f Paardenvs Gemengde Berichten. LEUNEN. FEEST van de H. Apollonia, TE HUUR (linke woning Landbc Adverïentiën Jonge Boeren Alg. Vergadering Eiervereeniging Sf. Oda. Eiervereeniging Sf. Jozef Heide. Cosfumière. Leenfje Lensen p*rtlJ b Zaad! Alle T Landbot Wed. Ni Bijverl GRIEPj GEVF; zif-slsal Heerir TE |l flinke Bé 4 z vette soept v TE D roodbot BroedW L. Giesen, Tegelen en D. Vissers, Wanssum. Zij genoten hun opleiding bij Mej. Voesten, Directrice-Hoofdleerares bij het Modevak en Kunstnijverheid- onderwijs. BOFFEN doen ze allemaal die Zondag 16 Febr. om 7 uur in 't Patronaat mee op zwerftocht gaan naar 't Geluk. Is 't niet om te watertanden. Boffen, geluk hebben, is 't niet iets onge hoords voor onzen tijd. En toch is 't zoo. Niet alleen gaan we allen zoeken, maar vinden ook inderdaad 't Geluk. Wij gaan zwerven met een meisje van 't verstooten en verachte volk der Zigeuners, om te zoeken en te vinden 't ware geluk. Wij zullen den strijd zien van dat kind, hoe 't zoekt en zoo vaak bij zoogenaamde beschaafde en gods dienstige menschen bedrogen uitkomt Wij zullen zien hoe ook een meisje van onze beschaafde wereld zoekt naar geluk, maar langs verkeerde wegen. Ja, wij gaan zwerven, terwijl we rustig blijven zitten in de goed ver warmde Patronaatszaal, met onze gedachten en gij allen zult moeten bekennen aan 't slot: Zwerven is er mijn levenslust/ Zwerven geeft er mijn ziele rust. 't Spel der meisjes is U bekend. Herinnert U 't succes van 't „Bar meisje" van 't vorig jaar. En verdere aanbeveling is overbodig. Ziet de affiches. Komt en geniet. VALK-REVUE. De competitie-afwerking ondervond Zondag j.l. weer ernstige stagnatie. Het was daardoor de zooveelste dag van dit seizoen, die voor voetbal als verloren was te beschouwen. De vastgestelde wedstrijden voor De Valk vonden alle geen doorgang. De Missiewedstrijd welke morgen Zondag op het Sportterrein gespeeld wordt, is wederom een gelegenheid om de belangstelling voor het Missie werk gaande te houden. Laat Ven ray's warm kloppend hart, onze voetballers helpen steunen in hun streven de sport dienstbaar te maken aan het groote Missiewerk. Helpt allen een steentje bijdragen, opdat het doel van deze wedstrijd een succes moge opleveren, dat het vorige jaar verre overtreft. De wedstrijd De ValklStudenten, wordt voorafgegaan door een ont moeting tusschen De Valk 3 en een andere studenten-combinatie. Dus voor Zondag de leus Op naar het Sportterrein! AANBESTEDING. Het bouwen van een landhuis aan den Oostsingel alhier, voor rekening van den Heer M. van Rijswijk Hoofd der School te Wellerlooi is bij publieke aanbesteding opgedragen aan den Heer P. Koenen te Holthees, als zijnde de laagste inschrijver. Er waren 21 inschrijvingsbiljetten inge leverd. Architect de Heer Rats te Blerick. TOONEELUITVOERING WERKLIEDENVEREENIGING. Wij verwijzen naar de in dit num mer voorkomende advertentie over de uitvoering van de tooneelclub van genoemde vereeniging, die telken jare een groot succes mocht oogsten. Er is geen twijfel aan, of ook dit jaar zal er iets geboden worden, dat de moeite loont om te gaan zien. Daarom één van de avonden van 8 en 9 Februari vrijgehouden voor 't bezoek van bovengenoemde uit voering, en ge zult er genoegen van beleven. Tevens steunt ge daarmee deze vereeniging, die thans meer dan ooit uw steun verdient en noodig heeft. Het Bestuur der Schutterij „St. Anna" heeft besloten om het groote Schutters- en Gildefeest te vieren op Zondag 5 Juli a.s. VOLKSONTWIKKELING. Maandag j.l. sprak voorgenoemde Vereeniging de Z.E. Pater Gilbertus Lohuis O.F.M. over„Rond St. Fran- ciscus", op zulk een wijze, dat allen één waren in hun beoordeeling over de proza en poëzie en de schitterende wijze van voordracht, waarin gemeld onderwerp door den Spreker werd behandeld. Zij, die dezen avond ver zuimden hebben veel gemist. Gaarne roepen we dezen Spreker een „tot weerhoor" toe. De Heer Henri van den Bosch, de bekende voorzanger in onze Parochiekerk, welk ambt hij ruim 60 jaren met eere vervult, herdenkt morgen Zondag zijn 80en verjaardag. Het zal „Handrie" niet aan belang stelling ontbreken. TOEGELOOPENeen hond. Inlichtingen Marechausseekazerne. VENRAY'S HARMONIE zal tijdens de Vastenavonddagen weer een paar gezellige avonden organi- seeren om de Venraysche bevolking in staat te stellen deze dagen ge zellig door te brengen. Een bekend gezelschap uit Arnhem zal aan deze avonden medewerking verleenen, terwijl de „Lausitzers" druk in de weer zijn om ook met een geheel nieuw programma voor den dag te komen. HOLTHEES. Onze Fanfare heeft Zondag en Maandag ter gelegenheid van de winterkermis een concert met tooneeluitvoering gegeven. Zondag was het bezoek buiten verwachting. Ook Maandag was de belangstelling goed. Het spel was zoowel van muziek als tooneel è,f, zoodat de leden en vooral de leiders van Opbergen en Wegmans uit Overloon, een woord van lof toekomt. OVERLOON. Door jachtopziener A. Keizers en gemeente-veldwachter werden alhier een 3-tal woonwagen bewoners op heeterdaad betrapt wegens diefstal van dennenboomen. Door de Beugelclub „De rol lende Bal" alhier zal heden Zaterdag een concours worden geopend. Prachtige prijzen zijn hiervoor be schikbaar. Alhier zijn in de kom van het dorp een 5-tal verkeersborden ge plaatst. Voor veilig verkeer is dit een goede verbetering. UITSLAG LOTERIJ SCHUTTERIJ O. L. Vr.-GILDE. Maandag 3 Febr. had te Holthees trekking plaats der loterij van de Schutterij alhier. Prijs Lot Prgs Lot Prijs Lot le 18 2e 147 3e 625 4e 46 5e 2 6e 328 7e 397 8e 25 9e 247 10e 258 11e 277 12e 264 13e 434 14e 362 15e 133 16e 799 17e 242 18e 143 19e 759 20e 287 21e 105 22e 294 23e 24 24e 556 25e 733 26e 4 27e 684 28e 800 29e 316 30e 583 31e 643 32e 94 33e 444 34e 297 35e 744 36e 364 37e 614 38e 731 39e 39 40e 394 41e 559 42e 580 43e 163 44e 187 De prijzen moeten voor 1 Maart a.s. zijn afhehaald en staan tot dien datum beschikbaar in Café Willem Loonen. Na dien datum vervallen deze aan de schutterij. BENOEMINGEN. Z. Hoogw. Exc. mgr. dr. J. H. G. Lemmens, Bisschop van Roei mond heeft benoemd tot pastoor te Geyste- ren den weleerw. Heer S. Th. G. J. Tyssen tot rector te Koningslust-Helden den weleerw. Heer W. L. A. Wage- mans; tot kapelaan te Roermond (Kathe draal) met de opdracht de oprichting van een rectoraat voor te bereiden in de Voorstad St. Jacob den wel eerw. Heer A. M. G. Delsing tot kapelaan te Venlo (H. Martinus) den weleerw. Heer J. M. H. Breukers; tot kapelaan te Reuver den wel eerw. Heer A. H. M. Geurts. DE ROOFOVERVAL IN DE PASTORIE TE GEYSTEREN. Door den Officier van Justitie te Roermond is een bekendmaking ge publiceerd, waarin wordt medege deeld, dat een premie van 750 gld. is uitgeloofd voor hen, die zoodanige inlichtingen verschaffen, dat zg leiden tot ontdekking, arrestatie en veroordeeling van de daders van den roofoverval in den avond van Zondag 19 Jan. 1936 in de pastorie te Geys- teren, gemeente Wanssum gepleegd en waarbij Pastoor Litjens dier pa rochie om het leven kwam. Volgens de bekendmaking komen als daders in aanmerking eenige personen, die zich in den avond waarop het misdrijf is gepleegd om streeks 1011 uur op rijwielen in de buurt der pastorie hebben be vonden. Eventueele inlichtingen van welken aard ook, kunnen behalve aan voor noemden Officier van Justitie wor den verstrekt aan den Burgemeester van Wanssum, den brigade-comman dant der Kon. Marechaussee te Well, ofwel aan de politie ter plaatse waar men zichbeyindt, welke politie verplicht is deze gegevens onver wijld door te geven aan voornoem den brigade-commandant in wiens handen het onderzoek is. KINDERMOORD TE WELLERLOOI. Door de Marechaussee uit Well (L.) werden voor den Heer Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch geleid B. W., 62 jaar, arbeider te Wellerlooi en A. J. G., 30 jaar, land bouwer en Kassier der plaatselijke Boerenleenbank te Maashees, subs. 1 als verdacht van kindermoord, subs. 2 als medeplichtigheid daaraan ge pleegd te Bergen (Wellerlooi) op 5 Januari 1936. Na door den Heer Rechter Com missaris te zijn gehoord, werden beiden ingesloten in het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch. Nader vernemen wij nog, dat A. J. G. te Maashees op vrije voeten is gesteld. RETRAITEHUIS ROERMOND. Mariale retraite. Van Dinsdag 2528 Februari a.s. Leider Pater W. l'Ortye, Montfortaan. Pensionprgs f 8.Ook gehuwde kunnen deel nemen. WEERT MODERNISEERT ZICH. In de Dinsdagavond gehouden raadsvergadering onder voorzitter schap van burgemeester Kolkman, werd besloten gedurende 10 jaren een jaarlijksche subsidie te verstrek ken aan het kerkbestuur van Altweert Heide van f 800 voor den bouw van een nieuwe kerk, waarvan de bouw kosten f 28.000 zullen bedragen. In dezelfde vergadering werd be sloten de straat „Hoogensteenweg" geheel en de Hegstraat gedeeltelijk te onteigenen, en daar een winkel straat te maken, benevens den singel langs den Kasteelwal door te trekken. De onteigening betreft hier 54 huizen, voor het grootste gedeelte krotwoningen. In verband hiermede zullen buiten de stad een 25-tal nieuwe goedkoope woningen worden gebouw tot huis vesting van de bewoners der te onteigenen perceelen. VAN HET DAK GEVALLEN. Op de boerderij van den heer A. Goltstein te Limbricht bij Sittard is de knecht G. Göbbels van het dak van een der stallen gevallen. Hij liep zware verwondingen en inwendige kneuzingen op. In zeer ernstigen toestand werd de man overgebracht naar het R. K. ziekenhuis „De Goddelgke Voorzienigheid" te Sittard. BLOEDVERGIFTIGING. Te Noorbeek overleed het 12-jarig dochtertje van den heer L. F. tenge volge van bloedvergiftiging. Door het openloopen van een hiel was er een pijnlgke wonde ontstaan. Door infectie dezer wonde maakte een snelwerkende bloedvergiftiging een einde aan dit jeugdig leven. LEEREN FIETSEN OP VER KEERSWEG. De 18-jarige mej. H. wonende te Bemelen, die nog niet al te goed kon fietsen was zich Woensdagmiddag daarin geen bekwamen. Op den Rijksweg kwam zij echter een paard bespannen met een wagen tegen en zooals het meer gaat bij nieuwelingen, reed zij pardoes op den wagen in. De voerman probeerde nog het paard in te houden, doch het was reeds te laat en een der wielen ging over haar lichaam. Met zware inwendige kneuzingen werd mej. H. per auto van den G. G. D. naar Calvariënberg overge bracht, alwaar zij ter verpleging werd opgenomen. DOODGESCHOTEN DOOR DUITSCHE KOMMIEZEN. Even over de Duitsche grens bij Susteren is op het grondgebied van de gemeente Havert in den nacht van Dinsdag op Woensdag door de Duitsche kommiezen de 29-jarige Matthias Dekkers doodgeschoten. Dekkers was op het „halt"-geroep blijven doorloopen en nageschoten. Een kogel trof hem via den rug in de long. Het slachtoffer was gehuwd en vader van een kind. HET LAND WORDT DUURDER. Het verslag van de Friesche Maat schappij van Landbouw over 1935 maakt melding van de vrijwel alge- meene stijging van koop- en pacht prijzen van het land tegenover 1933. De eerste van 5 pet.30 pet., de laatste van 10 pet.20 pet. Zelfs in de crisis blijkt het, dat, zoolang het land „zeldzaam" is, iedere verbetering in de prijzen der producten onmiddellijk ten bate der grondeigenaren komt. DOOR VALLENDEN BOOM GEDOOD. Dinsdagmiddag is de 25-jarige J. v. H., wonende op Bokt te Son, bij het rooien van een boom veronge lukt. Het slachtoffer werd, toen d€ boom omsloeg, door een tak getrof- fen, welke hem den schedel verbrij zelde. Nadat de eerste hulp was verleend, is de ongelukkige van de laatste H. H. Sacramenten voorzien. Woensdagmorgen is hij aan de be komen verwondingen overleden. Van H. was gehuwd en vader van twee kinderen. EEN TON AAN EFFECTEN VERDUISTERD. Op klacht van een zijner cliënten is ten Den Haag een commissionnair in effecten aangehouden, die wordt verdacht van verduistering van effecten tot een waarde van ongeveer f 95.000. De man, die deze effecten in onderpand had ontvangen voorhet verrichten van beursspeculaties, is in bewaring gesteld. DOOR KOLENDAMP VERGIFTIGD. Toen Woensdagmorgen de leveran ciers aan een woning aan de Sluis- kade te Almelo, bewoond door den onderwijzer G. C. Leysen en gezin, op herhaald bellen geen gehoor kregen, waarschuwden zij de politie, die de deur forceerde. Het bleek toen, dat de heer Leysen tengevolge van kolendamp was overleden, terwijl een verpleegster, die daar wegens ziekte van den heer Leysen in huis vertoefde en een driejarig kind be wusteloos waren. BELGIE EN ZIJN BEWAPENING. Van Zeeland heeft in den Belgische Senaat gesproken. Hij wees onder meer op de zorglijke internationale verhoudingen en hij vindt den toe stand, wat de internationale situatie betreft, verslechterd, naar wg ont- leenen aan een Brusselsch bericht uit de Telg. Hij wgst verder op het feit, dat België trouw moet zijn aan den Volkenbond, het pact en aan de gedachte van collectieve veiligheid. Wat z.i. niet wegneemt, dat België krachtig moet blijven werken aan de nationale verdediging de toestand maakt het noodzakelijk, dat België bedacht is op versterking van zijn financieele, zijn economische en zijn militaire positie. Wij mogen daaruit onze conclusies trekken. Dat België bewapent en zich verder militair versterkt kan ons natuurlijk niet onbewogen laten, gezien de strooming, welke bij onze Zuidelgke buur bestaat, n.l.toe nadering tot Frankrgk en diens omcirkelingspolitiek ten opzichte van Duitschland dan wel militaire zelf standigheid. Deze kwestie zal binnen kort in de Kamers worden uitge vochten. Doch ook economisch hebben wij belang te weten, welke wegen België zal gaan bewandelen. Samenwerking of strijd met ons PARLEMENTAIRE MOEILIJK HEDEN IN BELGIE. De Belgische verkiezingen moeten volgens de grondwet in Mei plaats hebben; verschillende partijen wen- schen uitstel daarvan tot October en de socialisten voelen voor verda ging niets. Hierbij zijn speciale belangen in het gedrang, welke wij hier niet behoeven uit te pluizen. Omtrent de werkelijke datum is echter nog niets beslist, doch het ziet er naar uit, dat er wellicht Kamerontbinding komt door de militaire plannen van den Minister van Defensie Devéze. Deze wil den militaire diensttijd, die reeds van acht tot veertien maanden verlengd is, nog eens verlengen en wel tot 18 maanden, wat een meerdere kosten met zich medebrengt van frs 140 millioen. Hiertegen verzetten zich stemmen, vooral nu alom moet j worden bezuinigd. Men schrijft deze verlenging toe aan het Fransch-Belgische militaire accoord, dat moet bestaan en waar van Devèze een der spillen moet zgn. Dit accoord echter wordt in breede kringen afgekeurd, waar men de leuze huldigt„los van Frankrgk" Tegelijkertijd met de verwachte ver hooging van deze militaire post doen geruchten de ronde omtrent Duitsche bewapeningen om het ge demilitariseerde Rijngebied heen, teneinde de openbare meening ver moedelijk gunstig voor de plannen van Minister Devèze te stemmen. Wordt het komende Devèze-voorstel verworpen, dan is het natuurlijk mogelijk, dat de Belgische Kamer zal worden ontbonden. SIBERISCHE WINTER IN AMERIKA. Tengevolge van de koude zijn tot dusverre 500 personen om het leven gekomen. De temperaturen bewegen zich tusschen de 22 en 23 graden Celsius onder nul. Maagd en Martelares, Bijz. Patrones tegen de Tandpijn en andere kwa len naar ziel en lichaam Zondag 9 Febr. om 10 uur plechtige Hoogmis met feest preek; om half drie Lof. Onder het Octaaf om half 8 Hoogmis. Na de H. Diensten vereering der relikwie van de H. Apollonia. zeer geschikt voor winkel. Spoe dig te aanvaarden. Adres: Henseniusplein 12. Burgerlijke Stand Venray. van 31 Jan. tot 7 Febr. 1936. GEBOREN Petrus H. J. Steeghs, Oirlo Hendrikus W. H. Rongen, Kruisstraat Catharina M. J. Verhoeven, Merselo Herman J. Franssen, Beekweg Henri A. Janssen, Oirlo Cornelius J. Jeuken, Hoenderstraat Maria L. J. Tacken, Landw'eertweg Gerda J. M. Tijssen, Merselo Peter J. H. Relouw, Broekweg Jacobus W. G. Op Heij, Oirlo GEHUWD: Lodewijk Verlinden, oud 29 jaren, fabrieksarbeider te Tegelen en Wil- helmina C. Relouw, oud 26 jaren, zonder beroep te Venray. OVERLEDEN Allegonda Janssen, weduwe van v.d. Goor, oud 90 jaren, St. Jozefs gesticht. Jozef P. Baken, echtgenoot van A. M. Bergmans, oud 75 j. Schoolstraat Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG 2 uur kleine Congregatie en collecte voor het St. Petrusliefdewerk, half 3 herhalings- catechismus voor de jongens, 3 uur Lof, 4 uur H. Familie. MAANDAG half 8 besteld Jaarg. voor Jan van den Boogaart, 8 uur uitvaart voor de Wed. van de Goor, kwart na 4 Lof. DINSDAG half 7 H. Mis voor Vr. Min als lid van den Retraitepenning, half 8 besteld Jaarg. voor Bernard van Opbergen, 8 uur uitvaart voor Jos. Baken. WOENSDAG- half 7 H. Mis voor Nic. Bekkers als lid van den Retraite penning, half 8 besteld Jaarg. voor Jean Janssen, 8 uur Jaarg.' 2e klas voor Maria Petronella Smulders. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, half 8 besteld Jaarg. voor de overleden fam. Clephas en Winckens, 8 uur Jaarg. 2e klas voor den Hoog- Eerw. Heer Pastoor Herm. Janssen. VRIJDAG half 8 besteld Jaarg. voor P. J. Swinkels, Jacoba Michels en de overleden familie Keltjens, 8 uur Jaarg. voor Gerard Frans Aerts, zijne echtgenooten Antonia Michels en Francisca Janssen en Jos. Aerts. ZATERDAG komen de jongens der 5e en 6e klas en de meisjes der 6e klas te biechten, half 8 besteld Jaarg. voor Gerard Peters. Morgengebed in de Huisgezinnen. ZONDAG 16 Febr. Maandelijksche H. Communie voor de K.J.M.V. K. J. V. DINSDAG 7V4—8V4 Gymnastiek. 7V281/, Zangclub. ZONDAG 16 Februari Maandelijk sche H. Communie voor K.J.M., Agnespatronaat, K.J.V. H. Familie. PATROONHEILIGEN: J. van den Boogaard, H. Thuyls, M. Aben, C. Aben, P. v. d. Bekerom, P. Wismans, A. Wismans, J. Derks, G. v. Sinten, M. van de Vorle, G. Puts, Jacobs, J. Hendriks, P. Swinkels. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5 uur, 6 uur, 7 uur, kwart over 8 de Hoogmis. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzijde. Om kwart voor 5 gez. Vespers, half 6 Lof. Vandaag na de Hoogmis Te Deum wegens de verjaardag van de Pauskeuze en kroning van Z. H. Paus Pius XI. MAANDAG om 7 uur b.l. voor de vrouw van Jansen-Voesten. Maandag, Dinsdag en Woensdag b.l. voor Nic. Bekkers, als lid van't Koordje. DINSDAG 11 Februari begint in onze kerk de jaarlijksche Noveen ter eere van St. Antonius van Padua. Deze Noveen van 9 Dinsdagen, zal dit jaar op geheel bijzondere wijze gehouden worden om door voorspraak van Antonius, de groote Wonder doener, van God te verkrijgen, hulp en uitkomst in deze moeilijke tgden. Gij, die in zorgen zit, die tobt met veel moeilijkheden werkloozen, die zoekt naar werk ouders, die bezorgd zgt over uw kinderen jongens en meisjes, wier reinheid en zeden bedreigd wordt gg allen die verhooring zoekt, houdt deze Noveen ter eere van St. Antonius. Iedere Dinsdagmorgen, gedurende de Noveen om 7 uur Antonius.mis waaronder h. Communie en gebeden ter eere van St. Antonius. 's Avonds om 6 uur Lof rnet predicatie en aanbeveling der intenties. Na het Lof de ver eering der relikwie. De Hoogmissen ter eere van St. Antonius kunnen nog besteld worden en de intenties gelieve men in de bus van het kloos ter te werpen. De predikant van de Antonius-Noveen is de Z.E. Pater Nicolaas Lohuis, gardiaan te Alverna met onderwerpen Dinsdag 11 Febr.Het zuivere inzicht Dinsdag 18 Febr.Het wijze woord Dinsdag 25 Febr.Naar zijn Model Dinsdag 3 Mrt.De moeizame tocht Dinsdag 10 MrtDe levende Bron Dinsdag 17 Mrt.Zijn getuigenis Dinsdag 24 Mrt.Het zwaarste offer Dinsdag 31 Mrt.Door donkere Poort Dinsdag 7 AprilDe Vriend, Die Blijft WOENSDAG een b.l. tot zeker in tentie, om half 8 b.l. voor Mevr. Poelsvan Liebergen. DONDERDAG om 7 uur b.l. voor Grada Emonds en overl. fam. Emonds- Hansen. VRIJDAG om half 8 gez. H. Mis, 's avonds om half 6 oefening v.d. h. Kruisweg. Ieder dag om half 8 'n H. Mis voor Klooster en Weldoeners. NOODEN IN VENRAY KOMT! ANTONIUS HELPT KOMT!!! Er is geklaagd, wordt veel ge klaagd, enorm veel geklaagd. Het Venraysche volk klaagt! En waarover Over de devotie tot St. Antonius, die aan het uitsterven is; een devotie die vroeger in Venray zoo bloeide De klacht is gehoord en er rekening mee gehouden. In de Paterskerk wordt dit jaar op een geheel buitengewone wijze de novene der negen Dinsdagen gehou den. Overal in de stad vindt u een aankondiging en oproep: komt! St. Antonius helptEr wordt een op roep gedaan tot de werkloozen, die werk zoeken. Tot de ouders, die zoeken naar de beste middelen voor de opvoeding hunner kinderen; tot jongens en meisjes, die in de moei lijke jaren van hun leven zoeken naar krachtige hulpmiddelen om hun deugd ongerept te bewaren. En aan die oproep is toegevoegd de bemoedigende uitroep; Antonius helptHet is absoluut overbodig om dat te bewijzen. Dacht u dat een Heilige jaar in jaar uit, eeuw na eeuw de sympathie van heel het Katholieke volk zou hebben, als Hij er niet onnoemlijk veel voor gedaan had? Het heeft dus absoluut geen zin om dat te gaan bewijzen; dat is iets wat iedereen weet. En als er misschien iemand is, die het niet weet, dan heeft hij nu een pracht - gelegenheid om eens te probeeren of het inderdaad waar is, dat An tonius helpt, laat hem het nu maar eens probeeren, bedrogen zal hij niet uitkomen. Bewezen hoeft er dus niets te worden; de reputatie van St. An tonius is van dien aard, dat men met het volste recht zeggen kan goede wijn behoeft geen krans. Te zeggen is er echter wel iets. Het is wel niet zoo bar veel maar wel erg belangrijk. Er is geklaagd dat de devotie tot St. Antonius hier in Venray zoo ge leden heeft. Wie is daar de schuld van Ja, wie Wie zal dat eigen lijk zeggenDaar zullen wel heel veel oorzaken voor aan te geven zijn. Maar dat is eigenlgk maar bij zaak. De hoofdzaak is dezede achteruitgang is er en de vraag is tenslotte niethoe zijn we aan die achteruitgang gekomen, maar de vraag is hoe komen we eraf Want het is in ons eigen voordeel en overgroot belang, dat we de oude vriendschapsbanden met dezen goeden en sympathieken Heilige weer zoo gauw mogelijk op een innige wijze aanknoopen. Hoe we er afkomen Heel een voudig KOMT en nog eens KOMT. Daarmee is de heele moeilijkheid opgelost en is de klacht die nu in Venray zoo dikwijls gehoord wordt, volslagen overbodig geworden. Maar dat niet alleenDaardoor zullén velen onder ons, die zorgen en leed hebben, een nieuwe steun hebben bij iemand, die bij O. L. H. erg goed aangeschreven staat en die een internationale vermaardheid heeft als Helper in den nood. Pater Nicolaas Lohuis, die een buitengewoon mooi boek geschreven heeft over den grooten volksheilige, zal de Novene die gaat beginnen, preeken op een wijze zooals' dit nog zelden gebeurd is. Zijn sterk over tuigend woord zal het vertrouwen in St. Antonius in veel harten verleven digen en de gevolgen zullen niet uitblijven. St. Antonius zal hier in Venray weer vereerd worden als vroeger, neen, nog meer en meer nog'dan vroeger zal Hij weer gunsten en gaven verwerven voor hen, die zorg en leed kennen. Uitkomst zal Hij brengen zelfs in de meest hopelooze gevallen, maar noodig is natuurlijk, dat we komen om zijn hulp te vragen. KOMT DUS DINSDAGMORGENS om 7 uur naar de H. Mis om met anderen den groote Wonderdoener te eer en en KOMT 's AVONDS om 6 uur om Zijn deugden en wondere daden te hooren; bidt met groot vertrouwen in al uw zorgen en nooden en ge zult ondervinden: ST. ANTONIUS HELPT. KOMT, ST. ANTONIUS HELPT Derde Orde. Om 10 u. vergadering der Meisjes- J.D.O. Zondag na de Hoogmis bestuurs vergadering. De bestuursleden ge lieven de lijsten der wijk goed na te zien en mee te brengen. Woensdag om 7 uur Mis van Re quiem voor br. Joseph Baken, als lid van de Derde Orde- De Tertiarissen worden herinnerd aan hun verplichting om voor den overledene de H. Communie op te dragen en een rozenhoedje te bidden. Patronaat. Van half 12—12 u. Bibliotheek. Om half 12 kaartjes verkrijgbaar voor de Missiewedstrijd. Voor klein en middenpatronaat 5 ct., voor groot patronaat en jongelingen 10 ct. Dus de gewone vrijkaarten voorhet sport terrein gelden heden niet. Om half 12 kaartjes halen en con tributie betalen. Groot-patronaat en jongelingen voor de uitvoering. Om 6 uur klein- en middenpatronaat cp de bovenzalen, tegelijk contributie. Dinsdag half 8 Goudpluvier tot half 11. Woensdag 6 uur Jonge wacht voor de beidé aspirant-groepen en groep van Heraut Wijnhoven, 7 uur van Herauten v.d. Ven en Stevens; kwart over 8 Leo Xni. Venrs Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 bekw. winkeljuffr. voor Sittard Boerenknecht bekend met melken voor Zuid-Limburg Boerenknechten bekend met Land bouwmachine voor Zuid-Limburg. 1 smidsknecht 2 3 j. a.h. vak 1 huishoudster voor boerengezin 1 heerenkapper 1 keukenmeid en een 2de meisje voor dadelijk 1 boerendienstmeisje 15 a 16 jaar voor Paschen BIEDEN ZICH AAN 6 dienstmeisjes 1625 j. en ouder 1 boekhouder of kantoorbediende Schildersknechten Smid-bankwerker Chauffeurs Jongens voor alle werk 2 kleermakersknechts 10 boerenknechten 1 bekwame boerendienstmeid 1 leerling schilder Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondige ziekte, voorzien van de laatste H. Sacramenten, onze innigge- liefde Echtgenoot, Vader, Be huwd- en Grootvader Jozef Petrus Baken, in den ouderdom van bijna 76 jaren. De ziel van den overledene wordt in uw gebed aanbevolen. WED. J. BAKEN— BERGMANS, Kinderen en Kleinkinderen. Venray, 5 Febr. 1936. De lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben Zaterdag 8 Febr. half 10 in de Parochiekerk te Venray. L eunen. Vrijdag li Februari om 7 uur, in 'I Bondsgebouw. Trouwe opkomst verwacht 17 Het Bestuur. Maandag 10 Februari nm. 7 uur in café „De Engel" Alsem. Vergadering Leden die de vergadering bij wonen, krijgen 25 cent ver goeding. Trouwe opkomst verzoekt 19 Het Bestuur. Alsem. Vergadering Maandag 10 Februari om 7 uur, bij S. RUTTEN. AgendaJaarverslag. 16 Lezing Lecluse. Degenen di assurantie hebben, worde doen a.s. Zon: middags. Bij deze maak ik het geachte pu bliek van Venray bekend, dat ik mij heb GEVESTIGD als Beleefd houd ik mij aanbevolen voor het maken van alle voorkomende Dames- en Kinder- kleeding en hoop door prompte en nette be diening ieders gunst te verwerven. I -y g Diploma Eerste Ned. Modevakschool DCSt Brukske C 80 bij J. Burgerspl v. d. Lant Premk Zaterdag 8 Fe van 7 tot 8 uu H. Verheijen Premie bedr: zijn als vorig? verkrijgbaar ai curreerende pri Beleefj Groot! Groote Leve! voor Venray actief persoi casseeren deri breiden der pi: stelling f 50.- i' relaties beschik voorkeur. Volle; onder letters D: dit blad. koorts, drd|! Spier-, lendlli Maagklachl; Haal een BETEEj Apotheker-ass. M. HOEDE. Henseniusplein 6 voor 3 dage'u Brieven met |s no. 66 aan hep blad. Te koop i gevis in of in de ondi heid van het dp. Brieven ondsr aan het Bureaus; met 4 morgei 11 sche stal met ri gen te Holtln i halle Te bi g Coppus, Akkeig TE bij H. VerheijeO tb x: prim om te slacli a 10 c L. Willems, bij M. Janssen] TJE3 K>< a 4 ct, van wvc drijf 3424. Frans JanssifLi

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2