tfat#dm ABDIJSIROOP De Geneeskm keert tot de tem Gebr. Lucassen 9. van den Heuvel Provinciaal Nieuws Sproeten komen vroeg in het voorjaar, koopt tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. Markten Beroemde Geleerden roemen thans de kruiden welke Abdijsiroop bevat AKKERS tegen-. Hoest. Griep. Bronchitis, Asthma Vergadering PIERRE GOUMANS Advertentiën Stille Omgang Zaadhandel. Alle Tuin- en Landbouwzaden Wed. Nico Bekkers zes- en vierkant Vlechtwerk, Assurantiën, G. W. MUSKENS P. CLEPHAS Dakbedekkingen VENRAY, 7 Maart 1936. VALK-REVUE. De Valk liet zich ook nu niet van de wijs brengen en gaf S.S.S. weder om een nederlaag te slikken. Met dezelfde cgfers (4—0) zegevierden de Valken voor de tweede maal. De eindspurt tusschen H.V.C., Berghem, Montagnards en De Valk kan span nend worden, te meer daar eerst genoemde twee nog op 't Sportterrein moeten verschijnen. Het is een prachtige prestatie van de Valk, om in het eerste jaar van het promoveeren naar den I.V.C.B. reeds zulk een belangrijke rol te spelen. Met een eervolle plaats in 't vooruitzicht, gaan zij het tweede lustrum tegemoet. De Valk 2 toerde vol overwinnings roes naar Oirlo, doch kwam er be kaaid af, want zij verloren daar het tweede treffen met de lieflijke cijfers van 73. Zgn de Valk-reserve's een nieuw systeem aan 't demonstreereD, dat met tien spelers gespeeld wordt? De belangrijkste strijd was natuur lijk de Valk 3—Hegelsom 2, die ge ëindigd is in een 21 overwinning voor de Venrayers. Dat het 3e elftal den titel verdient is zeker, maar dat ze hem krijgen is niet zeker. De Valk 4 stelde teleur, door met het kleinst mogelijke verschil (10) van Ysselsteyn te verliezen en liet zich de kans om de leiding te nemen ontglippen. A.s. Zondag de tweede der maand, dus rusten, of beter nog, ga Uw clubgenooten aanmoedigen, welke gekozen zijn voor het aspirant kring elftal. De stand in afd. M. ziet er als volgt uit: De Valk 3 13 9 1 3 19 34-24 Hegelsom 2 10 7 1 2 15 35-19 Excelsior 2 10 7 1 2 15 25-18 Meterik 2 10 4 2 4 10 20-24 America 2 9 3 1 5 7 45-17 Griendtsveen 1 7 2 1 4 5 12-19 H. V. C. 3 9 2 1 6 5 19-27 Sevenum 2 9 2 0 7 4 14-55 KRINGWEDSTRIJD TE VENRAY. SPORTTERREIN. Kring HorstVenray heeft a.s. Zondag enkele wedstrijden van be- teekenis op 't programma, dit in verband met het samenstellen van 't officieel Kringelftal. Naast den wed strijd te Venray worden er 8 Maart nog wedstrijden gespeeld te Swolgtn en Meterik. Laat alle vereenigingen uit onzen kring zooveel mogelijk meewerken, om deze ontmoetingen te doen slagen. Voor de clubs uit district Venray kunnen wij natuurlijk niet anders doen, dan alle leden uit den omtrek aansporen, den strijd te Venray bij te wonen. De opstelling der elftallen A. en B. plaatsten wij reeds vorige week. Scheidsrechter J. de Bruijn. Elftal A speelt in de Servatius- jersey, terwijl het B elftal inde Valk kleuren zal uitkomen. De spelers moeten dus zelf voor de rest zorgen De wedstrijd begint om 2 uur. Spelers en reserves worden beleefd verzocht tijdig aanwezig te zijn. Kleedlokaal voor beide elftallen in 't Patronaat. Afmelding dient te geschieden tijdig bij den Valk-secretaris. We verwachten dat er niemand zal ont breken. AFKAPPEN EN SNOEIEN VAN HAGEN EN STRUIKGEWAS. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering de navolgende bepalingen vanhetProv. Wegenreglement van Limburg In 1936 moeten vóór 1 Juli de niet jaarlijks geschoren wordende hagen en struikgewassen, staande binnen den afstand van 1 Meter van de grens van alle wegen en voetpaden, geen Rijks- Provinciale wegen of andere kunstwegen zijnde, worden afgekapt ter maximum-hoogte van I.50 Meter boven den grond, Waarop ze geplant zijn. De jaarlijks ge schoren wordende hagen en struik gewassen benevens die, welke dienen tot afsluiting van begraafplaatsen, mogen 2 Meter hoog big ven. Vorenstaande is niet van toepas sing op hagen sedert minder dan 3 jaren geplant, noch ook op struik gewassen, tot een bosch behoorend. Voorts schrijft bedoeld Reglement nog voor, dat al de binnen den af stand van 1 Meter van de grens van wegen en voetpaden staande hagen (onverschillig dus of ze langs Rijks- Provinciale- of Gemeentewegen of voetpaden staan) TELKEN JARE aan de wegzijde tot een hoogte van minstens 1.50 Meter moeten worden opgeschoren in dier voege, dat op 1 Juli aan de wegzgde slechts hoog stens 0.30 Meter hout buiten den stam mag aanwezig zgn. Tevens moeten jaarlijks voor 1 Juli insgelijks worden weggeruimd de over de wegen, voetpaden, slooten en greppels hangende boomen, strui ken, hagen of takken. Wij vertrouwen, dat in het belang van de wegen en voetpaden, zoowel als in het belang van de belendende gronden, dit jaar het afkappen en opscheren als bovenbedoeld tijdig en naar behooren zal plaats hebben, opdat geen enkel procesverbaal wegens niet-nakoming dezer voor schriften zal behoeven te worden opgemaakt. Venray, 3 Maart 1936 Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. JACHTWET. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door den Minister van Landbouw en Visscherg is bepaald, dat in het ge- heele Rijk a. het zoeken, rapen en buiten openbare wegen en voetpaden ver voeren van eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, ture luurs, meerkoeten en waterhoentjes is toegestaan vanaf 1 Maart 1936 tot en met 28 April 1936 b. het ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkoo- pen, afleveren en langs openbare wegen en voetpaden vervoeren van eieren van het onder a. genoemd waterwild is toegestaan vanaf 1 Maart 1936 tot en met 30 April 1936; het zoeken, rapen, ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbie den, verkoopen, afleveren of vervoe ren van eieren van zwanen, ganzen, eenden (alle soorten), duikers, wa tersnippen en goudplevieren is niet toegestaan. Venray, 3 Maart 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. WAAKZAAMHEID TER VOOR KOMING VAN BOSCH- EN HEIDEBRANDEN. Burgemeester en Wethouders van Venray achten het noodzakelijk nog eens aan te sporen tot de meest mogelijke waakzaamheid met betrek king tot het voorkomen en blusschen van bosch- en heidebranden. De aan dacht zij daarom andermaal gevestigd op het navolgende le. Het is bekend, dat bij een verblijf in de bosschen en de heide, bg droog weder en speciaal in het warme jaargetgde de minste onacht zaamheid de grootste nadeelige ge volgen kan hebben. Het wegwerpen van een nog brandende lucifer of van een eindje sigaar of het weg vliegen van vonken van sigaar of pijp, schijnbaar van geen beteekenis, kan brand doen ontstaan en aldus een strafbaar feit opleveren volgens artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht, waar o.m. een straf van 14 dagen hechtenis of f 100.boete wordt bedreigd tegen dengene, die door gebrek aan de noodige omzich tigheid of voorzorg gevaar voor bosch-. heide-, helm-, gras- en veen brand doet ontstaan. Het strafbaar feit is ook reeds aanwezig door onvoorzichtigheid met vuur, ook zonder dat nog brand ont staat. Het rooken in de bosschen en licht brandbare heide is dus in het algemeen ABSOLUUT VERBODEN, terwijl ook TEN STRENGSTE VER BODEN is het, om welke reden dan ook, zonder vergunning van het be voegde gezag, aanleggen van vuur in of in de nabijheid van bosschen en heide, hetwelk steeds direct, dus ook al zonder dat brand ontstaat, strafbaar is volgens hetzelfde artikel 429, dat verbiedt op straffe van 14 dagen hechtenis of f 100.boete het aanleggen, voeden of onderhou den van een vuur op zoo korten afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ont staan. In dit verband wordt er nog met den meesten nadruk op gewezen, dat kinderen niet zonder toezicht in de bosschen of heide mogen verblijven, aangezien de ervaring leert, dat de jeugd zith gaarne onledig houdt met het spelen van vuur, of het doen ontstaan van kleine branden, waar van vaak de gevolgen niet zijn te overzien. Dringend manen wij de ouders en verzorgers aan, in deze hnnne groote verantwoordelgkheid wel te beseffen. 2e. Wanneer een bosch- of heide brand ontstaan is, moet degene, die zulks het eerst ziet, er voor zorgen, dat daarvan terstond kennis worde gegeven bg den burgemeester of bg de politie, opdat onverwijld maat regelen kunnen worden genomen om deü brand in zgn voortgang zooveel mogelijk te stuiten. Venray, 3 Maart 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. VERBOD VAN ROOKEN ter voorkoming van gevaar voor bosch-, heide-, gras- en veenbrand. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Venray herinnert de ingezetenen aan het besluit van Burgemeester en Wet houders d.d. 11 Juni 1925, waarbij ingevolge het bepaalde bg artikel 429 sub 4 van het Wetboek van Strafrecht, is verboden het rooken in alle bosschen, veen-, turf- en heidegronden en tot op een afstand van tien meter hiervan op alle daar door, daarin, daarlangs of daarbij gelegen wegen, voetpaden of open plaatsen of terreinen. Dit besluit is op de wijze bedoeld in artikel 203 der Gemeentewet, den zelfden dag afgekondigd en onmid dellijk in werking getreden. Aan dit besluit zal zeer streng de hand worden gehouden en bij overtreding onmiddellgk procesver baal worden opgemaakt. Venray, 3 Maart 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. VERBOD VAN LOOPEN IN DE BOSSCHEN. De Burgemeester van Venray brengt nogmaals ter algemeene ken nis, dat het, met het oog op het groote brandgevaar, verbodeD is, in de gemeentebosschen zich op te houden. Aan de bosschen zgn plaatjes aan gebracht „Verboden toegang." Aan dit verbod zal strengde hand worden gehouden en bij overtreding onmiddellgk procesverbaal worden opgemaakt. Tegen degenen, die de gepiaatste bordjes mochten verwijderen, ver plaatsen of beschadigen, zal met strengheid worden opgetreden. Venray, 3 Maart 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. VENRAY, Maandag 9 Maart PaardenmarktWoensdag 11 Maart De zoo bijzondere werking van AKKER's ABDIJSIROOP berust op de geneeskracht van oude beproefde „cruyden' Deze reeds in de oudheid bekende kruiden bevatten tegen aandoeningen der ademhalings-organen genees krachtige stoffen, in hun natuurlijke samenstelling. Daardoor kunnen ze gemakkelijk door het lichaam worden opgenomen en omgezet. Beter dan de latere „chemische stoffen". Be kende geleerden erkennen dit thans. Professor Tschirch te Bern zegt o.a. „De geneeskunde zal weder tot de oudste geneesmiddelen terugkeeren, tot de geneeskrachtige planten en kruiden.Professor Rubner te Berlijn zegt o.a.„Alleen die stoffen kunnen genezen, die door het lichaam kun nen worden omgezet, dus zooals we ze in vele planten en kruiden vinden." Apotheker Dumont heeft de werking dier „genees-cruyden' nog versterkt door 'n nieuwe wetenschappelijke toevoeging üconitum In Abdijsiroop zijn verwerkt een 20- tal kruiden, waaronder Drosera en Aconitum, welke in den laatsten tijd door bekende doktoren weder bij voorkeur worden aangewend tegen bronchitis, hoest, catarrh. Apotheker Dumont heeft thans aan Abdijsiroop nog toegevoegd het krachtig „hoest- bedwingende" middel-, „codeïnum". 'Door deze nieuwe toevoeging wordt de natuurlijke werking der kruiden geenszins verminderd. Integendeel, door deze gelukkige combinatie wordt de schitterende werking van Abdij siroop nog doeltreffender, 'n Betere samenstelling tegen aandoeningen der ademhalingsorganen, de ondervin ding zal .'t U bewijzen, is ondenkbaar! Grijp dus vol vertrouwen naar„'s werelds béste hoest-siroop' Bouwvakarbeiders Venray In het Patronaat alhier hield de Bouwvakarbeiders ver. Woensdag haar jaarvergadering onder voorzitter schap van den heer Peeters, die de vergadering opende met den Christe- lijken groet en een woord van welkom. Een terugblik op 1935 werpend, noemde de Voorzitter dit jaar ondanks vele en zware moeilijkheden gunstig. In dit jaar is ook het collectief contract met de heeren Bouwpatroons afgeloopen, doch dit zal, zooals straks zal blijken, geen nadeelige gevolgen voor den Bond hebben. De samenwerking met bestuur en leden en met den Patroonsbond is zeer goed geweest en daarom brengt Spreker gaarne een woord van dank. De vergaderingen waren over het algemeen goed bezocht, zoodat het bestuur hierover tevreden zgn kan, al kon het een enkele maal beter ;weest zgn. Het jaar 1935 kenmerkte zich overigens door abnormale werkloos heid, wat een zware druk op de kas heeft uitgeoefend, zooals straks uit de woorden van den Penningmeester blijken zal. Gelukkig bleef echter de moed er in en voelden de door werk loosheid getroffenen zich niet over bodig of gedrukt, maar droegen hun lot zooals een Christen past. In ver band hiermede ried hij den leden de lezing aan van de brochure ,Aan Ons." Het parool voor onze leden moet zijnhoofd omhoog en moedig de toekomst in. Nadat het applaus bedaard was, deed de Secretaris, de heer van de Ven, voorlezing van de notulen der vorige vergadering, welke onver anderd werden goedgekeurd, waarna hfl voorlezing deed van het jaarverslag 1935. Onder applaus der vergadering dankte de Voorzitter den Secretaris voor diens accuraat werk. Uit dit verslag bleek, dat de interne toestand der Vereeniging toeliet den leden een paar lekkere sigaren te offreeren, die in dank werden geaccepteerd en dra aan hun bestemming moesten voldoen. De heer Ponjé, penningmeester, gaf een reeks van cijfers uit de boeken der Vereeniging over het afgeloopen jaar, die werkelijk een kloek stuk werk gaven, dat met buitengewone accuratesse en liefde voor de Ver eeniging uitgewerkt was. We ontleenen hieraan Ontvangsten Contributie en Ad ministratiekosten f 2639.04. Uitgaven f 6387.15, zoodat er een bedrag van f 3748.11 meer uitgegeven werd dan ontvangen. Dit tekort werd veroor zaakt door de werkloosheidsuitkeering en werd geheel door de kas van het Hoofdbestuur gedragen. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1935 148 en een jaar later 182. Begon de kas met een saldo van f 153.80 op 1 Januari 1935, het jaar werd gesloten met een saldo van f 167.50. 1 De Voorzitter stak den Penning meester gaarne een pluim op den hoed voor al dat werk, dat zoo accu raat en keurig was uitgevoerd. Onder applaus der vergadering noemde hij den Penningmeester de spil, waar alles omdraait. De Bonds- controleur heeft dan ook zgn volle goedkeuring gehecht aan de admini stratie. Hierna voerde de heer Windt, lid van het Hoofdbestuur van den Bouw vakarbeidersbond het woord en roem de het werk van den Penningmeester, dat zooveel accuratesse vordert teneinde de kleinste fout te vermgden bij een bedrag van circa f 20.000, dat door zijn handen gaat. Kan de Vereeniging trotsch zgn op zulk een Penningmeester, ook de overige Be stuursleden verdienen een eeresaluut, daar zij steeds op de bres staan voor de belangen van den Bond en de leden. Leden, gij moet niet vergeten, dat een niet geslaagde poging soms veel meer werk heeft gevorderd, dan een geslaagde. En toch behoudt Uw Bestuur den moed. Gaarne brengt hij dan ook namens het Hoofdbestuur de betuiging over van sympathie met bestuur en leden. En nu komt Spreker tot de behan deling der Collectief Contract-Actie, Voor Venray is dit slechts een for- meele kwestie. Daar het bestaande contract hier door de patroons is opgezegd is het echter mogelijk ge bleken met de heeren patroons, op denzelfden grondslag, dus zonder verslechtering, voor 1936 een nieuw Collectief Contract af te sluiten. Echter wordt er in de toekomst naar gestreefd om voor de streek van Venlo tot Cuyk aan beide zijden der Maas eenzelfde contract eensluidend in te betalen loonen tot stand te brengen. In het algemeen is elders het uurloon 4 ct. lager dan in Venray. Of in de toekomst dit ook hier zal bereikt worden, zullen we moeten afwachten. Iets langer bleef Spreker stil staan bij den toestand in Venlo en Blerick. Berichten in Venl. Courant over deze kwestie hadden den heer Burge meester van Venlo er toe gebracht om den rgksbemiddelaar Mr. Aal- berse van een en ander op de hoogte te stellen, die dra ten stadhuize van Venlo een vergadering belegde van patroons en arbeiders in bouwvak ken. Op deze vergadering gaven de patroons hun verwondering te ken nen over den gang van zaken. Zij bedoelden geen verslechtering van den toestand voor den arbeider, doch zij stelden eenvoudig geen prijs meer op een contract. Van andere zijde werd hiertegen aangevoerd, dat er toch een groote onzekerheid ontstond voor de arbei ders in zake arbeidsvoorwaarden en loonen. Ten slotte is dan besloten, dat beide partijen te dezer zake in bespreking zullen treden, zoodat nog het beste mag verwacht worden. Spreker geeft zijn bewondering te kennen voor de houding der Venlo- sche patroons. In Venlo zgn 80 pet. werkloos en nog houden zij zich prompt aan het op 1 Maart 1936 afgeloopen contract. Hij wekt daar om op, om nu er door bouwers van buiten in Venlo een hoog percentage gebouwd wordt van het beetje werk dat er is, toch vooral de bepaling na te komen van het loon der plaats van het werk te betalen. Houdt men zich daar niet aan, dan zal de kameraadschap in de bouwvakken dra verloren gaan met alle gevolgen van dien. Weest niet alleen arbeiders die georganiseerd zijD, maar weest or ganisatiemannen. Een groot verschil zooals spr. in den breede deed uit komen. En bedenk daarbij wat uw sociale positie zijn zou, zoo de bond niet bestond. (Luid applaus) De voorzitter Peeters dankt spr. voor zgn mooie uiteenzetting, wijst er op, dat ook de loonen in werk verschaffing en steunregeling op peil worden gehouden door het bestaan van den bond. Over de werking van art. 20 van het contract, zijn èu patroons èn arbeiders ten volle tevreden. Hierna bracht de voorzitter ter tafel het lOjarig bestaan van den bond, dat in 1937 feestelgk herdacht zal worden en werden voorloopige plannen besproken. Van de rondvraag maakten een 4-tal personen gebruik, die door den heer Windt werden beantwoordt. Met den gewonen groet sloot de voorzitter deze intressante verga dering. onder dank voor de prettige bespreking der diverse punten. Timmer' en Meubelwerk Tevens voorradig LIJKKISTEN. Hoenderstraat 9 Venray Vereeniging ,De H. Stede" Venray. Roomsche mannen en jongelingen neemt deel aan den Stille Omgang, welke dit jaar gehouden wordt in den n^cht van 14 op 15 Maart. Algemeene intententie: „Voor Rechtvaardigheid en Vrede onder de Volken". Het Bestuur. zijn als vorige jaren wederom verkrijgbaar aan scherp con- curreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groote Straat. Steeds in voorraad puntdraad, gegalvaniseerde en schansendraad. Kachelkunstmoeders, Inmaakglazen, Steriliseerketels, GOLFPLATEN in alle maten. Concurreerende prgzen. Smederij LEUNEN Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. 144 Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding g Pompen Reparatie Speciaal adres voor BQORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Steunt Je Francis- caansdie Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad 10 cent per maand. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10