DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Geef Uw hoestend kind AKKER'S ABDIJSIROOP Centra fe Verwarming Naaimachines FOTOGRAFIE Tirma Manders Cd Stevens Ant> Milieu, Paterstr. 13 1'. Hendrix, Patersstraat Ons weekpraatje. Binnenland. Verwaarloozen van zoo'n hoest kan voor Uw kind onberekenbare gevolgen hebben. Als Ge het dadelijk Abdijsiroop geeft, zult Ge morgen reeds een verbetering kunnen waarnemen! Voor de teere slijmvliezen van de kinderen is Akkers Abdijsiroop als vanouds het beste en beproefde middel. Abdijsiroop is een natuurlijk kruiden-middel, schaadt niet, lost het vastzittende slijm op, verdrijft de hoest, versterkt de ademhalings-organen en geneest! Advertentiën Foto-artikelen Inlijsten Portretten en Schilderijen. Wasch machines Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Electriciteit HET BESTE voor weinig geld RIJWIELEN W' Zaterdag 15 Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No I HET MEEST HUMANE OOR LOGSWAPEN GIFGAS!!! - WORDT DE MENSCHHEID KRANKZINNIG 't Is merkwaardig, hoe snel de wereld alsmaar „vooruitgaande", zich ontwikkelende in wetenschap, kunst, techniek enz. haar eigen einde benadert. Het is, of we ons reeds hebben leeren verzoenen met de gedachte, dat we straks allemaal uitgeroeid zullen worden, t.w. dat de een den ander, het eene volk het andere zal uitmoorden. We zoeken nog slechts naar de middelen om... den dood een zachte dood te laten zijn We huiveren allemaal van wat de Italianen thans nog in Abessinië on dernemen met hun bommen uit vlieg machines, die methode is ouder- wetsch en barbaarsch. De gedachte aan uiteen gescheurde menschen, die misschien nog liggen te kermen en te schreeuwen en den grond met hun bloed besmeuren, die gedachte is gruwzaam en doet onze gevoelens van „beschaving" geweld aan. Dat men elkaar vernietigd, we hebben die noodzaak met berusting leeren aanvaarden. Maar het behoort een beetje onopvallend, een weinig discreet te worden gedaan. Gifgaszoo raadde de Engelsche generaal-majoor Thuillier dezer da gen in een rede, gehouden voor het Engelsche militaire instituut. Gifgas Een „humaan" oorlogswa pen, zoo leerde hij. Wie gifgassen en andere chemische middelen in den oorlog wil uitbannen, verklaarde hij, wordt „geïnspireerd door een valsche gevoeligheid, die geen rekening houdt met de feiten en de werkelijke eischen van menschelijkheid." O zoo Vergaste menschen hoor je niet schreeuwen en je ziet ze niet bloeden. Gas brengt 'n „zachte" dood. En daarom is gas „humaan". Dierenbeschermers hebben altijd gehuiverd van de gedachte, dat som mige menschen zich van een teveel aan pasgeboren- of andere poesjes plachten te ontdoen door de katten in een zak te stoppen, dezen met een steen te verzwaren en dan bij juf frouw Onderwater te deponeeeren. Die methode schgnt om welke reden dan ook huiveringwekkend op sommige naturen te werken. Ook ten behoeve van de katten wereld werd toen het idee „Gas" ge wekt. Er werden ijzeren stoppen ver vaardigd en onder deze werd het teveel aan poezen en honden aan een zachten dood geholpen; ze wer den gegast. Er werd een mooie naam voor het apparaat geprakkizeerd asphyxiatietoestel en raison van een gulden of zoo iets, kon men middels de gasklok van z'n uiterste liefde voor „huisgenooten op vier pooten" getuigen. Enkelen twijfelden, of de methode wel zoo „zacht" was, als deskundigen voorgaven en besloten om het proces eens af te kijken. Van zoo'n proef neming ergens in het Zuiden van ons land, zijn we eens getuige ge weest. In de zwarte ijzeren klok was een kijkraampje gemaakt. Ik heb daardoorheen 'n poes tien volle minuten in den vreeselijksten dood strijd gezieneerst wild en woest ronddarrend, dan springend en klau wend tegen den wand, eindelijk rond tollend, waggelend, vallend, gapend, met schuim op den bek. Een militaire paardenarts, bekend dierenbeschermer, kwam op grond van dergelijke proefnemingen tot de conclusie, dat de „zachtste" dood toch nog maar de verdrinkingsdood was. Zeker, we gaan vooruit in be schaving. Tegenwoordig beschikken we over veel giftiger gassen en dus zal het proces van het dooden wel verhaast kunnen worden. Maar „volmaakt" is het gifgas waarschijnlijk nog niet. Ondanks de wereld weet, waaraan ze toe is in een nieuwen grooten oorlog, gaat ze vóórt met haar be wapening op te voeren en in alle landen vind je tegenwoordig jonge mannen, die zich fier op de borst kloppen en zich „flink" heeten en „nationaal" omdat ze durven op komen voor den eisch van verhooging der oorlogstoerustingen. Inderdaad, ook kleine volken krijgen in de toekomst weer kans om het op te nemen tegen grootere, we be hoeven ons niet minderwaardig meer te voelen. We „gassen" een land met hetzelfde gemak, waarmee we ook huizen van wandluizen reinigen. De verbuiging van het werkwoord „gassen" is heel eenvoudig. Ik gas gij gast wij gassen we zijn gegast Op humane wijze. Zonder ge schreeuw. Zonder rommel temaken. Een paar honderd doktoren, psy chiaters hebben onlangs ineen betoog, gericht tot den Volkenbond, gewaar schuwd tegen het groeien van een waanzinnige oorlogspsychose bij de volkeren door het voortdurend prik kelen van de gedachte aan de z.g. noodzaak van het opvoeren der bewapening. Deze psychiaters krijgen inderdaad gelijk. De feiten wijzen het uit, dat de wereld aan het gek-worden is. ONZE BRAVE VOOROUDERS. Het is altijd een aandoenlijk iets, als menschen voor de eer opkomen van hun voorouders en te aandoen lijker wordt deze gelegenheid, naar mate de voorouders tot een verder verleden behoorden. De vertooning van een Fransche film, spelende in den tijd van den tachtigjarigen oor log en het leven onzer, of liever der Vlamingen voorpapa's eD -mama's uitbeeldende, heeft de schoonste instincten van trouw en liefde in een aantal Nederlandsche mannenborsten doen ontwaken. Omdat ze meenen, dat die goeie, oude Vlamingen van weleer, slechter worden voorgesteld in de film dan ze waren, protesteeren sommigen mijner landgenooten met diepe verontwaardiging en... stink bommen. Het is waarlijk een origineele gedachte om stank met stank te verdrijven. Intusschen is het voorde eer van het huidige, dus nog levende geslacht te verhopen, dat dit soort protestacties zich niet te zeer uit breidt, anders worden de bijluchtjes op den duur té benauwend. Het is immers niet alleen aan de stink bommen, dat er een luchtje zit. Zoo'n luchtje kan ook aan zekere bedoelingen vastzitten en hoe lief men z'n voorouders van eeuwen her ook moge hebben vergeten we toch vooral niet, dat ook hun leven niet geheel en al zonder luchten en brjluchten zal zijn geweest. Eén van de redenen, waarom de oude Geuzen in sommige opzichten veler sympathie op het oogenblik nóg bezitten, is het feit, dat de meesten hunner dappere vrijbuiters waren. Dat de Hollandsche meisjes, toen hun papa's tegen de Spanjaarden vochten, daarom alleen een jongen Spanjool niet haatten, bewijzen de talrijke knappe, donkere snuitjes van vele Zeeuwsche kindertjes. Laten we de dingen toch nemen, zooals ze zijn en zooals ze vroeger waren! Iets anders is we hebben de film niet zelf gezien dat de Kermesse Herolque van een bepaald onzedelijke strekking wordtgeheeten. Daartegen richt zich b.v. een adres van het Vlaamsche Davidsfonds. Aan een beslist onzedelijke film cultuur hebben we niets. Maar het de taak der overheid om deze, desnoods op aandrang van de publieke opinie, te weren. Met stinkbommen evenwel bereiken we niets; behalve dan dat we onze eigen eer er mee te grabbelen gooien. EEN POLITIEK WATER EN VUURZAAKJE. Het schijnt, dat de stinkbommen- actie uitgaat van de Dinaso's, die een groot-Nederlandsche, dus een Vlaamsch-Nederlandsche, fascistische oriënteering hebben. We geven deze omscnrijving onder eenig voorbehoud, want zelfs een krantenmensch kan de nieuwe „bewegingen" alle niet meer bijhouden, welke zich stuk voor stuk ten doel hebben gesteld om aan de verdeeldheid van ons volk in partijen een einde te maken en des- halve een verdeeldheid in bewegingen doorvoeren. Naast de Dinaso's immers en naast Mussert, die de grootste beweging heeft, zijn we fascistische groepeeringen rijk van Zwarte Fron- ters onder mijnheer Adolf Meyer, van N.N.S.P.-ers onder majoor Kruyt enz. Van de week kregen we De Uit weg toegestuurd, hetwelk nr. 1 van den eersten jaargang der liberaal- socialistische beweging bleek te zyn, onder redactie van den heer C. Ver- wey, een ons onbekende persoonlijk heid uit Santpoort, die vermoedelijk ook wel de Leider van deze aller nieuwste beweging zal zijn. We hebben niet den moed gevonden om den inhoud te bestudeeren, daar we vermoeden, dat de Uitweg al weer spoorloos zal zijn, vóór nummer 2 van het maandblad gelegenheid krijgt om te verschijnen. Intusschen, wie vertrouwen heeft in de combinatie „liberaal" (water) met socialistisch (vuur), weet thans, tot wien hij zich in het belang van het Nederlandsche volk heeft te wenden. HET WEERFONDS. Merkwaardig, met welk een rust deze week in de Tweede Kamer het ontwerp tot instelling van een Weer- fonds, een ontwerp waarmee meer dan 53 millioen aan kapitaal is ge moeid, kon worden behandeld. Dat zegt ons toch wel iets omtrent de verandering der geesten. Een paar jaren geleden zou men nog schande hebben geroepen, aan alle kanten, als men het hadde gewaagd om een oorlogsbegrooting te verhoogen, ter wijl het volk... enz. Het is bekend, welke teedere snaren van het volkssentiment op deze wijze kunnen worden betokkeld. Voor de S.D.A.P. is het nog wat moeilijk om de groote ommezwaai te vertoonen, maar ze voert op het oogenblik nog slechts technische bezwaren aan cm haar stem tégen, te motiveeren. Juist democraten Van allerlei slag zijn op het moment voor verhooging der weerbaarheid geporteerd, omdat in onze dagen niets zoo wordt be dreigd als de persoonlijke vrijheid der menscnen en tenslotte ook de vrijheid der volkeren. Eveneens een opmerkelijk verschijnsel is de groote vrijmoedigheid, waarmee verschillen de sprekers in de Tweede Kamer de zijde noemden of aanduidden, van waar het grootste gevaar voor ons volk wordt geducht. Tempora mutan- tur... GEEN REISBELASTING. Afwisselend een beetje vorst en éen beetje dooi, het vormt juist niet de geschikte stemming om over zomeruitstapjes te prakkezeeren. Toch zullen velen met belang stelling hebben vernomen, dat de regeering zich voor zooveel prac- tische moeilijkheden geplaatst acht, dat ze de gedachte aan de invoering van een reisbelasting, voor den a.s. zomer althans heeft laten varen. MEERDAAGSCHE RETOUR- KAARTEN. Daar de eendaagsche retourbiljet ten voordeel voor de Nederlandsche Spoorwegen hebben opgeleverd heb ben opgeleverd, hebben enkele leden van de Eerste Kamer gepleit voor het geven van uitbreiding aan het verstrekken van goedkoope biljetten door de invoering van weekend-bil jetten. Wij zouden dit pleit willen onder- streepen. De invoering van goed koope weekend-biljetten, die hoogs tens drie dagen Zaterdag, Zondag en Maandaggeldend zjjn, zou ook o.i. velen er toe brengen om meer van de spoorwegen gebruik te maken. Tenslotte moeten wij allen toch in onze belastingen mee opdraaien voor de enorme spoorwegtekorten. Laat men ons dan tenminste meer kans geven, om er ook van te profi- teeren IJSPRET De laat ingevallen en niet heftige vorst heeft tenslotte nog gemaakt, dat men naar hartelust kan schaat senrijden. Dit brengt voor de bedrij ven, die geheel of gedeeltelijk op de ijspret zijn ingesteld, leven in de brouwerij. Schaatsen werden gekocht baanvegers kunnen aan den slag, café's in de buurt der ijsbanen, zien hun localiteiten gevuld met enthou siaste rijders, terwijl de kleine nerinkjes op de banen zelf geld in het laadje brengen. In ons werelddeel, waar de alge- meene bedrijvigheid zoo sterk is in gesteld op seizoens-invloeden, is kou en ijspret in den winter iets noodzakelijks Men verstookt meer... in de haast completeert men zijn winteruitrus- ting en zoo kunnen wij doorgaan. In Friesland bereidt men reeds de traditioneele schaatswedstrijden voor. TOURINGCAR-MISERE. De pogingen om het verkeer te co-ordineeren hebben geleid tot het nemen van maatregelen tegen de touringcars, die geregelde diensten onderhouden op de hoofdsteden in concurrentie met de spoorwegen en nu de ontduikingen op dit terrein zulke reusachtige vormen hebben aangenomen, is besloten, dat elke touringcar vergunning moet hebben, dus concessie van Gedeputeerde Sta ten in elke provincie. Daaronder vallen dus ook de on dernemingen, die de bloembollen- toeren maken, die trekken naar de Betuwe, wanneer de fruitboomen in bloei staan etc. Menigmaal worden verschillende provinciën bezocht, waaruit volgt, dat men voor al die provinciën ook concessies moet zien te verkrijgen. Dit vergt langen tijd en men vreest, dat hierdoor stagnatie zal intreden, nu het nog zoo kort dag is of de lente-geneugten staan voor de deur. Vele ondernemingen op dit gebied geven van te voren belangrijke be dragen voor reclame uit, zelfs in Amerika, waar men de touristen warm tracht te maken voor de tul penvelden. Het is te betreuren, dat de Re geering tot zulke maatregelen ver plicht is en wanneer men nog in het midden wil !aten, of deze niet kunnen worden gemist, dan nog moet worden opgemerkt, dat men er zoo laat mee begonnen is. Wellicht zullen billijke overgangs bepalingen worden gemaakt voor bona-fide ondernemers. DE ZUIVEL. Nu het blikvleesch staag vermin dert en een nieuwe afslachting niet zal plaats vinden, is het probleem accuut geworden, wat er uit sociaal oogpunt gedaan moet worden om de minder bedeelde klassen onzer maat schappij aan goedkoop vet te hel pen. Het blikvleesch is weliswaar niet gekomen als sociale maatregel, doch slechts uit economische overwegin gen om onzen veestapel te saneeren, hetgeen echter niet wegneemt, dat men aan dit blikvleesch is gewend geraakt. De Neutrale Bond van Personeel in de voedingsbedrijven heeft zich nu tot den Minister van Landbouw gewend met het verzoek t.z.t. in de plaats van blikvleesch goedkoope melk- en zuivelproducten beschikbaar te stellen. Aan melk moet de voor keur worden gegeven boven vleesch wat voedingswaarde betreft, zegt deze bond. Men zou 2 liter melk per koe willen bestemmen voor de on dersteunden, waardoor meerdere stabiliteit in de melkprijzen zou worden verkregen, terwijl met de melkverstrekking tevens een volks belang wordt gediend. Het denkbeeld is o.i. van voldoen de waarde om nader te worden on derzocht. Er is op dit gebied nog heel wat te doen en ook ten opzichte van het Nederlandsche vleeschverbruik, daar dit per hoofd der bevolking niet hoog mag worden genoemd. Verlaagde prijzen: Per ilacon f. 0.75 I. 1.25 f. 2en f. 3.50 Vergrootingen en Olieverf-Portretten. Alle systemen Plannen en begrootingen LANGSTRAAT VENRAY Bezoekt ons Atelier 1 Overal aan huis la onthield Z .ndr>r prijaverhoogi iig HET ADRES voor een goede Waschmachine is en blijft toch: Stationsweg Venray Tel. Wij hebben verschillende soorten voorradig, de nieuwste modellen reeds vanaf f 25.waaraan de beste houtsoort verwerkt is. J Laat uw handwaschmachine om- I bouwen voor elect, drijfkracht, tegen uiterste prijzen. Verder steeds voorradig alle soorten Ton- en Kuipwerk, Aardappelkisten. Eerste klas Reparatiewerkplaats voor tonnen, kuipen en wasch- machines. Voor prima degelijk werk wordt ingestaan. Beleefd aanbevelend. Kruisstraat 1 naast Hotel Gitzels. Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C. B. rondspoei Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Geschikt zoowel voor het zwaarste werk als voor borduren en stoppen REPAREEREN van alle machines, zoowel voor industrie- als huishoudelijke doeleinden. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75|arige ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle merken voorradig. Prima soorten NAALDEN lAZELLE en IRGERS j3ui ictrische Rijwiellantaarns, i Stuurtasschen, Jasbesct Banden en alle Onderdeelen. Electrische Rijwiellantaarns, Zaklantaarns, Pertrix Batterijen, Stuurtasschen, Jasbeschermers, Spatlappen enz.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9