.SERVICE Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De winkelier en handelsreiziger. Spoorweg- politiek. Provinciaal Nieuws %k. $eukm, D ame6-m4jceten- lailleui SPIRIN Buitenland. Zaterdag 29 Februari 1936 Zeven en vl|ftlgste Jaargang No 9 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een héérlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7lh ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" Dat het lot van den winkelier nauw samen hangt met dat van den reiziger behoeft wel geen betoog. Gaat het den eenen goed, dan gaat ook het pad van den reiziger over ïozen. Deze twee categoriën in het zakenleven hebben dan ook dezelfde belan gen en kankeren heden ten dage om het hardst over de malaise (het vervelende afgezaagde woord, doch hetwelk helaas nog steeds actueel is) en hebben beiden het meest te verstouwen over den slechten gang van zaken. Ook op het gebied der menta liteit hebben deze twee veel met elkaar gemeen. Zij behooren tot het meest opgewekte en bewege lijke deel der bevolking. Zij zijn door dik en dun optimistisch, hebben een breeden kijk op de wereld, verkeeren gaarne in het openbaar, laten als het kan lijden hun centen ook wel eens rollen, worden deswege door conservatief bekrompenen wel eens becritiseerd en houden een eeuwige wedloop met elkaar wie het gewiekst is. Want gewiekstheid in den goeden zin van het woord, is een hoofd factor bij beiden. Er ontwikkelde zich in den loop der jaren tusschen den winkelier en den betrouwbaren reiziger een meer vertrouwelijken omgang. Zij kennen elkanders lief en leed. En vooral wanneer de reiziger min of meer over een algemeene ontwikkeling beschikt, is hij dikwerf de vraagbaak, dus de vertrouwensman van zijn cliënt, Welke factoren de reiziger van zelfsprekend aanwendt om er beter van te worden... Een reiziger is de schakel tus schen producent en wederverkoo- per. De winkelier ziet zijn leveran cier belichaamd in den reiziger. De leverancier persoonlijk kent hij niet. Daarom heeft de „getapte" reiziger dit voor bij alle overige werknemers dat hij, wanneer hij eens noodgedwongen van patroon verwisselt, toch dikwerf zijn klanten, of een groot deel hiervan, behoudt. Meer dan ooit duiken er dan ook den laatsten tijd firma's op, die het zonder reizigers probeeren te stellen. Mét veel ophef wordt den winkelier kond gedaan dat zijn waren beduidend goedkooper zouden zijn wanneer met uit schakeling der reizigers, recht streeks zou worden gekocht. Het heilbrengend middel zou dat zijn: schriftelijke offerte en staten- zendingen. Ik juich het toe (rekening houdende met een corps naar ik meen 30.000 reizigers in het land) dat de ervaring heeft geleerd dat deze nieuwe poging door den winkelier „goedgunstig is gewezen van de hand." Het is bewezen, dat een per soonlijk woord meer uitwerkt dan een animeerend schrijven en dat de radde tong, overredings kracht, tactiek en psychologische kennis in den reiziger voor den patroon oneindig meer successen afwerpen dan verkoopbrieven. En maar goed ook! Alsof provisie bij een behoorlijken omzet een rol van beteekenis speelt Er zijn natuurlijk soorten van reizigers. Er zijn er die kost-wat- kost willen verkoopen. Die met geweld willen torceeren. Die nijdig worden wanneer ze geen succes hebben en, thuiskomende, ruzie maken met de vrouw 1 Dat zijn de slechte verkoopers voor wie de winkelier al gauw „niet thuis" geeft. De goede verkoopers zijn zij, die niet dadelijk met de deur in huis vallen. Die tactisch een aan loopje nemen alvorens een ver- koopsgesprek te beginnen. Die de zwakheden van hun afnemers kennen en zich hierop baseeren. Die ondanks alle vriendschap, de hoffelijkheid niet uit het oog verliezen. Die, ook wanneer zij geen direct succes hebben, éven vriendelijk vertrekken als zij bin nen kwamen en voor wie de winkel dan ook altijd wijd open staat. Er zijn ook soorten winkeliers. Er zijn er die geen vreemd reizigersgezicht kunnen zien. Die reizigers afschepen met„och mijnheer, ik doe ai zooveel jaren zaken met die firma. Waarom zal ik veranderen." Die onvriendelijk zijn tegenover „dat lastige goedje" Die reizigers bot kunnen af schepen en daardoor soms willens en wetens verstoken blijven van werkelijke voordeelen. Dit is h;t slechte soort, hetwelk zich soms jaren lang liet bedotten door hun „vaste leveranciers" die grovelijk misbruik maakten van hun „geheid er in zitten." Ais ik winkelier was dan liet ik zoo vaak ik hiertoe den tijd had, iedere reiziger in voor mij geschikte artikelen, uitpakken. Al wist ik vooruit dat ik niets zou koopen toch zou ik op de hoogte willen zijn van de (juist in dezen tijd zoo aanschommelingenonder hevig zijnde) prijzen en kwalitei ten. Zelfs op gevaar af dat menig reiziger bij gemis aan resultaten de wenkbrauwen zou fronsen. Welke laatsten dan tevens geen blijvertjes in het vak zouden blijken te zijn. Ge'dt ditzelfde dan niet voor den verbruiker ten opzichte van den winkelier? 't Zou wat moois zijn wanneer de winkelier na vergeefs te hebben uitgepakt voor zijn cliënt, zich zou wreken met onhoffelijkheden. Hij zou spoedig zijn zaak zien verloopen. Ik weet wel dat menig winkelier mij zal toewerpen, dat het publiek tegen woordig het onmogelijke eischt. Alles tot zijn dienst, maaleven we in de crisis of niet I Dit zijn nu eenmaal de onaangenaamheden welke dit tijdsbestek aankleven. En toch... vriendelijk en hoffelijk tot in het oneindige! Zij,, die daarin volharden en hun personeel opdrachten in dezen geest ver strekken, zullen winnen. Ook dit hebben winkeliers en reizigers gemeen altijd een glim lach, steeds voorkomend, door dik en dun hun evenwicht be warend. Ondanks teleurstellingen zal de populairiteit, dus de omzet, er bij winnen. Zij die hun beroep uit een sportief oogpunt bekijken en wier oogmerk niet in de eerste plaats w i n s t is, zullen aanstonds wanneer weer gunstiger tijden aanbreken (en wie hieraan twijfelt is ook geen blijvertje) kunnen roepen: zie zoo, hier ben ik! Ónder reizigers treft men vaak opscheppers. Maar dit valt mis schien op omdat dit soort werk nemers in het openbare leven verkeeren en dus het meest op de vingers gekeken worden. Het is dus best mogelijk dat er ook in andere werkkringen (kantoor bedienden b.v....) „opgeschept" wordt. Het meest typeerend voor rei zigers is de volgende mop. No. 1 tegen No. 2Zoo Piet, reis je weer No. 2 Ja, eindelijk heb ik ge lukkig weer een goede baan. No. 1 Wat verkoop je dan No. 2Muziekinstrumenten. No. 1 Zoo, zoo. En verkoop je er nog al wat in No. 2Ik heb er juist 1000 verkocht. No. 1 Wat verkocht. Piano's No. 2 Neen... gramöfoonnaal- den Een goed reiziger is ook goed lachs en weet onder de critiekste momenten zijn goed humeur te bewaren. De patroon van een dezer heeren vroeg eens wat toch de reden kon zijn van zijn slech ten verkoop. Wel, antwoordde de reiziger vroeger zeiden de klanten „houdt je maar goed maar tegenwoor dig hoor je met anders dan „houdt je goed maar I" En is een goed humeur niet ten slotte h e t middel tegen alle kwalen Het is de vrij algemeene over tuiging, dat de bureaucratie der Ned. Spoorwegen óf nalatig óf achterlijk is geweest met het nemen van nieuwe maatregelen, om het reizigersvervoer te stimu- leeren. Neem eerst eens de vacantie- kaarten. Van het begin der weder invoering der vacantiekaarten af zijn de prijzen te hoog geweest. Aan een vacantiekaart heb je niets, tenzij je een grooten afstand moet afleggen en waarom moet het voordeel en de stimulans van de vacantiekaarten nu worden be perkt tot hen, die een grooten afstand moeten afleggen Het is een halve maatregel. Neem het buurtverkeer. Zoo lang het bestaat was het beperkt tot bepaalde trajecten of lijn gedeelten; op het andere gedeelte van het net gold het niet. Pas sinds betrekkelijk korten tijd heeft men het buurtverkeer over het geheele net ingevoerd toen het busvervoer den Spoorwegen al enorme verliezen aan reizigers- vervoer had berokkendWaarom toen pas? Waarom al niet veel eerder Een stimulans voor het verkeer was toch altijd een goede maatregel Maar nu hebben veel menschen heelemaal geen geld meer om te reizenDe maatregel kwam te laat, als mosterd na den maaltijd. Nu is er voor dezen zomer weer iets nieuws bedacht. De zomerdagretours van het vorig jaar hebben niet het verwachte resultaat gebrachtze zullen dit jaar niet meer worden uitgegeven, in de plaats daarvan komt iets anders. Op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag der week let wel: allemaal dagen dat iedereen moet werken, be halve in zijn vacantietijd kun je bijzondere vacantiekaarten krijgen, resp. f 7.50, f 5.75 en f 4.voor eerste, tweede en derde klas. Op die kaart kun je dan den zelfden dag of den volgenden dag een bijzondere vacantiekaart terugkrijgen tegen den halven prijs, zoodat heen- en terugreis bijeen 150 pet. der genoemde prijzen kosten. De bureaucratie zou de bureau cratie niet zijn, als er aan zulk een concessie niet eenige beper kende bepalingen waren verbon den: je mag niet onderweg in stappen, je mag de reis niet afbreken en je mag ze ook niet onderweg... beëindigen Zou je een station eerder wil len uitstappen, dan zal de con ducteur je moeten sommeeren te blijven zitten tot het station dat je hebt opgegeven. Wat voor nut zulke onprac- tische, bureaucratische, den rei ziger onnoodig bindende bepalin gen hebben, begrijpt geen practisch mensch; maar dat daar gelaten. Ziet u wel, dat men weer met zorg vermijdt, die vacantiekaarten af te geven op de dagen waarop ze het meeste nut zouden doen, op Zaterdag en Zondag Dat zou voor de hand liggen, maar dat doet men natuurlijk weer niet Evenmin als men het Duitsche voorbeeld durft volgen, om Zon dagsretours uit te geven, die van Zaterdagochtend tot Maandag ochtend geldig zijn, tegen een speciaal, laag tarief! Alles wat voor de hand ligt, wat het publiek het meest van nut zou kunnen zijn, dat wordt van te voren uitgeschakeld. Natuurlijk zouden de menschen, die nu ook al op Zaterdag en Zondag reizen, dan minder be talen, maar hoeveel menschen zouden dan wél reizen die er nu niet aan denken Of... is daar nu geen geld genoeg meer voor onder de menschen Dan rest slechts de conclusie, dat de spoorwegbureaucratie weer den tijd heeft laten voorbijgaan en dat het nu te laat is in beide gevallen heeft ze ge faald. Italianen, die Abessinië enorme ver liezen hebben gekost, weer een be trekkelijke stilstand ingetreden in de krijgsverrichtingen. Wanneer wij intusschen de laatste groote gevechten eens overwegen, dan begrijpen we niet goed, hoe de Abessiniërs zich telkens kunnen laten verleiden tot bet slag leveren op groote schaal met de Italianen, omdat dan toch van te voren vaststaat, dat zij het onderspit moeten delven. Tegen de moderne technische outilleering van 't Italiaansche leger, staan de Abessiniërs al beschikken zij dan ook over mitrailleurs en meer moderne geweren, dan ze aanvankelijk hadden, bijna volslagen machteloos. Daar kunnen zij onmogelijk tegen op en in zoo'n modernen veldslag worden zg, ondanks hun eerbied af dwingende dapperheid, eenvoudig ver nietigd. Vandaar dan ook, dat de Europeesche militaire raadgevers telkens opnieuw adviseerden aan de Abessinische legercommandanten, zich niet te wagen aan een grooten slag, maar aan een guerilla-oorlog de voorkeur te geven, omdat alleen op die wijze de Abessiniërs hun volle kracht kunnen ontplooien. Zoolang de Abessiniërs zich tot deze tactiek beperkten, waren zij aan de winnende hand en berokkenden zij de Italianen groote nadeelen. Maar het schijnt, dat nu en dan de bevelhebbers hun voortvarende troepen niet in de hand hebben en dat zg vooral, wanneer de Italianen verder binnentrekken, hun troepen er niet van weerhouden kunnen, de Italianen in open veld aan te vallen. De Abessiniërs, die zich nog altijd geen betrouwbaar beeld kunnen vor men van de moderne legertechniek, droomen nog altijd van den slag bij Adoea toen zij het Italiaansche leger ook versloegen en het land uitdreven. Dat willen zij nu telkens opnieuw. Zij meenen ook nu nog het Italiaan sche leger een dergelijke nederlaag te kunnen toebrengen en op die wijze het land uit te drijven. Na de ervaringen in de Ogaden en het Tigre-gebied mag nu verwacht worden, dat de Abessiniërs leergeld genoeg betaald hebben en nu zullen afzien van hun droom om de Italianen weer uit het land te verdrgven. Als de Italianen Abessinië zullen verlaten, dan zal dit niet gebeuren door een vernietigende nederlaag, maar dan zal dit alleen het gevolg zijn, dat de oorlog door de uitput tingstactiek der Abessiniërs zoo lang duurt, dat hij financieel en econo misch voor de Italianen niet langer te voeren is en deze, na zich ge ruïneerd te hebben, het land moeten verlaten en hun koloniaal avontuur moeten opgeven. Dat ware wellicht nog de beste oplossing, beter althans dan dat de mogendheden uit eigenbelang aan Italië concessies doen, wat zou neer komen op het verstrekken van een premie aan den aanvaller, zooals het voorstel Laval-Hoare door den Negus terecht werd bestempeld. CHAMBERLAIN WAARSCHUWT. De Engelsche minister Chamber lain heeft in een rede over den internationalen toestand gezegd, dat deze vol dreiging is van alle kanten. Verder zeide hij o.m. Er heerscht weer vrees en achter docht en angst in de internationale betrekkingen. Zien we niet, dat zelfs de meest vreedzame volken ter wereld, Zwit serland en Nederland, twee gansch neutrale landen, zich wapenen FRANKRIJK EN RUSLAND. In Japansche kringen verwacht men, dat de ratificatie van het FranschRussisch pact een princi- pieele wgziging zal brengen in den politieken toestand van Europa en een Duitsch-Italiaansche toenadering zal bespoedigen. ITALIË'S LUCHTVAART. Italië zou zijn luchtvloot aanzien lijk uitbreiden en nog dit jaar zouden 1500 toestellen afgeleverd worden. Kleeding onderhouden beteekent kleeding behouden. JOH. JEUKEN onderhoudt Uw kleeding gratis. Elk costuum door mij geleverd, wordt viermaal gratis op geperst en ontvlekt Een cliënt schreef mij Ook over de manier waarop U de ser vice onderhoudt (gratis persen, ontvlekken enz.) heb ik niets dan lof. Maak het U ook zoo gemakkelijk en vraag nog heden de prachtige collectie ter inzage. staat U bij met raad en daad LANGSTRAAT la (Het huis met de trapjes) TELEFOON 162 Official Ford-Dealer: L. J. VAN HAREN, VENRAY. gaat het niet langer! Verkouden, hoesten, tranende ogen. lier neemt men: t 'ujL ttrvO- vudy/ oduct van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbuisjes van 20 tabt. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ct». ABESSYNIE—ITALIË. Op 't oogenblik schijnen erin den oorlog in Abessynië geen groote militaire dingen te. gebeuren. Er is na de groote slagen der VENRAY, 29 Febr. 1936 H. PRIESTERWIJDINGEN. Op Zaterdag 28 Maart a.s. hoopt onze dorpsgenoot, de eerw. heer Edmond Beel, in de kerk van het groot-Seminarie te Roermond de H. Priesterwijding te ontvangen. Zgn Eerw. zal op Paaschdag 12 April om 10 uur in de parochiekerk alhier zijn Eerste Plechtige H. Mis opdragen. Onze oud-dorpsgenoot de Eerw. Fr. Conradinus Aerts O.F.M., hoopt op Zondag 22 Maart a.s. in het Minderbroedersklooster te Weert de H. Priesterwijding te ontvangen. Zijn Eerw. zal op Paaschdag 12 April in de Geloftekerk van den H Antonius van Padua te Blerick zijn Eerste Plechtige H. Mis opdragen. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de op 22 Februari j.l. vastge- stelde lijst van kiezers voor de I Tweede Kamer der Staten-Generaal, j voor de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad, vanaf heden totvergadering. en met den 16en Maart a.s. op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift en stemdistrictsgewijze in uittreksel verkrijgbaar is gesteld. Tot en met den 9en Maart is een ieder bevoegd by het Gemeente bestuur verbetering van de doordat Bestuur vastgestelde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voorkomt, niet behoorlijk voorkomt of al dan niet voor eenige verkiezing aangewezen is als bevoegd om bg volmacht te stemmen. Venray, 24 Februari 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. MARKTBERICHT. Maandag waren in totaal aange voerd 179 stuks vee, n.l. Dragend vee 19, vet vee 10, gust vee 15, biggen 132 stuks. Handel matig. Prijzendragend vee f 140.tot f 180.vet vee 20 tot 24gust vee f 80.— tot f 120.—Biggen f 10.— tot f 13.— De markt was weer zeer drukbe zocht. De Vereeniging tot Dieren- bescherming afd. Venray houdt op Maandag 9 Maart a.s. nam. 8 uur in hotel De Zwaan alhier hare Jaar LUXOR-THEATER. Heden Zaterdag en morgen Zondag weet het Luxor-Theater zijn bezoe kers wederom te boeien, daar het programma in velerlei opzichten ge slaagde films zijn. Liefde in Uniform" is een der hoofdfilms waar een buitengewone aantrekkingskracht van uitgaat, die de groote massa der bioscoopbezoe kers zal trekken. John Boles en Loretta Joung acteurs bij uitnemendheid, zijn de spits waarom alles draait. Met welk een innerlgke strijd heeft zij te kampen tusschen de liefde met haar verloofde en de kunde als verpleegster om het leed hare mede- menschen te verzachten. Naar wie zou haar besluit ten gunste keeren Deze film moet met haar span ningen en emoties ten volle op U inwerken. Ware U de inhoud van te voren bekend dan had deze in span ning en intresse zeer veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Daarom dan ook laten wij U de spanning tot het einde behouden. Als tweede hoofdfilm geeft men een mooie komische film „De Vrije avond van El Brendel", een film die de stemming er wel in zal houden. Het is een aardige vlotte rolprent, die menige lach zal verwekken. Er ontwikkelen zich zeer grappige situaties en deze volkomen uit te buiten is aan den populairen El Brendel wel toevertrouwd.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1