L. Wijnhoven Ambachtsschool Carnaval Harmonie I Sneller dan de posf GEBR. JEUKEN Kuikenopfokkers LUX0R Theater "mjk IQóóc Uui Viukcuêikm iHaagt iirna mh dm Vfliwckluïfy CcHCUitUimd. Uette uitvamng. PaardenverzekeriDg VfUxlcaansckc ïlackt ^alóMckz (0, toumcH i IQöóï IQctitmawnddagm! PQUWELS, Hofstraat 8 ntiën iging. j Elzen Ingang Jarbeurs nningen Lupers larfen K.J.V. K. J. M. REIDANSEN ZANC OP ZWERFTOCHT NAAR 7 GELUK le HELMOND. Nijverheidsdagschool. Timmeren, Smeden, Machinebank werken en machinale metaalbewer king, Huis- en Decoratieschilderen, Electrotechniek en Instrumentma ken, Auto-, Motor- en Rijwielher' stellen. TE KOOP dragende vaars TE KOOP Adelaar Zaaihaver TE KOOP partij voerstroo, mangelwortelen, gebr. puntdraad gemerkte biggen volbloed varkens <4 DE KRIBBEBIJTER 1936 VENRAY Bonte Beiersche Avonden LONDEN en PARIJS Voorjaars- en Zomerstolfen. VOOR BETERE KLEEDING GEVULDE EITJES M. GOUMANSRufien Waarborg! U kwaliteit Boerenjongens per literpot 55 ct. Boerenmeisjes 60 ct. Fijne Mirabellen 55 ct. Fijne Kersen 60 ct. Fijne Advocaat p. heele flesch 85 ct. Fijne Samos, zoete Spaansche, Taragona, Bloed wijn enz. heele fl. 75 Verkade's Biscuits alle soorten ZUIDVRUCHTEN zeer goedkoop ,Hero" Groenten en Vruchten in blik Telefoon 106 Fok dif jaar uw kuikens goed roeder ze bel besfe Opfokvoer n.l. Jacobs' Opfokvoeder. Jacobs Graanhandel en Pluimveevoederfabriek Gedroogde Runderdarmen, '3 Sndag om 7 uur da. ;ri dag om half 8 aki. ed Dinsdag van de Dm 7 uur de t ;ekere intentie h. Communie vi St. Antonius. Antoniuslof bteling der inten- d.'Toveen en ver- waar- di gebeden wordt, ïstgmiddag 5 uur koster bezorgen, ner eere van St. nobesteld wordeD. iepreek is„Het illjaflaat ter eere •a<s, belijder v.d. ilf 8 plechtige van v.h. Koordje, g an den h. Kruis- aflaat ter eere viCortone. mialf 8 'n h. Mis es van kerk en trnt. and 7 uur turn- afi aspiranten, •tvoor elf verga- iebrde en Congre- lr-12 uur biblio- halen voor de vjr Groot Patro- Van vier uur ,i middenpatro- rnoefening voor der aspiranten, tijeenkomst van jerie en film. op de vastge- illende groepen i Leo XIII. r turnoefening tidsbeurs straat 10. ÏD: jaar bek. m. melken ad met melken Zuid-Limburg :end met Land- ïid-Limburg. j. a.h. vak boerengezin e 15 a 16 jaar voor Paschen 1-25 j. en ouder antoorbediende (jienstmeid rachte hulde van belang- ilveren Jubi- n hartelijken nder aan de Ie en Broe- valius", aan Ie mooie toe- ersoneel en talrijke ca- hen mocht 3 Servatius'' nging e, Venray lannen en ïemt deel aan ;ag, welke dit ■ordt in den •15 Maart. thtie: „Voor 1' en Vrede et Bestuur. I Februari ersoon. fwenscht bij jnray. (ÏÏR oning winkel. Spoe- I flisplein 12. Ivan 52 stuks jMunckhof. Anloniuspaironaat ZONDAG f6 FEBRUARI 1936 om 7 uur 66 een Zigeunerstuk. Prijzen 50 en 30 cent. Reserveeren 10 cl. extra Zondag van 11 12 uur. Het Bestuur der Ambachtsschool te Helmond maakt be kend, dat zij die met 1 April a s. als leerling tot die school wensen te women toegelaten, zich bij den Directeur kunnen laten inschrijven tot en met Zaterdag 22 Februari a s. dagelijks van 8-12 en van 1 Vs4Vs en niet uitzondering van de Za terdagen, ook des avonds van 7-9 in het Schoolgeboüw, Heuvel 38 Men kan zich laten inschrijven voor de vakken Toegelaten kunnen worden zij, die vöör of op 1 April e.k. de leef tijd van 12 jaar en 8 maanden bereikt hebben, of de 7e klas der lagere school met vrucht hebben doorlopen. Het schoolgeld wordt vastgesteld naar het gezinsinkomen. Voor onvermogenden geschiedt de plaatsing kosteloos. De DirecteurHet Bestuur J. H. L. v. KIMMENAEDE. J. J. EBBEN, Voorzitter 86 B. v. d. HAGEN, Secretaris Reis per autobus tegen zeer laag tarief. aan telling. G Jenniskens, Wieën. v. d. Landbouwbond. Premiebetaling Zondag 16 Februari te Leu nen na de Hoogmis, bij- M Litjens-Peeters. Premie bedraagt 1 Onspringbare Kinderflesscher, 10 Levertraan voor kinderen per flesch 38 Kinderpoeder half pond 10 Kousjes voor stallantaarns 15 Brandspiritus p flesch 17 Ongezuiverde levertbadn Voör kippën. Kali Permangaat Voor o'ndfer kippendrfnkwater: Engelsch Zout, Beendermeel^ Provendine, zèer^, Sp^engalf en alle Veegeneesmiddelen van het Laboratorium „De Dennebóom" te Rotterdam/ Alleen verkoop by 30 Telefoon 64 le nabouw, te velde goedgek. met 9-9-8-9, bij Wed. P J. Derikx, Volen L 55. L. Pingen, Oostrum. XE KOOP een partij zware bij W. Ewals, Overbroek. XE KOOP een koe 25 Febr. voldr., en een partij le nab. v. Hoeks tarwe, Adelaar haver, Corona Erwten met hooge punten gekeurd en getrieerd. Jac. Direks, Blakt-Oirlo. VF.NRAY 1 Voor Zaterdag en Zondag hebben wij de eer U wederom een grote schlager te presenteren van Amerika's beroemde Radio-, Opera- en .Concertzanger DON JOSÉ MOJ1CA en ROSITA MORENO in LOVE FLIGHT TE KOOP gedekte en dekrijpe L. Wilmsen, Peelkant, Overloon Een spannend, romantisch avontuur, beleefd tegen een kleurrijke achtergrond van de heerlijke Hacienda van het uitgestrekte landgoed in Mexico. DON JOSÉ MOJICA, de lieveling aller vrouweü, zal ook in Venray populair worden. 148 Als extra hoofdnummer: JAMES DUNN en SHIRLY TEMPLE (bekend uit Harte- dief) JANET GAYNOR in een zeer goed gespeelde Fox Super Film. In het Polygoon Nieuws de internationale Voetbal wedstrijd Frankrijk-Nederland 1 6. Met de Carnaval presenteren wij U, niet tegenstaande de zeer hoge kosten, dus met de Carnavalsdagen alten naar „Luxor" DAAR is Uw vermaak. A.s. Zondag op 't Sportterrein 1220 uur De Valk 3 - Meferik 2 2 uur De Valk f - J. V. C. 1 Cuyk Zondag 23, Maandag, 24 Dinsdag 25 Februari Zaal „Wilhelmina" Schoolstraat met medewerking van het gunstig bekende Arnhemsche Duo PIERRE DE PETRI. Accordeonisten en liet Orkest ..De Lausitsers Aanvang 7 uur. Entrée 25 ct. met Carnavalsmuts gratis brengen wij II het nieuwste uit de modesteden IN Floret - Stepen. Teritex, Sixtwit in nieuwe kleuren en dessins. Gloritwist Het hygiënische licht en luchtdoorlatende cos- Frescotine tuum, voor allé dagen bij sport en op reis. Silkords in vischgraatketting en korrelstrepen. Voor U hebben wij deze schitterende collectie en voorraad couponstoffen, het nieuwste snufje van de beste ontwerpers op modegebied uit Londen en Parijs. Bovendien van deze stoffen een costuum in moderne lijn, onkreukbaar binnen werk en gemaakt door bekwame en ervaren vaklui, geeft U 100 pet. zekerheid. Btfna overal vindt U menschen die op vallen door hun correcte kleeding. Misschien benijdt U hun goede keuze en bijzondere smaak, alsof dit buiten uw be reik ware. Doe als zij en kies de beste kleeding, door vak- menschen gemaakt en het zal U verwonderen, hoe gemak kelijk en prettig het ook voor U is. Wij staan technisch en vakkundig voor U klaar. Ofschoon ons klantenregister zeer uitgebreid is, doen wij voor ieder persoonlijk speciale moeite. GÈBR. JEUKEN geeft altijd iets méér dan men verwacht. Een rijk gesorteerde collectie ligt voor U klaar, wilt U ze thuis hebben 120 NEEMT PROEF mei onze eigen fabrikaat Ruime sorteering g Werkelijk iets aparts Speciale aanbieding deze week alles plus 15 ct. voor pot. alles plus 10 ct. voor flesch. Fijne gesorteerde Koekjes 2 ons voor 12cet. Rotterdamsche Kermis 2 ons voor 10 ct. Bitterkoekjes iets extra's per ons 12 ct. Verkade's groote, kleine, lange en Weet ter Beschuit. Luxe doosjes Bonbons 2 ons netto voor 25 ct. Fijne Pruimen p.pond 8,14 ct Appelen 22,28 ct. Fijne Pruimedanten 18, 24 ct. Peren 20 ct. Abrikozen p.pond 25 ct Rozijntjes z. pit 13, 20, 22 ct. ook de fijnere kwaliteiten thans niet duur meer. ZIE ETALAGE. 120 Wij vragen en bezorgen hel U. f eens Koop sterke, ziektevrije kuikens Geef ze een goed optokhuis en OP I Vraag onze opfokvoedermethode. Wij stellen deze gratis beschikbaar. Door onze raadgevingen stipt op te volgen fokt U de kuikens met genoegen op tot flinke, ontwikkelde, iegrijpe en gezonde jonge hennen. Dan leggen ze ook den geheelen winter vele, groote en smakelijke eieren en bezorgen U winst. D&ér komt 't op aan Leunen-Venray. 7EED DCI AIJfDlllf I deSenen> regelmatig Jacobs' DELAPIVjfYlJIX Ochtendvoeder verbruiken, onder zoeken wij de kippen, waarvan ze de broedeieren verkoopen of zelf broeden, GRATIS op PULLORUM. Dit is beslist noodig, wilt U later niet met de kuikens sukkelen. Pullorumziekte is de gevaar lijkste en besmetteljjkste ziekte onder de kuikens. 100 Heeren- en Damesldueding Telef. 92 VENRAY gedroogde rechte darmen, papierdarmen, worstpennen, worsttouw, grof en fijn zout, kruiden, fijn boekweitmeel, vleeschmolens, steenen vetpotten alle grootten. Steriliseerketels Inmaakflesschen losse ringen, losse thermometers. Alles aan de bekende lage prijzen. Alles wordt thuis bezorgd. Groote Straat 24b TH. Zie vooral onze speciale STOFFEN-Etalage TELEFOON 64 36

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3