TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS FEUILLETON. Mesalliance Uit den Raad. REUMATISCHE PIJNEN KWELDEN KLOOSTERBALSEM Zaterdag 7 Maart 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 10 Het is altijd maar collecte 't Is altijd maar geven „Geven is zaliger dan krijgen zegt men wel eens. We beklemtoonen het woordje „zaliger". Want vooral in de be. teekenis van dat woord ligt heel de beteekenis van het geven; omdat het n.l. goed is voor onze zaligheid, voor ons eeuwig geluk op de allereerste plaats; maar ook voor ons tijdelijk geluk, want dit is weer iets anders wat men vaak hoort van goed geefsche menschen: „ik ben door geven nog nooit armer geworden, integendeel''. Niet, dat men maar raak moet weggeven; maar, wanneer men geeft volgens zijn krachten, vol gens zijn bezit, volgens zijn in komen (en als alle menschen vooral de rijken, dat al eens dedendan zal men daar geen geldelijke schade van ondervin den, maar dan zal O.L. Heer dat ook tijdelijk weten te be loonen. Tijdelijk, maar vooral geestelijk, eeuwig. Maar het is nu eenmaal zoo: men heeft graag waar voor zijn geld; men ziet graag direct op een of andere manier belooning of verdienste van datgene, wat men uitgeeft - en in den regel is dat natuurlijk niet het geval met de zoogenaamde goede werken. Om de belooning, de verdienste daarvan te zien, moet men dat bezien in het licht van het geloof. Het geloof ziet de belooning van de goede werken, al is het niet in dit leven, dan in het andere; al is het niet datgene, wat men verwacht daardoor te verkrijgen, dan toch iets anders maar altijd iets, altijd veel, altijd zeker wat ons dienstig is voor zaligheid. Warme naastenliefde, medelij den met het lot van den even- mensch, speelt zeker een groote rol bij het geven, maar dat is tenslotte niet de eenige drijf veer; men kan ook nog veel geven voor allerlei andere doel einden en goede werken; voor de Missie, voor de K.R.O., voor het bouwen en onderhouden kerken enz. En nu is het merkwaardig en toch ook heel begrijpelijk en voor de hand liggend, dat, hoe minder geld er is, hoe meer crisis er is, hoe slechter de tijden zijn, er des te meer gevraagd wordt Een slechte tijd vraagt juist des te meer goede daden, om jaist daardoor dien slechten tijd beter te maken. Zal hij anders wel ooit beter te maken zijn In den H. Vastentijd verzoekt de H. Kerk juist meer nog dan anders om de begeerlijkheid der oogen, de hebzucht, te bedwin gen door de aalmoes. En dat geldt natuurlijk op de (Een ongelijk Huwelijk) Roman door Cor de Blij. 28 O, zeker, daar heb je gelijk in... Ja, ja. de vruchten zijn duur Je moet eens bij een boer gaan neuzen, zeg, daar kon je soms ont zettend goedkoop appelen krijgen en zoo. Apropos, de gure dagen zijn in aantocht... ik heb nog... een keurige winterjas liggen, werkelijk uitmun tend kun je die.. Ga zoo maar even mee naar mijn kamer, zeg Dan laat ik je zelf wel uit. Je begrijpt hé de hulsknecht zou wellicht het ding herkennen. Werkelijk, 't ding is nog keurig 1 Het „arme" familielid vertrok na een half uurtje, met de onbehage lijke warmte, van een gekregen jas. in het voorbijgaan streelde hij het koude neusje van de pekingees, het doddige hondje met onbevlekten stamboom... dat zich nooit zou me- saillieeren. Tijdens de lunch, die de Heer en Mevrouw van Segwaert zonder gas ten gebruikten - zeer eenvoudig, enkel boterhammetjes, ze leefden bijzonder eenvoudig -bracht de bestelauto van Doppenberg een bloemstukje. Wilt U het hier hebben, Me vrouw Och hoe beeldig, laat eens allereerste plaats voor die men schen, die er nog altijd goed bij zitten, ook al heeft iedereen van de crisis te lijden, ook al heeft iedereen veeren moeten laten Maar als men anders, in normale tijden, b.v. 5000 gulden inkomen heeft, of nog meer, en nu eenige honderden, of eenige duizenden guldens minder of, als men anders, in normale tijden, een bezit had van, stel 50.000 of 100.000 gulden en nu eenige duizenden guldens minder dan is dat geen reden om nu maar heelemaal niets meer te geven En te zeggen „we kunnen d' niet komen Ja, er zijn van die menschen. die dan dadelijk meenen, dat het hun slecht gaat. Het gaat toch nog altijd goed Men moet voor het geld niet. bang zijn. Dat men op gepaste redelijke wijze zuinig is, er niet mee gooit, het niet roekeloos waagt aan ongewone dingen, dat ligt voor de hand. Maar wel mag men zich afvragengeef ik voor het eene (b.v. voor eigen genoe gen en plezier) niet heel gemak kelijk weg denk er nog niet over, of het wel verantwoord is en zal ik op een cent, een dubbeltje, een gulden, een rijks daalder, een tientje kijken, als het is voor een goed werk Het geld is maar middel, en geen doel. Het geld is een van die dingen in de wereld, waar enorm veel goeds, maar ook enorm veel kwaads mee gebeuren kan. Het ligt er maar heelemaal aan, welk gebruik men er van maakt. En dat is zekermeenemen naar gene zijde van het graf kan men het niet Maak u van het geld, den Mammon, vrienden in dien zin dat ze u later tegenkomen en u de reis naar het eeuwige bezit van den hemel vergemakkelijken Verzamelt u door het geld schatten, waar noch roest noch mot ze verteren kunnen. En wees daarom blij, wanneer ge veel en dikwijls in de gelegen heid wordt gesteld door de collectes om te kunnen geven. Want er mee naloopen och dat komt er dikwijls niet van! Wie geeft, wat hij heeft, is waard, dat hij leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen ZAAIER. Vergadering van 28 Febr, 1936. Tegenwoordig alle leden. .Nadat de vergadering met gebed as geopend, verhieven zich alle leden van hun zetels, toen de Voor zitter met van aandoening trillende stem eene rede uitsprak tot huldiging van de nagedachtenis van den onlangs vrij plotseling overleden Commissaris der Koningin van Limburg, den Hoogwelgeb. Heer Baron vanHövell van Wezeveld tot Westerflier. De overledene werd geroemd als een wijze raadgever voor de Burgemees- even het kaartje zien, dan verkoeld: „Jan van Beers... Kitty Verhoeven" Zet het maar in de serre, Hendrik Wachtend tot de huisknecht met de bloemen de deur gesloten had: Absurd. Ontzettend lichtzin nig Och Hetty... die jongelui... Welja, sauveer jij ze maar Enfin met een zucht ik ga nog wat rusten, voor de bezoekers straks... Dag Bob. Van Segwaert zat eenige oogen- blikken later in zijn studeerkamer, gebogen over de berekeningen. Een tik op de deur, stoorde hem. Zoo allerbeste Robert. Van harte, van harte Ja, je dag zal wel versomberd worden door die ellende met Alex. Kom je er al een beetje uit Dank je Max. Neen kerel, het is hopeloos. Is je vrouw bij Hetty? Kijk eens hier: dit is de laatste re kening-courant van Heeremans. De heeren verdiepten zich in de staten, de balansen, vergaten de aanleiding van het bezoek: de ver jaardag. In de salon zaten de twee dames. Ja Hetty, natuurlijk, je hebt gelijk... het is verschrikkelijk, maar het is nu eenmaal zoo. We moeten ons bij neerleggen we kunnen ters, een initiatiefrijk en doortastend magistraat en voorbeeldig huisvader, als iemand ten slotte wien het „Noblese oblige" steeds voor den geest stond. Na een woord van deelname voor de familie in het onherstelbaar ver lies, verzocht de Voorzitter den over ledene in het gebed te willen her denken. Hierna begon de Raad aan de 12 punten omvattende agenda, die echter alle in een record-tijd werden afge handeld, dank zij de eensgezindheid der Raadsleden. 1. Vaststelling der notulen der vergaderingen van 27 December en 10 Januari j.l. De heer Steeghs had evenals de heer Odenhoven een kleine aanvulling op de toch reeds uitgebreide notulen te noteeren, welke aanvulling door den Voorzitter werd toegezegd, al kon hij zich de thans door den heer Steeghs gegeven spreekwijze niet herinneren, maar het is immers mogelijk dat de heer Steeghs het zóó bedoeld heeft. Hierna waren de notulen dezer vergadering goedgekeurd. 2. Vaststelling der voorloopige vergoedingen der bijzondere lagere scholen overeenkomstig art. 101 der vVet Lager Onderwijs 1920. Zonder eenige discussie werden deze vergoedingen vastgesteld als volgt Venray (Kom) f2458.60, St. Jozefs- scholen f 791.92, Oirlo (Jongens) f 408.90, Oirlo (Meisje) f 439.' Leunen (Jongens) f 406.31, Leunen (Meisjes) f 415.37, Veulen f 407.61, Merselo f *590 06, Ysselsteyn f 574.53, Oostrum f 681.93, Castenray f 538.30, Heide f 458.95, Meisjesschool Maas- heesche weg f 2572.47. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den Z.E. Heer Pastoor Strijkers, als lid der com missie van Toezicht op het lager onderwijs, wegens vertrek. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het benoemen van een lid van de Commissie van Toe zicht op het lager onderwijs in de vacature ontstaan door het ontslag van den Z.E. Heer Pastoor Strijkers (voorgedragen wordt de Z.E. Heer Pastoor Reulen te Leunen). Nadat de Voorzitter dank had ge bracht voor het vele dat de Z. E. Heer Strijkers in deze functie ver richt heeft, besloot de Raad conform het voorstel van B. en W. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan de vier niet. ambtelijke leden der schattingscom missie volgens de wet op de inkom stenbelasting, de Heeren J. H. Geurts, H. B. Odenhoven, P. M. Pubben en J. C. H. Vermeulen, zulks met ingang van 1 Januari 1936 wegens opheffing dier commissie. Na toelichting van den Voorzitter ging dit voorstel z.h.s. onder den hamer door. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het ondershands verpachten voor een tijdperk van 6 jaren ingaande 1 November 1936 van 1. 2.25 H.A. gedeelte van Sectie H no. 1583 gelegen te Venray Roozendaal aan Jacobus Kersten te Venray voor f 78 per jaar; 2. Twee 'perceelen resp. groot 1.05 H.A. en 0.98 H.A. gedeelte van Sectie C nr. 2444 en C nr. 5393, ge legen langs den Maasheescheweg aan Gerardus Petrus Martens te Venray voor f 100 per jaar 3. 0.11 H.A. Sectie D nr. 3592 ge legen te VenrayLeunen langs den weg Venray—Leunen aan Antoon Loonen, bakker te Leunen, voor f 6 per jaar. Over de verpachting van den heer Martens, merkte de heer van Boveü op, dat deze pacht hem ondanks de van f 115 op f 100 per jaar, toch nog hoog voorkwam. Pachter heeft jongens, die werk moeten hebben en wethouders tot het verleenen eener deze gronden liggen dicht bij zijn bijdrage van 265 x f 2.— is f 530— huis, zoodat hij die grond moeilijk aan het Plaatselijk Crisiscomité, kan missen, maar of de 2 H.A. grond nu om hun kwaliteit van bouwland deze som wel waard is, durfde hij te betwijfelen. Hij stelde daarom een pachtprijs voor van f 80 eD hoorde gaarne de meening der landbouw deskundigen. De heer Millen viel Spreker in zijn betoog bij. De heer Reintjes was het, met het door den heer van Boven gesprokene niet eens, wat de pachtprijs betreft en de heer Goumans, die zelf dien grond een aantal jaren bewerkt heeft, meent dat de maat dier gron den in werkelijkheid grooter is. Ook Wethouder Houben laat zich in dien geest uit. De Voorzitter zegt overtuigd te zijn. dat deze gronden bij publieke verpachting meer zouden opbrengen, maar in deze tijden wel wat voor een pachter te willen doen, al mag ook dit niet te vergaan. Bovendien zou de Raad aan pachter geen dienst bewijzen, zoo die grond hem ontging. Nadat de heer van Boven den Voorzitter lof had gebracht voor diens goede zorg voor de Gemeente kas, verklaarde hg echter bij zijn standpunt te blijven, hetgeen ook de heer Millen deed. Hierna bracht de Voorzitter dit punt instemming (de eenigs te stem ming dezer vergadering) welke uit wees, dat 13 leden met B. en W. gingen. Alleen de heeren van Boven en Arts stemden tegen. Z.h.s. was punt 6 verder aange nomen. studeerkamerGoed Joost, voeg jij je maar bij hen.Hendrik... breng mijnheer Van Beers even naar de kamer van Mijnheer... Ga zitten, lieve Mevrouw Van Beersdank U, dank U... Zoo Ada, ook op het „geluk kige feestJa, we hebben alle reden om dien braven van Segwaert te komen feliciteeren... ',t is me wat. Kom, kom, U vat het wel bij zonder tragisch op... Wel ja... U schijnt nog al op timistisch.. Ik wil U vertellen, dat ik in nachten geen oog toe doe Gunst, wat is die haard ontzettend, Buiten is 't net zomer... Heeft U 't zoo warm Me vrouwtje och... laten we dan, zoo lang de heeren er niet zijn, in de serre gaan zitten. De drie dames verplaatsten zich. Ja, hier Fis het beter. U heeft gelijk Mevrouw van Beers. Wat een schattig bloemenmandje zeker een verrassing van jou, Hetty Nee... kijk maar eens op het kaartje 1 Jan van Beers... Kitty Verhoe ven. Dat is het toppunt... 7. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van 1. Circa 10.03 H.A. ontginnings- grond gelegen te VenrayYssel steyn gedeelte van Sectie H 203' aan Peter Verstappen te Venray- Overbroek voor f 225 per H.A., met verplichting daarop een boerderij te stichten uiterlijk 1 Januari 1940 2. circa 10.03 H.A. ontginnings- grond gelegen te VenrayYsselsteyn gedeelte van Sectie H nr. 2030 aan P. J. M. H. Arts te VenrayLeu nen voor f 225 per H.A. met ver plichting daarop eene boerderij te stichten uiterlijk 1 Januari 1940 3. twee perceeien groot circa 3.04 H.A. en 10.75 H.A. gedeelte van perceel Sectie H 2045 gelegen te Venray-Ysselsteyn voor f 200 per H.A.. met verplichting daarop eene boerderg te stichten uiterlijk 1 Juli 1938, aan H. J. A. van As te Yssel steyn. Na uiteenzetting door den Voor zitter keurde de Raad deze punten z.h.s. goed. 8. Voorstel van burgemeester en wethouders tot verkoop van circa 20 H.A. ontginningsgrond gelegen te Venray Merselo Hazenhutschen dijk aan P. J. H. van Dijck, land bouwer te VenrayYsselsteyn, voor f 250 per H.A. Bij dit punt verwijderde de heer van Dgck zich als belanghebbende uit de Raadszaal, waarna de Raad gehoord de uiteenzetting van den Voorzitter en de toevoegiug van den heer Pubben z.h.s. besloot het voor stel van B. en W. goed te keuren. Als de heer van Dijck hierna in de Raadszaal terugkomt, feliciteert de Voorzitter den heer van Dgck, onder voorbehoud van goedkeuring door Ged. Staten, met zijn aankoop, waarna de heer van Dijck den Raad voor het genomen besluit dankt. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen eener bijdrage ten behoeve der werkloo- zen die uitkeering ontvangen uit de werkloozenkas, uitkeering ont vangen uit de steunregeling en te werkgesteld zijn bij een gesubsi dieerde werkverschaffing in de kos ten van verzekering tegen ziekte en ziekenhuisverpleging. Z.h.s. ging de Raad hiermede accoord, daarmede een zeer mooie daad stellende. 10. Voorstel van burgemeester en Och... maer van de quintesses dwaalt U af... tenslotte is het Alex van Beers, die.. De vrouw van den resident zuchtte... Daar vatte de generaalsvrouw vuur. Pardon. Ik dwaal absoluut niet afZeker, Alex heeft schuld maer je vergeet één ding. Bij ons zou zoo iets onmogelijk zijnZijn vrouw had de teugels strakker moeten hou den Die had moeten ingrijpen.... remmende sporen geven.. Even glimlachend en de specifiek militaire uitdrukkingen... zei Ada van Segwaert, de vrouw van den oud officier van Justitie U overdrijft., werkelijk U over drijft hoe had Emilie nu kunnen voorkomen... Door geen twee auto's te hou den... door geen buitenlandsche reis jes... deur geen weken te gaen logeeren, daer in Ede, toen die aap van een jongen zich de luxe veroor loofde zijn wagen in gruis te rijden... en weer dat meisje, dag in dag uit aan zijn bed zat. Een schandaal. het zoogenaamd B Comité, onder voor waarde dat door de Regeering een bedrag van 265 x f 2.20 wordt be schikbaar gesteld tot het verleenen van extra hulp voorde aanschaffing van kleeding en beddegoed voor de grootste gezinnen, waar zulks ten gevolge van de langdurige werk loosheid en van ontstane achter stand noodzakelijk blijkt. Z.h.s. aangenomen. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders om ingevolge een daar toe gedaan verzoek van het Bestuur der Landbouwtentoonstelling, hen te machtigen een bedrag van 30 pet. van de verleende garantie maximaal f 800 dus f 240 aan dit bestuur te doen uitkeeren, als aandeel in het tekort. De Voorzitter bracht nog eens in herinnering de grootsche Landbouw tentoonstelling, die in September j.l. gehouden is, doch door slecht weer schade geleden heeft aan bezoek en materiaal. Deze factoren zijn in hoofdzaak oorzaak van het ontstane deficit. Echter lettend op het groote doelte laten zien waartoe de Land bouw in Noord-Limburg in staat is, geeft Spreker de kracht om met dit voorstel voer den dag te komen. In zgn geheel ging de Raad hier mede accoord. 12. Ingekomen stukken en mede- deelingen. Bij de rondvraag wees de heer Millen op de toegezegde, maar nog niet aangebrachte verbetering van den Langeweg. De heer van Haren wees op noodige verbeteringen aan den Oostrumschen weg, welke echter, naar de Voorzitter zei, al aangebracht waren, doch daar de heer van Haren dezen weg nog niet gepasseerd is, door hem nog niet waren opgemerkt. De heer Odenhoven achtte een handwijzer op den Deurnesche weg naar Ysselsteyn een gewenscht ding, hetgeen door den heer van Dijck werd beaamd en waaromtrent de Voorzitter een onderzoek toezegde. De heer Steeghs informeerde naar de in werkverschaffing uit te voeren omspitting van een bepaald stuk grond, waarop de Voorzitter ant woordde, dat dit nog niet onder de goedgekeurde objecten was opge nomen. Hierna sloot de Voorzitter de ver gadering met gebed. Vergadering Paarden- en Veeverzekering Venray. Onder voorzitterschap van den Heer M. Wismans, werd Donderdag j.l. in het Patronaat de jaarverga dering gehouden van de Venraysche onderlinge paarden- en veever zekering. Na het gebruikelijke half uurtje werd de vergadering door den voor zitter geopend met den christelijken groet en een woord van welkom. Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering door den secretaris Kruysen, werden deze onveranderd goedgekeurd, waarna het jaarverslag werd uitgebracht, hetgeen aanleiding gaf tot een in- tressante bespreking van enkele aangelegenheden van huishoudelrjken aard. Bg monde van den heer ThuyJs, Hiept, bracht de commissie van comptabiliteit haar rapport uit, strekkende tot decharge.verleening aan den secretaris-penningmeester. Hij voegde hier echter den wensch aan toe, dat het in de toekomst zoo geregeld zou worden, dat het jaar verslag voor de algemeene vergade ring zou gehouden worden. De Voorzitter zegt hierop, dat ten opzichte van dit punt met den ouden irriteert me juist zoo, nogmaels, bij ons zou het een onmogelijkheid zijn. Beide dames, toehoordsters, knik ten begrijpend.sarcastisch... O, U bedoelt bij U. Inderdaad, bij ons... Mevrouw van Beers gaf geen kamp... Da3r traden de heeren binnen. Kolossaal... de dames schijnen een beetje échauffé. Een opwindend gesprek gevoerd Ha, daer is de jubilaris... van harte, van harte.ja. dat weet je wel, op je verjaardag krijg je een zoen Mevrouw van Beers keek door haar lorgnon een tikje geamuseerd. Die Ada, altijd aanstellerig... Dan zich tot den oud-resident wendend Ook mijn gelukwenschen.al kan ik niet zoo „spontaan" zijn als Uw schoonzuster Heere beware... nee wat een geluk, dacht van Segwaert, hardop Dank U zeer.ja, als je zoo veel jaar in Indië geweest bent, dan ben je blij, als je de vijfenvijftig nog beleeft. Heftige protesten der lieve familie dames.een schandaal. - werkelijk ik w heb me bij die receptie gechoqeerd leden, uitgezonderd Mevrouw van Mevrouw de generaalsche snoof gevoeld... nee... dat is niet in orde.I Beers, van verontwaardiging... Diep zuchtend, heftig transpireerend Absurd, 'n Man op jou leeftijd Infaam dat meisje ook.,, een na deze vurige attaque bracht ze nog begint pas. totaal gemis aan verantweurdelijk-u'* Dat Is dan niet bepaeid aen- OUDEN HEER VAK 60 JAAR Dank lij dan KLOOSTERBALSEM is hij rb waar kras en monter .Tol mijn 50ste jaar mankeerde ik nooit iets, maar toen begonnen hèvige rheu- matiek-aanvallen mijn leven te ver* gallen. Reeds begon ik te wanhopen, toen een vriend van mijn leeftijd mij vertelde welke wonderbaarlijke onder- vindingen Ivf had opgedaan met KlooS' terbalsem. Nu ik. zelf dit wonderlijke middel heb toegepast, kan ik verklaren, y> dat ik mij weer jeugdig en monter gevoel als een knaap van 30 jaaral hoop ik eerstdaags SO jaar te worden J. Vr. te U. AKKERS ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud zoo goed' ;-j Onovertroffen bij brand-en snü wonden Ook ongeëvenaard als wrijfmiddel bty Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/z ct. en f 1.04 BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (I1/2 ct.) aan MONSTER Handelmij.L.I. Akker, R'dam gang van zaken zal gebroken wor den en aan den wensch der Com missie zal voldaan worden. Daar de heer Thuyls aan de beurt van aftreding is als lid der Com missie van Comptabiliteit, bracht de Voorzitter den heer Thuyls dankt voor de bewezen diensten en werd door de vergadering in deze vacature benoemd den heer In 't Hulst. De heer Kessels, Merselo heeft aan het bestuur bericht gezonden als schatter af te willen treden, welk ontslag eervol verleend werd, waarna aan de afd. Merselo werd opgedra gen, in deze vacature op de afdee- lingsvergadering te willen voorzien. Hierna werd besloten geen paar den meer op te nemen in de ver zekering met een hooger verzekerde waarde dan f 600.terwijl op de diverse parochies van Venray eene H. Mis zal gecelebreerd worden voor de leden der vereeniging. De salarissen der schatters werden verlaagd en wel voor den hoofd- schatter van f 5.op f 4.per dag; van de overige schatters van f 2.50 naar f 2. De vraag om de Destructor-wagen tot aan de boerderij te laten rijden, werd van alle kanten bezien, maar naar bespreking van meerdere moei lijkheden werd deze zaak den aan wezigen raadsleden warm aanbevolen Na een uitgebreide bespreking van de waarde en handelsmethode bij den verkoop van slach tpaarden, waarbij het goede hart, dat men het paard toedraagt meesprak, sloot de Voorzitter deze vergadering onder dank voor de gezellige en van be langstelling getuigende discussies. Hierna begon de vergadering der Veeverzekering, welke door den Voorzitter op de gebruikelijke wijze werd geopend, waarna de Secretaris voorlezing deed der notulen der vorige vergadering en vervolgens verslag uitgebracht over de boek jaren 1934 en 1935, welke verslagen onveranderd werden goedgekeurd. Voor de Veeverzekering stelde de Voorzitter voor ll/3 pet. der waarde als verzekeringspremie te heffen, waarmede de vergadering instemde. In verband met de mindere op brengst der afgenomen koeien zal bij wijze van proef, verkoop bij in schrijving geprobeerd yvorden, Wijl voor deze jaarvergadering bg de leden weinig animo bleek te be staan, besloot de vergadering hierin door invoering van een boete van f 0.50 voor iedere afwezige in te voeren. er over gehad hebben, wij niet Goed, vrouw, goed, vrouw... laat Robert dan maar vertellen, wil je? 1 Utiuio aan vciaiHWCriUCll|K- Z°° maar in Steelc heidsgevoel. Op receptie dacht1 Die bloemen hebben een mise- genaem voor Alex, die i"s ook van ik al... wuft... harteloos;, mondain., rabele lucht... affreus Ken je niet wat Rob's jaren en nu weer te beginnen Maar Mevrouw van Beersopen zetten? sans sous. dat is toch werkelijk overdreven...' Pardon, lieve Mevrouw van] Laten we nu de zaak eens laten dat kind staet er toch geheel buiten. Beers... U verwijt mijn schoonzuster rusten, vond de generaal. O jae, meent U... nou werke- Emilie wel van alles, maer ik had j Geen sprake van! lijk, de indruk, die ze op mij heeft direct een diep meelij met haar. Ik Onder den blik van zijn vrouw ;urde, nog meer bezoek. Ik bengemaekt, was bcpaeld onaengenaem. heb haar dan ook dadelijk opgebeld, retireerde hij Ah heelniet^gedisponeerd. j De generaal vond het ook 'n beetje och, jae, de stakkert, ze scheen ge-1 Wij, - 1aviifcioai VUUU UCl UUR 11 Utelle wv"' Mevrouw Van Beers met den I jae, hoe zal ik het zeggen., een heel ontwetend... generaal. De heeren zijn even in de tikje burgerlijk... I Dat is het Wij, dames, Inderdaad. Kijk eens, de toe stand is hopeloos... perdu... geen sauveeren mogelijk. Als we de lande rijen kunnen kwijt raken, en de hypotheken aflossen zal er nog een lieve duit bij moeten. De loopende schulden bedragen ruw genomen, tw'ntig mille. We hebben een raming gemaekt, dat we, als Gon uit Bergen op Zoom, mee haar penningske offert., ieder, vijftien mille kwijt zijn. De generaalsvrouw snoof. Dan stootte ze uit Maar, die Papa van die aan staande schoondochter... Blijft natuurlijk buiten beschou wing. Neen, wij moeten onderling redden, wat er te redden valt. Maer, is nog een zeer groot bezwaar Wat moet Alex gaan uitvoeren... Burgemeester blijven is uitgesloten. Zijn salaris daar is miniem, kan hij als burgemeester niet van leven. Nu sprak ik vanmorgen van Horst tot Peursel. je weel wel... de heele familie lachte meelijdend, welwillend die vertelde me, dat je in Oegst- geest buitengewoon bescheiden kunt leven-., allerlei weduwen van marine - officiertjes en zoo, kruipen daar naai toe. Dat zou een gelukkige oplossing wezen... of in Leiderdorp, dat is het plaetsje aan den Rijn, even boven Leiden. Heb ik eens een weduwe heen geprakkiseerd, met een zoon, die studeerde voor dokter Ze kun nen voor een bagatel krijgen een hebben al dien I heele villa... Jan kan zijn studies tijd zitten wachten op wat jullie i voleindigen, hem juistDat besproken hebben... jullie kunnen het Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5