Edah Reclame N.V. EDAH Tel. 31 AlbertHeijn I 25 gld. belooning J. A. K0RT00MS, Blerik Verkoop van biggen A. H. Martens TOPHOUT Zaaihaver verboden te sprokkelen groote zachte aanmaakturf. Maagpoeder Waterschap der Noord-Limb. Beken ten Westen der Maas. de uitkomsten der classificatie der gronden, Bij elke 2 pakken fijne Edah- Tafelbeschuit voor 13 cent 1 Edah Chocoladereep cadeau. 1 prima zware Cocos Kamerbezem voor slechts 18 ct. 1 prima Cocos Handveger en 1 mooi Vloerblik samen voor 25 ct. KASTEEL-RECLAME een mooi modern Theeblad. Heden de laatste dag van onze geweldige 18 cents-Reclame. Zaadhandel. Alle Tuin- en Landbouwzaden Wed. Nico Bekkers op mijn naam bril! len verl koopf, Gedipl. Opticien Antoniuslaan 50 Electr. Timmerfabriek. alle Bouwmaterialen, y TE HUUR nelle burgerwoning TE HUUR flinke boerderij GEVRAAGD 5 zware biggen TE KOOP een landbouwwagen TE KOOP roodbont maalkalf circa 1000 eiken schansen Onze Prijzen, Uw Voordeel een half pond allerfijnste Delicata-Toffee's GRATIS I VARKENSMARKT f. Hord op Vrijdag 2t Februari. JAARMARKT TE VENRAY Maandag 24 Februari. De klanten schrijven ons V 1 5 3 ><%v/ Houtverkoop. De Gemeente Venray zal publiek bij opbod verkoopen op Donderdag 20 Februari a.s. des namiddags half twee precies circa 225 zware slagen voor de voet gekapt dennenbosch zeer geschikt voor alle doeleinden, zeer zware palen, boonenpalen en verder alle soorten mooi geriefhout, zeer mooi hout, alles afkomstig uit de bosschen te Castenray. De verkoop zal worden gehouden ter plaatse. Degenen die hun vroegere koopen niet hebben betaald zijn uitgesloten. Venray, 11 Februari 1936. Houtverkoop. De Gemeente Venray zal publiek bij opbod verkoopen op Dinsdag 18 Februari a.s. des namiddags half 3 precies circa 30 slagen struikgewas, hoofdzakelijk eiken en berken op stam, staande rondom hetVenraysch Broek. De verkoop zal worden gehouden ter plaatse te beginnen bij van der Hulst. Degenen die hun vroegere koopen niet hebben betaald zijn uitgesloten. Venray, 11 Februari 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Notaris Holtus te Horst zal op Maandag 17 Februari 1936, nam. 3 uur, in Café H. Pijpers te Venray, voor den Heer Eugène publiek verkoopen 15 nos. zwaar dennen tophout en 15 nos. boonenstaken en boonen palen, liggende op het afgekapte dennenbosch van den Heer V. Pyls nabij de St. Odakapel te Venray. TE KOOF partij le nab. Gouden Regen f 8- per 100 kg. bij H. Pee- ters-Martens, Schoor K 30a. Maandag 17 Febr. a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray. Gekochte biggen worden thuis bezorgd. Wegens veelvuldig misbruik, in de bosschen WED. J. POELS. van Mevr. Janssen s Hoenderpark Vermeerderingsbedrijf 3371 Pluimveevoeder- en Brand- stoffenhandel DEURNE, Tel. 104 komt a.s. DINSDAG met 18 Aanbevelend, L. J. Janssen. Deurne. 65 ct. per doos Aambeien Zetpillen en Zalf Salicyl Haarspiritus tegen roos en uitvallen f 1.- per flacon. Hoestdruppels 45 ct. per flacon. Tabletten tegen overgeven. Verbandstoffen, Gummiwaren.£> N. HOEDEMAEKERS Apotheker-ass. Henseniusplein 6 Oirlosche Boomkweekerii biedt aan Struiken appel-, peer-, pruim-, kers- en perzik. Koode en wille bessen, kruis bessen, druiven enz. Haagdoorns, ligustrum, sier- slruiken, klimplanten enz. aan lage prijzen. Vraag onze gratis prijscourant. 320 Beleefd aanbevelend. Het Voorloopig Bestuur van het Waterschap der Noord-Limburgsche beken ten Westen der Maas, brengt hiermede ter algemeene kennis dat in het tijdvak van 17 Februari 1936 tot en met 17 Maart 1936 ter inzage zijn neergelegd zooals deze is geregeld in artikel 102 van het reglement van beheer van genoemd Waterschap. De ter inzage legging geschiedt voor de gemeente Venrayten kantore van het Waterschap, aldaar op iederen werkdag van 4 tot 6 uur n.m. Voor de gemeente Maasbreeten bureele van den gemeente-opzichter te Blerick op iederen werkdag van 11 tot 12 uur v.m. Voor de gemeenten Helden, Horst, Meerloo, Sevenum en Wanssum ter gemeente-secretarie op iederen werkdag van 11 tot 12 uur v.m. Ten einde een juiste aanwijzing der perceelen te bevorderen, moeten de aanslagbiljetten der grondbelas ting over het laatste jaar worden mede gebracht, zonder deze biljetten wordt geen hulp verleend. Ten kantore van het Waterschap te Venray is op iederen werkdag van 46 uur n.m. tevens inzage over het geheele gebied van het Waterschap, op de onder scheiden gemeente-secretariën slechts voor die gronden welke in de betreffende gemeente gelegen zijn. Ieder ingeland kan gedurende het tijdvak van 17 Februari 1936 tot en met 17 Maart 1936 zijn be zwaren tegen de indeeling zijner gronden schriftelijk in dienen bij Gedeputeerde Staten te Maastricht. Venray, den 10 Februari 1936. Het Voorloopig Bestuur van het Waterschap der Noord-Limburgsche beken ten Westen der Maas, O. L. P. VAN DE LOO, Voorzitter EVERTS, Secretaris. Deze Week voor slechts '/s pond Edah Kasteel cadeauwaarde Profiteert nog allen hiervan. Wy yragen en bezorgen zonder prysverhooging. 96 zijn als vorige jaren wederom verkrijgbaar aan scherp con- curreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, Groote Straat. voor dengene, die den persoon kan aanwijzen, welke in en om Venray zelfs met mijn naam op de étui's. Ondergeteekende heeft geen reiziger. VENRAY Steeds in voorraad Verloofd G. E. L. E. Tandaanslag en G. O. E. D. E. Mond- verzorging Venray, Febr. '36. Receptie iedere dag met tandpasta en borstel uit Dro gisterij „De Vijzel", Hensenius plein 6. 2 omstreeks 1 Maart a s. met tuintje, gelegen straat 28. Te bevr. Stationsweg 39. School- is met 4 morgen wei- en bouw land, Holl. stal met gierkeider, 85 fruitboomen en kippenkooi, gelegen te Holthees tegenover de halte. Te bevragen bij Th Coppus, Akkerweg 5, Venray flinke boerenknecht voor direct. C. van Mil—Rongen, Weide- lust, Veulen. TB KOOF bij P. Loenen, Leunen. op gummibanden, en een hulpmotor. J. H. Seijkens, Leunen. 8 bij J Joosten, Lull. TE KOOF ineens of bij gedeelten Te bevragen bij N V. Stoom- steentabriek te Oveiloon of Oostsingel 6, Venray. 2 TE KOOP dragend varken 14 weken dracht bij H. Lamers, Ysselsteyn. INDERDAADALBERT HEIJN'S Lage prijzen voor uitsluitend prima kwaliteit Levensmiddelen, zijn een groot voordeel voor duizenden Neder- landsche Huisvrouwen. Ook voor U Wat U meer betaalt, betaalt U te veel! BAK- EN BRAADVET ZUIVER RUNDVET GELDERSCHE WORST BOTERHAMWORST GELDERSCHE HAM PRIMA ROOKVLEESCH HEERLIJKE JAMS p. pondspak 29 ct. 37 ct. per pond 39 ct. per half pond 15 ct. per half pond 29 ct. 2 ons voor 25 ct. per pondspot 30, 21 ct. RINSCHE APPELSTROOP per Kg. bus 30, 24 ct. ZUIVERE BIJENHONING per pot 55, 35 ct. ZELFRIJZEND BAKMEEL per pondspak 127, ct. BESTE RIJST per pond 12, 10, 6 ct. JAVARIJST per öponds baaltje 105, 75, 60 ct. AARDAPPELMEEL per pak 5 ct. GROENE ERWTEN per pond 12, 10, 6 ct. MOOIE PRUIMEN per pond 14, 9 ct. STUKJES APPELEN per pond 29, 25 ct. VERSCH GEBRANDE PINDA'S per pond 8 ct. A. H. HUISHOUDSTROOP per K.g. bus 27 ct. ZAANSCHE MOLEN BISCUITS per pond 2! ct. FIJNE ROZIJNEN 2 pak voor 19 ct. Vanaf heden t.m. DONDERDAG 20 FEBRUARI bij aan koop van minstens f 1.50 Boodschappen, Suiker, Roomboter, Margarine en Slaclie uitgesloten, doch waaronder EEN HALF POND KOFFIE vanaf 17V, ct. of EEN ONS THEE Keurig verpakt in Cellophaan-zakje Albert Heijn's Koffie en Thee voldoen ook U zeer zeker KOFFIE per pond 13, 177„ 22327„ 377,40- 45 ct- THEE per ons 18, 22, 25, 28, 33, 38 ct. maakt U het leven goedkooper! en geeft LI garantie voor uitsluitend prima kwaliteit VENRAY MARKT 7 Telefoon 90 R. 93 150 I I jpz. Dantumawoude (Fr £A/ rPHEEL GRM*S GEn tleschje Ar°"a ee t 100 bil uïtgexondefa Boven*""1 4«e 5'voor 10 p.kk.e Soep 12 De Gruyter's Havermout Havermout per pond 10-12 Extra Havermout per pak 18 Vlugkokende .12 De Gruyter's Peulvruchten Bruine Boonen. p. pond 8-10-14 Witte Boonén 10-12-15 Erwten 7-10-12 Spliterwten10-12-15 Wortelerwten 15 Capucijners 12-15 Extra Capucijners,, 20-25 Rozijnerwten 20-25 Pronkboonen 22 Linzen 20 De Gruyter's Zuidvruchten Pruimedantenp. pond 20-25 Pruimen „11-15 Schijfjes Appelen. 30 Stukjes Appelen 30-35 Abrikozen 45-52-60 Tutti-Frutti .JMjKf 20-30 Rozijnen 2.0-25 Krenten 25 De Gruyter's Slaolie Groenmerk per heef* lleich 72 Roodmerk Blauwmerk Javakoffie met moirt Koffiestroop :n±25 bT» 85 fcer 1/2 pond 10 j I per bui]* 15,1

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4