A. w. Stiphout Heerlij k Slijten] F.loiiimitkeis Maak die slijm les neem AKKER's ABDIJSIROOP L Sanders, Kouseohuis Bel op 123 VULPENHUIS. A. H. Martens M Bouwmaliriaiea. Naaimachinehandel. Ciatiak ftïwaimiag A.E. CAMPS Metselsteenen Ant. Millea, Patersstraat 13, Venray H. van den Heuvel Joh. Comuth-Noteboom Jongensschoenen en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk llectriciieit Firma inlanders Stevens AANNEMERS EIGENBOUWERS N.V. Venraysche Stoomsteenfabr. P. J. JACOBS Zn. Machinale brei-inrichting Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. a. h. de haen, venray Vruchtboomen, Kozen, Haag- en Sierplanten Electr. Timmerfabriek HET BESTE VOOR WEiMIG GELD. Dakbedekkingen Voor Grafmonumenten Nafuursfeenwerken DAMES- EN HEERENSCHOENEN Koperslagerij Lever, Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, P. CLEPHAS Assurantiën, G. W. MUSKENS IIPENHOUDERS VUL-POTLOODS die slijm is de oorzaak van Uw benauwdheid, Uw kortademigheid, Uw onophoudelijk hoesten. Slel ioch vertrouwen in de beproefde Abdijsiroop, dan komt de prikkeling der slijmvliezen tot staan, de aandrang tot hoesten verdwijnt, zoodra de ver zachtende genezende werking doordringt tot in de verborgenste schuilhoeken van Uw borst en longen. Groote keuze in gekleurde en zwarte Dames- en Kinderkousen. HEERENKLEED1NG NAAR MAAT Dat,wat U niet ziet, is 't Befangrijkste HENRI CAMPSHorfogerie Firma van Jen Munckhof WILT GIJ De PHOENIX Naaimachines KödelenBöhm Dorschmachines 0 KUNSTMESTSTROOIERS, Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Steeds in voorraad alle Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewjjzen de talrijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C.B. rondspoel Trap- tnachine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Oeschikt zoowel voor het zwaarste werk, als voor borduren en stoppen. Reparatie-inrichting voor alle Machines, zoowel voor industrie- als huishoudmachines. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75|arlge ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle machines voorradig Onze bekende prima soorten Naalden. Maasheesche weg 22 is het goedkoopst adres voor in pannen, mastiek, leien enz. Ook voor reparatie. Beleefd aanb. Vlugge bediening. en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat VENLO ^efocm^^ H H. Architecten en Aannemors vraagt prijs en monsters. CONCURREEREND VERTROUWD in hoog en laag, met twee doorgaande leeren zolen en ook met de beste rubberzolen, alles aan de laagste prijzen. in alle modellen, nergens beter, ook niet goedkooper. WINTERSCHOENEN alle soorten, aan lage prijzen. Ook voor Reparatie is dit een degelijk en goedkoop adres. Marktstraat S. VENRAY zijn de Likeuren, de Punchen, zacht en toch pittig de Oude Klare, A Genever, Brandewijn en Cognac, belegen de Wijnen van Lecuwstraat 1 ALLE SYSTEMEN Plannen en Begrootingen. Aanbevelend Kruisstraat 1 bij Hotel Gitzeis VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, ia Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Venray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel 5 Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio, Electrische ornamenten, Gasleiding Waterleiding 2 Koper- Lood- Zinkwerk Gas- en Waterleiding g Speciaal adres voor BOORPUTTEN. Overloonsche weg 7 Steunt de Francis- caansdie Missiën ABONNEERT U op het St. Antonius-Maandblad a 10 cent per maand. Belastingzaken, Kadastrale Zaken, Koop- en Huurcontracten enz. Schoolstraat 14 Telef. FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. Verlaagde prijzén: Per flacon f. 0.75 f. 1.25 f. 2.en f. 3.50 van Kousen, Sokken, Boven- en Onderkleeding. COSTUUMS aan laagste prijzen. Aanbevelend, Eindstraat 6, VENRAY DEPOT WASSCHERIJ DEPOT VERVERIJ Dat de kast van 't Horloge elegant en keurig afge werkt is, dat ziet U. Maar t belangrijkste is dat xoat U niet ziet, dal zijn de Uurwerken, die xoij onder volle garantie verkoopen. Vakkundige bediening. Zie Etalages. Wij hebben een uitgebreide sorteering VULPEN HOUDERS in alle prijzen reeds vanaf f 1.75 met 14 karaats gouden pen. Bijpassende Vulpotlooden. Stroomlijnpennen. Repareeren van alle merken. een goede NAAIMACHINE koopen Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en ITeeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt (J vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machines. Aanbevelend, VOOR en alle Boomkweekerijartikelen Alle soorten Ploegen, Eggen, Hakselmachines, bietensnijders, giervaten en pompen, stalwagens, veevoeder ketels, bascules en gewichten, wanmolens. Rud Sacks onkruid-egge, benzine- en electr. motoren en alle landbouwgereedschappen. Prima fabrikaat. Concurreerende pry zen. VENRAY.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 8