DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS een gascomfoor Hub. Custers in de moderne teuton sfornuis 1. Oudenhoven Lm. J. Hebr. Lucassen H. v. d. Bosch, Kerkpad 1 Meubilering, Haardkachels, Kachels, Fornuizen, Zaterdag S Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 6 Actie Kleine Boer. Gemengde Berichten. Advertentiën Will U genieten BLOEMENTUIN A. H. STEVENS Haarden, Kachels, Haardkachels MEUBELEN Vitrages MQDERNtM? PHendrixPaterstraat Bouwplannen Begrootingen Bouwmaterialen Bouwwerken Sclioenen Schoenen WINTERSCHOENEN ,IK HEB NU OOK TH. ARIAENS KOSMAN Uw keuze kan moeilijk zijn doeh zeker zult U bij ons slagen. In Vloerbedekkingen, Karpetten, Lopers, Cocos meest gesorteerd. Tn de zaal van het café Janssen- Wrjnhoven. Langstraat, sprak j.l. Dinsdagavond de Leider van de Actie Kleine Boer, de Heer Bouw man uit Puiflijk, voor een talrijk gehoor, dat aandachtig den spreker volgde. Na opening der vergadering met den Chrlstelrjken groet, sprak de heer Bouwman een woord van wel kom tot de aanwezigen, speciaal echter tot de tegenstanders der Actie, die mogelijk onder sprekers gehoor waren. Op vereerend verzoek van eenige belanghebbenden, heeft spreker met goed succes een zaal gezocht en is er nu gelegenheid om iets meer te hooren van de veelbesproken en nog meer bevochten Actie, waarmede spreker destijds begonnen is. Mochten er soms aanwezig zijn, die gekomen zijn om een met geleerde woorden doorspekt diepzinnig betoog te hooren, dan zullen deze onvoldaan huiswaarts keeren. Spreker meent ook met eenvoudige bewoordingen de rechtvaardigheid zijner actie vol doende te kunnen aantoonen. De actie dan is ontstaan in Puiflijk. Sprekers geboorteplaats, waar op eenvoudige samenkomsten van kleine boeren onderling den noodtoestand hunner bedrijven besproken werden, naast hun grieven tegen de Crisis maatregelen, die hun toestand nog ondragelijker maakten. Op deze bij eenkomsten besloot men gezamenlijk een actie te gaan voeren om alsnog te redden, wat nog te redden was. Er werd dan een Commissie gevormd waarvan Spreker lid was en werd hem opgedragen elders over dit punt te gaan spreken. Staat er niet, zoo vraagt de Spreker, in de H. Schrift, dat hij, die de gave des woords heeft, verplicht is te spreken Zoo is de actie ontstaan en naast anderen zal Spreker vasthouden totdat de daden van verbetering er zijn. Na deze inleiding komt Spreker tot de vraag Hoe worden de Crisis maatregelen uitgevoerd 75 pCt. der boeren behoeven niets anders te doen dan regelmatig offers te bren gen, zij worden er door ten gronde gericht, en 25 pCt. der boeren, en wel de groot-bedrijven en bacon- fabrieken, varen wel bij al die maat regelen. Zoo is de kleine boer door anderen in het moeras gebracht, waaruit hij slechts door onderlinge samenwerking kan gered worden. Het gaat in deze niet om een of andere politieke partij, doch slechts om een menschwaardig bestaan voor onzen kleinen, nijveren boerenstand. Spreker verklaart zich als tegen stander van de N.S.B. en betuigt zijn lidmaatschap der R.K. Partij. Uit de zaal klinkt tot 3 maal de vraag of er debat is. Spreker antwoordt, dat hij de leiding heeft en de orde bepaalt, hetgeen werd bevestigd door den Wachtmeester der Marechaussee, die aanmaande tot rust, wilde men niet verwijderd worden. De oorzaak der actie, de onte vredenheid over de verdeeling der biggenmerken en kalverschetsen, het gevoel van ondanks alle werkzaam heid en zuinigheid ten gronde te gaan, bleef groeien. De reserves van het kleinbedrijf werden kunstmatig overgeheveld in de zakken der groote bedrijfsboeren, crisis-ambtenaren en baconfabrikanten. De reserves zijn er reeds in en de koeien, kalveren en varkens zullen weldra volgen, wanneer er ten minste niet met man en macht gestreden wordt. De 160.000 kleine boeren zijn hier toe wel gedwongen, willen zij niet allen terecht komen in de werk verschaffing, waar er reeds velen zijn. En kleine boeren, reken er vast op, g\j komt daar allen terecht en er gaat veel ellende vooraf, voor ge daar zijt. Moet gij niet precies op geven of ge soms nog wat inkomen hebt uit de ouderdomsrente van de door U verpleegde ouders of mogelijke huren uwer kinderen Stel daarnaast eens de vraagwat wordt er gevraagd aan de groote bedrijven, waar be langrijke sommen gegeven worden, voor welke steun dan ook. En toch: mensch is mensch en steun is steun. Waarom dan toch allerwege die tegenwerking van onze actie, die toch alleen is ingesteld om lots verbetering op Christelijken grond slag van den kleinen boer, die in 1918 bij Troelstra's greep naar de macht vooraan stond in de gelederen der beschermers van Kerk en Maat schappij Kleine boeren,, strijden voor uw recht, uw gezin en uw vrouw, voor wie gij onder heilige eeden voor Kerk en Wet gezworen hebt te zullen zor gen, is uw eerste plicht. Als er dan nog waarachtig Christendom is, dan is bij samenwerking de overwinning ons. Het brood is voor groote boeren even duur als voor de kleine, alleen hebben kleine boeren het meer noodig, weer juist zij, die door de crisis maatregelen ten gronde gaan. De Regeering heeft aan de Boeren- organisatie bij de tot standkoming der crisismaatregelen advies gevraagd in den algemeenen zin. Doch de Organisatie heeft een advies gegeven, waardoor 25 pCt. der leden* gebaat werden en 75 pCt. werden opgeofferd. Dit is dus een schuld der Organisatie, die niet alleen deze wapens gesmeed hebben, maar ze thans nog weten te hanteeren. Moeten de kleine boeren verdreven worden door de grootere, evenals vele Middenstanders door de groot-bedrijven reeds verdreven zijn? Kleine boeren, bedemct het wel, 't gaat om U. Meerdere heiligen heb ben geleerd, dat een zekere mate van welvaart noodig is, om zalig te worden. En wat doet de Regeering? Zij blijft het afhalen van de kleinere boeren, de arbeiders en lagere amb tenaren, die niet of met groote op offering aan hun finantieele ver plichtingen kunnen voldoen. Laat de Regeering het toch gaan halen, waar het te halen is. Maar ook de kleine boeren zijn zelf medeschuldig aan dezen on- houdbaren toestand. Zij hebben zich door anderen laten misbruiken. Toen hun oogen open hadden moeten staan, sliepen zij. Van* vergaderingen bleven zij thuis, dat lieten ze aan anderen over. Nu zitten de kleine boeren met de gebakken peren en moeten de pap opeten, zooals ze wordt opgeschept, anders kunnen ze een schop onder 't achterwerk krij gen. Het gaat met de kleine boeren als met een zeug met biggen. De grootste slokkers liggen vooraan. De zwakkeren liggen achteraan, waar niet veel te halen is en van waar ze nog vaak door de groote slokkers verdreven worden. Het is een dwingende plicht, dat de kleine boeren zich bij de actie aansluiten uit zuiver zelfbehoud en spr. vertrouwt hierbij op de hulp van arbeiders en middenstanders, die ook belang hebben bij een koop- krachtigen kleinen boer. De groote machten die de kleine boeren tegen over zich hebben, bedenkt alleen familie en kennissen en waarlijk de groote boeren hebben 't voor hun prachtig voor elkaar gebokst. Wanneer zal het meten der men- schen met verschillende maten toch eens ophoudeü. Wordt er bij de kleine boeren over de geheele linie honger geleden, de groote verheugen zich in betrekkelijke welvaart. Wij misgunnen den grooteren deze wel vaart niet, maar mensch is mensch en steun is steun. Waarom dan de kleinere zóó behandeld Waarom kunnen de kleine boeren, die ook hun bedrijf lief hebben, geen menschwaardig bestaan hebben in hun gedoe Bovendien is een wel varende kleine boer, alleen al om zgn getal, even nuttig als een enkele welvarende groote. De koopkracht der kleine boeren brengt welvaart bg arbeiders en middenstanders. De kleine boeren moeten daarom hun inkoopen doen bjj den middenstand in plaats van bij grootere winkelmaatschapprjen. Spr. verhaalt dan een paar feiten, waarin de nood onder den kleinen boer gedemonstreerd wordt, waarin hij zegt, dat kleine boeren naar de werkverschaffing moeten met een leeg broodtrommeltje. Er was thuis maar een klein stukje brood, dat de vader thuis liet voor vrouw en kinderen. Een driewerf wee riep spr. af over hen, die meewerkten aan de bestendiging van zulke toestanden, die onvermijdelijk voeren tot de ver nietiging van den kleinen boer. Bij Gods rechterstoel zullen zij reken schap moeten afleggen over het mis bruik maken van hun positie en gezag. Hierna vertelt spr. dat hij eens kwam op een plaats, waar hij geen groote armoe veronderstelde. Hij trof het, er was zelfs vleesch in den pot. Maar hoe schrok hij, toen de vrouw des huizes met tranen in haar oogen vertelde, dat ze juist hun hond hadden moeten slachten. En toch blijven wij strijders voor verbetering van zulke toestanden, gebukt onder den laster en be schimping van onze tegenstanders. Kleine boeren blijft kalm maar vast beraden en de overwinning is aan U. Strijdt voor. kerk en maatschap pij, maar eischt uw recht en vreest; als ik geen tegenstand. Let op het voorbeeld van Constan- tijn de Groote, die overwon, het oog gericht op het teeken des kruises. Ge ziet het voor uw oogen aan komen, dat ge van uw bedrijf wordt verdreven. Strijdt daarom in uw eigen belang met mij mede, geeft mij uw steun nu ik aan üw verzoek om hier te komen spreken, heb vol daan. Na deze redevoering gaf spr. ge legenheid tot het stellen van vragen waarvan door meerdere gebruik ge maakt werd. Over 't algemeen dek ten de antwoorden de vragen niet of was de vraag niet gelijk het be sprokene. Tenslotte deelde spr. mede nog eens terug te zullen komen en sloot de vergadering met den chr. groet. Toen vroeg hij PetroDelletje, Zoo friseh als 'n morelletje, Die maar 'n koperen belletje Had hangen in haar lelletje. Het piepjong mademoiselletje Geraakte van haar stelletje En vreesde voor- 'n relletje. Toch gaf ze 't jawelletje: Zoo trouwde 't jonge Nelletje Den ouden Klaas om 't gelletje. Toen begon 't spelletje Kort hemeltje en lang helletje BURGERLIJKE STAND MAASHEES—OVERLOON. Gedurende de maand Januari. Geboren Margaretha H. M. dochter van Ant. W. LitjensHendrickx, Maashees. Wilhelmina J. A. dochter van H. VerheyenMartens, Overloon. Antonius J. M. zoon van L. J. van KempenKuypers, Overloon. Martina P. A. dochter van W. J. H. LoonenClabbers, Overloon. Hendrikus Wilhelm zoon van G. RyndersDeckers, Maashees. Gerarda Arnolda dochter van H. M. JilisenBeckers, Ovérloon. van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapelmuur tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees Een mooie sorteering in en alle Winterartikelen. Electr. Waschmachines met en zonder oliebad. Alle Huishoudelijke Artikelen. Aanbevelend, Smederij LEUNEN Massief eiken Ledikanten, Geschilderde Ledikanten f8, 9, 12 IJzeren Ledikanten met matras, KINDERLEDIKANTEN f 5.39, 7.26, 7 74 enz. Staaldraad en Aupings Matrassen OIRSCHOTSCHE STOELEN fl.87 LOOPREKKEN f 2.60, 3.00 3.30 Kinderstoelen, Rielsloelen, Wiegen f23.— 5.en hooger Keukentafels f 6,86 10 10. RUSTFAUTEUILS f 7 50 8 48 KARPETTEN EN KLEEDJES „HOLTAP"-Karpetten Gordijnen, Chlnamatten, Japan- en Cocosmatten, Ruige matten, Rubber Closelmalten Kapstokkleeden Divankleeden, Tafelkleeden, Kamervachten Vcetzakken Magazijn Sint Oda Bedveeren dubbel gestoomd en gezuiverd in prima betrouwbare kwaliteiten. Kapok, Zeegras. Alpengros, Wolvlokken. Prima 2persoons 3deelig MATRAS zwaar geduld met prima vetvrije wolvlokken metb b. schuine pelu f 13.72, 15 68 Kapok Matrassen f 20.22.— Rusto Matrassen Zeegras en Alpengrasmatrassen Kinderbedjes enz. DEKENS ZUIVER WOLLEN DEKENS Prima Gewatteerde Dekens Moltonnen Dekens Lancaster Winkelgordijnen alle kleuren en breedten. Ho8pilaallinnen. Door lage bedrijfskosten naar den lagen verkoopsprijs WELLNER LICHTPUNTEN Op een feestelijke bijeenkomst van den Kath. Ned. Boeren-en Tuinders- bond te Utrecht heeft Z. Exc. Minister Dr. Deckers het woord ge voerd. De Minister zag licht aan den donkeren economischen hemel in het econ. statistisch maandbericht van 27 Jan. 1.1. Hierin toch wordt gezegd, dat, hoewel er nog geen sprake is van een keerpunt der depressie in Neder land, er toch een minder ongunstige diagnose kan worden gesteld. Er is een minder sterke mate van achter uitgang geconstateerd. In sommige gevallen is verbetering te zien. Dit mag wel geen overwinning genoemd worden voegde minister Deckers er aan toe doch het zgn toch moedgevende klanken. HUWELIJK OM 'T GELLETJE. Huwelgk om gelletje. Dat wordt vaak 'n helletje. 'k Geef hier 'n modelletje Van 't huwelijk van zoo'n stelletje In 'n kort vertelletje. Klaas bulkte van 't gelletje, Stak In 'n oud velletje. Hjj was nog vrijgezelletje Dat werd voor hem 'n kwelletje. Hoenderstraat 31 Telefoon 57 Wij maken U er op attent eerst bij ons te komen zien en prijs te vragea, alvorens tot het kopen van Uwe over te gaan. Ook in ander Schoenwerk zijn wij goed gesorteerd Vraagt en draagt het merk „LOUIS SCHOEc, dit merk is bekend om zijn mooie pasvorm en lange duur. REPARATIEN billijk en netjes iyilUWIliresQuD£llP0HsyÊl Richt U lol den Raad van Arbeid te Venlo of zijn Vertegenwoordigers Pensioenen van /156 l/m. /I040 per laar mei ol zonder restitutie van premiC-n bij overlijden vtSór het berelben van den pensioenleeftijd. Pensioenleeftijden vanaf het 55sle lot hel 65ste jaar. WEDUWEN (WEDUWNAARS-) PENSIOENEN van 52 t/m. /S20 per laar. Agent voor Venray: H. JACOBS, Stationsweg. Meer en meer wordt Cres bij ons! gekocht. Onverwoestbaar sterk rubber-onderwerk, en een solide kernlederen binnenzool, hecht en JfljIÉffi waterdicht verbonden aan het /SB soepele leeren bovenwerk. De meest voordeelige schoen voor Uw robbedoezen. hebben de geheele col- lectie in voorraad: jongens-, 6 maanden meisjes-, heeren- en dames- schriftelijke garantie schoenen. CRES en COWBOY alléén bif Groote Straat 6 Telefoon 98 bij het kopen Uwer Aparte nieuwste modellen, ruime sortering, maar vooral goedkoper dan waar ook, zal ook U bij ons tevreden doen kopen. Stationstraat 3 Telefoon 80 Wy hebben in voorraad een mooie sorteering Kachelplaten, Kolenkitten, Waschfornuisjes in verschillende maten, Roosters, Pijpen en Ellebogen, diverse Winterartikelen. De nieuwste electrische Waschmachines met geheel afgesloten en in olie loopend drijfwerk. LAGE PRIJZEN. Aanbevelend,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9