Stille On Garage li TE Ht (linke vc Speelku GEVONDENEen damesrijwiel. Inlichtingen Gemeentepolitie. VOLKSONTWIKKELING. De ontwikkelingsavonden, waarbij over afwisseling en verscheidenheid niet te klagen was en waar iedere stand en rang en leeflrjd heeft kun nen genieten en zijn voordeel doen, loopen ten eindede laatste in dit winterseizoen wordt Maandag 17 Februari gegeven. De titel luidt: „Arbeidersjeugd." Daar een titel, een naam vaak zoo weinig zegt (What is in a name that what we call enz.) moge hier hier een nadere aanduiding gegeven worden, van wat ons Maandag a.s. wacht. Het probleem der jeugd heeft verschillende zijden. Zoo stellen we ook de vraagHoe ontwikkelen we de rijpere arbeidersjeugd en hoe leiden en helpen we ze als het gaat over ontspanning Hoe brengen we in deze, voor hen vooral zoo sombere tijden hen levensvreugd en levens moed bij? Hierover zal een der jongeren, in wie 't vuur van 't Roomsch idealis me brandt, die beseft wat feitelijk zoo vaak vergeten wordt, dat allen, ja allen, juist allen onze broeders en zusters zijn, die we niet kunnen voorbggaan met te zeggen„Benik mijns broeders hoeder Die als dure plicht aanvoelt, dat we hen en allen dienen te helpen, te steunen, te leiden. Hierover 'zal een leekenapostel, die veel, zeer veel opoffert om de rijpere arbeidersjeugd vreugde en blijheid te brengen, U spreken. De interessante lezing, up to date en in-Roomsch wordt nog aantrek kelijker door voorbeelden en demon stratie een groep van 50 jongens en meisjes zullen zingen, dansen en tooneelspelen Komt allen ÊEN UIT DE DUIZEND. U denkt er toch zeker aan, dat U Zondag 16 Februari genieten kunt van 't mooie tooneelspel van de K. J. M. en K. J. V. 't Vorig jaar heb ben allen genoten en zijn huiswaarts gegaan met 't vaste voornemen om de eerste de beste keer weer terug te komen naar den Tooneelavond van de K. J. V. U zult er heusch geen spijt van hebben want spel, decor en eostu- meering zijn schitterend. En 't stuk zelf is een stuk echt leven, mis schien vinden velen er zichzelf terug in een of ander persoon, mis schien ook niet. Maar allen vinden 't kostbaarste wat zrj kunnen vin den erin terug, de manier om echt gelukkig te zijn. Komt dan Zondag 16 Februari om 7 uur naar 't Antoniuspatro- naat, dan kunt gij weer echt big zijn met de jeugd. Gij kunt genieten van zang en reidans, van spel en decor. Laat U niet weerhouden door wat ook, want zoo'n avond is er één uit de duizend. DONATEURSAVOND. Dinsdagavond wordt er in 't patro naat een wetenschappelijke avond gehouden, waar de leden van Goud Pluvier en de Donateurs met hun huisgenooten zijn uitgenoodigd en worden verwacht. Deze avond be gint om acht uur. Als spreker is uitgenoodigd Frei Estavus Lucassen, die jarenlang Directeur was van het College San Antonio te S. Joé. del Rey, en ver schillende merkwaardige studiereizen maakte in de binnenlanden van Brazilië. Zijn lievelingswerk is dan ook, behalve enkele merkwaardige schetsen over Indiaansche volks stammen, een speciale dierenstudie. Na de causerie worden eenige filmen gedraaid, en met een enkel woord de beteekenis aangegeven, en de invloed, welke bioscoop en film in onzen tijd hebben en kunnen heb ben. VASTENAVOND IN 'T PATRONAAT. Naar wg vernemen, zal op Vas tenavondzondag een gerenommeerd tooneelgezelschap in het Patronaat optreden. De bekende tooneelveree- niging „Charitas" uit Tegelen, zal daar voor het voetlicht treden met een vroolgk en keurig program. We hebben wel eens hooren be weren, dat met Vastenavond ieder een wel een beetje van den band mag zijn. Zonder deze uitspraak te onderschrijven, vinden we het toch góed gezien dat „Charitas" meteen vroolijk program komt, geen drama, geen zware kost, maar kostelijk van luim en scherts. Vol humor en jool is het drie- bedrijvige blijspel „De onwillige Erfoom", terwijl daarna volgt de dolste aller kluchten „De Gemeente raad van Wauweldam". De avond wordt besloten met het blije schouw- tooneeltje „De Dorpsschoolonder wijzer". We kunnen dit streven niet anders dan toejuichen en wenschen ten zeerste, dat 't Venrays publiek zijn Vastenavond viert in eigen plaats. We melden daarom ook gaarne, dat er stappen gedaan worden om ook Dinsdagavond iets bijzonders in het Patronaat te hebben. DE MISSIE-WEDSTRIJDEN. Vurig, enthousiast maar met de gewenste zelfbeheersching, werd er Zondag gestreden. De spanning bleef er in tot het eind. De term „junioren" is nog al rek baar gebleken te zijn, maar dit jaar gaven „de jongeren" van het Gym nasium zich niet zo gemakkelijk ge wonnen. Gymnasium I wist zijn voorsprong niet te behouden. Er werd hard ge werkt om" de gelijkmakende goal in 't net te krggen, maar daar wou de keeper van De Valk I niets van weten. Ook dank zij de activiteit van de Missie-club van het Patronaat, kon een aardig sommetje aan de F.M.B. worden afgedragen. Zou een wedstrijd in het zomer- trimester niet nog beter resultaat hebben VERKENNERS. In aansluiting op ons bericht van de vorige week nog 't volgende Zoals ieder weet, verheugt de ver kennersbeweging zich hier in Ne derland (en ook in andere landen) in de zeer welwillende belangstelling van de hoogste geestelijke en wereld lijke autoriteiten. In verband hiermede mag ik wel noemen Mgr. Aengenent z.g., die meerdere malen hun kampen be zocht, Mgr. Dr. Lemmens, die vorige zomer nog de jaarvergadering be zocht van de verkennersleiders te Roermond. Verder wijlen Prins Hen drik, Oud-Minister Staatsraad Ram- bonnet, Hoofdverkenner, Majoor van Leeuwen, hoofdkwartiercommissaris. De verkennerij maakt hier in Lim burg grote vorderingen; ik mag hier er op wijzen, dat er ook reeds op vele kostscholen en internaten groe pen zijn opgericht, o.a. te Roermond en ook hier in Venray onder leiding van de Eerw. Paters. Dit alles behoeft in 't geheel geen verwondering te wekken, gezien de grote opvoedende waarde van hun regels en hun levenshouding, die er vooral op gericht is om z'n leden te vormen tot naar geest en lichaam volledige mensen, in één woord, tot menschen van karakter. Dit alles moge elk nog versterken in 't idee, dat men reeds heeft van de verkennerij, dat dit n.l. niet is 'n beetje verstoppertje en soldaatje spelen, maar dat dit 'n beweging is, die de grote sympathie, welke men in alle landen er voor heeft, ten volle verdient en daar ook ten volle recht op heeft, Dit behoeft ook geen verwon dering te wekken voor degenen, die de grondregels der verkennersbe weging kennen. Waar deze beweging zich in alle landen in zoo'n gerechtvaardigde sympathie verheugt, menen we te mogen verwachten en hopen we ook, dat dit hier in Venray ook zo zijn zal. We vragen daarom in deze moei lijke periode, die onze verkennerij bij zgn oprichting doormaakt, om uw morele steun. 't Zou voor ons zeer veel waard zgn, indien we de overtuiging kon den hebben, dat we bij de moeilijk heden, die zich nu voordoen en nog zullen voordoen, daarop kunnen rekenen. Zo zijn we nog steeds niet ge slaagd in 't vinden van 'n plaatsom onze vereniging onder te brengen. Voor de aanbiedingen op onze vraag van vorige week zgn we zeer dank baar. We schijnen er evenwel niet voldoende de nadruk op gelegd te hebben, dat 't lokaal helemaal ter onzer beschikking moet staan 't hele jaar door. We herhalen nog maals, dat de eisen zeer laag zijn, 'n oude schuur of kelder, of zolder. We veranderen er dan zelf aan, wat nodig is. Voetbal. R. K. L. V. B. Kring HorstVenray, Kring-Competitie Omgeving Venray. Programma. 16 Februari. Afd. A. VeulenMerselo 2 uur. Afd. B. YsselsteynDe Valk 1 uur 23 Februari. Afd. A. OostrumVeulen 1 uur Afd. B. YsselsteynOirlo 1 uur Standenlijst 9 Februari. Afd. A. Oostrum 3 3 0 0 14-6-6 Merselo 3 1 0 2 6-10-2 Veulen 2 0 0 2 3-7-0 Afd. B. Oirlo 4 2 11 8-2-5 De Valk 5 2 1 2 7-10-5 Ysselsteyn 3 1 0 2 4-7-2 Voor nadere bijzonderheden zie men de „Sportklok" d.d. 13 Februari Kring-vergadering. Te Horst heeft Maandag 17 Febr. in Café „De Oude Lind" een ver plichte algemeene kringvergadering plaats. Aanvang half 8. Agenda: 1. opening 2. notulen 3. verkiezing nieuw bestuurslid 4. be spreking Kringwedstrijden 5. Inlei ding over „meer Spelregelkennis en meer Sportiviteit" door L. Timmer mans, Sevenum 6. medische sport keuring 7. rondvraag 8. sluiting. VALK-REVUE. DE VALKEN WINNEN DEN MISSIEWEDSTRIJD. Op een goed bespeelbaar terrein is De Valk er in geslaagd, het goed spelende studenten-elftal een 32 nederlaag toe te brengen. Ook De Valk 3 toonde zich de meerdere van de Gymnasiasten en wonnen met 41. Ondanks de concurrentie van de gsbanen, was de belangstelling be vredigend, en kon er een aardig centje aan de Missie worden afge dragen. De wedstrijd De ValkJ.V.C. welke morgen gespeeld wordt, is in eerste instantie door De Valk met 10 gewonnen. J.V.C. deed echter uitstekend werk door Vios met 31 te slaan. Een sein voor de Venrayers om op hun hoede te zijn. We ver wachten een gelijk spel. De Valk 2 is vrij, terwijl het 3de elftal bezoek krggt van Meterik 2. Het eerste treffen leverde een 21 zege op voor de Venrayers. Om can- didaat voor de eerste plaats te blgven mogen de roofvogels niet meer verliezen. Dus dan maar...? De weersgesteldheid is niet bepaald ideaal voor voetbal, en als er niet spoedig verandering komt dan zijn de voetbalterreinen morgen Zondag onbespeelbaar. De stand van De Valk 3 is als volgt De Valk 3 ,11 7 1 3 15 29—22 Hegelsom 3 8 6 1 1 13 26—14 Excelsior 2 8 5 1 2 11 25—12 Meterik 2 8 4 2 2 10 19—14 Griendtsveen 6 2 1 3 5 10—15 H. V. C. 3 8 2 1 5 5 16—19 Sevenum 2 8 2 0 6 4 1230 America 2 7 0 1 6 1 10—21 RECHTBANK TE ROERMOND. Voor den Politierechter te Roer mond stonden Woensdag terecht J. H., 39 jaar, slager te Horst, verdacht van vernieling van eén autolamp ten nadeele van K. Wijnen uit Venray en gepleegd te Horst op 31 Dec. j.l. Eisch f 30, vonnis f 20 boete of 20 dagen hechtenis. P. J. K., 50 jaar, koopman, zwer vende, thans gedetineerd, verdacht van landlooperij te Venray omstreeks 8 Febr. j.l. Eisch en vonnis 1 dag hechtenis en 2 jaar Veenhuizen. VERRICHTEN VAN ARBEID DOOR VREEMDELINGEN. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat in de Ned. Stct. van 27 Jan. 1936 is opgenomen het Kon. Besluit van 24 Jan. 1936 No. 29, waarin is bepaald, dat arbeid in de in dat besluit ge noemde bedrijven en beroepen door vreemdelingen NIET mag worden verricht zonder de schriftelijke ver gunningen van den Heer Directeur van den Rijksdienst der Werkloos heidsverzekering en Arbeidsbemid deling, te 's Gravenhage. Een lijst, vermeldende deze be roepen en bedrijven, ligt voor een ieder ter inzage ten kantore der Gem. Arbeidsbeurs, Marktstraat 10. Deze lijst omvat de meeste beroe pen en bedrijven. Eenieder wordt dus gewaarschuwd geen vreemdelingen zonder vergun ning in dienst te nemen. Deze regeling treedt in werking ten aanzien van vreemdelingen, die bij een bepaalden werkgever in dienst waren op 24 Januari 1936 en bij dien werkgever in dienst blijven, met ingang van 1 April 1936. De werkgever zal dus moeten zorg dragen, dat hij uiterlijk 1 April 1936 in het bezit is der vergunning. De Directeur van voornoemden Rijksdienst kan geenerlei toezegging doen, dat op aanvragen om vergun ning, die niet voor 1 Maart e.k. bij hem zijn ingediend, tijdig kan wor den beslist. Ten aanzien van de overige vreemdelingen, d.w.z. van hen, die na 24 Januari 1936 bij een werkge ver in dienst treden, geldt, dat de werkgever van 14 Februari af een vergunning moet bezitten. Aanvraagformulieren om vergun ning zgn kosteloos te verkrijgen ten kantore der Gem. Arbeidsbeurs alwaar eveneens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. Venray, 8 Februari 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. OOSTRUM. De heer H. A. Hooge- veen, stationschef alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Borne. In de ruim 4 jaren, dat de heer Hoogeveen als stationschef alhier werkzaam was, heeft hij zich doen kennen als een plichtgetrouw humaan hoofdambtenaar, die bij 't personeel zeer hoog stond aangeschreven. Ook de vele kennissen en vrienden, die hij in Venray had zullen hem noode zien vertrekken. VASTENAVOND. OIRLO. Op initiatief van de Oir- losche Voetbalvereeniging zullen dit jaar wederom de van ouds bekende Carnavalsoptocht en volksvermake lijkheden gehouden worden op Vasten avond-Dinsdag. Op de laatst gehouden vergadering is een Commissie benoemd, die reeds druk in de weer is, om alles naar wensch te doen slagen. Vooral voor de optocht schijnt nogal veel belang stelling te bestaan, want overal is men al druk in de weer, om zoo goed mogelgk voor den dag te komen. Naast verschillende nummers der volks-vermakelijkheden zullen ook wielerwedstrijden gehouden worden, o.a. een koppelwedstrijd, waarvoor reeds verschillende bekende koppels hun contract geteekend hebben. Ook voor de kinderen zullen gratis aller lei vermakelijkheden gehouden wor den. Als Moeder Natuur nu maar eenigszins meewerkt, belooft dit weer voor de menschen uit den omtrek en vooral voor de Oirlosche inge zetenen en kinderen een prettigen middag en zeker een alleszins pas sende carnavalsviering te worden. HOLTHEES. Woensdagavond vergaderde de Eiervereeniging Holt- hees-Smakt in café Fr. Kersten. Aan het jaarverslag ontleenen we het volgende Er werden in het afgeloopen jaar geleverd 80847 Kg. kippeneieren en ruim 900 Kg. eendeneieren. Ontvan gen van de C.V.V. f 38436.33, uitbe taald aan de leden f 37265.53. Ge middeld per 100 stuks werd uitbe taald f 2.69, per Kg. f 0.47. De aftredende bestuursleden E. Asselberghs en J. Philipsen werden herkozen. De boeken zijn als gewoon naar de C. V. V. opgezonden en in orde bevonden. Tot boeken-contro- leurs werden gekozen C. Koenen en A. Werjenberg. Het loon van den inpakker Zegers werd wederom voor een jaar vast gesteld op 5 cent per 100 stuks. Het eierenvervoer naar de C.V.V. werd gegund aan P. Koenen voor 22 cent per 1000 stuks. Op het Zondag te Sambeek gehouden Solistenconcours behaalden Fr. Lenssen en A. Linssen resp. met bugle en tuba, in de 3e afd. een 3e prijs. OVERLOON. Alhier had de ar beider G. Klaassen het ongeluk, zich bg het houthakken in den voet te slaan, waardoor zijn groote teen in tweëen werd gespleten. Genees kundige hulp werd ingeroepen. Zondag en Maandag had al hier de 2e winteruitvoering plaats door dé St. Jozefsvereeniging. Op gevoerd werd „Bureau-Succes" en het crimineel spel in 3 bedrijven „Wie is de dader?" Beide avonden was de zaal overvol, vooral Zondag moesten weer velen worden teleur gesteld. Wat muziek en tooneel be treft, niets dan lof. OVERLOON. De molenaarsknecht van M. Boumans geraakte met zgn bovenbeen bekneld tusschen een wagenwiel en de muur. Htj werd ernstig gewond. Geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Maandagavond om 7 uur zal in 't Patronaat alhier een lezing met lichtbeelden gegeven worden door Pater Schelstraete uit Brakkenstein, voor de leden der -Vereeniging „De H. Stede". WANSSUM. De kazerne voor Militaire Politie die het laatste half jaar alhier gebouwd is, is thans door een 10-tal personen in gebruik ge nomen. Zeer waarschijnlijk zal deze af deeling pas in Mei a.s. op volle sterkte komen. Voor het onveilige Noord-Limburg mogen we dit als een veilige geruststelling beschouwen EEN NIEUWE INDUSTRIE IN NOORD-LIMBURG. In verband met de vele losse ge ruchten, die den laatsten tijd loopen over een komende industrie in Gen nep, kunnen we thans meedeelen, dat in de werkplaatsen van de Ned. Spoorwegen zal gevestigd worden de Papierfabriek Gennep. De eerste papiermachine zal binnenkort in werking treden, terwijl verdere uit breiding zoo spoedig mogelijk zal volgen. Het ligt in de bedoeling, de onderneming nu zonder geld van Overheidswege te financieren. Boven dien worden mogelijkheden onder zocht, in hoever andere industrieën aan dit bedrijf kunnen worden toe gevoegd. Gemis aan economische richtlijnen bij de Regeering maken besluiten ten deze zoo niet onmoge lijk, dan toch zeer moeilijk. Voor het economisch steeds achteruitgaande stadje Gennep zou het eenige op leving kunnen brengen. MOND- EN KLAUWZEER. Door den veearts-keurmeester van Dienst dr. Jansen werd op den stal van den landbouwer M. Fr. op Laar te Weert een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd. GEVAARLIJK SPEELGOED. Dinsdag trof op de Biest te Weert het 12-jarig knaapje K. terwijl het met een windbuks speelde zijn 12- jarig vriendje Harrie van Andel door een kogeltje in het oog. Gevreesd wordt dat het knaapje zijn oog zal moeten missen. De politie nam het gevaarlijke speelgoed in beslag. JONGEN EN MEISJE TE OBBICHT VERDRONKEN. Woensdagmiddag zgn de 18-jarige mej. Burgers en de heer Penris, eveneens 18 jaar oud, bij het schaats- rijden op de uiterwaarden van de Maas onder de gemeente Obbicht door het ijs gezakt. Beide personen, die in Geleen wonen, zijn verdronken. Ongeveer een half uur na het ongeluk werden de 18-jarige Pernis en mej. Burgers opgehaald. Hoewel nog pogingen werden aangewend door middel van kunstmatige adem haling de levensgeesten weer op te wekken, mocht men er niet in slagen de slachtoffers bij te brengen. Beiden waren reeds overleden. DE NOOD DER TIJDEN. In het Lauradorp te Waubach staan 210 woningen leeg wegens het ver trek van ontslagen mijnwerkens. HANDBOOGSPORT. In het Zuiden van ons land vooral bloeit de handboogsport, de sport van pijl en boog, van den ouden edelen handboog. Ieder dorp, ieder gehucht heeft daar zijn handboog schutterijen in Brabant en Limburg telt men de handboogschutterijen bij honderdtallen, 't Is een oer-oude sport en vele gezelschappen kunnen op 'n langdurig bestaan wijzen. Veelal zijn de gezelschappen ver- eenigd in kantonnale of districts bonden, die jaarlijks wedstrijden organiseeren. In 1922 op den 5en Maart werd overgegaan tot de oprichting van den „algemeenen Nederlandschen bond van handboogschutterijen." Hierbij zijn op het oogenblik aan gesloten niet minder dan 120 gezel schappen uit Limburg en Brabant en enkele daarbuiten. Deze bond houdt al gedurende ver scheidene jaren jaarlijks landenwed- strijden met de Federatie van hand boogmaatschappijen in België, welke steeds groote belangstelling trekken. De landenwedstrijd Nederland België heeft dit jaar plaats te Weert. De overledene was voorts curator der R. K. Handelshoogeschool te Tilburg. Baron van Hövell was onderschei den met het grootkruis van de orde van den Nederlandschen Leeuw, groot officier der orde van Oranje-Nassau, groot officier der orde van de Kroon van België en ridder der orde van Malta. Het stoffelijk overschot van den ontslapene is naar Maastricht over gebracht. De plechtige uitvaart zal plaats vinden in de St. Servatiuskerk te Maastricht op Maandag 17 Februari te 10.30 uur. Vertrek van den stoet van het Gouvernementsgebouw te 10.15 uur. De teraardebestelling van het stof felijk overschot zal plaats vinden op de R.K. Begraafplaats Duistervoorde te Twello bij Deventer op denzelfden dag te circa 17 uur. Wij buigen met eerbied het hoofd voor dezen doode, wiens nagedach tenis zal blijven voortleven als een van de beste burgers, die ons gewest ooit heeft gekend. Een man, aan wien Limburg ontzaglijk veel te danken heeft en dien God, om zijn nobele leven, in ruime mate moge loonen. De Gouverneur van Limburg overleden. In den nacht van Dinsdag op Woensdag tegen 4 uur is te Bosch voorde nabij Brussel, waar hij op advies van zijn geneesheer tot herstel van zijn gezondheid vertoefde, over leden Mr. E. O. J. M. baron van Hövell tot Westerflier, Commissaris der Koningin in de provincie Lim burg. De Limburgsche gouverneur labo reerde reeds maanden met zijn ge zondheid. De eerste symptomen van zijn ziekte deden zich begin Novem ber voor van het vorig jaar, ze wezen op een hartaandoening. Zijne Excel lentie heeft toen zes weken lang bedrust genomen en vertrok daarna op advies van zijn geneesheer, met zijn echtgenoote naar het buiten land, om daar volledig herstel te vinden. God heeft evenwel anders beschikt. Mr. Eduard Otto Joseph Marie baron van Hövell tot Westerflier werd op 28 Maart 1800 te Twello geboren. Hij bezocht het gymnasium te Maastricht en studeerde in de rechtswetenschappen aan de rijks universiteit te Utrecht, waar hij in 1904 promoveerde. Na eenigen tijd als advocaat procureur te Utrecht te zgn werk zaam geweest, werd hij burgemees ter van Culemborg en later van de gemeente Breda. In 1918 werd hij benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, als opvolger van Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beeren- brouck. MGR. HUIBERS TOT BISSCHOP GECONSACREERD. In de kathedrale kerk van St. Bavo te Haarlem had Dinsdagmor gen onder zeer groote belangstelling de bisschopswijding plaats van den nieuwbenoemden bisschop van Haar lem, Z. H. Exc. Mgr. J. P. Huibers. Z. H. EXC. MGR. J. H. G. JANSEN. Z. H. Exc. mgr. J. H. G. Jansen heeft wegens ernstige ziekte Z. H. den Paus ontslag gevraagd als aarts bisschop van Utrecht. Met diep leedwezen over het feit, dat ziekte den aartsbisschop tot dit besluit heeft genoopt, en met groote bewondering voor zijn herderlijke leiding en zijn voorbeeld van groote deugden heeft de H. Vader dit ont slag aanvaard in esn audiëntie, welke Zgne Heiligheid op Zaterdag 8 Febr. heeft verleend aan den secretaris van de H. Corgregatie van het Consisto rie, Z. Em. Kardinaal Rossi. Door dit ontslag is Z.H.Exc. mgr. dr. J. de Jong, coadjutor van den aartsbisschop, die als zoodanig was benoemd met recht van opvolging, van hetzelfde oogenblik af Z.H. Exc. mgr. Jansen opgevolgd als aartsbis schop van Utrecht. LANDHUIS TE BAKEL AFGEBRAND. Woensdagavond is te Bakel nabij Helmond het grootendeels in hout opgetrokken villa van den heer J. Vriends tot den grond afgebrand. Het vuur greep echter zoo snel om zich héén, dat niets meer in veilig heid kon worden gebracht. JONGEMAN DOOR EEN KAR OVERREDEN EN GEDOOD. Dinsdagnamiddag had te Liessel een zeer droevig ongeluk plaats. Mart. van H. wonende bij den land bouwer J. G. had bg het stroorgden het ongeluk te vallen en precies voor de wielen der kar terecht te komen. Deze ging hem over het onderlgf en in zeer deerniswekkende toestand werd hg naar het ziekenhuis te Helmond vervoerd. Niets mocht meer baten, even na aankomst aldaar overleed hij STEUN VOOR GEDENATU REERDE ROGGE. De Minister van Landbouw en Visscherij heeft vastgesteld de „Crisis- steunbeschikking 1936 rogge (oogst 1935)." In deze beschikking heeft de minister bepaald, dat uit het Land- bouw-Crisisfonds steun verleend zal worden aan roggehandelaren voor rogge van den oogst 1935, op voor waarde, dat de voor steun aange boden rogge is gedenatureerd over eenkomstig het bepaalde bij of krachtens het Crisis-denaturatie- besluit 1936. Het bedrag van dezen steun is vastgesteld op f 3 per 100 K.G. ge denatureerde rogge. ONGELUKKEN. Te Zuidwolde is Donderdag een 55-jarige vrouw door een auto aan gereden en gedood. Tusschen Ermelo en Harderwijk is Donderdag een 17-jarig meisje door een auto aangereden en op slag gedood. Twee monteurs der Spoorwegen te Rotterdam zijn Donderdag bij werk zaamheden aan de electrische boven leiding door den stroom getroffen en in ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. RRANDEN. Te Kerkdriel zijn Donderdag vier woningen door het vuur vernield, waardoor 19 personen dakloos zgn geworden. ONTPLOFFING. Donderdag had te Breda in de brouwerij „De Drie Hoefijzers" een ontploffing plaats waarbij 2 arbeiders levensgevaarlijk -zijn gewond. IN JANUARI WERDEN 207 RIJWIELEN GESTOLEN. In Den Haag werd gedurende de maand Januari 1936 bij de politie in 207 gevallen aangifte gedaan van diefstal van een rgwiel. Hiervan werden 32 terechtgebracht en aan de resp. eigenaars teruggegeven. VERMIST MEISJE TERECHT. Sinds Nieuwjaar werd te Goes een zestienjarig meisje vermist. Vermoed werd, dat zg geschaakt was. Dezer dagen heeft de Maastrichtsche politie haar gevonden in gezelschap van den 26-jarigen v. P. Beiden zyn naar 1 Goes overgebracht. Het meisje is aan de ouders teruggegeven en v. P. is in arrest gesteld. DE BEVEILIGING VAN HET GRENSGEBIED. Donderdag is te Nijmegen door den eerstaanwezend ingenieur der Genie aanbesteed het maken van 4 kazematten van gewapend beton, waarvan twee te Ravenstein en twee nabij Grave, ter bescherming van de bruggen over de Maas. Van de 34 inschrijvers was de laag ste de firma Gebr. Smits te Nijmegen met f 44.800 en de hoogste P. Broeken te Breda met f 65.500. AUTO TE WATER. Woensdagmorgen is een zeswielige trailer van de gebroeders Groenewold te Bedum (Gr.), welke in de rich ting Bedum reed ter hoogte van Ellerhuizen, aldaar in het Boterdiep gereden. In de cabine bevonden zich de gebrs. Jan en Egge Groenewold, De 30-jarige gehuwde J. Groenewold, wist zich over het ijs te redden. Zijn broer, de ongehuwde 24-jarige Egge, verdween met de auto in de diepte. DRIE GEWONDEN BIJ AUTO-ONGELUK. Donderdagnacht is onder de ge meente Nieuw en St. Joosland een taxi uit Middelburg waarin gezeten waren twee chauffeurs en de 20- jarige S. L. door den mist en de gladheid van den weg tegen een boom gereden. L. werd gedood. VAN HOOIWAGEN GEVALLEN. De 18-jarige J. A., wonende te Huissen, had gisteren te Elden het ongeluk bij het opladen van hooi van den wagen te storten, doordat het bindtouw brak. De ongelukkige is 's avonds aan de gevolgen overleden. KOUDE EN HONGER Het wintertje, dat we deze week ten onzent meemaakten en duizenden de schaatsen deed onderbinden, is slechts een klein staartje geweest van de ontzettende koude, welke een groot deel van de wereld teistert. In de Ver. Staten en Canada duurt de vreeselijke kou al weken langen daar dreigt de levensmiddelen- schaarschte, welke zich in vele steden van de Midwest doet gevoelen, tot een catastrophalen hongersnood te leiden. Ook in Oost-Europa en op den Balkan was de koude ongekend hevig en deze ging er gepaard van aller hevigste sneeuwstormenspoor-, telegraaf- en telefoonverkeer onder vonden groote stoornissen. SNEEUW EN KOUDE. Tengevolge van een sneeuwstorm zijn in Bulgarije, Griekenland en Turkije tientallen dooden en hon derden gewonden. De materieele schade is zeer aanzienlijk. Burgerlijke Stand Venray. van 7 tot 14 Februari 1936. GEBOREN Johannes G. H. Joosten, Oirlo Trijntje J. P. Min, Grootestraat Antonius H. M. v.d. Zanden, Merselo Leonardus H. G. Baltussen, Overbroek OVERLEDEN 2 patiënten St. Servatius. 1 patiënt St. Anna. Hede en a.s. 3nda b.l. voor Jozef Bakt. Deze week ieden da b.l. voor Jozef Bakt. DINSDAG, tweed Dt Antonius-NoveenDm Antonius-Mis tot iekc waaronder algemete 1: en gebed ter eere vi 's Avonds om 6 uunet met preek aanbeelir ties gebeden v.d.sfov eering der relikwie.,nte voor men wenscht dJ ge kan men tot Dinstgm in de bus van het bost H. Missen gelezen er Antonius kunnen nobes Het onderwerp deprt wijze woord." WOENSDAG vollafli van de h. Conrats, Derde Orde. VRIJDAG om Hf zieledienst voor allove de Aartsbroedersclp 1 om half 6 oefening an weg. ZATERDAG vollafl v.d. h. Margarita v.Co lederen dag omiall voor de weldoen® 1 klooster. Patrorat. Heden Zaterdagahd oefening jongste afi as ZONDAG kwart voc dering Jonge Derdóré gatie. Van half Ij—II theek en kaartjesha uitvoering, alleen v|r naat en Jongelinge V tot half zes Klein-,i r naat. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen Zondag maandel. H. Com munie voor K.J.M.V., K.J.V., Agnes- patronaat en K.J.M. 2 uur groote Congregatie met collecte St. Petrus- Liefdwerk. Na de congregatie be stuursvergadering. Half 3 Herhaling catechismus voor de jongens, 3 uur Lof. MAANDAG half 8 besteld Jaarg. voor de vrouw en ouders van Gerard van Rijswgck, 8 uur best. Jaarg. voor Willem Poels en ouders, kwart na 4 Lof. DINSDAG half 8 best. Jaarg. voor Peter J. Litjens en Arnoldina Jansen- Voesten, 8 uur leesmis. WOENSDAG half 8 besteld Jaarg. voor Arn. Jansbeken, Anna Maria Verstegen en de overleden familie Derks-Swinkels, 8 uur Jaarg. voor Frans Peeters en Elisab. v.d. Water. 9 uur plechtige zieledienst vanwege 't Gemeentebestuur van Venray, voor den Hoogedel Gestr. Heer Mr. E. van Hövell tot Westerflier, gouverneur der provincie Limburg. De parochi anen worden verzocht zooveel moge lijk den dienst bg te wonen. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 leesmis, 8 uur Jaarg. voor Frans Jansen en echtgenoote. VRIJDAG half 7 leesmis vóór de Wed. v.d. Goor, half 8 best. Jaarg. voor overl. familie v.d.Bosch-Jansen 8 uur Jaarg. 2e kl. voor Johannes Rongen en Wfihelmina Broeks. ZATERDAG komen de jongens der 7e en 8e klas en de meis;e der 3de klas te biechten, half 7 leesmis voor Joseph Baken, half 8 Jaarg. voor Henricus Hendriks, echtgenoote en dochter Gertrudis. H. Familie. Deze week vieren hun patroon heiligen P. Spee, J. Verriet, J. Kemps, J. Thomassen, W. Peeters, P. Maas, J. Emonds, Th. Janssen, H. Sanders, J. Vollenberg. K. J. V. ZONDAG 16 Februari om 7 uur Tooneelavond Antoniuspatronaat DINSDAG 7x/48V4 Gymnastiek WOENSDAG 8ya Magneet 89 Mariaclub 89 Odaclub 87297a Pioniers DONDERDAG 7l/*—8l/2 Agnesclub en de Ster 89 Paraat 89 't Zonneke VRIJDAG 77a—87a St. Joseph Paterskerk Morgen ZONDAG h. Missen om 5 uur, 6 uur, 7 uur met voorlezen van de Vastenwet, om kwart over 8 de Hoogmis, opgedragen voor de leden van de Aartsbroederschap. Na de Hoogmis processie. Gelegenheid om te biechten aan de Evangeliezgde. Om kwart voor 5 gezongen Vespers om half 6 Lof. DINSDAG 7 uur de grootste afdeeli 8 uur buitengewone Goudpluvier met ce WOENSDAG-avo stelde uren de vers der Jonge Wacht, DONDERDAG 8 der leden. Districts-Arl Kantoor: Mar GEVRA 1 verzekeringsagf 1 dagmeisje 14 1 jongen v. boeren be Boerenknecht bel ad vjjj Z Boerenknechten bouwmachine voor (lid 1 smidsknecht 2 3 1 huishoudster vq b 1 heerenkapper 1 boerendienstmt BIEDEN Zijl i 6 dienstmeisjes lj-25 1 boekhouder of'an Schildersknechtei 1 Smid-bankwerker Chauffeurs Jongens voor allejer 2 kleermakersknelts 10 boerenknechten; 1 bekwame boerde: 1 leerling schildei Advert-n Danlcbe ii< Voor de mij en voor de blijk stelling bij mijn leum, betuig ik i dank, in het bij: Eerw. Vader Ovi ders van „St Dr. Janssen voode spraak, aan hetije patiënten voor t1 1 deaux die ik vi I ontvangen. M. v.d £5 Huize „SS Vereeitg ,De H. Stede', Roomsche ia jongelingen en den Stillen Omgg, jaar gehouden 'Oi nacht van 14 opi5 Algemeene inht Rechtvaardigheid: i onder de Volken h Naar de It Helden-Pn op 23, 24 en I f 1.. pere Tijdige opgave ?v Tel. 95, In zeer geschikt voaw dig te aanvaarde! AdresHenselis a 6 ct. per spelv; Firma van deiM

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2