordeu. Wij zouden er aan willen toevoegen „ook bewandeld moeten worden". En, zoo komen ons voor den geest de goedgeslaagde Odafeesten, die behalve hunne moreele beteekenis een groot finantieel succes waren en waarvan een paar prachtige kerk ramen in Venray's monumentale kerk de blijvende getuigenis zijn. Het is ons bekend, dat vele heeren die destijds hunne welwillende mede werking verleende aan deze Oda feesten, zeer gaarne nogmaals een openluchtspel willen uitvoeren, om zoodoende een flink bedrag voor de restauratie der kerk bij elkaar te brengen. Hét gaat er nu maar om, wie neemt het initiatief Goeden wil en medewerking is èr genoeg. Het slagen hangt natuurlijk van vele factoren af, maar met goeden wil en den zegen van boven, „liefst niet in den vorm van regen", zal het makkelijk lukken. Venray is een plaats, dat weten wij bg ondervinding, waar de men- schen uit den omtrek gaarne naar toe komen. Nogmaals, het gaat er maar om: Wie neemt het initiatief Dankend voor plaatsing. EENIGE SPELERS DER ODAFEESTEN IN 1926. DE MILITAIRE BEZETTING VAN HET RIJNLAND. Hoewel uit den huidigen interna tionalen toestand nog alle verwik kelingen ook de scherpste, kunnen ontstaan, is sedert Zaterdag van de vorige week ontegenzeggelijk een ontspanning ingetreden, welke zich geleidelg'k voltrok. De eerste scherpe reactie, vooral m Frankrijk, op de Rijnlandbezet ting, heeft de openbare meening in Duitschland toch merkbaar veront rust en daar een zin tot nader vreedzaam overleg doen ontwaken. Dat laatste blijkt b.v. uit een no ta, welke de Duitsche regeering aan de leden van den Volkenbond te Geneve heeft gezonden. DUITSCHLAND BIEDT OVERLEG AAN. In die nota verklaart de Duitsche regeering zich bereid tot onderhan delingen; indien de Volkenbondsraad met zulk een scherpe motie van af keuring zou aannemen als verleden jaar is geschied met betrekking tot de opzegging van de bewapenings- bepalingen van het verdrag van Ver- saitles. Wordt er een in milde termen vervatte resolutie aangenomen, aldus de nota, dan zal Duitschland bereid zgn, na afloop van de Raadszitting naar Genève~te komen om te onder handelen. VERDERE BESPREKINGEN TE LONDEN. Gelet op den inhoud dezer nota werd er voorkeur aan gegeven om verdere besprekingen van den Vol kenbondsraad te Londen te houden, o.m. met het oog op het feit, dat m de Britsche hoofdstad Duitsch land door een ambassadeur is ver tegenwoordigd. De eerste bgeenkomst te Londen zal heden Zaterdag plaats hebben, nadat de vertegenwoordigers der mogendheden, welke het Verdrag van Locarno hebben onderteekend, Donderdag te Londen een conferen tie zouden hebben gehouden. Zooals men weet, is een eerste bgeenkomst van de vertegenwoor digers der Locarno.mogendheden Dinsdag te Parijs gehouden. Omtrent het verloop der besprekingen aldaar gedaan.6611 0fficieele mededeelingen VERKLARINGEN DER FRANSCHE REGEERING. De Fransche regeering heeft bij monde van den premier Sarraut in de Kamer en van minister Flandin m den Senaat uitvoerig haar stand punt uiteengezet ten aanzien van de opzegging door Duitschland van het verdrag van Locarno en de bezet, tmg van het Rijnland. „Gij hebt reeds de ernstige gevol gen van de jongste gebeurtenissen voor de internationale orde en veilig heid van Frankrgk kunnen vaststel len", aldus begon Sarraut zijn rede. „In haar memorandum aan de Locarno-mogendheden en daarna in de Rijksdagrede van den rijkskan- seller heeft de Duitsche regeering getracht een daad te rechtvaardigen die geen enkele natie zou kunnen toestaan, zoolang er nog menschen- rechten bestaan, welke niet zgn te vereenigen met de leer van geweld welke tracht het voldongen feit te plaatsen boven de eerbiediging van vrgwillig aangegane verbintenissen.-' oarraut besprak daarop de Duit sche motiveering, dat het Fransch- Russ sche pact in strijd zou zijn met Lacarno. Frankrgk heeft deze kwes tie nauwkeurig bestudeerd en het indertijd door Frankrgk aan Duitsch land gegeven antwoord is ten voll* door de mogenheden, die als garan. ten voor Locarno optreden, goed gekeurd. 5 BELGIË VERTROUWT OP ENGELAND. De minister van Staat Paul Hv- mans en Vandervelde hebben resp in den Senaat en in de Kamer namens de Belgische regeering een verklaring voorgelezen in verband met de een zijdige opzegging cfoor Duitschland van het verdrag van Locarno. De premier, aldus de verklaring heeft door bemiddeling van den Duitschen zaakgelastigde te Brussel vernomen, dat Duitschland zich niet meer aan het verdrag van Locarno gebonden acht. Minister Van Zeeland heeft het standpunt van België voor behouden en hem geantwoord, dat de Belgische regeering de andere betrokken mogendheden zal raad plegen, doch dat er geen enkele reden bestaat, welke de opzegging rechtvaardigt. De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken, Eden heeft in het Lagerhuis verklaard,' dat, indien Frankrijk of België tijdens de overgangsperiode waar binnen de nieuwe situatie wordt onderzocht, wordt aangevallen, Groot sfeunt en zucht de jichtlijderf wanneer de pijnen ondragelijk worden. Dan is er maar één middel direct te nemen en wel: J het product van vertrouwen^ Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabi. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 cis. Brittannië zich verplicht acht het aangevallen land bg te staan. België, aldus wordt verder in de verklaring gezegd, neemt van deze verzekering kennis en weet, dat het geloof kan hechten aan de Britsche loyailteit. (Applaus op alle banken). De eerbiediging der verdragen vormt de basis, waarop de interna tionale orde is gegrondvest en een onontbeerlijke garantie voor de veiligheid der kleine staten. Aan dit voornaamste beginsel is België steeds trouw gebleven. HET RUSSISCHE STANDPUNT. De Russische gezant heeft een bezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Londen. Men meent te weten dat hg het standpunt van de Russische regee ring ten opzichte van de Europeesche crisis heeft uiteengezet. De gezant is door Cranxtourne, onder-minister van Buitenlandsche Zaken, ontvangen wien hij verklaarde, dat de Russische regeering zich krachtig verzet tegen onderhandelingen met Duitschland, zoolang de illegale bezetting van het Rijnland door de Duitsche troepen voortduurt. De Russische regeering is bereid deel te nemen aan iedere actie, tot welke door den Volkenbond zal worden besloten om verandering te brengen in den bestaanden toe stand. VENRAY, 14 Maart 1936. VERBOD LATEN LIGGEN IEPENHOUT. Burgemeester en Wethouders van VENRAY brengen ter openbare kennis, dat het ingevolge de Bosch- wet verboden is van 1 April tot 1 October iepenhout te laten liggen opgestapeld te houden of te ver voeren. Het verbod geldt niet voor geheel ontschorst hout, hout met een door snede kleiner dan 7 c.M., hout dat onder water ligt en hout, waarvan de schors in haar geheel met timmer- manscarbolineum is bestreken. Venray, 10 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. TREKHONDENWET. HERKEURING VAN AJ^LE TREKHONDEN. Burgemeester en Wethouders van VENRAY brengen ter algemeene kennis, dat door hen eene herkeuring van alle trekhonden wordt bevolen, welke zal worden gehouden op 26 en 27 Maart a.s. en wel Donderdag 26 Maart a.s. des voormiddags 9 uur te Oostrum, beginpunt weg Gegsteren des voormiddags 10 uur te Oirlo, pomp bg J. H. Nelissen des voormiddags 11 uur te Casten- ray. kermisterrein des namiddags 3 uur te Leunen, nabij het transformatorhuisje Vrijdag 27 Maart a.s. des voormiddags 9 uur Dorp, Hen- seniuspeln des voormiddags 10 uur Nachtigaal, Deumescheweg des namiddags 2 uur te Merselo, kermisterrein. De honden moeten voldoen aan de volgende eischen 1. Korte, breede, zware nek krachtige hals 2. breede schoft, (deel van den rug tusschen de schouderbladen) 3. rechte, breede, gespierde rug korte, rechte, breede lendenen; 4. breede voorborst 5. breed, gespierd kruissmalle gevulde flanken 6. gewelfde, diepe borst, gespierde, voldoende vastliggende schouder 7. krachtig gebouwde, rechte beenen (voorbeenen) 8. korte, ronde klauwenniet gespreide teenen met ronde niet weeke zooikussens 9. goed gebroektlange flinke ge spierde dg en schenkelsprong gewrichten laag bg den grond, goeden stand van de achterbeenen 10. krachtige gewrichten. De aandacht wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat hond, kar en tuig aan de bovenvermelde eischen moeten Venray, io Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van O. VAN DE LOo"ray' De Secretaris, VAN HAAREN. LUXOR THEATER neneZaenfeetenZatrn 'J? *»«>»»- populaire radinf-^r» meest den berolmdtn tl J?sepb Scbmidt persooniijrhTer tagHonLTermalen Radio hJeeft'™eTnvanVTeikdse S genmonra,eD ln ~k*£ef veel bezoek zaH-reklcen! zoo veel tn. i! hieraan niet nog dat i? ™egen, alleen dit "ug, dat U ZIChyplf KK V. i. urSTeerscS7tVan hilid In .café Clbessens, Langstraat alsDvooSfuerPDo0o0rrdenvaeTe-aStSlag VALK-REVUE. BELANGRIJKE ONTMOETINGEN. In de afd. II is de ValkH v r< df. wedslriJ'd van den dag. De Vafk die sinds de débacle te Horst nSt ran ha °ren heeft' kan twee punten d r acl"erstand inloopen z« winnen. de stcrksle ™ge flink aanpakken en spelen voor waf efftal e^de noodig^ernst is^H) f een eervolle Plaatfte beïeiken SDus ^sproken Valken „eind goed af doet spreken?''gaat a^ Z^nd^ Zw laatste anderhalf uur in Trof<Shh sprekende overwinningen de' ste wedstrijden van Amerira (24^" v«?roeSw5en0,.nhe.fbeLnr Venrayers, dat we een klemTzege weSijd rath n" Laat deze laat^ wedstrijd, van hoe groot belane- hit ook moge zijn, een waardig slotzim sPortief en kameraadschap pelijk karakter dragen Y"e' junioren elftal peddelt naar Ysselsteyn. Terreinvoordeel en wed^ValkjPs'echter" kansje fieven H. V. C. 10 7 1 2 15 37-14 Berghem 10 7 1 2 15 26-13 De Valk 12 7 1 4 15 30-25 Moatagnards 8 5 2 1 12 20-12 Vios 9 4 0 5 8 22-22 Gennep 2 10 3 2 5 8 20-23 J. V. C. 11 3 1 7 7 20-39 CoDstmtia 7 2 2 3 8 16-14 S. S. S. 6 1 1 4 3 9-18 Oeffeit 9 1 1 7 3 15-35 yii die zich met ingang van JLH, 1 April a.s. op abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nrs.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1