Buitenland. Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten. Waarna de Voorzitter deze verga ring op gewone wrjze sloot. Aan de verslagen van den Secre taris-Penningmeester ontleenden we het volgende PAARDENVERZEKERING OVER 1935. Aantal leden 561. Verzekerde paarden 785. Verzekerd kapitaal f 238.800. Gevallen 45 paarden, waarvan de uitgaven bedroegen f 11424. De ontvangsten f 2303. Schade f 9121.— Uitbetaald voergeld f 372.— Totale schade f .9493. Gevallen 7 veulens, waarvoor betaald f 340. Terugbetaalde premie voor drachtige paarden f 148.49 Samen f 488.49 Aangegeven werden 82 drachtige paarden, waarvan de premie bedroeg f 570.48 af schade f 478.49 Batig saldo op drachtige paarden f 81.99 Totale uitgaven over 1935 f 15474.96 Ontvangsten f 14230.94 Nadeelig saldo f 1244.02 VEEVERZEKERING OVER 1934. Aantal leden 133. Aantal koeien 485. Verzekerd kapitaal f 83790. Gevallen 23 koeien, waarvan de uitgaven bedroegen f 4109.50 De ontvangsten f 680.46 Nadeelig saldo f 3429.04 De totale uitgaven bedroegen f 5045,76 De ontvangsten f 4518.33 Nadeelig saldo f 527.43 OVER 1935. Aantal leden 133. Aantal koeien 458. Verzekerd kapitaal f 71090.— Gevallen 21 koeien, waarvan de uitgaven bedroegen f 2746.50 De ontvangsten f 789.68 Schade f 1956.82 De totale ontvangsten bedroegen f 4880.35 De uitgaven f 4205.55 Batig saldo f 674.80 Feestvergadering Jonge Boeren, Venray In het St. Antoniuspatronaat hield de Jonge Boerenvereeniging, groep Venray, hare jaarlijksche feestver gadering welke wederom druk be zocht Bas< Na tea openings- en welkomswoord van den voorzitter, den heer Emons te Castenray, verzocht Spreker den H.E. Heer Deken Berden het advi seurschap van de groep Venray te willen aanvaarden. Als dan door allen het bondslied gezongen is, neemt de H.E. Heer Deken het woord en zegt, dat hij gaarne van zulke vereeniging, waar op we trotsch kunnen zijn, het ad viseurschap wil aanvaarden. Hij hoopt tenslotte, dat de afdeeling zal blijven groeien en bloeien. De voorzitter geeft de verzekering, dat de H.E. Heer Deken steeds zal kunnen rekenen op aller trouw en volgzaamheid. Hierna is het woord aan den spre ker van den avond, den heer M. Dinghs, consulent der Jonge Boeren in Limburg. Spreker zegt, dat 't hem een bij zonder genoegen is dezen feestavond in Venray te kunnen zijn. Reeds meerdere jaren werd hem een ver zoek gericht, doch hij heeft er nog nimmer aan kunnen voldoen. Al leeft U nu in feeststemming, aldus spr. en al klopt mijn lezing lezing van hedepavond hier niet pre cies mee, gij weetJ. B., hoe ik over U en uw werk denk en hij kan zich dan ook geheel aansluiten met het geen den Heer Deken hierover zoo juist gezegd heeft. Het onderwerp van spr. zal zijn: „Een kwaal des tijds" en hij hoopt, dat de sobere inleiding hierover, die slaat op heel het volk, ook op den geheel en boerenstand, de volle aan dacht zal hebben, om zoodoende ons mensch zijn hooger te kunnen be leven. Hij begint met er op te wij zen, hoe na den oorlog alles anders is uitgekomen dan men gedacht had en de vraag is thans, waar gaan we naar toe Naar ondergang of op gang? Niemand durft hierop een positief antwoord te geven. Toch mogen wij J. B. niet wan hopen. Spr. wijst er dan op, hoe sedert de eerste eeuw meerdere groote tijdperken van crisissen zijn geweest, n.l. bij den ondergang van het Romeinsche rijk, den tijd der Hervorming en de Fransche revolu tie. Ook thans beleeft de wereld weer zoo'n geweldigen tijd. Zelden ook zagen we zooveel staatsvormen naast elkander als tegenwoordig en landen, waar het schijnbaar nog goed gaat, daar zijn de omstandigheden anders geworden. Zoo zijn ook in ons land voor de boeren gevaren naar voren gekomen, hetgeen spr. uitvoerig aan toont. Waar ligt de schuld van dit alles Willen wij de wereld beter maken, dan moeten wij de menschen beter maken, dan het gezin en de standen. Geen macht ter wereld zal deze tegenwoordigen toestand verbeteren, als de mensch zich niet verbetert. We spreken over ordening en die zal niet baten, als de mensch niet betert. Men kan geen gebouw op trekken hecht en sterk, alB de stee- nen niet deugen. Zoo ook met de maatschappij, ze zal ineenstorten als kaf. Wat deugt dan niet We kunnen het samen vatten in deze fout: de zelfzucht, het egoïsme, die de pest is van het scciale leven, die niemand kent dan zichzelf en onverschillig staat tegen over de belangen van anderen. De zelfzucht doet alles om het geld en de macht van het geld heeft bij velen een sterken invloed, waardoor de godsdienstige mensch van de middeleeuwen is vervangen door den economischen mensch. Liefdadigheid en andere deugden kent den hedendaagschen tijd niet voldoende en wie zonder eer en roem na te streven alles zou doen, wordt betitelt met het woord „gek". Men zegt, hij zal wel weten waarvoor hij het doet. Gelukkig hebben wij katholieken nog leiders, die zonder egoïsme veel presteeren en waarmee wij ons gelukkig prijzen. Uitvoerig behandelt spr. dan, hetgeen betoogt is op de Studiedagen te Nijmegen, over ordening, ook in 't boerenbe drijf. De menschen zgn er nog niet rijp voor, en de fout: het egoisme. Veel zal nog eerst moeten verbeterd worden. Hij geeft dan verschillende voor beelden van zelfzucht, o.a. op gods dienstig terrein, op sociaal gebied, het afbreken der organisaties, hoe wordt er gepraat over de bijdrage, om de organisatie in stand te hou den. Die f 3.50 zijn toch waarlijk niet te hoog, tegenover de zeer groote voordeelen, die den heer Dinghs uitvoerig aantoont. Hij wijst er op, van hoe groot be lang het is, dat wij een hechte, sterke organisatie hebben, vooral ook voor den kleinen boerenstand, doch beide groepen moeten inzien, dat de ge- heele boerenstand door deze moeilijke tijd moet heen geholpen worden. In verband met den steun aan de bedrijven van regeeringswege, wijst hg er dan op, hoe de eenheid in de organisaties der Ned. kath. boeren bond, de christelijken en neutralen soms zoek was, hetgeen begrgpelijk is, doordat men in andere streken meer eenzijdige bedrijven had en in de katholieke streken meer gemeng de bedrijven en het klein-type. Herhaaldelgk is door de Kath. bond gewezen op het vraagstuk van den nood der kleine boeren, doch de andere vereenigingen wilden hiervan niet weten. Ook de hoogste autori teiten op landbouwgebied kon men niet overtuigen van de noodzakelijk heid, waarbij spr. nader aantoont, hoe dit mogelijk was. Thans kunnen we ons echter ge lukkig prijzen met een afzonderlijk ministerie van landbouw, met een katholieken minister aan het hoofd, die duidelijk heeft laten merken, iets te doen voor den kleinen boer en die wist dat snel ingegrepen moest worden. Hij wijst er dan op, hoe gevaarlijk het is strijd te bren gen in de katholieke gelederen, want dan zullen we platgemalen worden. Hij herinnert aan het spreekwoord: verdeel en... heersch! Heel wat moeite heeft het gekost den steun aan de kleine bedrijven, doch spreker hoopt, dat er een defi nitieve regeling komt, die hun een een bestaansmogelijkheid zal geven. De kath. organisatie heeft het op haar programma staan, en het meer uitgewerkt systeem, dat door de regeering bestudeert wordt, zal hierop moeten neerkomen voor de kleine bedrijven: le. toeslag eerste producten; 2e werkverschaffing in eigen be- drgf; 3e meer economische voorlichting. Spreker werkt deze punten nader uit en spoort nogmaals aan om toch samen te werken in dezen moeilijken tijd en het egoïsme van ons af te schudden. De wereld is vastgeloopen door het egoïsme van den mensch. De mensch zal dus anders moeten worden. Leef mee met de organisatie, waarvoor we moéite, tijd en offers moeten over hebben om ze te steu nen, daar ze het algemeen belang dienen en door woorden daad steeds verspreiden het gezond egoisme en bestrijden de ongezonde zelfzucht. Met de woorden „trouw aan Kruis en trouw aan ploeg" eindigt spr. zijn met groote aandacht gevolgde rede, onder daverend applaus. Voorzitter Emons bracht spreker hierna hartelijk dank voor zijn mooie lezing en nam de gelegenheid te baat om eveneens nog Rector Wevers te verwelkomen, die onder- tusschen de vergadering nog met een bezoek vereerde. Met film en tooneelspel werd den avond verder gezellig doorgebracht. Rest ons nog te vermelden de keurige wijze, waarop de Jaszband van Oostrum de pauze met welge kozen muziek aanvulde. Ik dacht maar zoo.... Niet altijd kan iets gelezen wor den zooals men het vaak wel wil. Dat ondervonden b.v. enkele weken terug reclamemakers voor een be paald soort suikerbietenzaad. In het Hollandsch landbouwweek blad had de Rijkslandbonweonsulent Ir. G. J. Lienesch een artikel ge schreven over door hem en onder zijn leiding genomen proeven met suikerbietenzaad. Met wat goede wil kon hieruit gelezen worden, dat van de drie beproefde soorten Kuhn P.t Hilleshög en Svalöf de soort Hilles- hög, de hoogste opbrengst zou heb ben gegeven. Toch had de schrijver er nadrukkelijk bijgeschrijven, dat het alléén de uitkomst betrof van dat jaar, dat die niet wetenschap pelijk vaststond en dat daaruit dus niet de conclusie getrokken mocht worden, dat dit in de volgende jaren ook maar ten deele bevestigd zou worden. Dat niet allen op deze bijvoeging zouden letten was te voorzienmen oordeelt meestal oppervlakkig. Dat begrepen zij ook, die spoedig een afdruk van dit artikel aan bieten- verbouwende poeren toezonden. Wie dat deden was niet uit te maken, maar was natuurlijk wel te begrijpen. Doch wat anders altijd moet ge schieden .en tot de goede manieren behoort, werd nu verzuimd: men vroeg de schrijver van het artikei niet om toestemming en verzond de afdrukjes zonder vermelding van afzender. Dat was dus wat geheim zinnig en gaf te denken. Die geheim zinnigheid zinde Ir. Lienesch nieten hij schreef in genoemd blad en ook in de Nieuwe Veldbode, dat hij er prijs op stelde te verklaren, dat 't hem er alleen om te doen was te laten zien, hoe voorzichtig men moet zijn met zijn conclusies te trekken uit onvoldoende proeven. Hieruit zou weer de conclusie getrokken kunnen worden en met veel recht, dat gewoonlijk de uit komsten dus anders waren dan boven vermeld. Wij schrijven hier „met veel recht" omdat algemeen bekend is, dat een biet als de Kuhn P., een kweek- en selectieproduct van bijna een halve eeuw op Nederlandschen bodem, dus aanpassend bij Nederlandsche be- drijfstoestanden en -gebruiken, bij ons vaak wispelturig klimaat en bij de Nederlandsche bodem daardoor zeker de meeste kansen geeft op een goede oogst. Meer dan die onder geheel andere bodem- en klimaat omstandigheden gekweekt zijn. De beste kansen moeten door ons aangegrepen worden. Dat is eisch van goede bedrijfs voering. ONS OUDERHOEKJE. STRAF ZIJ OPVOEDING. Wanneer 'n kind straf had gekre gen van vader of moeder, dan hoorde ik wel eens de opmerkiDg maken Je behoeft geen meelij te hebben, hij (zij) heeft de straf volkomen verdiend. Ik heb altijd moeite gehad om me met zulke gedachte te kunnen ver eenigen het is me eigenlijk nooit gelukt. Zelfs de straf, opgelegd aan publieke misdadigers, is meer be doeld ter hunner opvoeding, dan om ze te tuchtigen. Me dunkt, als een kind straf verdiend, dat de ouder liefde het dan nog vereischt, dat we het die straf kwijtschelden. Achten we echter straf noodig ter opvoeding, dan is het noodig, in het belang van het kind zelf, dat we doorzetten en daartoe zelfs de, gevoelens van ons hart onderdrukken. Indien we er maar altijd op be dacht zijn, dat de straf opvoedend moet zijn, dan zullen we als regel ook maat weten te houden. We moeten zelfs niet over straf prakke- zeeren, wanneer we het doel, dat we ons stellen, ook zonder straf kunnen bereiken. Indien we b.v. overtuigd zijn, dat een kind zoodanig is ge aard, dat het iets verkeerds niet meer zal herhalen, wanneer het een bepaalde daad als verkeerd heeft leeren kennen en onderscheiden, dan is straf volstrekt misplaatst. Even zeer wanneer we weten, dat een kind redelijk zijn best doet om b.v. een kwade neiging te onderdrukken, maar nochtans daarin niet regel matig slaagt. Dan behoeft het kind meer onzen moreelen steun dan onze straffende hand. Straf nooit in drift. Eerstens zijn we in drift meestal zelf onrecht vaardig bij de beoordeeling van de overtreding en tweedens wordt straf in drift nooit met opvoedkundige oogmerken toegediend. Integendeel. Wie in drift stiaf--, zoekt bevrediging voor het eigen gekwetst gemoed hij offert iets van het kind op het altaar van zijn eigenwaan. Onrechtvaardig straffen en te ernstig tuchtigen voert tot bederf van het kinderkarakter. Gezag kan men niet ranselen in kindergeesten, wel de vrees. En een kind, dat de ouders vreest, is er slecht aan toe. Zulk kind loopt heel groot gevaar om een veinzer te worden, een leuge naar, een stiekemerd of een mensch met 'n zeer gesloten karakter. Is het niet merkwaardig, dat in den laatsten tijd eenige gevallen van heel ernstige kindermishandeling, nog wel door pleegouders, door toevallige omstandigheden ontdekt moesten worden, terwijl men toch zou ver wachten, dat dergelijke kinderen zich van pleegouders toch maarniet alles zouden laten welgevallen De kinderen gingen zelfs naar school en dan zou men toch denken, dat ze dèAr althans tegenover de school kameraadjes zich wel eens zouden uiten. Maar dat gebeurt niet. Het is even gemakkelijk om het praten uit een kind te slaan, als het blaffen uit een hond. Pas echter opvoor zulk beest en.... schrik voor hetgeen uit een kind kan groeien, dat zijn ver trouwen in de opvoeders en daarmee in de menschheid in het algemeen, heeft verloren. Mag men verwachten, dat een kind met zijn moeilijkheden en ook met de bekentenis van zijn fouten en overtredingen vrijwillig bij de ouders zal komen, als het weet, dat de eerste vaderlijke reactie een pak slaag of een andere straf zal zijn En toch, hoe goed is het voor jonge menschjes, als ze weten, dat ze bij hun opvoeders begrip en liefde kun nen vinden, wanneer ze die behoeven. Daaromdis straf nöodig is, wees dan zelf zoo kalm mogelijk wacht anders tot ge het geworden zijt en laat de bepaling van de maat niet afhangen van uw boosheid, maar van uw liefde. MENTOR. DE OORLOG IN AFRIKA. Uit de Italiaansche legerberichten blgkt, dat aan het Eritrea-front een beslissende slag geleverd is. In het eerste bericht deelt maarschalk Badoglio mede, dat de troepen van het derde legercorps en die van het Eritreesche legercorps, toen de af- deelingen van de eerste armee den Amba Alagi bereikten, vanuit het Noorden en het Zuiden de strgd- krachten van Ras Kassa hebben aangevallen. Een tweede bericht van den maar schalk luidt als volgt De tweede slag in Tembien is in een beslissend stadium gekomen. De legers van Ras Kassa en van Ras Seyoem zijn omsingeld. Hun toestand wordt van uur tot uur kritieker. Latere mededeelingenvan het front houden in, dat de overwinning der Italianen volkomen zou zijnzij zouden vele gevangenen hebben ge maakt, alsmede groote voorraden wapenen en munitie hebben veroverd. Het verzet der Abessiniërs heet vol-, komen te zijn ontwricht, heel de provincie Tembien is in handen der Italianen, die den weg naar Gondar vrrj zouden hebben. Het zal nog wel een paar dagen duren vóór men zich een oordeel kan vormen over de juiste waarde der hoog gestemde Italiaansche leger berichten Dat de Abessiniërs echter een ernstige nederlaag hebben ge leden, staat thans wel vast. DE JAPANSCHE REVOLTE GEËINDIGD. Pas Zaterdagochtend, nadat de muiters zich drie dagen lang hadden verzet, hebben dezen zich over gegeven en kon de militaire revolte als geëindigd worden beschouwd. De minister-president Okada is levend teruggevondende muiters hadden, misleid door de groote ge lijkenis, diens zwager gedood. Op verlangen van den Keizer heeft Okada de leiding der regeering weer op zich genomen. Vermoedelijk echter zal deze binnen kort door een uitgesproken nationa listisch kabinet worden vervangen, dat onder invloed van het leger komt te staan. Kapitein Monaka, de leider van den opstand, heeft zelfmoord ge pleegd. SPANJE DWAAS. Met Spanje hebben we nog oude relaties. We zingen zelfs geregeld den Koning van Spanje, die niet meer bestaat, toe, dat we hem altijd hebben geëerd. Dan is in onzen vaderlandschen liederenschat de Spaansche zilverenvloot nog altijd een zeer geliefkoosd nummer. En behoef ik uiteen te zetten, hoe .veel we aan een bekenden Bisschop uit Spanje te danken hebben Alzoo: dat land heeft nog een aparte plaats in ons hart en we volgen zijn wederwaardigheden met stijgende belangstelling, zij het niet steeds met stijgende bewondering. Het doet veel dwars tegen den draad in, aldus „De Morgen." Toen in andere landen het parlementaire stelsel nog aller sympathie had, zaten ze in Spanje met een dictator. Het genoemde stelsel zag zijn sym pathieën verbleeken, Spanje greep er naar terug. Weliswaar heeft het den schijn gehad, dat er nu ook de klad in zou komen en velen leefden in de verwachting van de komst van het corporatisme door Gil Robles. Doch neen, de Spanjaarden gingen daar weer dwars tegenin. Links be haalde de zegepraal en daar maakt men nu een stakings- en gevangenis- oproerfeest van. Dat is nog wat anders dan overwinningscongressen, waar ieder den ander een pluim op den hoed steekt en dan rustig zijn penaten weer opzoekt. Neen, daar in Spanje gaan ze er een robbertje bij boksen met het gezag. Er zijn vele redenen, waarom we blij mogen zijn, dat we Spanjes souvereiniteit over ons hebben afge- stooten. Als je ziet, hoe ze daar nu ver kiezingen bedrijven, vindt men er nog een reden bij. VENRAY, 7 Maart 1936. HORSTER VEEMARKT. Totale aanvoer 139 stuks. Rundvee 37 stuks13 dragende koeien en vaarzen24 guste koeien en pinken. Prijzendragende vee f 125 tot f 170 guste koeien20 tot 22 ct. per K.G. levend; Puiken f 70 tot f90. Trage handel. Varkens 102 stuks. Prijzen f 10 tot f 12.50 per stuk. Vlugge handel. DE TOLLEN TE ROERMOND EN VENLO. In Zijn Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer betreffende de Verkeersfonds- begrooting 1936 merkt Minister Van Lidth de Jeude op, dat geen Rijks bijdragen kunnen worden gegeven voor afkoop van tollen, geheven krachtens» gemeentelijke belasting- verordeningen. En tot die tollen be- hooren de tollen te Roermond en Venlo. RAAD VAN ARBEID VENLO. Wat de Invaliditeitswet biedt. Stand op 1 Feb. 1936. Soort Aantal Bedr. p.jaar Invalid.renten 50080 f 7.000.166.97 Ouderd.renten 114014 f 17.253.799.68 Weduw.renten 32181 f 5.150.953.07 Weezenrenten 13833 f 1.998.081.28 Totaal f 31.403.001.00 Aantal gevallen waarin verpleging of behandeling werd toegestaan 56244 BEWUSTELOOS OP DEN WEG GEVONDEN. Op den rijksweg RoermondMaas tricht werd Zaterdagmiddag een zwaar gewond jongmensch bewuste loos naast zijn rijwiel gevonden. Hij had een bloedende hoofdwonde. Bg onderzoek kwam vast te staan, dat hij door een onbekende auto moet zijn aangereden. Blijkens de in zijn bezit zijnde papieren was het zekere H. A. uit Brunssum. In zorgwekkenden toestand is de ongelukkige naar het ziekenhuis vervoerd. GEVOLGEN VAN EEN VERKEERSFOUT. Op denMaasbreescheweg te Blerick heeft een ernstig motor-ongeluk plaats gehad. De 21-jarige motor rijder J. H. Hutgens reed in de richting Maasbree, terwgl uit tegen overgestelde zijde een auto, bestuurd door H. N. uit Helmond naderde. De Maasbreeschestraat, aldus de „N. K." mag van die zijde niet door auto's worden bereden, zoodat de motorrgder, die ter plaatse goed bekend was in de meening verkeerde, dat de autobestuurder den grooten weg zou blijven houden. De auto bestuurder reed waarschijnlijk ten gevolge van de onbekendheid met het verkeer ter plaatse echter tegen het verbod de Maasbreeschestraat in, waardoor 'n botsing onvermijde- lijk was. In volle vaart reed de motorrijder toen tegen de auto op. De jongen werd van zijn voertuig geslingerd. In ernstigen toestand werd hg opge nomen en in een naburige woning binnengedragen. Bij onderzoek door Dr. Bingen, die wéldra ter plaatse was, bleek, dat het linkerbeen van het slachtoffer verpletterd was, ter wijl de ongelukkige zware hoofd wonden nad opgeloopen. BLITTERSWIJK. De fanfare „Moed en IJver" alhier heeft besloten dezen zomer op Zondag van St. Anna- kermis, 26 Juli, een festival 1 e orga- niseeren, om het in gebruik nemen van de prachtige, nieuwe instrumenten feestelijk te gedenken. Verschillende zustervereenigingen zullen worden uitgenoodigd, die on getwijfeld gaarne hunne medewerking zullen verleenen. OVERLOON. Alhier vergaderde de Paarden- en Veeverzekering onder Voorzitterschap van M. Eibers. De secretaris F. Klaassen bracht een nauwkeurig jaarverslag uit, waaraan wij het volgende ontleenenÉérst volgen rekening en verantwoording Paardenverzekering. In kas op 1 Jan. 1935 f 171.11. Inkomsten over 1935 bedroegen f 2586.62; uitgaven f 2460.76; saldo 1 Jan. '36 f 125.86. Op 1 Nov. 1935 waren er 120 leden met 169 paarden voor een verzekerde waarde van f 41.480.00; er werden 11 paarden en één ponny afgekeurd. Hier volgt rekening en verantwoor ding Veeverzekering. Inkomsten over 1935 f 3462.39 uitgaven f 3454.02 saldo 1 Jan. 1936 f 8.37. Er zgn 130 leden met 550 koeien verzekerd. Bij noodslachtingen was de vleeschprijs gemiddeld f 0.25 tot f 0.30 per halve K.G. Er werden 22 koeien afgekeurd, 4 werden er onder de leden verkocht. Tot bestuursleden werden herkozen M. Eibers en M. Gerrits. A. J. Goe- mans bedankt wegens tehooge leef tijd, als lid van de slachtingscommis sie in diens plaats werd gekozen J. H. Peeters-Bloemen. In het afgeloopen jaar was de heer Creemers uit Boxmeer afnemer van gekeurd vee, thans is dit met ingang van 1 Jan. 1936 gegund aan J. Kelders, Boxmeer. Maandagavond vergaderde de plaatselijke Boerenleenbank in 't patronaat alhier, onder Voorzitter schap van M. Jans. Alle aftredènde bestuursleden, de heeren A. Hendriks, F. Klaassen en G. Bloemen werden met groote meer derheid herkozen. De navolgende subsidies werden verleend Landbouwschool St. Antho- nis f 10, R.K. J.B. f 10, Boerinnen- bond f 10, Bijz. Vrijw. Landstorm f 10, Bond van Geitenhouders f 10, Kies- vereeniging f 10, Wit Gele Kruis f 20, Stierhouderij f 20. In het Steunfonds werd een bedrag van f 100 gestort. Dit fonds verleent steun aan noodlijdenden. MAASHEES. Zaterdag 28 Maart a.s. hoopt onze dorpsgenoot, de eerw. heer Alphons Geurts in de kerk van het Groot Seminarie te Roermond de H. Priesterwijding te ontvangen. VERGADERING SCHUTTERS- BOND. Zondag hield de Schuttersbond Venray en Omstreken haar algem. jaarvergadering in café Hansen te Sevenum. Om ruim twee uur opende de Voorzitter P. Tissen uit Bergen de vergadering met den Christelijken groet en heette allen welkom, deelde mede, dat de secretaris J. Weijs te Well zich bedankt had als lid en secretaris van den bond. De notulen der twee laatste vergaderingen wer den door den penningmeester H. Vennekens te Geys teren voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Dan werden door hem de contri butie en boete opgehaald, waarbij enkele leden meenden, dat zij die boete niet hoefden te betalen, doch dit werd door de vergadering niet goedgekeurd. De schutterij Holthees was op deze vergadering afwezig. Bij puntverkiezing Voorzitter, werden uitgebracht op P. Tissen 9 stemmen, L. Hendriks 2, J. vVelbers I, H. Odenhoven 1 en 2 ongeldig, zoodat de heer P. Tissen herkozen was, welke zijne benoeming aannam en de vergadering dankte voor 't in hem gestelde vertrouwen. Tot bestuursleden werden benoemd voor Well in de vacature Weijs, P. Klabbers, voor SiebeDgewald, in plaats van H. Kersten, H. Jaspers. Tot secretaris werd gekozen P. Klabbers, Well, welke de vergadering dankte en de benoeming aanvaarde. De uitslag loten concoursen was Bergen le concours op den derde Zondag in JuniWell 2e concours op den derde Zondag in Augustus. Tevens werd besloten om in 't vervolg op de Bondsconcoursen maar met 8 man te komen en ook om voortaan met één 8-tal aan den korpswedstrijd deel te nemen. De groote feesten moeten in 't vervolg met 4 man bezocht worden en moeten deelnemen aan den korps- wedstrijd op boete van f 2.50, ten bate van de feestgevende vereeniging Dit voorstel werd aangenomen voor den tijd van 5 jaar. Tevens moeten voor 1 April a.s. de volledige ledenlijsten ingediend worden bij den voorzitter P. Tissen Bergen. Als zich nieuwe leden bij een vereeniging aangeven of afmeld den, dan moet dit aan den voorzit ter worden opgegeven met de namen erbij. Dan worden door de vereeni gingen de koningen en keizers op gegeven, welke worden opgeteekend. Is in 't vervolg op een Bondscon- cours de koning afwezig, dan kan die vereeniging niet deelnemen aan 't koningskruis. Verder werd besloten om ook dit jaar wederom met de schuttersbond Land van Cuyk een schuttersfeest te houden wanneer 't eenigszins mogelijk is. Verder werd 't Dag. Bestuur ge machtigd de prijzen te koopen. De personeele prijzen, ter waarde van f 13, door de feestgevende ver eeniging. Bij de Rondvraag dankt de heer Odenhoven 't Dag Bestuur voor zijn moeite en hoopt dat dit jaar alles goed mag gaan. De voorzitter dankt de leden voor de gezellige vergadering en sluit omstreeks 5 uur de vergadering met de gewone groet. MET EEN MES IN DEN BUIK GESTOKEN. De rechtbank te Roermond ver oordeelde Dinsdagmorgen den 31- jarigen arbeider J. S. te Venlo, die in den Nieuwjaarsmorgen van dit jaar te Venlc den 33jarigen P. J. Greebe zoodanig met een mes in den buik stak, dat deze kort daarna aan verbloeding overleed, tot een gevangenisstraf van 3 jaar. De eisch was 6 jaar. DOODELIJKE VAL. De 53jarige schipper J. G. Driel, die v jor eenige dagen te Maasbracht toen hij tengevolge van de rook pluimen van een hem voorbijrijdende tram niet meer kon zien, met zijn rijwiel kwam te vallen en daarbij ernstige inwendige kneuzingen be kwam, is aan de gevolgen overleden. BERG-INSTORTING TE GEULHEM. Zondagmiddag tusschen 3 en 4 uur is te Geulhem, onder de gemeente Houthem op een terrein, toebe- hoorende aan de Mergelwerken van de firma Wijnands, een kalksteen heuvel over een lengte van tachtig meter ingestort. Van alle kanten vielen rotsblokken omlaag, waarvan een aantal in den Geul terechtkwamg Zware eikenboomen, welke op den top van den ongeveer veertig meter hoogen heuvel groeiden, werden eveneens mee in de diepte gesleurd. Het geheel biedt thans eenchaoti- schen aanblik. Het gedreun der instorting was tot ver in den omtrek te hooren, zoodat van alle kanten de menschen verschrikt kwamen toeloopen. Gelukkig bleek, dat er geen persoonlijke ongelukken waren gebeurd. Dit is zeker te danken aan het feit, dat het Zondag was en de weg, welke langs den heuvel loop1, nagenoeg verlaten lag. De vermoede lijke oorzaak van de instorting is het te veel uitgraven van kalksteen, waardoor de heuvel uitgehold was. Aangezien er zich geen huizen op installaties in de de nabijheid van den berg bevinden, is er geen schade aangericht. THEE DRINKEN IN LIMBURG. In het perceel Vrijthof No. 2 te Maastricht werd Maandagmiddag een gratis-theeschenkerij officieel geopend door Burgemeester van Oppen van Maastricht. Dit is een uitvloeisel van een grootsch opgezette thee-campagne, waai toe dooi de Indische planteis het initiatief genomen is, dat door het thee-bureau te Amsterdam wordt uitgevoerd. De heer Dorlos, leider der campagne in Limburg, gaf een uiteenzetting over aard en beteekenis der actie en bood aan mevrouw van Oppen bloe men aan, terwijl den burgemeester een kist thee werd aangeboden, ten bate van Centrale Winterhulp. Burgemeester van Oppen dankte daarvoor en verklaarde vervolgens dat ook hij in het verbruik van meer thee een nationaal belang ziet. Men beschouwt in Limburg de thee voor namelijk ala een soort geneesmiddel. Het koffiegebruik overheerscht hier sterk. En daarbij komt, dat het meerendeel van de gebruikte koffie uit koloniën van andere landen dan het onze komt. Meer thee-gebruik komt dus ons eigen land ten goede. Tot slot gebruikten de bij de opening aanwezigen een smakelijk kopje thee. DE VARKENS-CENTRALE. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen heeft de Minister van Land bouw en Visscherij gesloten het tot nu toe in werking zijnde bacon-con- tract door een andere regeling te vervangen. De aanvoer, alsmede de export, zullen ongewijzigd blijveD, maar in plaats van een toewijzing van een zeker percentage aan alle bedrijven, zal een inschrijving worden gehou den ohder de baconslachtergen, waaraan ieder bedrijf, waarmede tot nu tos geeontraeteerd was, kan deelnemen. De inschrijvings voor waarden zullen zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden, tegelijk met de vroegere details der regeling. Het ligt in de bedoeling, de nieuwe regeling op 30 Maart 1936 te doen ingaan. ARBEIDERSSTEUN KOST 300 MILLIOEN PER JAAR. Blijkens mededeelingen van minis ter Slingenberg in de Eerste Kamer wordt in ons land per jaar ongeveer 300 millioen gulden uitgegeven voor allerlei normen van steun aan de arbeidende bevolking. MAAK ZELF BOTER! MAAR 't IS STRAFBAAR! In een maandblad, dat in nauwe relatie staat met 't departement van Sociale Zaken, wordt aangespoord tot het maken van boter. Er wor den zelfs recepten voor gegeven. Nu wijst het Algem. Handelsblad er op, dat iedere huismoeder, die dat mengsel, (plantenvet, slaolie, karne melk enz.) thuis maakt, strafbaar is op grond van de Boterwet en de Landbouwcrisiswet. Wel een fraaie toestand! ROERMOIN vereeniging aanvoer 3.85( i Kipeieren I Eendeieren

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6