Istraat CITAX de held een gascomfoer H. Oudenhoven Lza. A.E. CAMPS J. L Sanders, Kousenhuis FOTOGRAFIE P. H0EDEMAEKERS LVENRAY Machinale brei-inrichting bel op no. 95 Jos. Ariaens, Gr. Straat 18 471e 471e Trekking Staatsloterij EEUWIGE LENTE Vruchtboomen, Rozen, Haag- en Sierplanten Weet U wat gezond is en ook lekker Pot is nt,tBn' binnenkomt Mogen wij zwijgen Neen, 100 maal neen MEUBELEN Vitrages Foto-artikelen Inlijsten Portretten en Schilderijen. Wasch machines Bloemisterij Zaadhandel Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden J. KEYZERS ,IK HEB NU OOK TH. ARIAENS K OSMAN Voor den eten een glaasje Slijterij Grossierderij Voor het a.s. seizoen ontvangen Kunstmoederkachels, Pijpen en Ellebogen, Groote keuze in gekleurde en zwarte Dames- en Kinderkousen. HEERENKLEED1NG NAAR MAAT 'n Kop za! nu smaken! J. KEMPS Will U genieten BLOEMENTUIN A. H. STEVENS Fa. StootsSeelen Steenkolen en Brandstoffen Jac. Verstegen PrimaStofTen 4 punten zijn het Th.Lichteveld& Zn. ESTEUNDEN. A verneemt, is het ,'qerhet blikvleesch <de werklooze ar- i] gesteunden, die van blikvleesch ïen, bonnen voor spek zal worden it mede, dat den li ;oedkoope eieren ;i Voor dat doel I oen stuks uit de 3 >oor dezen maat- s de prijs op de gesteund. rANG WORDT AAL. lorwegen worden uitgewerkt voor omvangrijk ver nemers aan den Laan 14 op 15 Maart ejxtratreinen van It, Den Haag (3), i, Nieuwersluis, met aansluiting ningen, Winters- ie, Nijmegen (2), e en dien nacht te i en 19 extratreinen ;t C. S., 4 aan de Haarlemmer- llen nog 10 extra- msluiting op deze t en eersten nacht ctra-treinen voor moeten loopen, ledige treinen. DEN KOP BJGEN. vroegen morgen idto, komende uit mm, in de bocht Ireg nabij de Hol- i slipt en over den de vijf inzittenden mejuffrouw C J. )en Haag op slag personen kwamen .f- en snijwonden DAPPELS lekmethoden van voor den oogst winter tot zomer nte reeds herfst- brengen, blijven Lks alle crisis en het overtollig ernietiging wordt thans weer Daar werden n.l. \rdappelen aange- ;nen de eerste van chen gelukkig nog niet be- een smalle beurs. ,90 per kilo op. THORN EN inbrekers aan Thorn. Op rd ingebroken, op «n ue dieven door agd op de andere l ie beneden sliep, 3ht op, waarna de al gingen. Bij den heele huis door- lechts eenig geld den spaarpot der i dten huize van een bedrag van werd ingebroken en den rjjwiel- Dp beide plaatsen bedrag aan geld Direct uit onze fabriek le klas Garant Rijwiel geheel compl. m. terugtraprem, ket- tingkast, 6 volt electr. lamp, buis drager met standaard, imit. Terry- zadel, cellui, stuur, groote 4-deel. jasbeschermer, spatlap, Perryket- ting, eerste klas Engelbert banden. Franco thuis enz. enz. Volled. ga- I rantie. Ditzelfde rijwiel in eenvoudige j uitvoering f 22.50. Ons Reclame- rijwiel geheel compleet f 17.75. Vraagt gratis prijscourant. RIJWIELFABRIEK „GARANT" W AGENIN GEN. 23 vertrokken nee 18 Februari Akkerweg 5 van i, van Mierlo tselaar, Oirlo E19 Langstraat van d.b., Hoederstr. 7 s, z.b., Langstr. 9 .b., Overloonsche e vr. contr. zuivel- 6 v. Nederweert ïw, z.b., Oostrum i, z.b., Patersstr. vs, z.b., Merselo- terdam b., Heuvelstraat 9 a gezin, koopman, Helmond :n, z.b., Hoender- Truyden 'd.b., Merselosche d.b., Ysselsteyn B., Hensenius- sterdam. s.b., n. Heerlen ij d.b., n. Horst, ,k., n. Maashees en gezin, propa rk ikx, verpleegster, irstraat 37. richten. Coöp. Veilingver- dag was de aan- u tot f 3.50 f 2.70 tot f 2.90 2.80 tot f 3.— de Coöp. Veiling- Maandag was de ieren. !.70 tot f 3.50 2.80 tot f 3.— Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIKANTEN f 5 39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN f 1.87 LOOPREKKEN f 2.60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rieistoelen, Wiegen f 2.— 3.— 5.— en hooger Keukentafels f 6,86 10 10. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8.48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"-Karpetten Gordijnen, Chinamalten, 'Japan- en Cocosmatlen, Ruige matten, Rubber Gloselmatten Kapslokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachlen Vcetzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras, Alpengras, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar gevuld met prima vetvrije wolvlokken melb.b. schuine peluw f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.— 22.— Ruslo Matrassen Zeegras en Alpengrasmatrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Wii,keigordijnen alle kleuren en breedten. Hospilaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs Vergrootingen en Olieverf-Portretten. LANGSTRAAT VENRAY Bezoekt ons Atelier 1 Overal aan buis te ontbieden zonder prijsverhooging HET ADRES voor een goede Waschmachine is en blijft toch Stationsweg Venray Tel. 88. Wij hebben verschillende soorten voorradig, de nieuwste modellen reeds vanaf f 25.waaraan de beste houtsoort verwerkt is. Laat uw handwasehmachine om bouwen voor elect, drijfkracht, tegen uiterste prijzen. Verder steeds voorradig alle soorten Ton- en Kuipwerk, Aardappelkisten. Eerste klas Reparatiewerkplaats voor tonnen, kuipen en wasch- maehines. Voor prima degelijk werk wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend. begint Maandag 23 Maart a.s. Inlichtingen te bekomen bij Hoenderstraat 31 Telefoon 57 Schoolstraat 2 Telefoon 110 NOG STEEDS het aangewezen adres voor alle soorten BLOEMWERKEN als Bruidsbouquetten, Kransen, Manden enz. EEN BEZOEK zal U overtuigen van ons groot sortiment. Bijna alles eigen teelt bloemen en planten. Tot ongeveer Mei steeds bloeien de Azalea's, Tulpen, Hyacinthen, Narcissen. VELE SOORTEN voorjaars perkplanten en vaste planten, Kamerplanten Mest „Succes" en „Asif". VRAAGT voor Uw gazons, heesters, bloemen, en groententuin onze hiervoor extra samengestelde Kunstmest. Wettig gedeponeerd. Succes verzekerd. VOORRADIG alle soorten prima kwaliteiten Beleefd aanbevelend, VOOR en alle Boomkweekerijartikelen Meer en meer wordt Cres. bij ons' gekocht. Onverwoestbaar sterk rubber-onderwerk, en een solide kernlederen binnenzool, hecht en waterdicht verbonden aan het soepele leeren bovenwerk. De meest voordeelige schoen voor Uw robbedoezen. Wij hebben de geheele col lectie in voorraad jongens-, 6 maanden meisjes-, heeren- en dames- schriftelijke garantie schoenen. IN ZWART EN BRUIN CRES en COWBOY alléén bi) Groote Straat 6 Telefoon 9 Klare, Bitter, Oude Klare, een Conjacje, Port, Samos, Vermouth of 'n Likeurtje van Kippengaas, Harmonicagaas, Puntdraad, Gladde draad, Schansendraad, Draadnagels, Draadkrammen, Palen voor afrastering, Kippen- en Kuiken- Voeder- en Drinkbakken. Inmaakflesschen, Steriliseerketels zink en em. Gereedschappen, Hang- en Sluitwerk. Electr. Smederij Rijksgedipl, Hoefsmid van Kousen, Sokken, Boven- en Onderkleeding. COSTUUMS aan laagste prijzen* Aanbevelend. Eindstraat 6, VENRAY DEPOT WASSCHERIJ DEPOT VERVERIJ Gastvrij Limburg zal den braven heer T. Pot gaarne vriendelijk ontvangen. Het theepot mannetje behartigt immers het voordeel en het welzijn van alle Limburge naren„Drink thee!" roept hij U toe. „Een geurig, goed kop thee, pittig-gezet! Daar geniet ge van! Thee is de beste drank voor iedereen. Eek góedkoope huisdrank bovendieneen half pond thee is voldoendevoor 12 5 goedgezette koppen. Maak thee Uw dagelijksche drank! ZOO ZET U EEN GOED KOP THEEDoe per kop 1 maatschepje thee in den theepot. Versch kokend water opgieten. 3 tot 5 minuten laten trekken. Vóór het inschenken even omroeren. HET THEEMAATSCHEPJE is verkrijgbaar bij het Theebureau, Koloniaal Instituut, Afd. I Amsterdam, tegen inzending van 10 cent aan postzegels, of door overschrijving van 10 cent op Postgiro No. 262910. Brandewijn Puike Jenever Cognac Oude Jenever Likeuren Wijnen Slytery Henseniusylein van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapeimuur- tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees is toch voordeeliger VENRAY. HANDEL in alle soorten aan scherp concurteerende prijzen. Aan huls bezorgd en ook in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen Overloonscheweg. Wij moeten ermede voor den dag komen, in uw eigen belang. De grootste en mooiste sorteering vindt U bij ons. Zes verschillende soorten WERKSCHOENEN, ijzersterke JONGENS- en MEISJESSCHOENEN met rubber en lederzooi. De fijnste Dames- en Heerenschoenen, Motor- en Rubber laarzen aan ongekend lage prijzen. Komt en overtuigt II bij die mijn MAATKLEEDING een goeden roep geven Soliede Stoffen Elegante verwerking Billijk in prijs C Chique pasvorm Overtuig U eens bij Kleermakerij Merselosclieweg 4.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7