DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS PRUIMEN. RIJST ALBERT HEIJN V oorj aar sstoffen Prachtsort. GORDIJNEN Onze schitterende collectie sortiment KATOENEN, WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN fflagazifn „De $4 Stmat 9, Gedupeerde kleine boeren. Ons weekpraatje. EXTRA AANBIEDING 34 Limburgsche Huisvrouw BEHANG kiezen P. BEERKENS, Groote Straat bestaat uit een buitengewoon groot en mooi in de nieuwste kleuren en dessins. Uitgebreide keuze in Madras, Allovernets, Marquisette, Mystères, Voiles, Landhuisstof, Handweefstof, Pluchette, Franjes, Koord, Ringen, Houtgarnituren. Zaterdag 7 Maart 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 10 Varkensteeltregeling en big- genmerken het wemelt van klachten vooral de kleine boer vaak gedupeerd door de steunmaatregelen. Het is niet ten onrechte, dat de boeren en speciaal de kleine boeren, klagen en dat zij niet ingenomen zijn met alle crisis maatregelen. De werking der Varkenscentrale die de winsten joeg in de zakken van alle mogelijke groepen der bevolking, behalve juist in die der boeren, waarvoor ze in 't leven geroepen heette, is daarvan slechts één staaltje. Een ander object is de teelt regeling der biggen. Over de jongste toewijzing der biggenmerken zijn alleen uit N. Brabant 1400 klachten ingediend. En het getal klachten is veel grooter, want honderden worden niet ingediend om den admini stratieven rompslomp en om het financieel risico, doordat men f 5 verbeurt, wanneer de klacht onge grond wordt verklaard. In de N. R. Crt. wordt hier omtrent aan de hand van gegevens van een hoofdbestuurslid van den N.C.B. het volgende gezegd Boeren b.v. die in 1932 door verschillende omstandigheden als het getroffen zijn door varkens pest, groote sterfte, ongunstige fokuitkomsten, ziekte, enz., weinig of geen varkens hadden, terwijl ze er in de voorafgaande jaren zeer veel hadden, worden nu reeds 4 jaar bedeeld naar het voor hen ongunstige jaar 1932. Een boer echter die in 1932 bij uitzonde ring veel varkens had, profiteert daarvan verder ieder jaar, zoolang de teeltregeling blijft bestaan. Ook de overige factoren, waar mee bij de toewijzing van merken en schetsen moet worden rekening gehouden, als het aantal der gesteunde gewassen, de aard van het bedrijf, de algeheele gesteld heid van den ondernemer enz., geven aanleiding tot tal van on billijkheden, terwijl voor de jonge boeren de toestand vrijwel hope loos is. Deze jonge boeren, die werken willen desnoods dag en nacht, kunnen geen eigen boerderij be ginnen, tenzij de vadef hun een deel van zijn kalverschetsen, varkens- en biggenmerken enz. overdraagt. De kleinere boeren kunnen nóg wel eens één zoon aan een eigen bedrijf helpen, maar geen twee of drie zoons, omdat zij dan te weinig crisis toewijzingen overhouden om hun eigen bedrijf te kunnen gaande houden. Dit alles heeft geleid tot den eigenaardigen toestand, dat bij verkoop van een boerenbedrijf de waarde niet meer in de eerste plaats bepaald wordt door de gewone normen, doch door de hoegrootheid van den graan- en melksteun, het aantal koeien, dat gehouden mag worden en het aantal toegewezen kalverschetsen en varkensmerken. Hieruit blijkt voldoende, dat vooral de kleine boeren in vele gevallen juist door de steunmaat regelen worden gedupeerd. Velen, die met moeite het hoofd boven water kunnen houden, smeeken als het ware in hun be zwaarschrift om één varkensmerk of een tiental biggenmerken meer, omdat dat voor hen een uitkomst zou zijn. En ondanks alles blijft het heele zaakje zooals het was! Na de vereenvoudigde spelling, vereenvoudigd rekenen? In onderwijzerskringen acht men, dat de overlading van het onderwijs de spuitgaten uitloopt. Soldaten moeten marcheeren, kinderen sommen maken. Ik wil geen woord meer wagen aan de verdediging van de spelling van De Vries en Te Winkel. Vóór alles acht ik het belang, dat we als één volk één schrijfwijze van onze taal zullen volgen, van zóóveel ge wicht, dat ik de wapens strijk voor het leger der Kollewijnianen, dat met strjjd en dapperheid eneenig geMarchandeer de voorste ver dedigingslinie^ van de oude taal- veste wist te nemen. Ik stel alleen nog prijs op het behoud van mijn eigen krijgsmans eer op een aftocht dus met een voorloopig behoud van mijn eigen wapenschild. Wel heeft de ministerraad dezer dagen beslist, dat de nieuwe spelling geen algemeene erkenning zal vin den en dat we ons op de afkondi ging van een officieuse compromis stelling hebben voor te bereiden, maar ik besef, dat voor de toekomst de spelling van De Vries en Te Winkel in elk geval zal hebben af gedaan en we ter vereenvoudiging van de schrijfwijze onzer taal vrije keuze krijgen uit de spellingMar- chant en de spellingSlotemaker de Bruine. Totdat... in 1937 een kabinet van democratische concentratie zal zijn opgetreden met Dr. Möller als van minister van Onderwijs eh... invoering naast de overige spel lingen van een Nederlandsche schrijfwijze Möller. Dan hebben kinderen en onder wijzers het „gemakkelijker" gekre gen Over dat alles wil ik het dus nu niet hebben. Ik wil slechts consta- teeren, dat de „vereenvoudiging" der spelling den onderwijzers naar méér schijnt te hebben gesmaakt en dat zg thans in allerlei geschriften o.m. in dagbladpublicaties de ouders van kinderen aan het op roepen zijn om mét hen den strijd aan te binden tegen de resteerende overlading vanhet onderwijsprogram. De eerste aanval is gericht op het vak „rekenen". Daarin loopt de overlading volgens eenige dagbladartikelen van den heer Martin Bruyns althans alle spuigaten- uit. De man bewijst het ook. Hg legt in zijn artikelen den ouders een aantal sommetjes uit de_ rekenboek jes van kinderen voor en vraagt hun of zij dit soort sommen nog kunnen oplossen. Ik geef enkele dier opgaven hieronder weer. De som van twee getallen is 26l/4 De getallen verhouden zich als 78. Welke getallen zijn dat De winst is 1 vijfde van den in koop. Wat is de inkoop als de ver koop f 1860 bedraagt Inkoop en verkoop verhouden zich als 2% 3. Welk deel is de winst van den inkoop, welk deel van den verkoop Gelet op den aard van bovenstaan de opgaven, moet ik zeggen, dat de heer Bruyns de intelligentie der ouders van de huidige kinderen niet erg hoog aanslaat. Er zullen echter wel volwassenen zgn, die _de gevraagde oplossingen niet weten te vinden, ook al waren ze daar vroeger wel toe in staat. Maar zegt dat iets tegen het schoolprogramma Getuigen die op gaven van overlading Dan is alle onderwijs overladen. Is mijn geschiedenis-onderwijs dan volstrekt nutteloos geweest, omdat ik zoo'n hoop jaartallen heb ver geten Ik heb Grieksch in mijn jeugd vijf jaren geleerd. Denkt mijnheer Bruyns, dat ik nog kans zie om de Ileas van Homerus in de oorspron kelijke taal te lezen of zelfs maar Xenephon's beschrijving te volgen van diens tocht der tienduizend Men heeft me mythologie gedo ceerd, maar het eenige wat ik nog precies van héb onthouden, is het ontstaan van den Melkweg aan het firmament. Omdat het verhaal daar van nog al realistisch is uitgevallen. Ik noem hier maar enkele voor beelden van wat ik heb geleerd en... vergeten. Zooals we allen zooveel vergaten. Is het geleerde daarom nutteloos geweest De voorstellingen welke het geleerde in ons allen ooit heeft gewekt, de lectuur, welke eens toe gankelijk werd gemaakt, de sfeer, welke we ons vermochten in te denken dat alles heeft grooten invloed gehad op de ontwikkeling van karakter en geest. En vooral: de studie heeft veler hersenen getraind en daardoor ge schikt gemaakt voor de practijkdes levens met hare vele probïemen. In de artikelen van den heer Bruyns lazen we, dat sommen als die, welke we hierboven van hem overnamen, in de practijk nimmer om een oplossing vragen. Dat is zoo. Maar ik heb ook nog nooit kunnen profiteeren van mijn kennis, dat in 1648 de Vrede van Munster werd gesloten; Behalve dan bij het schrijven van dit artikel. Als de rekenkunde op school al leen voor de directe praktijk van 't leven moest worden gedoceerd, dan ware het voldoende te achten, dat den kinderen de overtuiging wordt bijgebracht, dat 2 maal 2 vier is. Wat men van rekenen moet weten in het leven, dat doet de practijk ons vanzelf kennen. Of, zooals Dr. Gunning het uitdruktede kinderen leeren rekenen ondanks de school. Ja, zelfs ondanks de school. Bedenken we echter, dat het leven ons voor vele opgaven en problemen plaatst, welke een oplossing, vaak zelfs een directe oplossing vragen en toch met rekenen niets hebben te maken. Dan is het voor een juist antwoord noodig, dat we jong heb ben geleerd, om ons verstand te gebruiken, dan is het noodig, dat ons verstand is gescherpt, getraind. Daartoe zijn de naar het prac. tische leven afgemeten „onzinnige' sommetjes een belangrijk hulpmiddel. Het sommetjes maken en reken kundige vraagstukken oplossen door schoolkinderen, heeft dezelfde waar de als het marcheeren van soldaten. Een soldaat behoeft tenslotte het loopen niet te leeren, maar uithou dingsvermogen krijgt hij alleen door marschoefeningen. Boter bijna cadeau Dit opschrift zou misleidend kun nen werken, of eigenlijk ook weer niet de Nederlandsche huisvrouw weet maar al te goed, dat haar de Nederlandsche boter heusch niet bijna cadeau wordt gedaan! Integendeel, zij betaalt er zulk een geweldig hoogen prijs voor, dat deze leidt tot een grooter verbruik van margarine. En dat in het land van de boter.' Neen, dat „boter bgna cadeau" slaat op het buitenland, dat profiteert van onze eifportpolitiek. Voornamelijk Engeland doen wij goed met onze prima natuurboter. (En intusschen, 'men is er daar niet eens dankbaar voor, integendeel, men dreigt met tegenmaatregelen tegen dat presentje Onze boteruitvoer naar Engeland is de laatste jaren nog geweldig toe genomen. Men bekijke maar eens de volgende cgfers 1926 7.8 millioen Kg. 1930 4.6 1933 8.1 1934 17.3 1935 25.7 We hebben, zoo teekent het Hldbl. hierbij aan, reeds tot in den treure gezwegen over dezen geforceerden export, die in 1935 zoowaar slechts 45 cent per Kg. netto opbracht en die volgens officieele verklaring slechts plaats vindt, om „het boter- teveel weg te werken, dat deze export op den duur, bij meer normale ver houdingen, gehandhaafd zal kunnen blijven." Nogmaals stellen wij de vraag aan de leiders der zuivelpolitiekwaar om is deze export tegen afbraak- prijzen tot het viervoudige opge voerd, en waarom noemt men dit „wegwerken van een teveel", terwijl het mengpercentage voor de marga rine, dat 40 en 25 heeft bedragen, tot 10 moest worden verlaagd, zonder dat de prijs van dit volksvoedsel er door werd verlaagd, als gevolg n.l. van heffingsverhoog ing Het is wel een fraaie figuur! De helft van de heele Nederland sche boterconsumptie gooien we voor 221/, ct. per pond netto op de Engel- sche markt. En zelf eten we een ferme partij margarine, waarvan men ons door een kapitalistische réclame-campagne en wellicht ook nog langs wegen van geen-zuivere-koffie tracht wijs te maken, dat die beter is dan natuur boter BURGERLIJKE STAND MAASHEES EN OVERLOON gedurende de maand Februari. GEBOREN: Pe'.ronella J. G. d. v. Wilhelmus M. van Opbergen-Loonen Overloon; Theresia Th. d. van Mar tin Stappers-Poels, Overloon; Petrus M. z. van Johannes Aerts-Verblakt. Overloon; Henricus M. G. z. van Martinus van Abel-Eibers, Overloon: Maria H., d. van Theodorus H. M. Voesten-Beckers, Overloon; Antonius H. z. van Johannes C. Goemans- Bardoel, Overloon. OVERLEDEN: Antoon Meijer, oud 74 jaar, echtg. van Antonetta Hen driks, Overloon. tot en met Vrijdag 13 Maart. 1 pond Tafeirijst a 10 ct. en) tezamen i. Pruimen a 177» ct. voor ct. 1 pond Taielrijst a 12 ct. en) tezamen yy Pruimen a 20 ct voor LÊ ct. 1 pond Javarijst a 16 ct. en) tezamen Pruimen a 25 ct. voor VETTE GOUDSCHE KAAS per pond 24 ct. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS per pd. 29—32 ct. REUZEN ONTBIJTKOEK per stuk 17 ct. HEERLIJKE JAMS per pondspot 2130 ct. APPELSTROOP per Kg. bus 2430 ct. HUISHOUDSTROOP per Kg. bus 27 ct. PINK ZALM per groot blik 182529 ct. ROODE ZALM per groot blik 3942 ct. HARING o. Tom. saus 101618 ct. CHOCOLADE HAGEL extra per pond 29 ct. ANIJS-HAGEL per half pond 19 ct. Alleen Vrijdag en Zaterdag afgehaald uit de winkel Oranje Marmelade p pot van 42 voor 38 ct. Deiicata Toffee's per 7» pondszak van 25 voor 22 ct maakt U het leven goedkooper en geeft U garantie voor beslist allerbeste kwaliteit VENRAY R. 156 MARKT 7 Telefoon 90 no Waar stelt de het meest prijs op als straks het voorjaar komt Wel, om de woning zoo gezellig mogelijk te maken. Daarvoor moet zij een dat gezelligheid brengt, mooi, frisch en stemmig Zoo'n behang vindt U in groote verscheidenheid en de nieuwste dessins, goed- koope en betere soorten bij P. Beerkens. Tevens voorradig de moderne boekversiering, Koudwaterplaksel, Blanc Fix, Koudwaterverf enz.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9