Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten. Tenslotte zei hij eindelek: Ich mot elke nach nor Kulle drave; de maar riejd mich. De knecht lachte hem vierkant uit, dat was onzin, dat kon niet, Henniske zou 's nachts in een paard veranderen. Man, zei de perdsknecht, doe bus gek Maar Henniske liet niet los, pro beer het maar eens Zoo gezegd, zoo gedaanDe perds knecht ging in des „zweitzers" bed liggen, om de dingen af te wachten, die gebeuren zouden. Alles geschiedde als besloten. Toen alles op de grenshoeve in rust was, verwisselden de groote en de kleine dus van bed, de knecht ging gekleed te bed liggen. Met langgerekten, statigen, doordringend helderen slag kondigde de staande klok op de groote „nère" het twaalfde middernachterlijke uur aan, zoodat men het in knechtenverblyf duidelijk kon hooren. Dat was het begin van het geheimzinnige spookuur. De deur van het verblijf ging open en voor het bed van den perdsknech kwam eene vrouw te staan, die probeerde om hem een paardenhoofdstel met toom aan te leggen. Maar de knecht was haar te gauw af, rukte het haar uit de handen en wierp het haar om. De vrouw rent de kamer uit, terwijl de knecht den toom vast houdt, zij springt de plaats op, waar ze onmiddellijk in een paard, in de „maar" verandert. De knecht springt op den rug van de „maar" en nu gaat het in vollen ren over heg en struik, over akker en weide op het Oosten toe. Gangelt, Duren gaat het voorby, langs den Rijn tot aan Keulen. Daar hameren de smeden nog in een smidse hij houdt daar stil en laat het dampende paard beslaan en dan gaat het weer in dezelfde duize lingwekkende vaart op Limburg toe. Het suist hem om de ooren. Nog heeft het morgenlicht der zon de donkere wolken van den horizon niet kunnen doorboren, als hij met het paard reeds in de hoeve terug is. Hij zet het paard naast de anderen in den stal; hij is suf van ver moeienis. 's Morgens is hij op en roept den baas. Want er staat een prachtig nieuw paard in den stal. De boer is opgetogen en zegt: Trekt het paard het hoofdstel en den toom af. Maar de knecht zegt Baas, doe 't liever zelf. De boer trekt den toom af, maar nu gebeurt er iets onverwachts daar staat zijn eigen vrouw, handen en voeten met ijzers beslagen. Onmiddellijk moesten de knechten den hof af en vertrekken, want de boer wilde niet weten, dat hij een heks getrouwd had, die de menschen „de maar" reed. Wordt vervolgd. Het zoontje van den huurkoetsier. Dat zoontje van den huurkoetsier dat zal je zien, die brengt 't nog ver in z'n levenHij zou nog best kapelaan kunnen worden of nog veel meer Of nog veel meer Je moest maar één enkele keer gezien hebben hoe mooi hij de mis van den pastoor diende en, je was er ook zeker van... die zou nog wat worden later De menschen van het dorp, ze waren zóó vol van dat manneke, dat het niemand verwonderde, toen de meid van den pastoor stillekes (overal) vertelde, als dat het baasje eiken, avond op de pastorie latijn kwam leeren en 't al best kende; en... (st niet verder vertellenmis schien naar 't groote college zou gaan. En zie, dat zoontje van den rij tuigverhuurder, nog maar 'n broek je; twee kaasbollen hoog, die trok op een zekeren morgen met veel moed naar 't groote college van de stad om er verder te studeeren voor pastoor... of nog veel meer Er gingen vele jaren voorbij. Maar toen, toen ineens zóó de menschen hadden er 's avonds dik wijls over verteld: nog één maand, nog een week, een dag en nu(i nu stond hij daar in hun eigenste parochiekerkje met'n goud kazuifel aan: 't zoontje van den huurkoet sier En na 't Evangelie hield de pas toor een mooie preek over de groote genade van het priesterschap en de groote vreugde ervan. De moeder van 't nieuwe priester- ke weende van ontroering; en vele andere menschen, die namen ook stilletjes hun zakdoek.,, maar 'twas allemaal van vreugde en blijdschap. Zelfs de vader och arme, dat men- schke, dat intusche, dat intusschen gestorven was, vierde zeer zeker mede in den hemel; de pastoor had het zelf in zijn preek gezegd. En na de plechtigheden fluisterde de vrouw van den koster in de ooren van de kruidenierster Wacht maar... hij zou nog best kanunnik kunnen worden of zoo iets in 't rood, Op zijn minst... of nog veel meerknikte de kruidenierster be slist Of nog veel meer Ze vonden het dan ook weer alle maal heel natuurlijk 'toen op een Zondag de pastoor vanaf den preek stoel z'n beminde geloovigen ver zocht met hem het H. Misoffer op te dragen als dankzegging voor de benoeming van 'n nieuwen bisschop uit hun parochie en die niemand anders was dan het zoontje van den huurkoetsier. 'k Heb het altyd gedacht, zoo zuchtte 'n begijntje met overtuiging. Toe maarWaarom ook niet kar dinaal... of nog veel meer En eenige jaren later werd hij kardinaal. Maar toen de heele katholieke wereld de nieuwe Paus: Pius X toe juichte, wie, ja, wie wist er toen of wie dacht er toen ook maar aan,1 dat die groote paus 't vroeger zoon- J tje van den huurkoetsier was En toch Buiten een of ander oud moedertje dat 's avonds aan haar kleinkin deren en achterkleinkinderen vertel de van toen de nieuwe paus nog een kleine jongen was, heerschte er vooral in één huis vreugde en fier heid. In 't huis van den huurkoet sier zelf, bij een jongeren broer van den paus, Angelo, die 't zaakje bij den dood van vader overgenomen en sindsdien voortgezet had. En ineens verklaarde Angelo aan de menschen die gekomen waren om hem te feliciteeren: Ik vertrek morgen naar Rome om mijn broer te bezoeken in zijn paleis in het Vaticaan. En de menschen gaven hem veel medailles en kruisjes en prentjes mee om ze te laten zegenen door de Paus, door „hun" Paus. De goede Paus Pius X ontving z'n broer allerhartelijkst en ging er heel 't Vaticaan mee rond. Toen vroeg Angelo aan z'n eer- biedwaardigen broer Weet je niet Guiseppe, dat je hier heelemaal niet kwaad gelogeerd bent En nou ja, omdat je toch plaats genoeg hebt in dit paleis, kon je me best een hoekje afstaan, om er stillekens mijn oude dagen te slijten. De heilige grijsaard keek z'n broer diep in de oogen en, met 'n mede lijdende glimlach zei hij, zacht het hoofd schuddend: Angelo, Angelo, och, wat zou je hier beginnen te midden van al die officieren en -prelaten, te midden van al die koningen en grooten der aarde die mij bezoeken Zou je alleen maar al die buigingen kunnen beantwoorden, waarmee ze jou van 's morgens tot 's avonds, bij eiken stap die je zet, lastig vallen Zou je niet heel vlug je eigen vervelen zonder je wagen en je goede merries. Kijk, laat je broer Guiseppo de kerk besturen, omdat God hem dat ambt heeft toevertrouwd en jij, mijn brave Angelo, volg ook Gods wil: ga je paarden goed besturen. Angelo liet zich overtuigen en keerde blij naar zijn geboortedorp terug. De Paus heeft gelijk, zei hij, !ed*r leeft slechts gelukkigdaar waar God hem geplaatst heeft. Waar God u plant, daar moet ge bloeien. Eenige jaren later stierf Paus Pius X in 't midden van den luister van z'n paleis, arm en in vrede. Zijn oude zusters, achtergebleven zonder de minste middelen, liet hij aan de broederlijke liefde der men schen en Gods voorzienigheid over. Ziedaar de heele geschiedenis van het zoontje van den wagenverhuur der. Hij is veel meer geworden dan Paus. Hij is «n heilige, 'n heilige in de volle beteekenis van het woord, want het heilig-verklaard worden is slechts bijzaak. En als ge nu soms 'ns hoort of leest over de rijkdommen en pracht van sommige pausen en prelaten, wel, vertel dan aan dien mooien spreker, of denk bij je zelf aan 't zoontje van den huurkoetsier... en weet goed dat er veel meer Pausen en kerkvorsten zijn die op hem ge lijken dan op die andere! (De Bazuin) B. de W. Vriendelijkheid! In één van de groote warenhuizen in de Residentie zijn aan de wanden op de gangen waar zich ondermeer de eantine van het talrijke personeel bevindt, kleine hardgekleurde stukjes carton aangebracht, waarop met duidelijke letters staat.Kom, wees vriendelijk Wat veel houden deze drie woord jes inHier is het warenhuismeisje dat steeds haar goede humeur moet houden, geduld moet hebben, dat hard moet werken, en 's avonds moe is. Dat toch de volgende dag weer be gint, en dan misschien eens norach kijkt, en korte antwoorden geeft. Kom, wees vriendelijk! Het moet een begrijpend mensch geweest zijn, die deze woorden zoo tot een zin schikte, die opbeurend en meevoelend aandoet, en de kleine moeilijkheden van elke dag over weet te laten gaan in een glimlach. HuismoederKom, wees vrien delijk Tegen de melkboer, die door weer en wind iedere ochtend, prompt op tijd bij U aanbelt, tegen het paard van de groentenboer, tegen de postbode, die soms wacht in de koude, tot U opendoet. Maar vooral... wees vriendelijk tegen Uw man (al mag hij het dan ook niet altijd tegen U zijn.) Hij toch is het, die de basis legde voor Uw gezin. Zonder hem was U misschien nog werkzaam op een kantoor, in een winkel, en zou U, ouder gewor den hunkeren naar wat huiselijkheid, en niet meer zijn, als het jonge warenhuismeisje, dat bij 't herhaalde zien van de vroolijke zwarte letters, gaat lachen, en haar kleine strubbe lingen ïn die lach reeds weer vergeet. En als Uw man 's avond^ thuis komt, net op het moment, dat de kinderen wat lastig zijn, de telefoon rinkelt, en Jantje de radio hard door de kamer laat gilien en zelf mee zingt, en hij valt even uit„Kan het hier niet wat rustiger zijn zeg dan geen harde woorden, maar neem de telefoon van de haak, trek de stop uit de radio, en zorg dat hy zijn krant en pijp heeft.... Kom wees vriendelijk. Al gaat het niet altijd even gemakkelijk. De tijden zijn moeilijk, en het is een voudiger te lachen tegen een boter ham met wat erop, als tegen een droge, het is een grootere kunst, blij te kijken, als je voor de zooveel- ste maal bij de zooveelste zelfde gelegenheid weer die eene bloemetjes jurk aaïnmoet, dan wanneer je een keuze in overvloed hebt. Het is zeer goed in te denken, dat het gevoel, geen geld voor 't hoog- noodige te hebbon, U angst injaagt, en dat dit niet prettig op U inwerkt. Maar de orgelman, die draait en draait, en die belt, denkt niet aan Uw nood, maar aan zijn eigen zor gen en verwacht van U vriendelijk heid en een kleine helooning, en geen gesloten deur, want hij gaf toch zijn muziek. Vriendelijkheid zetelt in Uw hart. In dat zelfde hart komen ook alle beslommeringen. En by hen die geen ruimte genoeg voor vriendelijkheid beschikbaar houden, wordt ze gauw verdrongen. Daarom deed diegene, die de bord jes in het warenhuis hing, goed. Hij herinnerde zijn personeel aan iets, wat ze toch eigenlijk niet wilden vergeten, want we zijn allemaal vriendelijk nietwaar Alleen zou U ook niet zoo iets dergelijks in Uw huis willen hangen? Al is het maar een stille wenk voor U zelf en Uw huisgenooten. J. J. M Jaarvergadering Jonge Boeren, Nerselo. De Voorzitter de heer M. v. Hoof opende de vergadering met gebed en richtte een woord van welkom tot de ZeerEerw. Heer Rector, het bestuur van den boerenbond, en verder tot de leden en andere be langstellenden. De notulen van een tweetal vorige vergaderingen werden onveranderd goedgekeurd. Aan het prachtig ver zorgde jaarverslag van de secretaris ontleenen wij De vereeniging telt op 31 Decem ber 1935, 84 leden. Er werden in het afgeloopen jaar 7 bestuurs- en 5 ledenvergaderingen gehouden. Er werden een 10-tal lezingen ge houden, n.l. 5 door de geestelijke adviseur, 4 door de heeren Peters en Achten uit Oirlo en een door den heer Th. van Rijswijk. Aan de sociale studiedagen werd door het bestuur deelgenomen. De studiedagen te Horst werden door 37 leden bezocht. In den loop van het jaar werd het 12l/a-jarig bestaan der vereeniging feestelijk herdacht. Een tweetal practische lessen over varkenskennis en stalverzorging, werden druk be zocht. Door een 30-tal leden werd deelgenomen aan de Katholiekendag te Roermond, terwijl een 4-tal leden deelnamen aan de retraite. De aard appelen-collecte ten bate van het crisis-comité bracht ongeveer 3500 K.G. op. Tot s!ot kunnen wij tot ons genoegen mededeelen, dat door de week de H. Mis door de leden trouw werd bijgewoond. OMZET. De omzet bedroeg2524 Kg. sera- della, 6560 Kg. wikken, 450 Kg. origineele petkuser, 325 Kg. van Hoeks zomertarwe, 135 Kg. Gouden regen haver, 795 Kg. Ie nabouw van Hoeks zomertarwe, 294 Kg. pluk- erwten, 1860 Kg. diverse gras- en klaverzaden, 8250 Kg. pootaardap- pelen. Totaal 21193 Kg. zaad en pootgoed. ONTSMETTINGSMIDDELEN. 9y. Kg. Parrjsgroen, 3900 Kg. Koper sulfaat. Totaal 3909% k&- Er werden 12.180 Kg. zaaigranen ontsmet, terwijl verder nog 123 stuks fruitboomen en struiken werden afgeleverd. ONTVANGSTEN. Ontv. v. zaad en pootgoed Ontsmettingsmiddelen Fruitboomen en struiken Machineloon Aanleg proefvelden Contributie Excursies Aan factuurbedragen Diversen Beginsaldo 2869.69 532.31 64.30 123.10 25.00 Ï8.50 66.25 39.37 8.05 480.08 Totaal inkomsten f 4226.65 UITGAVEN. Factuurbedragen f 3122.09 Contributies lezingen enz. f 234.03 Huren, werkl. vrachten enz. f 185.83 Aanleg proefvelden f 39.70 Salarissen en adm.kosten f 84.50 Bewaren reparatie machines f 50.85 Diverse uitgaven f 47.38 Totaal uitgaven f 3764.38 Balans 31 December 1935. Kassaldo f 462.27 Inventaris f 474.90 Aanwezige zaaizaden f 48.63 Kapitaal f 985.80 Het kapitaal op 31 December 1934 was f 1047.73, zoodat het boekjaar sluit met een nadeelig saldo van f 61.93. Daar niemand nadere ophelderin gen wenschte aangaande dit verslag werd het goedgekeurd en de secre taris dank gebracht vcor diens prachtig beheer. De commissie van comptabiliteit bracht by monde van den heer Fr. Michels verslag uit van hun bevin dingen, en zegt namens de vergade ring de secretaris dank voor de prachtig gevoerde administratie. Tot lid van deze commissie werd gekozen S. van Vechel. Vervolgens worden de kringproe- ven verdeeld. De plukerwtenproef zal genomen worden door A. Poels, Beek. De maïsproef door J.Murjzers en H. Stiphout. De twee zwarte- haver-rassen door M. Arts, Zwarte Water. De zege-gerst, goud-gerst en Abed. Kenia-gerst door J. Claes. Dan komt ter sprake het retraite fonds. De Z.Ew. Heer Rector licht dit op de hem eigen gemoedelijke manier toe. Spr. zegt dat de resul taten verleden jaar te mooi waren om er nu mee te eindigen. Ruim 30 leden hebben aan de retraite deel genomen en al zal dit jaar de deel- dame niet zoo reusachtig kunnen zijn, hij hoopt toch dat er weer velen zullen deelnemen. Verder deelt Z.Ew. mede, dat er van 919 Mei een H. Missie zal worden gegeven in Venray, wat geen beletsel moet zijn om ter retraite te gaan. Een 12-tal leden gaven zich voor dit fonds op. De leden zullen helpen bij het afbrekeü van de oude school en bij het grondwerk voor het te bouwen magazijn. De heer P. Pubben brengt hier voor dank, waarna sluiting met gebed. Arbeid voor ons volk Naar aanleiding van de rede van mr. Steenberghe op den Landdag merkt de Firma P. J. van Mechelen in de Maasbode van Maandag j.l. het volgende op Arbeid voor ons volk moet er komen, niet door devaluatie, doch door het werkelijk en gezond omlaag drukken van de eerste levensbehoef ten en door het op veel lager peil brengen van alle Overheidsdiensten, wat ook kan en voor niemand een bezwaar kan zijn, als de levens behoeften ook lager zijn, waardoor ook weer dé belastingen lager kun nen zijn. t Arbeid voor ons volk moet er komen door alle zaken, die in het land geproduceerd kunnen worden, aan veel hooger invoerrecht te onder werpen, niet alleen naar de waarde, maar ook bovendien nog eens naar het gewicht, daar als het buitenland zijn overproductie voor geringen prijs, naar ons land zendt, de invoerrech ten naar de waarde alle beteekenis verliezen. Als er dan arbeid voor ons volk is, dan willen wij ook wel goed den kost hebben en daarom is het schande onze goede Hollandsche boter voor 40 cent per kilo naar het buitenland te zenden en er hier f 1.80 per liilo voor te moeten betalen. Arbeid voor ons volk moet er komen, door verstandige Regeerings- maatregelen. Menschen, die reeds een goed pensioen hebben, mogen niet meer voor andere goede betrek kingen in aanmerking komen en die een goede betrekking heeft, mag er geen andere regeeringsbetrekking bij krijgen, zooals er legio zijn, en om maar eens één voorbeeld te noemen: Burgemeester en Secretaris zijn en van twee gemeenten. Daar konden 3 of 4 gezinnen den kost aan verdienen en dan zou het ook beter gaan. Met devaluatie schiet Nederland niets op. Gaan wij devalueeren, dan staan andere landen weer klaar om ook nog maar weer eens te gaan devalueeren. Het begin kent men, het einde niet, daarom geen devaluatie maar snel en gezond omlaag drukken van alle vaste lasten en eerste levensbehoeften. Alle cumulatieposten onmiddellijk afkappen en aan anderen uitgeven. Alle invoerrechten van gefabri ceerde artikelen veel verhoogen. Al onze goede eigen producten zelf opeten en niet voor een krats naar het buitenland zenden. Wat devaluatie is Vóór de devaluatie verdiende in Antwerpen een arbeider 5 frs. per dag. Na de devaluatie verdiende in Antwerpen een arbeider 6 frs. per uur. Dat is de devaluatie, waar men niets mee opschiet. VENRAY, 15 Febr. 1936 H. MISSIE TE VENRAY. Van 919 Mei a.s. zal in onze Parochiekerk eene H. Missie ge geven worden. Door het Centraal Bureau voor afgifte van ryvaardigheidsbewijzen voor autobestuurders is benoemd voor het afnemen van de rij vaardig - heidsproef, voor Venray en omlig gende plaatsen, de Heer Dr. L Sala alhier. ZILVEREN JUBILEUM. Zondag herdacht de heer M. van den Elzen den dag waarop hij voor 25 jaren als verpleger werkzaam was in Huize „St. Servatius". In den voormiddag bracht de ge- atichtsfanfare den jubilaris eene senerade, waarna hij in de feestzaal gecomplimenterd werd door den Eerw: Vader Overste en den Direc teur, Dr. Janssen, die beiden de gebruikelijke couvert aanboden. Ook namens personeel en ver pleegden werden hem felicitaties en cadeaux aangeboden. In intiemen kring werd het feest verder voort- gezer. UITVOERING. De jaarlrjksche tooneelavonden van de R.K. Werklieden vereeniging alhier worden oudergewoonte steeds zeer druk bezocht. Zoo ook weer Zater dag en Zondag was het Patronaat geheel bezet. De heer H. Odenhoven, voorzitter, riep allen een welkom toe, waarna werd opgevoerd „Schuldig", een crimineel spel in drie bedrijven. Over dit spel was slechts één roep prach tig De regiseur, de heer P. Gooren, en spelers hebben hiermede veel eer behaald. „Euterpe" zorgde op keurige wijze voor het muzikale gedeelte. Het blijspel viel bij velen minder in den smaak. Tot volgend jaar OOSTRUM. D'oor verschillende leden van Oostrum's Harmonie werd j.l. Zondag deelgenomen aan de door de Harmonie van Sambeek uitge schreven solistenwedstrijd. Behaald werden de volgende prijzen J. Ver- blakt, 2e afd. eerste prijs met 80 p. Van de Venne le afd. eerste prijs met 79 p.P. Verstegen afd. uit muntendheid eerste prijs 85 p,Jan Verstegen afd. uitmuntendheid 2e prijs met 73 p.Cremers 2e afd. 2e prijs met 67 p. De begeleiding geschiedde door den heer M. Arts, Venray. ONJUISTE OPGAVEN TE HORST. In verband met het verstrekken van onjuiste opgaven zijn dóór het gemeentebestuur krasse maatregelen genomen, om een drietal tewerk- gestelden voor goed uit de werkver schaffing te schorsen. Een les voor anderen om steeds de juiste opgaven te doen omtrent eventueele bijverdiensten. DE 100-JARIGE OVERLEDEN. In den ouderdom van bijna 101 jaar is Zaterdagmorgen overleden de heer G. Jochems, op de Spik te Maasniel, die op 29 Maart 1935 zijn lOOsten verjaardag vierde. NOODLOTTIG AUTO-ONGELUK. Zaterdag in den voormiddag heeft op den weg langs de Noordervaart tusschen de Roggelsche brug en Stokershorst een auto-ongeluk plaats gehad dat den dood van den wel- eerw. pater Agathangelus O.F.M. uit Weert tengevolge had. De luxe-auto van den heer Martens, garagehouder te Meijel, reed in de richting Nederweert. Een paar honderd meter voor den auto wandelde pater Agathangelus, die op de bus van Meijel wachtte. Toen de pater bijna was ingehaald, zette de chauffeur, die van plan was den pater mee te nemen, de remmen aan. Hij deed dat blijkbaar zoo krachtig, dat hy de macht over het stuur verloor, waardoor de wagen plotseling dwars over den weg van rechts naar links reed, aan welke zijde pater Agathangelus wandelde. Met een tamelijke vaart vloog de auto tegen den verhoogden kanaal dijk op en sloeg over den kop. Het schijnt dat de eerw. pater hierbij een gevoeligen slag van de carosserie tegen het hoofd kreeg, waardoor hij tegen den grond ge worpen werd. De eerw. pater was er ernstig aan toe. Hevig bloedend uit achterhoofd en mond werd hij bewusteloos op genomen. Met een auto werd het slachtoffer naar het ziekenhuis te Weert ver voerd, waar hij Zondagmorgen om kwart voor negen aan de gevolgen overleed. Pater Agathangelus (Gerardus An- tonius Josephus Nelissen) werd op 17 Januari 1908 te Venlo geboren. In 1926 trad hij in het klooster en werd in 1933 tot priester gewijd. De overledene bekleedde in het klooster te Weert de functie van bibliothe caris. Pater Agathangelus rust in vrede. AUTO BOTST TEGEN EEN BOOM. Maandagavond heeft te Eys-Wit- tem een ernstig ongeluk plaats ge had. Een auto, bestuurd door den heer C. uit Vaals, reed tusschen Eys en Over-Eys ter hoogte van café J. door tot nog toe onbekende oorzaak tegen een boom en kwam vervolgens in de beek terecht, welke langs den weg stroomt. Hulp was spoedig ter plaatse. De heer C. wiens toestand zorgwekkend bleek, werd bij den heer B. binnen gebracht. Hier overleed hy spoedig. Een mede-inzittende bekwam ernstige hoofdwonden. Een jongen van 15 jaar, die achter op den wagen zat, wist er nog op tijd af te springen en werd slechts slechts licht gewond. SLACHTOFFER VAN HET IJS. Zondagmiddag is de 9-jarige M. Jansen te Stein bij ijsvermaak in het water geraakt. De gemeente veldwachter heeft den jongen met een dreg uit het water gehaald. Kunstmatige ademhaling mocht niet meer batende geroepen genees heer kon slechts den dood constatee- KATHOLIEKE JONGE MIDDEN STAND IN HET BISDOM ROERMOND. Te Roermond hield de Katholieke Jonge Middenstands vereeniging in het bisdom Roermond haar eerste jaarvergadering. De belangstelling was zeer groot. Tal van adviseurs woonden de vergadering bij. Bij de opening der vergadering verscheen Z. H. Exc. mgr. dr. G. Lemmens, bisschop van Roermond. De voorzitter, de heer A. Jeuken, verwelkomde den bisschop en beloof de namens de Jonge Middenstanders trouw, eerbied en aanhankelijkheid. Mgr. hield een korte toespraak, waarin hij met vreugde den groei der vereeniging constateerde. Mgr. spoorde de aanwezigen aan zich veel moeite te geven om zich te vormen tot flinke jongemannen en hun geloof te behouden. Mgr. beval ten zeerste voor de jonge middenstanders de gesloten retraite aan. Ten slotte verklaarde Z. H. Exc., dat -hij rekende en vertrouwde op de jonge midden standers. Aalmoezenier Wolfs dankte den bisschop voor zijne toespraak. De voorzitter wierp hierna een blik op het afgeloopen jaar, waarop men, aldus spr., met tevredenheid mag terugzien. De secretaris-penningmeester, de heer Ververgaert, bracht hierna het jaarverslag uit. Bij de oprichting telde de vereeni ging 7 afdeelingen met 249 leden. Op 1 Januari waren deze cijfers ge stegen tot 15 afdeelingen en 378 leden. Het jaarverslag gewaagde voorts van het verdienstelijk werk der oprichters. De zeereerw. heer Rooschen gaf hierna een uiteenzetting over de vestigingseischen. Hierna werden enkele voorstellen van het hoofdbestuur en der af deelingen inzake de statutenen het huishoudelijk reglement besproken. Besloten werd den tweeden bondsdag van de K.J.M.V. te houden op 7 Mei te Heerlen. De voorzitter, de heer A. Jeuken, werd met algemeene stemmen als zoodanig herkozen. In het hoofdbestuur werden ge kozen de heeren T. Ververgaert, Tegelen R. Eyk, HeerlenJos. Meys, Rumpen en F. Nies, Weert. De heer Kloppenburg sprak zijne j bewondering uit voor de Limburgsche organisatie, voor wie hij de beste weDSChen uitsprak. Hierna werd de goedgeslaagde vergadering gesloten. GEMEENTERAAD VAN VENLO. De raad der gemeente Venlo, die nog steeds niet wilde gehoor geven aan de verschillende verzoeken van den minister van Sociale Zaken om over te gaan tot verlaging der sala rissen en loonen van het gemeente- personeel, werd thans van eenige Kon. besluiten in kennis gebracht, waarbij de gemeenteraad de waar schuwing kreeg, alsnog binnen 3 maanden tot de voorgestelde ver laging over te gaan. De minderheid van den raad wilde deze Kon. besluiten voor Kennisgeving aannemen, doch de meerderheid achtte het nuttig, ze te verwijzen naar de commissie van georganiseerd overleg, al ontveinsde de raad zich niet, in deze materie slechts mon nikenwerk te moeten verrichten, daar de minister toch zou doorzetten. Het standpunt van den gemeente raad inzake de salarissen van het gemeentepersoneel is, dat deze niet meer verlaagd kunnen worden. Aan de N.V. Maasbuurtspoorweg werd over het jaar 1936 een subsidie verleend, gelijk aan het door deze onderneming te betalen bruggeld, terwijl de raad een extra-subsidie van f 625 verleende in het exploitatie tekort 1935. De subsidie voor het jaar 1935 aan het R. K. Armbestuur werd met f 25.000 verhoogd en gebracht op f 160.000. Ingevolge voorstel van B. en W. werden de tarieven van het Sport- fondsenbad definitief goedgekeurd. De begrooting over 1936 sluitend voor wat aen gewonen uitgavendienst betreft met een bedrag van f 1.843.450 en voor wat den kapitaaldienst be treft met f 2.480.900, werd na uit voerige behandeling met algemeene stemmen goedgekeurd. ZIEK KIND VERLANGDE NAAR ZIJN MOEDER. Het 7-jarig zoontje van den fa brieksarbeider H. G. te Weert, dat wegens roodvonk in het ziekenhuis aldaar werd verpleegd, is, naar het Hbld. meldt, zonder dat iemand van het personeel er iets van heeft be merkt, in nachtgewaad ontsnapt en in den kouden nacht naar buiten gegaan. Bijna zonder kleeren is 't jongetje naar zijn ongeveer een kilometer ver gelegen ouderlyke woning ge- loopen. Toen de kleine de deur ge sloten vond, daar zyn ouders reeds lang te bed lagen en het kind op zijn hulpgeschrei geen gehoor kreeg heeft de jongen zich naar een nabij de woning gelegen geheel open schuur op den grond 's nachts doorge bracht. Een buurman, die 's morgens om streeks 5 uur zijn fiets wilde gaan nemen uit de schuur om naar het werk te ryden, vond den kleine half bevroren van de koude in een hoek op den harden grond liggen. Het ventje had voor zyn ont vluchting uit het ziekenhuis om elk voetje een handdoek gebonden ter bescherming ter bescherming tegen de koude. Des morgens kon men overal het spoor in de bevroren sneeuw volgen, waar de loshangen de doeken gesleept waren. De kleertjes had het jongetje in het ziekenhuis niet weten machtig te worden. Het kind is direct onder geneeskundige behandeling gesteld, doch zijn toestand is van dien aard dat men voor zijn leven vreest. JONGEMAN NEERGESCHOTEN. Zondagnacht trachtten eenige brooddronken jongelui na sluitings uur binnen te dringen in het café van W. Lennarts te Koningsbosch- Echt aan de grens. Toen hen dit niet goedschiks lukte vernielden zij ramen en vensters en wilde een hunner door een stukge slagen raam binnen klimmen. De zoon des huizes greep hierop een oud Duitsch legergeweer en schoot den indringer, den mijnwerker J. Bronnenberg uit Koningsbosch met twee schoten neer. In zorgwekkenden toestand werd de getroffene in het ziekenhuis te Sittard opgenomen, waar hij Maan dagnacht is overleden. De getroffene was 27 jaar oud en ongehuwd. De 27jarige dader L. Lennarts is aangehouden en heeft bekend. Hij verklaarde uit zelfverdediging te hebben gehandeld en dat 't tweede schot by ongeluk was afgegaan. De oorzaak van dit drama schijnt het gevolg te zijn van een oude familie-veete. VRIJGESPROKEN. De koopman H. S. uit St. Hubert by Mill, stond terecht, omdat hy op 19 Juni 1935 te Ravenstein den dood van P. J. Peters veroorzaakt heeft, door op het drukbezochte feestterrein tydens een schuttersfesst zijn ge weer, dat meerdere malen geketst had, geladen naast zich te leggen, zoodat toen door een of andere oor zaak het schot afging. Deze Peters werd doodelijk getroffen. Verdachte werd conform den eisch vrijgesproken. ONTZETTENDE BRANDRAMP TE AMSTERDAM. ACHT MENSCHEN LEVEND VERBRAND VIER ZWAAR GEWOND. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag ongeveer om twee uur is een zware brand uitgebroken in twee perceelen op de O.Z. Voorburgwal en Zeedijk in Amsterdam-Oost. Het vuur greep zeer snel om zich heen. Deze brand heeft zich tot een drama ontwikkeld, zooals in geen jaren in ons land is voorgekomen. Toen de brandweer het vuur vol doende meester was om het perceel te betreden, vond zy op de hoogste verdieping het geheel verkoolde overschot van acht personen en wel van 2 volwassenen en 6 kinderen. De lijken waren onherkenbaar en totaal verkoold. De meeste slacht offers blijken op hun vlucht naar den zolder door het vuur achterhaald en hebben op hun laatste schuilplaats een vreeselijken dood gevonden. Het omvallen van een petroleum kachel is waarschynlyk de oorzaak van den brand. Vier personen, waaronder een moeder en een kind, die uit het

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6