Aspirin Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Invoering eener reisbelasting. Buitenland. Provinciaal Nieuws PEEL EN MAAS GRATIS Zaterdag 7"Maart 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 10 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 77s ct- Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" Niet de opbrengst is het doel, maar de bevordering van het binnenlandsche toe risme. Profiteert van de gelegen heid 1 Met de indiening van een wets ontwerp tot heffing van een reis belasting, is in eerste instantie de vraag opgelost, of er van zulke heffing reeds in het a.s. seizoen al dan niet iets zal komen. De mogelijkheid van een bevestigend antwoord op die vraag is zéér groot geworden. We willen ons in dit artikel thans niet bezighouden met het principe zelf der reisbelasting onbesproken wenschen we het dus te laten, of er voor ons land ook nadeelen aan een dergelijke heffing zijn verbonden, in het bij zonder of er repressailles van uit het buitenland zijn te vreezen. We gaan hier uit van de aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid, dat de reisbelasting er komt. Zal ze den trek van onze landgenooten naar „over de gren zen" remmen Remmen zal zij o.i. inderdaad, tegenhouden niet. Dat laatste achten we een gelukkige omstan digheid. Onze vrijheid moet zoo min mogelijk worden beknot. We hebben er rekening mee te hou den, dat sommige menschen inder daad op hun eigen land zijn uit gekeken, óf een visie hebben op de schoonheid van bepaalde streken in den vreemde, welke door geen Nederlandsch land schap kan worden gewekt. Er zijn tenslotte ook menschen, die om gezondheidsredenen een bui- tenlandsch vacantie-oord prefe- reeren. Zij allen kunnen vrij den weg van hun verlangen volgen na het plengen van een betrekkelijk gering offer op het altaar des eigen gemeenschaps. De reisbelasting is gelukkig niet zoodanig, dat ze een feitelijke vrijheidsbelemmering vormt, zoo als b.v. een voor de Duitschers geldende bepaling is, welke aan vacantiegangers, die over de gren zen willen, het medenemen van slechts 50 Mark toestaat. Een rem echter zal de thans voorgestelde reisbelasting wel degelijk blijken tezijn. Ze bedraagt 50 cent per dag voor de eerste 8 dagen, 75 cent per dag voor de volgende 4 dagen en daarna f 1 per dag. Zelfs voor een uitstapje van korten duur over de grens, zal per persoon een paar guldens moeten worden neergeteld. Dat doet een Nederlander niet graag. Men zou zich kunnen afvragen wat maken per saldo die paar kwartjes per dag uit op mijn overige uitgaven maar zóó redeneert „men" hier niet in ons land. Daar buiten onze gren zen mogen de bergen en de goed- koope prijzen voor logies en maaltijden lokken, voor velen onzer zal het alles-beslissend wezen, dat ze per dag een paar kwartjes extra moeten betalen „voor niets." We voorzien dan ook, dat de reisbelasting in het a.s. seizoen het binnenlandsche toerisme zeer zal bevorderen en het is te hopen, dat de exploitanten onzer seizoen zaken van de hun geboden ge legenheid een mild gebruik zullen maken. Laten ze eens overwegen, wat ze nog met hun prijzen kun nen „doen" om den landgenooten, die straks te gast komen, den indruk mee te geven, dat reizen in eigen land niet duur behoeft te zijn en dat heusch niet iedere buitenman een schapenscheerder is. Het wetsontwerp tot heffing van een reisbelasting heeft een t ij d e I ij k karakter, de wet vervalt weer op den len Mei 1938. Laten we zorgen, dat de Neder lander tegen dien tijd geleerd zal hebben om ook zonder zachte drang daartoe van de overheid, de aantrekkelijkheid van een vacantie in het eigen land te waardeeren. Zullen ook de zakenmenschen uit deze, onze eigen streek, straks profiteeren van het Nederlandsche toerisme De Nederlander is soms wat te bescheiden van aard. En te kortzichtig. Hij meent al te ge makkelijk, dat de eigen omgeving geen aantrekkelijks biedt, omdat hij zelf aan die omgeving zoo gewoon is en derhalve over haar schoonheid of aantrekkelijkheid heenkijkt. De vreemde vindt overal iets typisch en bijzonders, andere flora en fauna, andere ge woonten, verschil van huizenbouw en bijzondere luchten, verge zichten enz. En vooral hij vindt overal andere menschenkarakters en deze op zich zelf zijn vaak al in staat om korten tijd te boeien. We hebben ons vaak verbaasd over de „ontdekkingen", welke we in staat waren om in het eigen land telkens nog weer te doen, niettegenstaande we het in alle richtingen hebben doorkruist, maar nog vaker hadden we ge legenheid om te constateeren hoe andere landgenooten eenvoudig perplex stonden over hetgeen de natuur hun openbaarde op plaat sen, waar ze toevallig eens ver zeild raakten. Onze zin tot het voeren van reclame schiet te kort, zoo gauw die de verkondiging van het schoone en aantrekkelijke uit eigen omgeving betreft. Een Nederlander, die nooit de grenzen overschreden heeft, kan „meepraten" over de geneugten van de Belgische kustplaatsen, over de Engelsche krijtrotsen, de schoonheid van de Belgische Ar dennen, de grilligheid van de grotten van Hahn en Rochefort, over de hoogten van Harz en Eifel en over de zaligheden van een reisje langs den Rijn. Terwijl hij dat alles slechts kent van propa- ganda-boekjes en platen, mis schien ook 'n beetje van de bioscoop. Maar dezelfde Nederlander is misschien nog nooit op de fiets gesprongen om 20 K.M. verder een openbaring van schoonheid te beleven, waarvoor buitenlan ders 'n dag dag door de lucht zouden willen reizen, als ze het bestaan van zoo'n plek op aarde konden vermoeden. De Nederlan der nam de moeite van het fiets tochtje niet, omdatook hij onbekend is met hetgeen de natuur hem in zijn onmiddellijke nabij heid biedt. We zouden alle V.V.V.'s en plaatselijke belangenorganisaties willen raden om te ijveren, dat haar streek en gemeente haar deel zal bekomen van de te verwachten ontdekkingsreizen der Nederlan ders in het eigen land. Verzorg een doeltreffende reclame en organiseer de mogelijkheden van logies enz. Begin deze reclame goed, maar bescheiden. Schetter niet het heele land door, dat 't nergens mooier is dan in Negenhuizen, maar wek allereerst belangstelling voor eigen plaats en streek in de naaste om geving. Zorg, dat ge de menschen aan een „motief" helpt om uw contreien te benaderen. Organiseer eens 'n muziek- of sportfeest, niet op een met prikkeldraad afgesloten stukje weiland, maar op een openbaar plein in de kom der gemeente. Laat de vlaggen dan wapperen en kom uit de plooi. Vertel den vreemdelingen iets van geschiede nis en gebruiken door een optocht b.v. of een openluchtspel. Kortom bedenk wat voor de variatie en liefst iets origineels. Nogmaalsde opzet kan be scheiden zijn. Wek allereerst interesse voor plaats en streek in de omgeving. Lukt de opzet, dan zal die kring zich van jaar op jaar verwijden. Goede reclame werkt als 'n steenworp in een stillen vijver, de weerslag kringt voort tot verre diepten. Md. DE ALGEMEENE TOESTAND. Verrassende besluiten te Ge^ nève. Vredesonderhandelingen of... olie-sancties. Duce en Negus ten vrede geneigd Terwijl de publieke opinie en heel de wereldpers zich langzamerhand hadden gewend aan de gedachte, dat het afliep met de sanctie-politiek tegen Italië en de Engelsche regeer ing in geen geval meer een olie embargo zou aandurven, bleek Lord Eden, de Engelsche minister van buit. zaken, meer vastbesloten dan ooit, om de scherpste VolkenbondS' maatregelen tegen Italië uit te lok ken om Mussolini op de knieën te dwingen. Op voorstel van Eden heeft de sanctie-commissie te Genève besloten om beide oorlogvoerende partgen aan te manen, onverwijld de vijan delijkheden te staken en vredeson derhandelingen te beginnen: daarbij werd Italië tevens aangezegd, dat bij niet-voldoening aan dezen eisch het olie-embargo zal worden afge kondigd. Dat tot dit laatste niet onmiddel lijk werd besloten, dankt Italië nog aan de tusschenkomst van Flandin, den Franschen minister van buit. zaken. DE TELEGRAMTEKST. De tekst van het telegram aan de oorlogvoerende partijen werd als volgt geredigeerd: „De Commissie van Dertien richt op grond van de volmacht, haar door den Raad op 19 December j.l. gegeven, een dringend beroep tot beide oorlogvoerende partijen om oogenblikkelijk onderhandelingen te openen in het kader van den Vol kenbond en in den geest van het Pact, opdat de vijandelijkheden on verwijld worden gestaakt en de vrede difinitief zal worden hersteld." „De Commissie van Dertien zal op 10 Maart a.s. weer bijeenkomen teneinde kennis te nemen van de antwoorden der beide regeeringen.' Totdat a.s. Dinsdag de Commissie van Dertien weer bijeenkomt, wor den beide partijen, dus in.de, ge legenheid gesteld haar antwoord aan den Volkenbond te laten weten. STEMDE MUSSOLINI TOE Naar in Volkenbondskringen ver luidt, heeft Mussolini thans reeds officieus aan den Franschen minister van Buitenl. Zaken, Flandin, doen weten, dat hij in Genève tot onder handelen bereid is en dat het van den aard der voorstellen zal afhan gen, of deze voor Italië al dan niet aanneembaar zijn. Naar aanleiding van dit gerucht is de hoop te Genève weer ont waakt en men begint voor de eerste maal sedert het uitbreken van het conflict weer licht aan den horizon te zien. Voor overdreven optimisme wordt, evenwel, in afwachting van het defi nitieve antwoord van beide partijen, vooral in de kringen van het Vol- kenbonds-secretariaat voorloopig nog gewaarschuwd. EN DE NEGUS....? De correspondent van de „Daily Mail" te Genève meldde, dat Eden Maandag j.l. van den Abessinischen keizer een telegram heeft ontvangen, waarin deze verklaart, bereid te zjr, te spreken over vredesvoorwaarden, op de basis van den status quo, in dier voege, dat Italië de gebieden, die het op het oogenblik bezet heeft, behoudt. De Negus stelt echter als voor waarde, dat de koning van Engeland als bemiddelaar optreedt. Van dit bericht is tot nu toe nog geen bevestiging verkregen. De Abessinische gezant te Londen heeft ten stelligste ontkend, dat de Negus wil onderhandelen. Inderdaad valt het te betwijfelen, of de Negus zich reeds bij voorbaat tot gebiedsafstand bereid zou hebben verklaard, maar tenslotte behoeft men er zich niet ongerust over te maken, of men te Genève den Negus wel aan de conferentietafel zal kun nen krijgen, als Mussolini tot onder handelen bereid zou ziin. VAN HET OORLOGSTERREIN. De stand der krijgsverrichtingen is bepaald gunstig te achten voor het openen van vredesonderhandelingen. Stuk voor stuk heeft de Italiaan- sche legeraanvoerder Badoglio aan de legers der voornaamste Rassen een zware nederlaag toegebracht, zoodat elke veronderstelling, als zou Italië door den loop der gevechten tot vredelievende gevoelens gestemd zijn geworden een voor het Itali- aansche prestige ondragelijke gedach te onredelijk is te achten. Daarbij komt, dat het regenseizoen in Abessinië straks baar volledige vochtigheidsgraad zal hebben bereikt en verdere grootere krijgsoperaties belet. De Italianen riskeeren dus be trekkelijk weinig of niets, als ze voor het oogenblik tot een wapen stilstand zouden besluiten en het voeren van vredesonderhandelingen. OOK RAS IMROE'S LEGER VERNIETIGD De Itdliaansche troepen in Afrika zegevieren langs het geheele Noorde lijk front. Ras Moelegeta leed het eerst een nederlaag ten zuiden van Makale, daarna werden de Rassen Kassa en Seyoem verslagen in het Temblengebied en thans heet ook het 30.000 man tellende leger van Ras lm roe, het laatste Abessinische leger op het Noordelijk oorlogs- tooneel naar Havas meldt na een strijd van verscheiden dagen eveneens vernietigd. De Italiaansche overwinning wordt thans absoluut 'erf definitief geheeten. Terwijl de slag in het gebied van Abbi Addie nog gaande was, opende het tweede en vierde legercorps in het gebied van Sjire ten Westen van Aksoem den aanval. Terwijl het tweede legercorps oprukte in de richting van Koitza, ten Oosten van Afaga, ondanks den tegenstand van den vijand, rukte het vierde leger corps op in de richting van Addi Abo zonder tegenstand te ontmoeten Het leger van Ras Imroe in het Noorden werd bedreigd door het vierde legercorps en aangezien het in den strijd tegen het tweede leger corps van 29 Februari tot 2 Maart aanzienlijke verliezen had geleden; vluchtte het naar de Takkaze, ach tervolgd door artillerievuur en vlieg tuigen. STAKINGSGOLF IN DE VER. STATEN. KOUDE EN ELLENDE IN WOLKENKRABBERS. Het schijnt alsof een golf van stakingen over het gebied der Ver. Staten gaatzij strekt zich uit van de Atlantische kust tot aan de Pacific. Niet alleen de wereldstad aan de Hudson heeft te lijden van stakingen, die het zakelijk en huise lijk leven en het verkeer op ernstige wijze belemmeren, maar ook uit Boston, Akron, Los Angelos en El Paso komen berichten over groote en kleine stakingen. Te New York duurt de staking van liftjongens en verder huisperso neel nog onverminderd voort. Zooals men weet hebben 25.000 liftbedien den in naar raming duizend woon complexen het werk neergelegd; inmiddels hebben wel is waar 5000 personen zich aangemeld om voor de liften en de verwarmingsinstal laties in de wolkenkrabbers te zorgen, doch de stakers maken het dezen werkwi ligen allesbehalve gemakke lijk. Zij moeten onder sterke politie- escortes naar hun werkgelegenheid worden gebracht en kunnen daar natuurlijk lang niet allen arbeid verrichten, die noodig zou zijn om verlichting te brengen in den nood toestand, welke bij de heerschende felle kou ie in duizenden woningen heerscht. Burgemeester Laguardia heeft dan ook opnieuw een dringend beroep gedaan op de stakingsleiders de actie te beëindigen, omdat hierdoor leven en veiligheid van zeven millioen menschen in gevaar wordt gebracht. Dit is ook de reden, zoo verklaarde hij verder, waarom ik den uitzonde ringstoestand heb afgekondigdhet leven van de mannen, vrouwen en kinderen van New York moet tegen deze funeste staking worden be schermd. De burgemeester geeft in zijn be roep op de stakingsleiders een ont roerend overzicht der gevolgen van hun actie. De ziekenhuizen in New York hebben reeds vertwijfelde ver zoeken om spoedige hulp ontvangen van duizenden zieken, die in hoog gelegen woningen in wolkenkrabbers verstoken zijn van warmte, voedsel en geneesmiddelen, immers de cen trale verwarming werkt niet, de liften worden niet bediend en het neemt veel tijd in beslag, eer een trouw bediende de hooge verdiepin gen heeft bereikt. Vaak zijn de zieken en hulpbe hoevenden dan ook geheel van de buitenwereld afgesloten en de auto riteiten kunnen aan telefonische verzoeken om hulp lang niet altijd voldoen. In vele huizen, zoo heeft de bur gemeester verder medegedeeld, zitten de bewoners verkleumd van koude ih hun gskoude kamers. In verschillende wooncomplexen hebben de stakers de liftkabels doorgesneden. DE VRIJGEZELLENBELAS TING STEEDS HOOGER De vrijgezellen in Italië krijgen het steeds moeilijker Het Officieel Bureau voor Huwe- lijkspropaganda houdt zich onledig met de belastingen der jongelui elk jaar te verhoogen. Aanvankelijk hadden zij jaarlijks 150 Lire aan vrijgezellenbelasting te betalen. In 1929 werd de belasting plotseling met 25 pet. verhoogd; in 1929 ver hoogde men haar met... 50 pet., ter wijl de belastingen over 1935, ver geleken met 1928, 75 pet. hooger zijn. Men fluistert, dat de Duce nu voornemens is de belastingen in het komend jaar radicaal te verdub, beien. De maatregelen ten opzichte der vrijgezellen maken geen onderscheid ten aanzien des persoons. Zooals bekend, heeft Mussolini alle zijne beambten verplicht te trouwen. Zijn privé-secretaris, Commandantore zijn bij Aspi rin-tabletten steeds constant, want een 38-jarige fabricatie-erva- ring, een pijnlijk nauw keurig en regelmatig on derzoek door eersteklas deskundigen tijdens de fabricatie, waarborgen de steeds gelijkblijvende kwa liteit en werkzaamheid der Aspirin-tabletten. Het product van vertrouwen. Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. Chiavolini, is, als verstokt vrijgezel, den wensch van den Duce niet na gekomen. Mussolini heeft deze weige ring zoo kwalijk genomen, dat hij zijn trouwe medewerker onmiddellijk naar Lybië heeft gezonden. HET RUSSISCH LEGER. In 1935 gaf Rusland voor militaire doeleinden 8.2 milliard roebel uit. Thans is voorgesteld dit bedrag voor 1936 bgna te verdubbelen en de militaire uitgaven te brengen op 14.8 milliard. De totale begrooting be draagt bijna 80 millioen roebelmen ziet daaruit welk een groot deel der staatsuitgaven Rusland aan zijn ,rood leger" besteedt. Het Communisme is óók geen vrede. VENRAY, 7 Maart 1936. POST-, TELEGRAAF en TELEFOON Nieuwe telefoonaansluitingen Nr. 116. J. Voesten, Hofstraat 10a Nr. 807. Leon. Custers, Oirlo E 4 Gunhoek, landbouwer Nr. 17. Wanssum, Politietroepen Nieuwe doorverbindingen' in slui tingstijd Overloon Nr. 12. Burgemeester Maashees Nr. 18. J. Schrader, Gemeente-veldwachter. TARIEVEN ONGEADRESSEERDE DRUKWERKEN. Met ingang van 1 Maart 1936 zul len voor ongeadresseerde drukwerken de volgende tarieven gelden: Gewicht Locaal Interlocaal t.m. 10 gram 0.35 ct. 0.4 ct. boven 10 t.m 25 gr 0 4 ct. 0.5 ct. 25 50 gr 0.5 ct. 0.65 ct. 50 75 gr 0.75 ct. 0.9 ct. 75 100 gr 1 ct. 1.2 ct. RIJKSPOSTSPAARBANK 1-15 Febr. Venray. Aantal inlagen 178. Ingelegd bedrag f 12918.28 Terugbetaald bedrag f 26684.91 Aantal nieuw uitgegeven boekjes 6. Aantal terugbetalingen 67. Aantal afbetaalde boekjes 6. Ressort. (Tienray, Oostrum, Broek huizen vorst, Meerlo en Wanssum) Aantal inlagen 53. Ingelegd bedrag f 2446.54 Terugbetaald bedrag f 4340.75 Aantal nieuw uitgegeven boekjes 13. Aantal terugbetalingen 20. RIJKSPOSTSPAARBANK 16-29Febr Venray. Aantal inlagen 85. Ingelegd bedrag f 5892.91 Terugbetaald bedrag f 7793.70 Aantal nieuw uitgegeven boekjes 12 Aantal terugbetalingen 54. Aantal afbetaalde boekjes 3. Ressort. (Tienray, Oostrum, Broek- huizenvorst, Meerlo en Wanssum) Aantal in lagen 30. Ingelegd bedrag f '2482.36 Terugbetaald bedrag f 855.54 Aantal nieuw uitgegeven boekjes 1. Aantal terugbetalingen 13. Aantal afbetaalde boekjes 1. HOUT SPROKKELEN. Ondergeteekende brengt hierdoor ter kennis van belanghebbenden, dat er van 16 Maart tot en met 11 April 1936 hout gesprokkeld mag worden in de bosschen van de gemeente Venray in de nabijheid van den „Ballonzuil." Vergunningen moeten persoonlijk worden afgehaald op Vrijdag 13 en 20 Maart a.s. telkens tusschen 5 en 7 uur des namiddags. DE BOSCHWACHTER. Veldstraat 14. GOUDEN BRUILOFT. Op 4 Mei a.s. hoopt het echtpaar Joh. SwinkelsJacobs aan de Nachte gaal den dag te herdenken, dat ze voor 50 jaren in het huwelijksbootje stapten. Aan het gouden paar nog vele jaren. f\\ die zich met ingang van ^IJ, I April a.s. op abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nrs. ZANGERSAVOND. VOOR DE DEKENATEN HORST EN VENRAY. Maandag j.l. had in het Patronaats gebouw te Castenray een bijeen komst plaats van de zangers der kerkelijke zangkoren der Dekenaten Horst en Venray. Deze avond, waar ruim een 200-tal kerkzangers benevens vele geeste lijken uit naburige parochieën tegen woordig waren, was georganiseerd door het bestuur van den Korenbond Horst. De Voorzitter, de Weleerw. Heer Kessels uit Sevenum opende tegen half acht met den Chr. groet, uitte zijn vreugde over de groote opkomst en bracht bij zijn inleiding een woord van hulde en dank aan den Zeeree rw. Heer M. Strijkers, Pastoor te Venlo en den Weleerw. Heer J. Eggelen, thans wegens gezondheidsredenen tijdelijk in het klooster te Spaubeek, voorbeen leden van het Geestelijk Bestuur, wegens de groote verdien- ten, die zij ten opzichte van den ge- stadigen bloei van den Korenbond hebben verworven. Hij zette dan het doel van deze samenkomst uiteen, n.l. het be-oefenen van de Kerkelijke Volksliederen, opgenomen in den Canon, eenheidsbundel van kerkelijke volksliederen, om zoodoende eenheid te krijgen in geheel Katholiek zingend Nederland. Onder deskundige leiding van Pater Dr. Bruning, die vooraf tekst en melodie der liedjes verklaarde, wer den eenige liederen gezamenlijk be studeerd en uitgevoerd, een en ander liep vlot van stapel en men kon duidelijk hooren, dat hier een schare geschoolde zangers was tezamen ge komen, die na een enkele aanwgzing de juiste opvatting ten gehoore brachten. Aan het slot van den avond, bracht dan de Eerw. Voorzitter een woord van dank aan allen, maar in het bijzonder aan den Zeereerw. Pater Dr. Bruning voor diens deskundige leiding en aan den Zeereerw. Heer Pastoor van Castenray, die zoo bereidwillig was geweest, om de prachtige patronaatszaal ter beschik king te stellen en bovendien nog zoo uitstekend had doen zorgen voor verlichting en verwarming en het beschikbaar stellen van koude en warme dranken ten gerieve van de zangers. VOOR DE ZOOVEELSTE MAAL. De bekende internationale oplich ter Fr. Schmitz, die enkele weken geleden een zware straf kreeg we gens diefstal te Deurne, had zich Dinsdag weer eens te verantwoor den over een kraakje, dat hij inden vroegen morgen van 30 November 1935 te Venray had gepleegd. Bij den heer C. van Kemenadehad hij zich door uitsnijden van een ruit via de keuken, toegang tot de woning verschaft. De buit bestond uit een portemonnaie en een huissleutel; Dit laatste voorwerp nam verdachte vermoedelijk maar mee om nog eens op een anderen keer zijn bezoek te hernieuwen. Een paar dagen na dit bezoek aan Venray hield de gemeenteveld wachter van Helden van Vierlings beek verdachte aan. De gestolen voorwerpen had meneer nog bij zich. Verd. liet zich op de zitting ver ontschuldigen. Zijn aanwezigheid zou trouwens weinig ander licht op de zaak hebben doen schgnen, want verd. komt toch altijd alles ontken nen. In dit geval zou hg zeker ge zegd hebben, dat hij de spullen ge vonden had, of dat een ander ze

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1