TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS De toekomst van den jongen boer. FEUILLETON. Mesalliance Voor de vrouwen Stuurlieden Langs den Straat weg. Op van t HOESTEN ABDUSl" .ai Uit Limburg's folkloreschat Zaterdag 15 Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 7 Op den te Weert gehouden sociale Studiedag voor Jonge Boeren, heeft Dr. Droesen, Lid der Tweede Kamer, de toekomst van den jongen boer besproken. Spreker zegt, dat, wat hij in 1927 in zijn proefschrift „Ge meentegronden en hun ontgin ning" schreef, ook thans nog waar is. Er is een gebrek aan cultuurgrond, waardoor tal van jonge boeren soms 10 tot 15 jaar moeten wachten alvorens zelf een bedrijf te kunnen stich ten en dit is de oorzaak, dat het aantal huwenden in de ste den grooter is dan op het plat teland. De prijzen van het bouwland enz. zijn te zeer opgedreven, 't Is een schrijnende toestand, dat voor de jonge boeren, de kans om een zelfstandig bedrijf te beginnen, zoo gering is. De ontgonnen cultuurgrond nam in de laatste jaren toe met circa 325 H.A. per jaar. In Limburg zijn thans nog 10 tot 12000 H.A. woeste gronden, welke ontgonnen kunnen wor den, welke, als de ontginning op denzelfden voet wofdt voort gezet, over een 30-tal jaren ge heel ontgonnen zullen zijn, zoo dat het perspectief van plaafsings mogelijkheid minder wordt. De Zuiderzee-drooglegging biedt perspectief, maar spreker betwij felt of de zandboeren zich daar zullen aanpassen, maar buiten dien is ook die oppervlakte spoedig uitgeput. In het tijdvak van 1910—1930 kwamen er 802 boerenbedrijven bij of 40 per jaar. Het aantal boeren in Noord-Limburg be draagt 10181, zoodat er jaarlijks 100 zouden kunnen bijkomen, terwijl er maar 40 bijkwamen. Stel dat iedere boerderij circa 7 H.A. groot is, dan diende er voor 40 boeren jaarlijks 280 H.A. ontgonnen te worden, waardoor in circa 30 jaar alle ontginbare grond uitgeput is. Spreker stelt dan de vraag of het in deze tijden wel econo misch is door te gaan met ont ginnen. De prijzen der producten van den landbouw zijn laag, rogge f 2.tarwe f3. Ook vleesch bofer, eieren doen weinig uit. Kleine ontginningen moeten tevens een zekere veestapel heb ben, maar zooveel mogelijk ak kerbouwbedrijf blijven. Er wordt in ons land inge voerd 1823 millioen K.G. graan. Stellen wij de opbrengst op 3000 K.G. per H.A., dan zouden wij in ons land nog 600.000 H.A. in cultuur kunnen brengen bij de 900.000 die thans in cultuur zijn. Al brengen deze producten ook maar 2 tot 3 gld. op, dan is dit nog te beschouwen als nationale winst en die mag in een verarmend land als 't onze, niet verwaarloosd worden. (Een ongelijk Huwelijk) Roman door Cor de Blij. 25 Onverstoorbaar vervolgde Van Segwaert In ieder geval is hij gaan spe- culeeren... natuurlijk op prolongatie- en even natuurlijk met het gevolg, dat hii heftig in de knoei zit. Zijn bezittingen riskeerend... het fortuin van Emilie, de toekomst van zijn zoon... zijn eer op het spel zettend- Van Segwaert wond zich op Heeft hij zich niet ontzien, eigendom van anderen aan te tasten. Ontzet keken de heeren. De bur gemeester had een pose aangenomen, van berouwvol zondaar, overge leverd aan zijn rechters... de hand voor het gelaat. Maar, dat is toch zeker over dreven, Alex De generaal keek diep getroffen naar zijn broer. Weer in kalmen schijn, de oud- justltieman Verder— 1 Ja, Max, jij blijft er bedaard onder— maar ik zeg je, dat ik er kapot van ben. Kan ik me volkomen voor stellen, RobertToch is het zaak, nuchter te blijven, vindt je niet Daarbij, hoewel ik je gelijk geef. dat het de eenlge weg was, is deze plaats Immers produceeren wij meer graan, dan vermindert dit den import en dit behoeft minder ontzien te worden, wijl de im port plaats heeft hoofdzakelijk Uit Argentinië en wel voor een bedrag van 72 millioen per jaar, terwijl dat land van ons slechts 6 millioen afneemt. De te stichten bedrijven mogen niet te klein zijn, b.v. 10 15H. A. en daarop zal een veestapel noodig zijn van 3—4 koeien, 8 10 varkens en 50 tot 100 kippen. Spreker geeft de bedrijfsresul taten van een bedrijf van 12 H.A. waar nog een winst van 627 gld gemaakt wordt buiten vrije wo ning, die op f 150 te berekenen valt. De pacht mag echter niet meer bedragen dan f30 per H.A. De ontginning moet plaatshebben in werkverschaffing door particu lieren of gemeenten. Het rijk be taalt het volle arbeidsloon, de ontginner alleen de sociale las ten en beheer en zoodoende zal de boerderij met ontginning ko men aan 800 tot 1000 gulden per H.A. In het Noorden des lands ge schiedt de ontginning door een ontginnings-maatschappij Deze maatschappij heeft het recht de woeste gronden ter ontginning te onteigenen. Spreker beveelt dit aan in de bijzondere aandacht van onze landbouworganisaties en het pro vinciaal bestuur. Het hebbe de volle aandacht 1 Voor uw man moogt ge geen geheimen hebben, o vrouw; hij moet altijd in uw hart tot op dèh bodem kunnen kijken. Zijt gij bedroefd uw man moet weten waarom; zijt gij angstig uw man moet weten waarvoor; zijt gij gehaast uw man moet weten om welke reden. Anders ontstaan een reeks van misverstanden, die de liefde en ook den vrede heel spoedig ten grave dragen. Gevoelt gij u onwel en ziet gij, dat het uw man mishaagt, dat gij alles zoo langzaam en slordig doet, dat gij zoo verstrooid en vergeetachtig zijt, wees dan niet stom en zeg hem openhartig de reden, zonder daarbij te klagen, dan is alle mishagen bij uw man verdwenen. Hebt gij een ongeluk gehad, een ding van waarde gebroken en vreest gij daarover de onte vredenheid van uw man, tracht het dan niet te vermoffelen, maar zeg het dadelijk; want indien hij het later verneemt, is hij ook boos, omdat gij het verzwegen hebt. Hebt gij door de eene of an dere oorzaak uwe goede ge moedstemming verloren en zijt gij bedroefd, vertel dan uwen man, wat gebeurd is, opdat hij uw kwade luirti niet anders zou niet de aangewezene, om 'n onver kwikkelijke geschiedenis, als deze, te behandelen. Enfin, ga verder.of het is misschien beter, dat Alex zelf zijn belangen bepleit. Inderdaad Van Beers, ik heb den weg nu gebaand— 't Is verder aan jou. - Kijk eens, menschen. Ik appre cieer bijzonder de inleiding van Bob, maerrehij stelt de quaestie wel wat cru. Om in finesses te treden... och, mijn zenuwen zijn absoluut ge choqueerd. Allons ik heb gespecu leerd— aandeelen toegeëigend van een vriend, en is er een deficit in de gemeentekas van een paar mille. Après moi le déluge Hier sta ik. help me. Zeer sympathiek kan ik je houding niet vinden, zwager Van Beers. Ik zejr je dan ook ronduit, dat je alle affectaties beter kon achterwege laten. We staan hier voor een geval van verduistering Een familieschandaal... zooals geen onzer, uitgesloten Alex zelf, want die had 't kunnen begrijpen, als hij zijr. gezond verstand had laten werken, ooit had kunnen bevroeden. Twee vragen, als je blieft zonder omwegen antwoordhoeveel is er verdwenen uit de gemeentekas— en tot welk bedrag moet er aangezuiverd worden voor die obligaties, of wat je anders heb zoek gemaakt van dien vriend. Bij elkaar rond zeven mille. Max. i Wanneer moeten die er zijn Morgen ochtend. Onmogelijk. Geen van ons heeft natuurlijk een dergelijk bedrag aan baar geld in huis. Hoe denken de andere heeren erover. Het is natuurlijk, sous entendu, dat de ge uitleggen en er geen wantrouwen ontstaat. Wees in alles openhartig, maar ook altijd oprecht 1 Uw man moet weten, dat hij op 't woord zijner vrouw beslist kan vertrouwen. Houdt u daarom altijd streng aan de waarheid, zonder bijbe doelingen, zonder iets te ver draaien of te verheimelijken, vermijd angstig elke leugen en ieder huichelen 1 Wees vooral oprecht in geld zaken. Doe geene nog zoo kleine uitgaven achter den rug van uw man. Belieg en bedrieg hem nooit al hebt gij ook nog zoo'n goede bedoelingen daarbij. Geef hem eerlijk rekenschap, iudien hij het wenscht, zelfs over den iaatsten cent. Krijgt gij te weinig geld om in de behoeften van uw huishouden te voorzien, overtuig hem dan, waarom gij te weinig hebt, toon hem, wat nog noodig is, tracht hem door beleefdheid en voor komendheid vrijgeviger te maken. Gelukt u dat niet, oefen u dan in geduldige gelatenheid, lijd liever wat gebrek, dan dat gij door toorn en twist uw doel tracht te bereiken. Tracht echter nooit door leu gen en valsche voorstelling uwe zaak te winnen; deze brengen het vertrouwen aan 't wankelen en maken achterdochtig. En waar het vertrouwen ont breekt, daar is vrede en geluk ondenkbaar. GOEDERENTREINEN BE STAANDE UIT AUTO'S. VANDAAG IN AMSTER DAM,... MAAR WELDRA IN: BRESLAU ROLLENDE MONSTERS. Haast iedereen kent de monstrueuse vrachtwagens welzes wielen, op dikke ballonbanden en tot den nok toe bepakt. En dikwijls met een aanhangwagen van hetzelfde formaat. Zoo'n lomp monster moet door een mensch bestuurd worden, maar niet op veilige rails, doch over uitgesleten, verregende landwegen, over glim- mend-gladde straten en door nauwe steegjes. lederen avond kan men over de straten, die naar andere steden leiden, de dof-ronkende ge vaarten vóorbg hooren ratelen... Op den zijkant van den wagen staat dan de naam geschilderd van de stad waarin de wagen thuishoort, of de route, waarlangs deze goederentrein rgdt.... Hier in Nederland hebben we die diensten niet. Wel begint een aantal diensten reeds hier in Amsterdam te rijden, met aansluiting op Duitsch- land en België, doch de afstanden binnen ons land zijn te kort om van een wezenlijk goederen-ti'ansport over verren afstand te spreken. De laatste jaren echter is het verkeer over land bijzonder sterk vooruit gegaan. De Hollandsche lijnen sluiten op de Duitsche „Fernverkehr"- lijnen aan en dit „Fernverkehr" is in Duitschland door-en-door georga niseerd, zooals trouwens in Duitsch land tegenwoordig haast alles door- en-door georganiseerd is. Er bestaat zelfs een soort dienstplan, met nauwkeurige vertrektijden van de verschillende goederen-autotreinen. Uit Berlijn vertrekken b.v. iederen avond om 9 uur precies vier, soms vijf goederen-autotreinen naar Ham burg. Dagelijks gaan er circa 60 tot 70 autotreinen alle met aanhang wagens, want deze maken het tran sport slechts rendeerend in alle richtingen van Berlijn uit en even veel goederentreinen komen in de middaguren, soms ook pas in den avond of in den nacht, in Berlijn aan. Een der langste route3 is de lgn KeulenBreslau, die in Keulen correspondeert met Amsterdam, zoo dat men welhaast van Amsterdam— Breslau kan spreken. De afstand KeulenBreslau bedraagt circa 1000 kilometers de rollende goederen treinen berijden deze route met een gemiddelde snelheid van 50 Kilometer per uur! Dat is een geweldige snel heid voor zoo'n gevaarte In Duitschland alleen heeft men tegenwoordig reeds bijna 6000 van die vaste „Fernverkehr"-lijnen. Ruim de helft daarvan is in handen van groote maatschappijen, die daarmede de eigen producten verzenden. De andere 3000 zijn hoofdzakelijk in handen van kleine exploitanten, meestal monteurs en handwerkers, die zich opgewerkt hebben en ge noeg bijeenspaarden om zoo'n goede rentrein te kunnen koopen. Deze ondernemertjes, die natuurlijk zélf hun transporttrein besturen, kunnen natuurlijk geen al te groote financieele schokken verdragen. Pech met den motor, waardoor dure reparaties noodig worden, is veelal de oorzaak van het faillissement en er gaan er heel wat failliet van deze menschen. De grootste dezer transporttreinen bestaan uit wagens, die welhaast even groot en massief zijn, als de goederenwagens van de spoorwegen. Van 15.000 tot 16.000 Kilogram wordt er dikwijls op geladen. Het besturen van zoo'n trein eischt natuurlijk een groote handigheid en routine. Slechts chauffeurs, die jarenlang met groote bussen of expeditiewagens gereden hebben, zijn er na eenige oefening toe in staat! Het overschakelen op hellingen vereischt bijv. een bij zondere „feeling" gebeurt het een halve seconde te laat, dan kan het voorkomen, dat zoo'n zware trein de helling begint af te rollen. En als een paar meter verder de aan hangwagen dwars gaat staan is het ongeluk meestal reeds geschied Overigens zijn afgezien van zulke exceptioneele gevallen de goede rentreinen lang niet zoo plomp en onbeholpen, als men zou vermoeden. Zij kunnen heel goed uitwgken en doen dit dan ook meestal op beleefde wijzewant de chauffeurs van zulke autotreinen, menschen, die reeds jaren langs de straatwegen rijden, zijn doorkneed in de hoffelijkheidsleer van den straatweg en weten maar al te goed, dat zij zélf bg die be leefdheid de meeste baat hebben, 's Nachts zal men zoo'n rollend, dreunend gevaarte ook nooit hooren toeteren in dorpen, wèl ziet men dan signalen met de schijnwerpers, die het toeteren vervangen. Hoewel tal van bestuurders i bijzondere gevallen het stuur acht, negen uur achtereen niet uit handen geven, wordt toch in den regel na een paar uur een korte rustpauze gehouden. Daardoor ontstonden de chauffeurs-café's in Duitschland zijn er ongeveer een 100-tal, die speciaal geopend zgn voor de chauffeurs van de autotreinen. In de groote steden vindt men ze niet, de meeste liggen tusschen twee steden in, halverwege. Een van de bekendste is „Zur Kripp" in Rhens a/Rhein, achter Coblenz. Daar komen iederen nacht, zoo tus schen middernacht en het morgen uur, een vijftigtal autotreinen aan. Sluitingsuur kennen die café's nietalleen de inwoners van 't dorp moeten er dan uit„doortrekkende reizigers" echter kunnen den heelen meentekas aangezuiverd wordt. De buitenwereld zal niet vernemen, dat een Van Beers geparanteerd aan de Van Segwaerts... frauduleuse hande lingen heeft gepleegdsstt... Daar komt Van Mieresteyn aan.. Bonjour Amice... ja een gezellige familie bijeenkomst. Onze beste zwager van Beers... jullie kennen elkaar? was in de Residentie... de dames zijn naar Diligentia, dan is de Witte rendez-vous. Stoor ik? 'n Razende déveine bij 't bridgen vanavond... Verbeeld je.drie azen in de hand., pracht bijkaart.... 'n quaestie van enkele punten... en tochde robber voor de tegenpartij... Ja, ja Van Mieresteyn For- tuna kan je niet dwingen Ga je al weg Aan een ander tafeltje pro- beeren Good Luck... Nee... wij bridgen vanavond niet. Mijn zwager Van Beers de Burgemeester duldt geen hazard in zijn gemeente... mag dus in 't Haagje niet van zijn prin cipes afwijken. Is 't niet, beste zwager?? Ha, ha, ha. Bonsoir Van Mieresteyn Bonsoir Van Beers maakte „Bonne mine, mauvais jeu." HOOFDSTUK XVIII. De deur van het salon ging onge merkt open... Kitty voor de piano merkte het niet Op zijn teenen liep Jan van Beers achter haar... hield de handen voor haar oogen... Haar vingers zakten van de toetsen, haar stem zweeg. Schattie... doe je hand maar wegmag je zoo door 't huis loopen Vindt je dit niet een zalig lied van Paoli Tosti A single rose bud only... Straks dwaalde ik even door den tuin.één enkele roos stond er nog., één roos... Kitty, dear.'n nieuwe ontdek king bij al je voortreffelijkheden., heerlijk dwepend. Ja, ik mag die dingen van Tosti wel. Hier, even tusschen de muziek kijken, ah, hier heb ik het „Pour un Baiser." Zing het eens snoes... „Tu combierais l'infini de mes voeux Par un Baiser..." Mevrouw Van Beers was op het werkelijk welluidend zingen binnen gekomen. Ik stoor jullie, geloof ik een allerliefst tête a tête.. hindert niet hoor, kindertjes... 'n Idylle... Jan, ik zie het wel... je hebt een sjaaltje om, maar heusch.... tocht. Heb ik hem ook al gezegd. Mevrouw... Oh, het is zoo'n stoutert. Och Mae, de wond is dicht... dokter zei me vanmorgen, dat hij er geen bezwaar tegen had, als ik vol gende week mijn kast in Leiden be trok... Dokter. Verachtelijk snoof het amusante neusje van Kitty. Ze stond op een zeer gespannen voet met den braven geneesheer, probeerde hem te laten voelen, dat die „ziel" lucht voor haar was. Helaas niet met succes de dokter was altijd in haas', nam van de assistent-verpleegster met de minste nota. Maer ventdaer is heuschjes geen sprake van... enne dan moet je toch in presentie van mij en je meisje dergelijke studentiekoze uitdrukkin gen vermijden van „kast en zoo." Dat past niet... neen werkelijk niet... Die heerlijke Ma. Kit, hoor je het... goed Maemaetje... wacht ik zaj jullie een fijne rumba voorspelen.. nacht terecht. Wel mag er dan geen alcohol meer getapt worden. Maar er is geen autotrein-chauffeur, die tijdens 'n rit alcohol drinkt. De kleinste slok bier of wijn zou nen dadelijk van alle weerstandskracht berooven! Daarentegen drinken zij enorme hoeveelheden koffie en ont wikkelen een verbazingwekkenden eetlust Deze chauffeurs zijn werkelijk menschen zonder slaap. Zij komen dikwijls twee, drie of vier dagen niet op bedOverdag, als hun wagens geladen worden, kunnen zij dan wel eens korten tijd, gekleed en wel, gaan liggen. Maar 's nachts moeten weer vele honderden kilometers ge reden worden. Zij rijden steeds met z'n tweeën en de collega, die de minste slaap heeft, stuurt. De mo dernste transportautotreinen hebben achter de chauffeursplaats een kleine ingebouwde cabine, met twee, boven elkaar liggende rustbedden. Wie toevallig eens in zoo'n chauf feurs-café terecht komt, zal kunnen opmerken, dat blijkbaar alle chauf feurs, al komen zij te oordeelen naar hun dialect uit nog zoo ver uiteen gelegen provincies, elkaar kennenZij hebben elkaar en hun voertuigen bijnamen gegeven. „De blauwe Vogel" en zijn chauffeur „Schmeling" zijn b.v. bekend door heel Duitschland. Zij herkennen elkaar reeds in de verte aan den vorm van hun tran sport-auto's en hebben een bijzonder systeem van armseinen. Plotseling ziet men dan ergens midden op een boschweg twee van die transport treinen, die elkaar tegemoet reden, stoppen, de chauffeurs wippen van hun bank... een beetje stijf, rekken zich eens uit, groeten elkaar en steken, gezeten op een treeplank, een cigaretje op. Daar zetten zij dan het gesprek over hun voertuig voort, dat zij dagen geleden, misschien honderden kilometers elders, hebben afgebroken om verder te gaan. Na een kort praatje wordt 't smeulende stompje cigaret weggeworpen weer een groet en beiden zetten hun reis voorten misschien zien zij elkaar enkele dagen later weer ergens anders.... Iedere transporttrein-chauffeur kent de dorpen en straatwegen van zijn land en dikwijls ook nog van over de grens op z'n duimpje en menige aardrgkskundeleeraar zou van hen nog wat kunnen leeren over eigen land Op zijn geliefkoos de route kent hij iedere gevaarlijke bochtt iedere helling. De vele ge dwongen omwegen, tengevolge van werkzaamheden aan de straten, zijn hem een gruwelBruggen, die tijde lijk voor zware transport-auto's ge sloten zijn, wegen, die opgebroken zijn, omdat zij geasfalteerd worden, zij vormen de grootste ergernis van deze menschen. En het is ook niet aangenaam, plotseling bg verrassing gedwongen te worden een omweg van 70 kilometer te maken. In de groote industrie-centra heeft men he ale goederenstations voor deze autotreinen, met laadbruggen en opslagloodsen. Zrj zijn er gekomen door de samenwerking van de leden der Organisatie van Duitsche auto expediteurs. In de onmiddellijke nabijheid bevindt zich meestal nog een benzinestation en reparatiewerk plaats en in vele gevallen zelfs een chauffeurs-huis, waar men tegen uiterst goedkoope prijzen kan eten en logeeren. Alles is daar ingesteld op zelfbediening. Meestal is er een gemeenschappelijke slaapzaal. En de sanitaire waschgelegenheid is er met bijzondere zorg geïnstalleerd, want een autotransport is een stoffige geschiedenis De muren van zoo'n Tehuis zijn versierd met kaarten der straatwegen en herinneringsfotogra fieën, die de chauffeurs van hun wagens hebben laten maken. In deze Tehuizen vindt men een gezelligen kameraadschappelgken geest, want Sutotrein-chauffeurs zijn nuchtere, kalme, en beheerschte menschen, die niet gaarne vechten. In een bekend chauffeurscafé in de havenbuurt van Keulen hangt aan den muur een treffende spreuk: Autotreinchauffeur rust uit hier van uw reis Slechte menschen hebben nóóit een rijbewijs ratatata.. daar gaat ie Och, Janmijn zenuwen... Met de handen aan de ooren, hoofdschuddend.. triptrappelde de zorgzpme Mama de kamer uit Een uurtje later was de familie vereenigd aan de lunch. Het nieuwe tweede meisje, nu al weer eenige weken in haar functie, lispelde Gnadige Frau.ist es in Ordnung bitte Ja, Herta... es ist so gut. Ich werde klinglen... De Burgemeester, moe van den nachtelijken rit naar den Haag, in buitengewoon slecht humeur Dat eeuwige Duitsch enerveert me. Jan reik me even die spiegel eieren Pardon, eerst je Mama... Is hier in den heelen omtrek nu niet een Hollandsch binnenmeisje te vinden Maer, Alex Ik geloof, dat onze laatste ondervinding wel den doorslag gegeven heeft. Jan bukte zich over zijn bord, amputeerde, met een aandacht, een betere zaak waardig, zijn „paupiettes de Soles." En Mijnheer, een goede reis naar 't Haagje gehad U is gauw terug Ja, Kitty... vanmiddag drukke besognes... als Burgemeester ben je nooit meester van je tijd. Apropos, I Vrouw Ik vind, dat je de menues 'van de lunch wei wat overdrijft. Het algemeene wacbtweurd is versoberen. I HorribleWat een flagrante nonsens een warm hapje aan de [lunch... Je moet toch wat eten... I Pae heeft een bezuinigings bevlieging Zeker bij de vrouw van Oom Joost geweest! Die goeie Paa Ik ga de volgende week weer naar Gij hoest, de slijm benauwt U meer en meer. Wacht niet, morgen kunt Ge reeds een bronchitis te pakken hebben. Neem vandaag nog Akker's Abdijsiroop, overbekend door haar eigenschappen taaie slijm op te los sen en om hoest te genezen. Ze werkt reeds na den eersten lepel en vannacht kan dan Uw slaap rustig en verkwikkend zijn zonder benauwd heden. Abdijsiroop woelt de slijm los en stopt den hoest. Uw ademhalings organen vinden hun veerkracht terug. Het werkzaamste geneesmiddel bi|: Hoest-Gr/ep-Bronchitis-Asthma irvërhöögdewerKinq 75cent \torlaaode prijzen Door een NIEUWE toevoeging werkt NU Abdijsiroop 2x zoo snel als voorheen 1 door A. F. VAN BEURDEN. II. DE NACHTMERRIE. Bij een van de draaien van de Lim- burgsche grens, waar verschillende hooge palen de scheiding tusschen de verschillende landsgebieden aan duiden, ligt een groote hoeve, midden in het akkerland, rustig, zonder buren, vrij, door enkele boomen over schaduwd. De boerderij werd zooveel mogelijk met eigen volk gedreven, maar men kon toch niet buiten een „perdsknech" en een „zweitser", een knechtje voor alles, zou men hem kunnen noemen. De „perdsknech"-had wel sympathie voor den kleine, die al jong naar dan boer had moeten gaan dienen, omdat hij thuis nog een heel getal broertjes en zusjes had en dus als oudste, „op verdienst" moest. Zoo werden die twee nog al vertrouwe lijk. De kleine was een bedaarde, fatsoenlijke jongen. Een gebrek had hij hg viel 's avonds, als hij de „slaat" of het avondbrood gegeten had, soms dadelijk in slaap. Ze zaten weer eens 's avonds bijeen en 't was weer dezelfde vertooning. Henske viel weer in slaap. De perdsknech maakte hem wakker en zei hem t Henske, doe zuus zoöe bleik oet, bus tich krank jong Henske antwoordde nog half slaap dronken Nè, neet krank, mer erg meug es doe doon mosdet, waatich euver- nach doon mot, dan zolttich auch waal schlaop hubbe. Dat gezegde maakte den oudere nieuwsgierighij vroeg hem, wat dat dan was Henske wilde niets vertellen over zijn geheimzinnig nachtwerk, tot hij plotseling zei, dat men hem toch niet geloofde, als hg ook de waarheid' sprak. Leiden. Een kostganger mindert... Goed Een tikje op de deur- Bitte, Telefoon für gnadige Frau. Aus Hague... Uit den Haag... Hé??... Een oogenblikje. Och, Emile, wacht even... Van Beers was met hoog rood gezicht opgesprongen... Ik zal wel gaan... Natuurlijk voor mij Welnee, ik ga al. Herta zei toch... Mevrouw Van Beers verliet de kamer. Hallo... O, jij Hetty Ja, met Emilie... is er iets met mijn broer Robert Nee toch Dag, Emilie.je even te bellen. Bob heeft me alles verteld Wat een vreeselijke toestacd Stakkert, ik heb zoo met jullie te doen. Onverant woordelijk van Alex... O, kind ik ben er zoo van onder den indruk, en dan zijn een paar woorden, méér dan een briefje. Wat bedoel je, Hetty. Ik be grijp er niets van... ik Stakkert heusch. Bob heeft me alles verteld.het zal zich nog wel wat redresseeren... als je zoo opeens voor een feit staat. lijkt alles zoo hopeloos, hé Heusch, Hetty., ik... Beste Emilie, ik kan me zoo goed voorstellen, dat je een zekere gêne voelt. Jae het is ook in-droevig. J Wij, of liever, ik, ga een paer dagen uit de stad. Bob kan niet mee, die moet voor de besprekingen met Heeremans, hier blijven, anders zou ik je natuurlijk vraegen bij ons op adem te komen. Maer dat kan nou niet. Later dan maer eens. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5