TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS De geestelijke crisis van onzen tijd. FEUILLETON. Mesalliance Sterfte-cijfers in ons land. ONDRAGELIJKE BRANDWONDEN KLOOSTERBALSEM Uit Limburg's folkloresehat Zaterdag 8 Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 6 Het katholieke beginsel de veilige wegwijzer. Om in het staatkundig leven het kat van het koren te kunnen onderscheiden, moeten wij zelf op het vaste standpunt van de katholieke beginselen staan, die ons geheele leven beheerschen en dus ons ook den weg wijzen in het politieke leven. Dat hebben wij in ons vorig artikel uitvoerig besproken. Ademende in een geheel ka tholieke sfeer, voelen de katho lieken inderdaad als het ware instinctmatig hun plichten ook op politiek terrein, ook al zouden zij van de katholieke politieke beginselen veel studie hebben gemaakt. Maar als die katholieke sfeer wat ijler wordt, wat in bepaalde kringen der bevolking kan voor vallen; wanneer door de crisis levensomstandigheden verander en; wanneer ontevredenheid met het stoffelijk lot den geest gaat beïnvloeden, dan ontslaat er ge vaar, dat het genoemde haast instinctieve inzicht minder duide lijk zal worden. We kunnen dat in ons eigen katholieke Limburg hier en daar waarnemen. Daarom is het noodig, de ka tholieken inzicht te geven in hunne beginselen en hun begin- seltrouw voor te houden. Dat is de taak o.m. van onze plaatse lijke kiesvereenigingen. De crisistijd heeft oogenschijn- lijk het overwicht gegeven aan stoffelijke belangen, aan den strijd om het bestaan. Maar inderdaad is het anders. Nooit hebben wij allen een tijd beleefd, waarin de princiepen zóó de inzet waren in den po- litieken strijd als nu, waarin de beginselen zoo met elkaar in botsing kwamen als in onze dagen. Meer dan in een stoffelijke crisis verkeeren wij op het oogen- blik in een geestelijke crisis der samenleving, een crisis van het menschelijk verstand. Om verge lijkingen te kunnen maken, moe ten wij terugkeeren naar de keer punten der wereldgeschiedenis naar den tijd van de Hervorming; naar dien van de Fransche re volutie. Die tijden brachten eveneens een geweldige omwenteling in de geesten van groote massa's. Er heerschte een ziekte van den geest; toen ve'kondigde en aan vaarde ideeën veroorzaakten mede sociale toestanden, die groote economische ellende onder de menschheid brachten en ze kregen zulk een sterken invloed op het politieke leven, dat zich binnen de grenzen der landen groote veranderingen voltrokken en de inwendige beroeringen aanleiding werden voor groote (Een ongelijk Huwelijk) Roman door Cor de Biij. 24 Blijf je logeeren, vroeg zijn zwager. Mijn vrouw zal direct wel thuis komen. Is naar een vergadering. Och ja, haar tijd wordt wel inge nomen met allerlei maatschappelijk werk. Geen kinderen.... niet zoo ge- lukkig als jij... 'n Paitje Ken nog net voor tafel. Graeg Zeg Bob Is 't goed, dat ik je even entre-nous spreek. Ik zit in een penibele affaire, kom bij jou, om hulp Met de deur in huis vallend zat van Beers tegenover zijn zwager, de oud-Indisch resident. Hoe de toestand uit te leggen, wist hij niet. Zou het maar aan de ontwikkeling van het discours overlaten... had hij zich zelf onder het rijden voorgehouden. Van Segwaert was zeer gefortuneerd geen kinderen, 't Was ellendig... maer soit. Zoo, Alex.ik hoop, dat ik je een goeden raad kan geven. Dienst zaken Ja, in Indië heb ik ook wel eens oogenblikken gehad, dat ik een „helping hand,n tip.'n vinger wijzing kon gebruiken. Verfel eens. Nog een paitje Graeg. Jae, kijk eens Bob. Het is een buitengewoon precair geval. In deze algemeene misère, heb ik oorlogen. Zoo voltrokken zich in het verleden de structuurcrisissen, zooals wij er nu een doormaken. De katholieken moeten zich van dien toestand bewust worden om niet door verderfelijke stroo mingen te worden medegesleurd. Goede elementen, welke zich in die stroomingen openbaren, of liever welke deze begeleiden, moeten wij aanvaarden, maar in het belang der geheele mensch heid moeten wij ons tot het uiterste en met inzet van al onze krachten tegen de verkeer de beginselen verzetten; wij moeten ons zelf zijn om den goeden invloed van de katho lieke en eenig ware beginselen op de samenleving te laten door werken. Want wij mogen overtuigd zijn dat het antwoord op de vraag, door welke ideeën de maatschap pij zich wellicht eenige eeuwen iang zal laten leiden, afhangt van de beslissing, die in onzen tijd in weinige jaren zal vallen. De ideeën van de Fransche revolutie, die het liberalisme het aanzien gaven, overheerschen tot in onzen tijd. Bijna anderhalve eeuw later zijn ze op politiek terrrein ongeveer overwonnen, maar in hare consequenties leven ze voort in de z.g. neutrale wetenschap, in het bedrijfsleven, in den geldhandel; wij zelf kun nen er ons maar met moeite aan ontworstelen, als ons dat ten minste volkomen mogelijk is, want ten deele zijn ze in ons denken en onze gewoonten over gegaan. Was de overwinning van de Fransche revolutie de overwin ning der menschelijke rede, die tot haar eigen wetgever werd verklaard en onafhankelijk van God in alles, nu gaat het even zeer over beginselen, waarop het menschelijk leven is gegrond vest over de beginselen van vrijheid en gezag. Eenige maanden geleden is hierover een belangrijk werk ver schenen, getiteld „Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen". Het is geschreven door dr. A. J. M. Cornelissen, bibliothecaris van de Kath. Universiteit te Nij megen. Met den meesten aandrang bevelen wij dit werk aan alle katholieken aan, die iets meer dan een lagere-school-ontwikke- ling hebben verkregen. Het is niet van grooten om- omvang, zoo tusschen in wat we een brochure en een boek noe men en niet duur. Uitgever is de Universiteitsboekhandel Dek ker en van de Vegt te Nijmegen, maar het werk is natuurlijk ook in den gewonen boekhandel verkijgbaar. Daarin wordt die geestelijke crisis, waarvan thans de verdere politieke ontwikkeling in onze wereld afhangt, dus ook de af wikkeling van allerlei vraagstuk ken, welke in volgende jaren om een oplossing vragen, duidelijk beschreven en uiteengezet, hoe duchtig geleden. Verloren op beleg gingen en nou jae, 't is maer beter om veur de kwestie uit te komen... ik ben op. Finaal op. Geruineerd, kaerel... Nee maar, je schertst,., jij.... maar je hebt toch je landerijen., dan het vermogen van Emit e... nee, zeg dat is absurd... je overdrijftWe hebben allen-aal klappen gekregen... natuurlijk.... ik ben ook niet vrii gebleven wat fondsen, die je nou eenmaal nooit geheel kunt vertrou wen... 't vallen van het pond.., maar wat jij daar zegt.. Toch is dit de nuchtere waar heid, Bob absoluut perdu., ik sta veur een bankroet... Niet aan te nemen Maer dat is niet alles... ik ben de dupe van intrigue's en heb me laten verleiden tot enkele bijzonde ongelukkige speculaties... Daar ben je toch zelf bij. Och, kaerel... wat zal ik je zeggen... ik heb altijd een onbegrensd vertrouwen in de menschheid gehad, maer je wordt teleurgesteld... Nou, dat is tóch bepaald een abstract idee van je, van Beers... ik kan toch niet aannemen, dat jij je om den tuin hebt laten leiden... Nonsens.I Bob, geloof me, het is zoo 1 En wat wil je nou, dat ik daarin doen kan Het vermogen van Emilie, is dat heetemaal. een hand beweging illustreerde de vraag. Absoluut. - Hoe reageerde ze daarop Het lijkr me niets voor mijn zuster, om geresigneerd zooiets te accepteeren. Ik heb het haer nog maer niet verteld zeg... wil haer zóo lang mogelijk sauveeren 1 het thans gaat om de vrijheid van den mensch als zoodanig en om het 'gezag in zijn volle uitgestrektheid, dus niet om be paalde gezagsvormen. De tegen woordige staatkunde beteekent niet iets, wat buiten den mensch om gaat, doch heeft den mensch zelf tot inzet. Alleen bij de katholieken be staat evenwel een gezond begrip omtrent gezag en vrijheid. Wat andere politieke partijen daarover leeren, steunt op dwaling en is dwaling. Wat uit die dwalingen kan voortkomen, leeren ons b.v. Rusland, Italië en Duitschland, waar verschillende dwaallccrin- gen door een revolutie tot lei dende beginselen van de sfaats- regeering zijn gemaakt. Waartoe dat heeft geleid be wijzen ons de feiten van de laatste jaren. Waartoe het in ons eigen land zou leiden, wanneer zulke ideeën ons Nederlandsch staatsbestuur zouden gaan leiden, daarvoor mogen de gebeurtenissen in ge noemde landen voor ons tot af schrikwekkend voorbeeld zijn. Voor ons, katholieken, is hier slechts ééne gevolgtrekking te maken: Weert u zelf! Behoedt u voor valsche beginselen, vooral dan wanneer ze u op dit oogen- blik onder schoonen schijn wor den voorgehouden. 't Blijft slechts schijn 1 Katholieken, weest één 1 ROELAND. EEN DER LAAGSTE VAN ALLE VOLKEN DER WE RELD. GEVOLG VAN HYGIËNI SCHE MAATREGELEN EN BETERE LEVENSOM STAN DIGHEDEN. Dat het Nederlandsche volk ook in dezen tijd van economische depres sie een der laagste sterftecgfers heeft van alle volken der wereld, blijkt wederom uit de zoo juist verschenen publicatie van het Cen traal Bureau voor de Statistiek ge titeld „Sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van den dood." Dat de sterfte per 1000 inwoners van 1840-49 tot 1934 gedaald is van 26,56 tot 8,41 (voor het jaar 1935 bedraagt het voorloopige cijfer 8.74) moet niet toegeschreven worden aan het gezonder worden van ons klimaat, maar aan den ernst waarmede hygiënische maatregelen ten onzent niet alleen worden voorgeschreven, doch ook doorgevoerd en aan het feit dat onze bevolking onder veel betere omstandigheden leeft dan vroeger (betere medische voorlich ting, betere woningtoestanden, meer sport, minder alcohol gebruik etc.). Vooral na 1900 zien we een merk waardige doorwerking van al deze oorzaken. Terwijl vóór dien de sterfte in de grootere steden (oudtgds broei nesten van ziekten en epidemieën) hooger was dan op het platteland, is sinds dien in toenemende mate gebleken dat in de steden de hygiëne strenger wordt toegepast, met als gevolg dat de grootste steden thans de laagste dooden-cijfers hebben Daarom betaalt ook de provincie Zuid-Holland met 2 der grootste 'n Exceptioneele manier houd jij er op na, óm een delicate quaestie te omzeilen. Dat moet ik zeggen Van Segwaert maakte zich kwaad. Je hebt me nog geen antwoord gegeven, in hoeverre ik iets, in die manipulaties van jou doen kan Ver tel me precies, maar dan ook preees, wat je wilt, Alex Ik zeide je alabsoluut ge ruineerd. Maar dat is niet alles. Ik heb onderpand moeten geven bij Heeremans, had niets beheurlijks meer, heb obligaties gebruikt van een vriend, die me gevraagd had... eh, om... nou ja, verdraaid moeilijk zeg om je precies uit te leggen... hoe ik in de verwikkelingen gekomen ben. Die quaestie is een eerezaak, het betreft onzen gemeente-ontvan ger De man was eens bij me... enfin. zie je, hij heeft natuurlijk een on begrensd vertrouwen in me.we hadden het toen over rubber en zoo. en wilde hij oók een kleinigheid ris- keeren Wat noem je een kleinigheid? 'n Kleine vijf mille, Bob... nee, dat is niet zooveel, maerre Nog meer eh.kleinigheidjes... Van Segwaert boosaardig. Ja, Bob. Je snapt, zeg, als je eenmaal geen veine hebt, wil je torceeren... Nee, dat snap ik niet... je neemt 't me niet kwalijk, hé... maar aan knoeien, heb ik altijd vreeselijk het land gehad... ga verder. Je maekt het me niet makkelijk. Van Beers ergerde zich aan de houding van zijn zwager Enfin 't moest. Nou dan, om kort te gaan... ik heb twee mille uit de gemeentekas gebruikt... gemeenten den geringsten cfjns aan den dood. Daar de sterfte van kin deren beneden het jaar ongeveer 1/10 bedraagt der totale sterfte, verdient deze z.g.n. „zuigelingen sterfte" bijzondere vermelding. Stier ven er per 100 levend geborenen in de jaren 1880-'89 nog ruim 18 per jaar, in 1934 was dit cijfer reeds gedaald tot iets meer dan 4 (voor- loopig cijfer van 1935: 4), terwijl het aantal van 3 overleden kinderen beneden het jaar per 100 levend ge borenen wel als het minimum be schouwd moet worden dat voorloopig te bereiken is. Hierbij heeft de natuurlijke borstvoeding een grooten invloed ten goede gehad. Doch niet alleen wat ons zuigelingen-sterfte cijfer betreft zijn we bijna „uitge daald", ditzelfde is het geval met de algemeene sterfte. De hygiëne heeft bereikt het ouder worden van den mensch, uitstel van den dood. Bij de volkstelling 1849 bleek 4 pet. der mannerfflee bevolking 65 jaar en ouder te zijn, bij de laatste volkstelling van 1930 6 pet. Van de vrouwelijke bevolking bedroegen deze percentages resp. 5,2 pet. en 6,5 pet. Hieruit big kt tevens dat er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn, gevolg van het feit, dat de mannensterfte constant de vrouwensterfte overtreft. Echter wordt dit verschil geringerhet verschil kwam van 2.06 per 1000 inwoners in de periode 1940-'49 op 0,22 in 1934. Het meer deelnemen van de vrouwen in beroepen zal aan de vermindering van dit verschil in sterfte niet vreemd zijn. Opmerkelijk is ook het verschil in de sterfte der leeftijdsgroepen onder ling in de verschillende provinciën. In de provincie Friesland, met een lage zuigelingensterfte, bereikten in 1934 van de 100 overledenen 58 den leeftijd van 65 jaar, in de provincie Limburg, waar een hooge sterfte is van kinderen beneden het jaar, be reikten slechts 40 dien leeftijd. Het cijfer voor het geheele Rijk ligt (met het getal 49) daar tusschen in. VOORNAAMSTE DOODSOOR ZAAK IS KANKER. Onder de doodsoorzaken neemt de t.b.c., dank zij de hygiënische maat regelen welke ter bestrijding van deze gevreesde ziekte worden aan gewend, niet meer zulk een voor name plaats in: in 1934 slechts 61/,, pet. van alle sterfgevallenGrooter rol spelen ten onzent de ziekten der ademhalingsorganen (waaronder de aan t.b.c. overledenen niet zijn be grepen) de sterfte aan deze klimaat ziekte bedroeg 1/10 van de totale sterfte. Veel belangrijker zijn de ziekten van het hart (overmatig rooken of de polsslag van dezen tijd of beide waaraan op elke 100' overledenen 14 personen stierven. Maar de aller voornaamste doodsoorzaak is helaas de kanker. Het is beklemmend dat de sterfte aan kanker stijgt, terwijl wel aangenomen mag worden dat deze stijging niet alleen een gevolg is van het stellen van steeds juistere diagnose. In 1934 bedroeg de sterfte aan kanker 15 pet. der totale sterfte Van de overige doodsoorzaken zijn als vrij belangrijk nog te vermelden hersenbloeding (ruim 71/,), ziekte van het urogenitaal stelsel (ruim 5 pet.), aangeboren lichaamszwakte enz. pl.m. 6 pet. en ouderdom 7 pet. Tenslotte zij nog aangeteekend dat ruim 3 pet. der overledenen een gewelddadigen dood stierf: verdrin* king en verkeersongevallen namen onder deze rubriek de grootste plaats in. Verkeersongevallen met doodelijken afloop werden het meest veroorzaakt door automobielen en motorrijtuigen Het aantal doodgeborenen blijft in de latere jaren vrij constant per 100 geboren pl.m. 2,5. Het aantal overledenen dat niet geneeskundig behandeld wordt neemt van jaar tot jaar af. een der ge volgen van betere medische voor ziening. Ben je krankzinnig, van Beers? De Indischman was opgesprongen, als door een adder gebeten... Dan ging de deur open, Mevrouw Van Segwaert trad binnen. Gunst, wat een verrassing. Beste Alex 1 Jij hier. En Emilie De lieve jongen goed Och, die stakkert... Dat snoezige meiske van hem heeft me juist gisteren geschre ven. Zoo echt bezorgd Doddig. Je blijft toch een hapje mee eten?Maer wat is er... toch niet meer onaan genaamheden Jullie zien er zoo ge- échauffeerd uit... Nee, Alex blijft niet dineeren. Hij heeft een afspraak.is 't niet Laten we vanavond een conferentie hebben om 9 uur op de Witte Nee vrouw, een zakelijke bespreking... Ik zal ehmijn broer Max opbel!... vraag jij dan den generaal, of die ook aanwezig kan zijn. Nou, bonjour, ik zal je even uitlaten Na enkele minuten was Van Seg waert weer in de kamer. Zijn gezicht was door de emotie bleek.geagi teerd liep hij heen en weer. Wat is er, Bob. .onaangenaam heden gehad met Lex Doe n;et zoo nerveus, je enerveert mij ook. Een buitengewoon interessanten middag gehad... Ja, ja., ik ga nog even naar mijn kamer... laat me maar roepen, als de tafel zoover is... Heusch, er is niets, schat... Hè, dat mormel, ik viel bijna., nou je roept me wel. Queen, de kleine Pekingees, lieve ling van Mevrouw... keek met heftige hondenverontwaardiging, zijn baas na. Queennie dodekind heeft de baas je getrapt... och schattie, vrouw- I tje zal je wat lekkers geven... Ik dacht maar zoo.... Er komt maar altijd verandering in de leer. Ook in de leer van de bodem en van groeiverschijnselen. Een dichter heeft eens gezegd „Wat heden de wgzen als wgsheid verkondenstraks komt een wijzer, die het wegredeneert". Dat gaat bij de land- en tuinbouw wel vaak op. Telkens komt men weer tot andere inzichten en tot andere leeringen, die oudere opvattingen wel eens doen omtuimelen. Op de cursussen werd geleerd dat de plant wel bestond uit een tiental elementen, maar dat er slechts een viertal aan de bodem gegeven be hoefden te worden. De andere zijn óf niet beslist noodig óf in voldoende hoeveelheid in de bodem aanwezig, leerde men. Onder die stoffen, welke genoeg aanwezig zijn, werd dan ook genoemd het magnesium. Maar nu komt er een wijzer, die dit weg redeneert. Die wijzere is Dr. v. Itallie, die met proeven aantoonde, dat magnesium niet overal genoeg aanwezig is. Op sommige gronden is het noodig, dat extra op deze magnesium gelet wordt. Want ze speelt een belangrijke rol in het voedingsproces van de plant. En meerdere gronden zgn er, die lang niet genoeg van die stof bevatten. Veel is niet noodig doch als het weinige, dat aanwezig was, door de intensieve bouw is verdwenen en niet geregeld werd aangevuld, dan loopt het mis en komen er allerlei verschijnselen, die op magnesium- gebrek wijzen. Nu zijn er heel veel gronden, die geregeld weer van een weinig, maar dan ook genoeg magnesium voorzien worden. Dit wordt gegeven zonder dat men er acht op sloeg. Men wist het niet of, als men het wel wist, dan rekende men er toch niet mee. Zoo geeft men met patentkali mag nesium. Maar vooral met slakken- meel. En het is daaraan te danken dat g.onden, die geregeld met slak- kenmeel bemest worden niet zoo gauw last zullen hebben van mag. resiumgebrek. Hier komt nog een belangrijke zaak bij. Magnesium speelt bij het kalk- vraagstuk van den bodem een be langrijke rol. En zooals men nu algemeen wel weet, geeft men met slakkenmeel een beduidende hoeveel heid kalk. En deze trekt evenals het fosforzuur mooi gelijkmatig en tot de vereischte diepte door den bodem en bewerkt daardoor een mooie op brengst en een gezond gewas, waar toe het aanwezige magnesium zeker medewerkt. Bierbeek A. Heyink, idem, van Bierbeek J. Cox, idem van Bierbeek. VERTROKKEN I Ch. A. Cornelissen, verpleger, naar Bergen (L.) Rgksweg E 234 P. J. v.d. Berg en vrouw, z.b., naar Cuyk, Zandberg A 433 P. Pulmans, d.k., naar Horst, Broek G 17; G. R. Fransen-Kamps, radiomonteur naar Heeze M. H. Bongers, d.b., naar Boxmeer Steenstraat 92 A. L. C. Versantvoort, broeder, naar Nijmegen Th. J. Kelders, cLk., naar Maas hees, Overloon A 210. Ingekomen en vertrokken personen INGEKOMEN van 24 tot 31 Jan. A. A. Bexkens, schilder, Maas- heesche weg 13 van Tilburg: H. M. Bom, z.b., Landweertweg 6 van Blerick; A. A. Denissen, dienstbode, Smak- terweg 12 van Venlo; A. C. Janssen, z.b., Leunen, van Wanssum H. A. Janssen en vrouw, beambte N. S., Oostrum C 20b van Boxmeer J. H. H. Kuijpers, bakker, Casten- ray G 10 van Venlo M. Th. Sijbers, d.b., Henseniusplein 14 van Eindhoven: A. M. E. Camps, d.b., Veulen H 39 van Sevenum J. M. v. Eek, d. b., Draalstraat 32 van Maashees J. Ch, Geelen, schilder, Merselo M 114b van Arcen J. B. M. Schevikhoven, kl.zuster, Eindstraat 10 van Renkum P. A. Jacobs, broeder, Stationsweg 32 van Mortzel A. van den Dungen, idem, idem, van Beemen H. Mutsers, idem, idem, van Sel- zaete M. J. v. Kessel, idem, idem, van Van Segwaert ging naar de tele foon, Hallo, Max... met Robert Alex is in den Haag... Hij heeft onzen raad noodig. Wil je vanavond tegen negen uur op de Witte komen? Hè, moet je naar t Hofstad Ja, kerel... al waren er honderd premières vanavond. je moet komen... abso luut. Maak je dus vrij. Allrigt. Tot straks Ijsberend door zijn luxueuse heeren kamer, handen diep in de zakken..., knarsetandend... mompelde hij Ellendeling Aan een tafeltje, geheel afgezon derd, in een der zalen, van de Nieuwe Literaire Sociëteit aan het Plein in den Haag, beter bekend onder den naam „de Wittezaten dien avond vier heer en. Generaal v. Beers, de oud-resident Van Segwaert tot Segwaert, diens broer Max. gepensionneerd Officier van Justitie, en de Burgemuester van Veldhoven, Alex van Beers. Dat lijkt op een familie raad Op verzoek van Alex heb ik me vrij gemaakt. Nou ja hebt me een genoegen er mee bewezen.want ik had adienst". Diligentiaallemaal goed en wel, maar iederen avond concert is das guten zu viel Alles tot je dienst... Wij zou den vanavond naar de première van ..Victoria", Annie van Ees moet er charmant in zijn.Robert zei me echter, dat het urgent was, dus ben ik gespannen. "Dan zal ik de bespreking maar inleiden. Vindt je dat niet het ver standigste, Van Beers Van Segwaert kon er niet toe komen, zijn zwager, den Burge- OE VELLEN HINGEN ERBIJ t "Ij Dank zij K100STERBAISEM komt ii|n hand weer goed in orde „7 Gebeurde door kokend heete olie en- mijn rechter hand was geheel en al wond. Ik was ten einde raad en huilde van de ondragelijke pijnen. Mijn man I heeft m(jn hand dadelijk verbonden, met Kloosterbalsem, welke we altijd voor ons kleintje in huis hebben. U kunt i er zich geen voorstelling van maken, hoe dat ineens heerlijk verzachtte. Ik geef de heilige verzekering, dat ik ;i zelf verstomd sta over het wonder. Binnen 14 dagen was mijn hand weer .J °W°0n-btevr. H. Fr. U AKKERS ORIGINEEL TER INZAOt „Geen goud zoo goed" »yj Onovertroffen bij brand* en snU wonden Ook ongeëvenaard als wrUfmlddel b» Rheumattek, spit en pUnljjke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/2 ct. en ƒ1.04 BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (l'A ct.) aan MONSTER Handelmij.L.I. Akker, R'dam door A. F. VAN BEURDEN. HET FLUITERKE. De Vilsterboschhoeve kon men van verre tusschen een groep eiken zien liggen. Ze komt al voor in de oude perkament gebonden registers van het groote kasteel bij de dorps kerk gelegen, waarin de thijnsen en cijnsen geboekt zijn sinds het jaar 1520, die aan den Heer verschuldigd waren en waarin gezegd wordt, dat de Vilsterbosch 25 pond Vlemsch in munt en een paar witte handschoe nen op St. Quirinusdag te leveren had. Een groote laan voerde er heen. De bemoste, strooien daken staken als reuzen kappen over de met vlecht werk doorschoten leemen wanden, terwijl de muren der huizing door zware, eikenhouten ingemetselde kolommen, die hun armen wijduit staken tot onder het hoogeropgehe- ven dak, als in vakken gedeeld waren. Smalle vensters gaven licht in een breede poortboog gaf toegangtotde binnenplaats. In den vierkanten met leien gedekten poorttoren huisde een vlucht duiven. Een ankeropschrift, waarvan een enkel cijfer dwars ge zakt was, was uit de XVIIe eeuw, men kon er 1681 uit lezen en deed zien, dat de hoeve ook ai eens her bouw of sterk hersteld was. meester bij zijn voornaam te noemen. Het betreft een hoogst pijn lijke aangelegenheid. Vanmiddag kwam onze zwager, uw broer met een handbeweging naar den generaal bij me en vertelde me een uiterst verrassende gebeurtenis. De twee andere heeren keken ge ïnteresseerd. De burgemeester zat nerveus, de drie middenvingers van iedere hand tegen elkaar gedrukt, met pink en duim te balanceeren. Ik zeide al reeds een hoogst pijnlijke gebeurtenis. Maar dat is te zacht uitgedrukt. Het betreft finan- cieele manipulaties, transacties, waarin hij hopeloos gefaald heeft» waardoor zijn vermogen een knak gekregen heeft... en heb ik het goed begrepen, waarmee ook het fortuin van onze zuster, uw schoonzuster weer de wuivende hand naar den generaal gemoeid is. Onzettend, kerel Alex, dal is verschrikkelijk voor je. De generaal, de goeie „Oom Joost" keek zijn broer meewarig aan. De zwager, oud rechter, wachtte. Eindelijk, zijn grijze knevel, in aan dacht strijkend, zeide hijEn verder Om tot een helder inzicht van de catastrophe te komen zal Van Beers zelf de noodige finesses moe ten vertellen. Hij beweert ik her haal „beweert", de dupe te zijn van zwendelaars. Pardon Bob... c'est trop fort Onverstoorbaar vervolgde Van Segwaert In ieder geval is hij gaan spe- culeeren.... Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5