Poeder- kalk OPENINC St. Jozefkerk BROEDEIEREI Gemengde Berichten. Advertentiën Jacobus Hubertus Gerardus Dr. 4 Lommen Vergadering Boerenleenbank Venray. Alg. Vergadering BIEDT ZICH AAN net werkmeisje boerendienstmeid M. HENDRIKS GERMISAN Verwaarloost Houtverkoop. TE KOOP roodbont maalkalf v.Hoek's zaaitarwe pootaardappelen, poot-en soeperwten TE KOOP 2 maalkalveren mangelen a f 2.50, stekruben a f 3.- TE KOOP 2 jonge stamboek varkens beste stamb.zeug TEI Huis i pl.m. 3< p» te R.st. pooa tarwe Hedenavond H. Messemaeeke vraagt tweeduizend guide tegen niet te hooge renl PeeterssTacken, EinU stiekum in zijn zakken had gestopt. Het O.M. eischte een jaar gevan genisstraf. Uitspraak 17 Maart. HET GEKORTWIEKTE STAARTJE. Een vriendelijk oud heertje uit Venray, dat heeleraaal niet den in druk maakte, ooit van zijn leven met de politie ie aanraking te zijn geweest, moest zich Dinsdag voor den Politierechter te Roermond ver antwoorden over het onverdoofd coupeeren van een honden staartje, De coupeur was volledig ter goe der trouw geweest. De politierechter vond het zelfs 'n beetje sneu, dat het heertje met de justitie in aan raking had moeten komen. Maar het recht moet nu eenmaal zijn loop hebben. De eisch luidde f 10.maar de politierechter maakte er f 5.van waarmee de coupeur direct genoegen ACHTERGELATENeen rrjwiel- plaatje in Groentenwinkel Fr. van Gerven, Groote Straat. DE STILLE OMGANG. Blijkens achterstaande advertentie zal de afd. Venray van „De H. Stede" hedenavond in Lunchroom Verhejgen vergaderen. De spoorkaartjes enz. kunnen daar dan tevens in ontvangst genomen worden. Zij, die verhinderd zgn deze ver gadering bij te wonen, worden ver zocht hunne kaartjes voor Woens dagmiddag 12 uur af te halen. Dan moet afgerekend worden en wordt men na dien tgd teleurgesteld. Ook dit jaar zullen wederom een groot getal mannen en jongelingen aan deze bede- en boetetocht deel nemen. Gaat U ook mee AANBESTEDINGEN. Dinsdag werd aanbesteed het bou wen van een Rectorswoning te Smakt. Er waren 34 inschrijvingen. Hoogste f 9200. Laagste f 7517. Het werk is nog niet gegund. Dinsdag werd aanbesteed het bou wen van een woonhuis a.d. Stations weg, voor den heer Haegens. Hier waren 23 inschrijvingen. Hoogste f 3780. Laagste f 3043. Het groot aantal inschrijvers teekent wel den treurigen toestand in de bouwbedrijven. De heer Muis alhier, onderwij zer te HorstDorp, is als zoodanig in vasten dienst benoemd aan de R.K. Bijz. school te Roggel. GEBRUIKT MEER ZUIVEL PRODUCTEN. Tot bevordering van 't meerdere gebruik van zuivelproducten is hier een propaganda-commissie ingesteld. Onder meer zal op 2 April in de Landbouwhuishoudschool 'n demon stratie-avond gegeven worden in 't aanwenden van zuivel bij verschillende gerechten. De genoodigden. die daartoe 'n persoonlijke uitnoodiging aan huis krijgen, kunnen zich dan komen overtuigen van deze voedzame en smakelijke voedingsgeneesmiddelen, die in vergelijking met andere landen hier nog te weinig worden verbruikt. Daar de Commissie overtuigd is, dat voor 'n dergelijke avond groote belangstelling is, ligt het in de be doeling om nog 'n tweede avond hierop te laten volgen. BONTE-AVOND. „Beierse-Avond", Vrolijke-Avond", en nu weer „Bonte-Avond" Ja, lezer. Maar laten we er direct even bij vertellen, dat deze Bonte- Avond niets met een van de twee eerst genoemden gemeen heeft. Wat die „Bonte-Avond" dan wel is, vraagt U Dat zullen we U eens vlug vertellen. Dat is.... een „Bonte- ouders-avond" voor alle ouders van alle jongens die, op welke wijze ook, aan het patronaat verbonden zijn. Het Patronaat heeft vooral de laatste jaren na de invoering van de nieuwe „de Jonge Wacht" de harten van eenieder in Venray ge-# wonnen. Niet enkel van de leden maar ook van vele buitenstaanders. Dat heeft zich nog eens duidelijk bewezen in de afgelopen zomer toen we onze eerste „Jonge-Wacht-dag" hebben gehouden. Denk nog maar eens even aan het „Wachtvuur" 's avonds op het Sport terrein Dat was een succes Verdorie wat een mensen, wel zes tot zeven honderd! En dat ze tevreden waren en genoten hadden kon je wel op d'r gezichten lezen. Die belangstelling en dat meeleven met ons werk heeft ons de moed gegeven onze eerste „Bonte Avond" te geven op Zondag halfvasten (22 Maart) 's avonds half 8 in het Patro naat. Bonte AvondJa, bont zal 't zgn! Bont door elkaar gegooid zang, spel en.... verrassingen. Alle ouders worden vriendelijk ver zocht deze avond te reserveeren. Niemand blijve hiervan weg. Er is voor elkeen wat teleeren. Als iedere Vader en Moeder komt wordt de zaal stampvol, en daar rekenen we op! Om zich aan te passen aan de hedendaagse tijd liet ons patronaat zijn oud program van „beschermen tegen gevaren en aanwakkeren van godsdienstig leven" niet varen, neen, dat bleef hoofdzaak. Maar om alle jongens te trekken was er meer nodig. Iets nieuws, iets fris, iets pakkends en aantrekkelijks. Daarom ook de nieuwe werkwijze van de Jonge Wacht, de diverse sport- en vrije clubs. De nood der tijden maakt zo'n inrichting als ons patronaat nood zakelijk. Want daar is 't waar de jongen gevormd wordt, Daar beleeft hij zijn godsdienstig levenwordt h'j voorbereid en sterk gemaakt voor zijn later leven. Of dit zal slagen zal vcor een groot zo niet 't grootste gedeelte afhangen van de medewer king der ouders. En daarover, over die samenwerking tussen Directeur, leiders en ouders willen wij U op die avond eens spreken. Wij hebben nog veel moeilijkheden; gij ook! Laten we die samen op deze avond eens bespreken. Bommen van ernst en luim zullen we werpen voor en door de jongens! Bommen die, naar we vast hopen, doel treffen! Vaders en moeders wij rekenen op U. Samen bouwende de toekomst in Vooruit LUXOR-THEATER. „THE LITTLE MINISTER". „De Zigeunerin" is deze week het hoofdnummer van een uitgebreid, prachtig programma, waarin Katha- rina Hepburn, 's werelds grootste actrice, nieuwe triomfen viert en hetwelk zich afspeelt in hetschoone Schotsche Hoogland. Katharina Hepburnmeesleepen- der, stormachtiger dan ooit, er is maar één woord voor haar en haar spel: „een genie Deze waarlijk grootsche film zal u doen glimlachen, terwijl een zicht bare ontroering zich van u meester maakt, zoodat u nu en dan in stilte een traan wegpinkt. Het is een machtig verhaal van een meisje, dat haar leven riskeerde voor de liefde van.... Deze R.K.O. Radio superfilm'is een boeiend en spannend verhaal en een waardige omlijsting voor het groote talent van Katharina Hep burn „de Woman of Magic", he vrouw met de honderd gezichten. LEUNEN. Dinsdag had alhier de jaarlijksche algemeene vergadering van de Boerenleenbank plaats. Na het opeuingswoord door den Direc teur J. Loenen, werd door den Kas sier G. Reintjes het jaarverslag uit gebracht, waaraan wij het volgende ontleenen Ingelegde spaargelden f 137345.68 Terugbet. f 374254.44 Verleende voorschotten f 2100. Terugbet. f 10.519. Saldo der voorschotten f 97.566. Rekening C.B. ontv. f 116.610.17 Uitgaven f 94.821.61 Deposito één jaar f 165.000. Winst over 't boekjaar f 791.76 Reserve f 11.067.01 De aftredende bestuursleden P. J. van Rens en M. Geurts werden wederom met algemeene stemmen herkozen, alsook het aftredend lid v.d. Raad van Toezicht W. Claas- sens. Na enkele mededeelingen door den Kassier werd een slotwoord gespro ken door den Z.Ew. Heer Pastoor, die dank bracht aan Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier, voor alles wat zij in het belang der bank ver richt hebben, aan de leden voor hun volgzaamheid en vertrouwen, dat zij aan hun eigen instellingen schenken en sloot hierna de vergadering met den gebruikelijken groet. DRAMA TE STEVENSBEEK. De 33jarige Sch. te Stevensbeek heeft Woensdag zijn 30jarige vrouw na een twist een 5tal messteken toegebracht. De vrouw, moeder van 3 kinderen, is in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis te Boxmeer overge bracht. Sch. werd door de politie ten huize zijner moeder aangehou den. WELLERLOOI. De fanfare alhier zal een festival organiseeren. Dit zal geschieden op Zondag 17 Mei. VENLO. Woensdagmiddag is bij het 17e Regiment Infanterie alhier in garnizoen de oprichting van het Korps op officieele wijze herdacht. DE OVERVALLEN OP PRIESTERS. Naar verluidt doet de Duitsche recherche in het grensgebied naspo ringen naar drie Zuid-Duitsche jongelui, die in Januari in Verviers door de Belgische gendarmerie zijn aangehouden, nadat zij een pastoor in een hinderlaag hadden willen lok ken, op de wijze als dit in Geyste- ren is geschied. De politie acht het niet uitgeslo ten, meldt de Tgd, dat deze drie personen iets te maken hebben met de serie overvallen op pastoors, welke gepleegd zijn in Alsdorff. in Materborn en in Recklinghausen, welke overvallen alle op dezelfde wijze waren opgezet. De gendarmerie te Verviers heeft de jongelui wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten gesteld. In verband met den moord te Geysteren bestaat ook bij de Nederlandsche justitie voor de drie gezochten belangstelling, daar de moord te Geysteren geheel met de serie andere, roofovervallen over eenkomt. Het is niet onmogelijk, dat deze kleine bende systematisch in verschillende landen op gelijk soortige wijze eenzaam wonende pastoors tot haar slachtoffers heeft gekozen. VAN DEN HOOIZOLDER GAVALLEN. Dezer dagen had de landbouwer Ant. K. te Afferden het ongeluk bij zijn werkzaamheden van den hooi zolder te vallen. De man werd door zijn kinderen bewusteloos opgenomen. Dokter Franssen en dokter Muller, die spoedig ter plaatse waren, con stateerden zware inwendige kneu zingen. LIMBURGSCHE KERKELIJKE CREDIETB A NK. De Staatscourant bevat de statu ten van de te Roermond opgerichte N.V. Limburgsche Kerkelgke Crediet- bank. Het doel der bank iscredietver- leening aan R.K. kerken en R.K. instellingen van diocesaan of'paro chiaal belang, uitgifte van obligaties enz.het kapitaal is f 500.000, waar van f 50.000 geplaatst en 20 procent gestort. Tot leden van het bestuur zijn benoemd de Zeereerw. heeren Cree- mers, deken te Horst, Erens, deken te Gulpen, van der Marck, secretaris van het bisdom en de heeren mr. J. E. Delhougne en mr, P. W. H. Truyen te Roermond. Als commissarissen treden op de heeren mr. J. G. S. N. Beckers te Sittard, Mgr. W. H. Cloots te Roer mond, prof. dr. M. J. H. Cobben- hagen te Tilburg, ir. T. B. J. M. Moubis te Maastricht en ir. C. E. P. M. Raedts te Heerlen. DOOR MOTORCYLINDER GETROFFEN. Te Neer werd Dinsdag een lid van het personeel der firma Kortenbach, die bezig was met het aanzetten van een benzine-motor, aan het gelaat getroffen door een cylinder. Neus, boven- en onderkaak werden ernstig verwond. Ook werden hem eenige tanden uit den mond geslagen. In zorgwekkenden toestand werd de ongelukkige naar het ziekenhuis te Roermond vervoerd. DOOR ZIJN KAR OVERREDEN. Te Geleen sloeg het paard van den voerman S., die aan de staats mijn „Maurits" kolen had opgeladen, plotseling op hol bij het passeeren van een auto. S., die op de kar ge zeten was, viel eraf en kwam terecht onder een der wielen. De man werd opgenomen met ernstige verwondin gen aan het hoofd en de armen; terwijl hij tevens een schouderfrac tuur had opgeloopen. MEER WERK IN DE ZINKWIT- INDUSTRIE. Naar de Msb. verneemt, zullen de Maastrichtsche zinkwitfabrieken te Egsden (L.) Maandag a.s. wederom met 48 ovens aan het werk gaan, hetgeen een honderdtal nieuwe arbei ders werkgelegenheid zal geven. TEGELS CHE INDUSTRIE OP DE JAARBEURS. Op de Jaarbeurs te Utrecht zal een collectieve stand zgn, waar een beeld wordt gegeven van de Tegel- sche industrie in het algemeen. Het is voor het eerst dat het plaatselijke industrieele leven op een dergelijke wijze tot uiting wordt gebracht. Het initiatief is uitgegaan van den Industrieelen Kring Tegelen. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE JAARBEURS. H. M. de Koningin is voornemens in den morgen van Vrijdag 13 Maart een bezoek te brengen aan de Kon. Ned. Jaarbeurs te Utrecht. TEGEN HET KIENEN TE EINDHOVEN. Nu er te Eindhoven een kienverbod bestaat en een bepaling, dat de ver gunning of het verlof zullen worden ingetrokken in lokaliteiten, waar nog wordt gekiend, zal de politie overgaan tot arrestatie van eenieder, die zich na herhaalde waarschuwing, in café's of kien-sociëteiten, nog aan kienen schuldig maakt. CENTRALE WERKPLAATS VOOR JEUGDIGE WERKLOOZEN TE EINDHOVEN. De minister van Sociale Zaken heeft f 7000 subsidie toegezegd aan het gemeentebestuur van Eindhoven voor de stichting van een centrale werkplaats voor jeugdige werkloozen in een deel der voormalige Juliana - fabriek. De werkzaamheden daar voor benoodigd, zullen door de werk loozen zelf worden verricht. VREESELUK AUTO-ONGELUK MET VIJF DOODEN. Woensdagnacht is te Sneek een auto met vijf personen in de Stads gracht gereden. Eenige agenten wisten na moeilijke pogingen de vijf slachtoffers uit de auto te halen. Ze waren alle bewus teloos. Door zes geneesheeren is lang ge tracht de levensgeesten op te wekken maar helaas zonder resultaat, zoodat bij dit ongeluk vijf dooden zgn te betreuren. De slachtoffers zijn de caféhouder Hempenius en echtgenoote en de heeren De Vries, Oosterhof en Jansen, allen gehuwd en wonende te Leeuwar den. VEERTIG FILIAALHOUDERS GEDUPEERD. Donderdagmiddag is in het paleis van Justitie te Assen de verificatie vergadering gehouden in het faillisse ment van H. Jonkers, handelend onder den naam „natuurgeneeskundig in stituut H. Jonkers", wonende te-: Hoogeveen, onder presidium van mr. W. J. Hofdgk, rechter-commissaris. De heer Jonkers had 40 filiaal houders aangesteld, die f 100.000 hebben gestort. Het waren meest menschen, die het geld voor hun ouden dag hadden gespaard en dat op deze wijze probeerden te vermeer deren. In den tijd van één jaar is al dat geld verdwenen. Hiervan zijn vroegere schulden betaald en heeft de failliet zeer royaal geleefd. AUTOBANDIETEN THANS IN DEN HAAG. In Den Haag heeft Donderdag een buitengewoon staaltje van straatroof plaats gehad onder ongeveer gelijke omstandigheden als Dindsdag in Haarlem. Ook hier was het slachtoffer een dame, die juist tevoren geld had gehaald op een bank, terwijl de roover in een auto wist te ontkomen. Slechts f 60 werd buitgemaakt. TWEE JONGENS GESTIKT. Dinsdagmiddag omstreeks half 2 heeft te Middellie nabij Edam een ernstig ongeluk plaats gehad dat twee jongens, resp. 5 en 14 jaar oud, het leven heeft gekost. De slager M. Laan uit Middellie was op zijn erf bezig met het steken van hooi, hierbjj geholpen door een 14-jarig knechtje. Het 5-jarige zoontje van den slager speelde in de nabijheid. Plotseling viel een deel van het hooi op de beide jongens, die onder het hooi werden bedolven. Na ongeveer een half uur werden de beide jongens te voorschijn gehaald. De levensgeesten waren bij beiden toen reeds geweken. Burgerlijke Stand Venray, van 28 Februari tot 6 Maart 1936. GEBOREN Leonora P. A. Bergmans, Akkerweg Petronella J. A. Klaassen, Brukske Jacobus W. Kersten, Stationsweg Jozef M. M. vd Winkel, Smakt Jozef M. M.Beerkens. Gr. Straat GertrudaW. J. Janssen, Heide Gertruda G. H. Philipsen, Castenray Anna M. W. Thielen, Oostrum Maria P. Janssen, Ysselsteyn Jacobus H. G. van Haren, Oostsingel OVERLEDEN Maria H. G. van Rijswijck, 5 wk., Merselo. Joseph H. Emonts wedn. van A. M. H. Poels, 58 jaar, Merselo. 1 pat. St. Servaas, 1 id. St. Anna. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG 8 uur leesmis voor de Tabaksbewerkersbond St. Petrusstoel, 5 uur Lof en 2de Lij densmeditatie. MAANDAG half 8 best. Jaarg. voor de vrouw van Herman Bexkens, uur Jaarg. voor Joh. Arts, 5 uur Lof. DINSDAG half 8 Jaarg. voor En- gelbert Wismans, 8 uur Jaarg. voor Jacobus Bistervelds en Anna Maria Lemmens. WOENSDAG half 8 Jaarg, voor Peter Camps en echtgenoote, 8 uur jaarg. voor Catharina Mölders. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 leesmis, 8 uur sol. Jaarg. voor Maria Petronella Esser. VRIJDAG half 8 Jaarg. voor God fried van Vlorop en Petronella van Opbergen, 8 uur Jaarg. 2e kl. voor Johanna Goumans en haar zoon Piet, 5 uur K. Kruisweg. A.s. Vrijdag 24 uur recollectie Heeren Geestelijken van het Deke naat in de kerk der E.E. Paters. ZATERDAG komen de jongens der 7e en 8e klas en de meisjes der 6de klas te biechten, half 8 Jaarg. voor Petionella Feijen, wed. van Diepen. Voortaan wordt biecht gehoord van 46 uur. Van Dinsdag 10 tot 13 Maart a.s. retraite voor gehuwde vrouwen. In den loop dezer maand zullen zelatricen van de Voortplanting des Geloofs de contributie ophalen. H. Familie. PatroonheiligeJ. Spreeuwenberg, P. Custers, W. Gooren, P. Seerden, H. Drabbels, Th. van Dijck. J. Jans sen. P. Kusters, J. Haenraets, P. van Lièrop, H. Derks, M. Roffers, H. Stevens, J. Huisman, M. v. Meijel. K. J. V. Dinsdag kwart na 7 tot kwart na 8 gymnastiek. Woensdag 78 aspirantenclub. 89 zangles. Donderdag 89 godsdienst. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 de Hoogmis, kwart over 5 gezongen Vespers, half 6 Lof met 2de Lijdens meditatie. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzgde. MAANDAG en DINSDAG om half 8 b.l. voor P. J. Versleijen. DINSDAG, 5de Dinsdag v.d. An- tonius-Noveen, om 7 uur gezongen Antonius-Mis tot zekere intentie met algemeene h. Communie en gebed, 's Avonds om 7 uur Lof met preek, aanbeveling der intentie's, gebeden der noveen en vereering van de Relikwie. VRIJDAG om half 8 gez. h. Mis, 's avonds om half 6 oefening van den H. Kruisweg. ZATERDAG om half een H. Mis voor klooster en weldoeners van klooster en kerk. Pastoor Poels van Venlo zijn plaatsgenooten hartelijk dank voor de milde gaven hem verleden week Zondag geschonken. Derde Orde. Om 10 uur vergadering J.D.O. afd. Meisjes. Patronaat. Om kwart voor elf vergadering van Congregatie en Jonge Derde in 't priesterkoor. Om half twaalf Bi bliotheek. Van kwart over vier tot half acht klein- en middenpatronaat. Om 7 u. groot-patronaat tot half negen. Jon gelingen tot half tien. MAANDAGAVOND om 8 uur ver gadering van „De Valk". Belangrijke besprekingen. DINSDAG van half 8 tot half 11 Goudpluvier. WOENSDAG om 7 uur algemeene bijeenkomst van alle Jonge Wach ters; ook de aspiranten. INBINDEN van Illustraties, Jonge Wacht, Roomsche Jeugd en andere Boekwerken, extra voordeelig. Firma van den Munckhof Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 verzekeringsagent 2 boerenknechten v. Zuid-Limburg 1 boerenknecht voor dadelijk 1 kappersbediende voor Venray 1 meisje 14-15 j. kunn. melken 1 winkeljuffrouw voor Sittard 1 kleermaker voor Echt BIEDEN ZICH AAN 3 jongens v. boerenwerk 9 boerenknechten 1 bekwame boerendienstmeid 1 leerling schilder 2 kleermakersknechts 4 leerling-timmerlieden 2 werkmeisjes 1 leerling bakker 1 leerling schoenmaker 1 werkmeisje 1 burgerdienstmeid 15 jaar Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Geboren Zoon van L. J. VAN HAREN A. VAN HAREN—ROUS Venray, 5 Maart 1936. 12 Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 8 Maart van 3 5 uur. Stiller Omgang 14-15 Maari. van de Vereeniging „De H. Slede" afdeeling Venray heden Zaterdag 8 uur in Lunchroom Verheugen. AGENDA 1. Opening. Notulen. 2. Mededeeling ingek. stukken. 3. Rekening en verantwoording Penningmeester 4. Diverse besprekingen in verband met den tocht naar Amsterdam Aller opkomst wordt beleefd ver zocht. Spoorkaartjes, Pro gramma's en Missaaltjes kunnen'ter vergadering worden uitgereikt en zijn verder ver krijgbaar tot uiterlijk Woensdag a.s. 12 uur bij h. JACOBS, Stationstraat 39 en Boekhandel van den Munckhof, Groote Straat 28. Maandag 9 Maart om 7 uur n m., in Zaal „Wil- helmina", Schoolstraat. De Directeur, 17 M. WISMANS. Algem. Vergadering voor kleine boeren, midden standers en arbeiders Dinsdag 10 Maart 7 uur in zaal Janssen—Wijnhoven. Spieker: ALPH. BOUWMAN, Puifiijk. Entrée 10 et. voor begin Mei. Adres Bureau dezer. GEVRAAGD van 16—20 jaar. Adres bureau dezer. Vodrradfg met een garantie van 90 Oosirutn Te». 48 alléén geeft 17 pet. kwik dampen, dus het hoogst nut tig effect. GERMISAN de ontsmetter voor uw zaaigranen. N. Hoedemaekers Henseniusplein 6. juist in schoonmaaktijd uw lichaamshygiéne niet. Bjjtende poetsmiddelen ver ruwen uw huid. Inspanning eischt veel van uw krachten. DROGISTERIJ „DE VIJZEL" staat U met zijn Toiletartikelen, Ge neesmiddelen en Versterkings- praeparaten terzijde. Huishoudhandschoenen. M. Hoedemaekers Henseniusplein 6. Tel. 143 De Gemeente Venray zal publiek bij opbod verkoopen op Donderdag 12 Maart a.s. des namiddags 2 uur precies Circa 196 zware slagen gekapt liggend dennenhout, als mooie slie ten, boonenpalen, weipalen (dennen en eiken) zwaar dennen en berken brandhout en dennendunsel waarin erwtenrrjs. Het hout is afkomstig uit de bos- schen aan den Endepoel en zal ter plaatse worden verkocht. Degenen, die hun vroegere koopen niet hebben betaald, zijn uitgeslo ten. J. van Mil, Landweer!. TB KOOP goedgekeurde le nabouw goedgekeurde Eigenheimers Jos. Drabbels, Langstraat 43. 8 dagen en 2 maanden oud J. Peters, Kleindorp-Merselo. TE KOOP alles per 1000 kg. 2 Ed. Camps, molenaar, Oostrum 11 en 13 w. dracht en een 2e prijs tentoonst. Venray, 3e worp, 14 weken dracht. A. Broeren, C 51, Oostrum TE Unica a uitstekende per kg. W. |e nieuwgeboml vaarden. AdresMi -+ TE t blauwe en rfe J. Schaefft te nabouw 33 prima Be a 18. L. Backus,al TEK dragenda 14 wir R. Star et: partij a een zwai-c< slachting eni van circa 20; Ant. Arts-it TK beste RS en goedgeti L. HendriBi Spraeland. AmmonlZ Brussels J Pijpaarde Vlekkenif TerpentyE Boenwas Gez. Wd>' Vlokken) Ontsmetfs Sponsenjn Houtzeelu Blauwstoc Amaril, fe Rijst- enai Kurkwot kusse Gordijnein Diverse i>] Enkele c Daarbij lii En desthi DROGISTERDl M. Ht Henseniei n i 't i i n i j n nm iin H UI l i iin l i t* i van onze naar de eischen tijds ingerichte zaak in Kantoor-, School- en Schrijf behoeften. Levering van alle voorkomej Boekwerken en Tijdschrifte Aanbevelend, Groote Straat 17 Telefoon 87 12 verkrijgbaar van vermeerderings DERKSEN Hebt U een KOPERSLAGE voor Uw pomp, waterleiding of komt dan even naar REPARATIE spoedig en bill H.H. Aannemers VRAAGT PRLJSOl

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2