"ma Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De Landdag van de R.K. Staats partij. Ons weekpraatje. Binnenland. Het ligt er maar aan WIE het doet JOH. JEUKEN waardevol Costuum /ASPIRIN Provinciaal Nieuws Zaterdag 8 Februari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 6 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAA ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Va ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" ZIJN BETEEKENIS VOOR ONS ECONOMISCHE EN POLITIEKE LEVEN. NAAR DEVALUATIE! „Men heeft practisch geen keuze meerhet deflatieprogram is misluktde defiatiepolitiek is practisch stopgezet. Wij hebben geen tijd meer te verliezen met een definitieven keer te brengen in onze politiek." Oud-minister Mr. Steenberghe. Om meerdere redenen is de Zondag j.i. te Amsterdam gehou den Landdag van de R.K. Staats partij voor heel ons openbare leven van het grootste belang geweest. De N.S.B., die 's anderen daags in dezelfde Apollohal, waar de katholieken bijeen kwamen, een demonstratieve bijeenkomst hield, waar Ir. Mussert het woord voerde om met de politieke partijen in het algemeen en met de R. K. Staatspartij in het bij zonder „af te rekenen", heeft door het feit alleen reeds van deze antwoord-demonstratie een voorname beteekenis van den Roomschen Landdag aangeduid. De R. K. Staatspartij bleek Zon dag nog steeds hetzelfde krach tige, harde blok graniet te zijn, waartegen leiders van nieuwe volksbewegingen, voor zoover ze ook de katholieken in hun rijen benoodigd meenen te hebben, slechts lijdend kunnen opbotsen. De politieke formatie in het algemeen van ons volk, op kerke- lijken grondslag eenerzijds en daarnaast op grondslag van de socialistische levensbeschouwing, is zóó hecht-pricipiëel, dat degenen onder ons, die belust op het succes van buitenland- sche volksleiders, dezer naapers probeeren te zijn, van die for maties slechts kruimelige splin ters kunnen afknabbelen. Het eenige succes, dat ze overigens kunnen boeken, is, dat ze een deel van de vrijzinnige en politiek-kleurlooze Nederlan ders weer eens 'n poosje onder een nieuwen naam politiek kun nen organiseeren, zooals vóór Mussert daarin reeds vele anderen zijn geslaagd. Deze vaststelling is niet be doeld als een b e s t r ij d i n g van de N.S.B., doch eenvoudig als het memoreeren van een feit, dat met den dag duidelijker naar voren komt en Zondag j.i. nog eens met nadruk werd bevestigd Als we uitspreken, dat de Nederlandsche politieke partijen in het algemeen op zoo'n hech ten, principieelen grondslag rus ten, dat haar gezamenlijke macht niet door een tijdelijke wind vlaag kan worden verstoord, dan bedoelen we daarmee niet te zeggen, dat die partijen ook in wendig 'geheel ontkomen aan de invloeden van een zich wijzigen de conjunctuur. Integendeel, de Landdag der Katholieken op Zondag j.i. be wees het, dat die conjunctuur bepaalde wijzigingen van pro gramma's en taktiek heeft be werkt en de onderling'' politieke verhoudingen heeft veranderd. Het woord „coalitie" viel niet meer te beluisteren en speciaal de R.K. Staatspartij blijkt zich meer en meer te richten op een zelfstandige actie, welke in haar sociale en economische onder- deelen misschien méér aansluit op de strevingen van politieke partijen buiten dan op die van de pariijen in de vroegere coalitie. Er zijn daar in Amsterdam vrij radicale klanken vertolkt, die blijkbaar de bedoeling hadden om het zoo duidelijk mogelijk uit te spreken, dat de R. K. Staatspartij, welke bijna een derde van liet volk achter zich heeft, met den huidigen gang van zaken bij het besturen van ons volk niet langer genoegen neemt. Mgr. Dr. H. Poels, aalmoeze nier van den arbeid in Limburg, is een figuur, welke onder alle katholieken van Nederland in zéér hoog aanzien staat. Deze katholieke voorman om schreef in de volgende woorden den plicht van den katholieken, politieken leider: „Hij moet hen (de katholieke kiezers) Ieeren zien, dat het is een modern, in den grond volkomen heidensch kapitalis me, dat de schoone voor den mensch door God geschapen wereld gemaakt heeft tot een ware hel voor die millioenen, die tusschen bergen van over vloed wanneer zij nog niet verhongeren - toch feitelijk slechts als bedelaars hun arm zalig stuk brood nog eten." Met grooten nadruk wees Mgr. Poels op de noodzaak van maat schappelijke herordening op den grondslag van het christelijk recht. Een eventueele herordening van de maatschappij kan zich natuur lijk slechts geleidelijk voltrekken. Het is daarom merkwaardig, dat op den Landdag der katholieken, waar al hun voorname politieke en economische leiders aanwezig waren, ook zeer concrete maat regelen zijn bepleit, welke op spoedige conjunctuurwijzigingen en naar de voorstellers hopen ook verbeteringen zijn gericht. Daarbij stond de eisch van DEVALUATIE op den voorgrond. Wel is devaluatie geen pro grammapunt der katholieken en wel blijft iedereen in die partij vrij om ten opzichte van dat vraagstuk zijn standpunt te be palen, maar toch is het zeker opmerkelijk, dat men op dezen Landdag oud-minister Mr. Steen berghe de noodzaak van deva luatie heeft laten betoogen en dat de leiding der partij zich als het ware demonstratief bij hem aansloot. Van Zondag af, mag men aan nemen, dat de R.K. Staatspartij zich practisch vóór devaluatie heeft uitgesproken en daardoor zeer los is komen te staan van de huidige regeering, die van de deflatie een soort maatschappe lijke geloofsbelijdenis heeft ge maakt. Onder den tite! „Arbeid voor ons volk" heeft mr. Steenberghe betoogd, dat bij den groei van het werkloozenaantal tot 468.000 het vraagstuk der werkloosheid het allerbelangrijkste is geworden. Voor een oplossing is herstel van de rendabiliteit van het be drijfsleven noodzakelijk. Mr. Steenberghe vervolgde „Deze rendabiliteit kan slechts verkregen worden door onze productiekosten te brengen op het peil van het met ons con curreerend buitenland. „Dit kan theoretisch, zooals prof. Aalberse in Juli 1935 inde Tweede Kamer terecht stelde, slechts geschieden door deflatie of devaluatie. „Reeds gedurende enkele jaren heeft de regeering getracht den deflationistischen weg te volgen, in deze jaren is wel gebleken, dat, met erkenning van den ijver en de toewijding der betreffende bewindslieden, deze weg wel theoretisch, doch niet practisch bestaat. De werkloosheidscijfers zijn daarvoor het beste bewijs. „Men kan niet meer volstaan met de keuze te stellen, die prof. Aalberse in Juli stelde. Men heeft practisch geen keuze meerhet deflatieprogram is mislukt; de defiatiepolitiek is practisch stop gezet. Wij hebben geen tijd te verliezen met een definitieven keer te brengen in onze politiek. „Maar, voert men tegen, het gedevalueerde buitenland lijdt ook nog onder de crisis Zeer zeker, ook ons land is er met de devaluatie niet bovenop. Maar wij zullen op hetzelfde, rendabele niveau, meedoen met de ernst van de wereld." We hebben in dit artikel geen eigen inzichten naar voren willen brengen, noch die van anderen willen verdedigen of helpen ver werpen het was er ons alleen om te doen, te wijzen op de belangrijkheid van den Landdag der katholieken en op de moge lijke gevolgen van dezen voor ons openbare leven. We meenen te mogen conclu- deeren dat de positie van het kabinet Colijn zwakker is geworden; dat devaluatie waarschijnlijker werd dan ooit te voren en dat deze waarschijnlijk door een andere regeering dan die van Colijn zal worden bewerkt. Md. We worden ouder. Maar niet wijzer. Recepten voor het bereiken van een hoogen ouderdom. De bewoners van onze groote dor pen, als Amsterdam en Rotterdam, die lezers zijn van de „groote" Nederlandsche dagbladen, vermaken zich soms evenals de redactie van hun lijfblad over de onnoozeltieid der berichtgeving in de provinciale en plaatselijke pers. Ze begrijpen het volstrekt niet, hoe het iemand kan interesseeren, dat b.v. een varken van boer Jansen bg het vervoer naar de markt 'n poot kwam te breken De menschen vergeten, dat men de belangrijkheid der dingen behoort af te meten naar de gesteldheid van plaats en omgeving, alsmede naar de meerdere of mindere gewendheid van een bevolking aan gebeurtenis sen", in het algemeennaar de veronderstelde interesse. Tienduizenden op het platteland snappen b.v. niet, waarom de redac ties van groote bladen vele pagina's „verdoen" aan de wijze, waarop des Zondags 'n lederen bal over een groene wei wordt geschopt. Groote bladen maken soms melding van groote... pietluttigheden. In een aantal dier kranten vonden we b.v. dezer dagen een Reuterbericht uit Boedapest. Daarin heette het, dat in opper-Hongarge een zigeuner, Buza genaamd, overleden was in den ouderdom van 100 jaren. Was dat nu werkelijk de moeite van het overseinen uit Boedapest waard In ons eigen goede landje worden tegenwoordig herhaaldelijk menschen 100 jaar oud. En dan doen we allemaal ons best om ze op dien mooien leeftijd meteen dood te krij gen óók. Immers, als er iemand 100 jaar dreigt te worden, gaan we feestcomité's oprichten, die straat en huis van het oudje versieren, hem (of haar) op den gedenkwaardigen dag van het eeuwfeest aubades en serenades laten brengen en die den stakkerd ten slotte aanmoedigen om een rondedansje te maken, teneinde de persfotografen in de gelegenheid te stellen om den lezers middels een lief prentje in de krant te laten zien, hoe merkwaardig „fit" de oude nog is. Zoo goed als niemand overleeft zulk gesol, als-ie honderd jaar is geworden. Om terug te komen op den Hon- gaarschen 100-jarigen zigeuner in het Reuterbericht werd als merk waardigheid vermeld, dat deze oude baas in zgn jonge jaren in circussen optrad. Zijn nummer was altijd het verslinden van „een levende kip met huid en haar." Inderdaad vinden we dit feit inte ressant en vermeldenswaardeven interessant vinden we het als het verhaal van den belastingambtenaar, wiens speciale liefhebberij het was om veeren te plukken van een kik- vorsch. Het is overigens een gewoonte geworden om bg overlijdensberichten van 100-jarigen het een of ander omtrent hun levenswijze te vermel den, omdat daarin het recept van hun bereikten ouderdom kan zijn verscholen. We hebben aldus honderdjarigen leeren kennen, die nimmer getrouwd waren geweest en nooit gerookt of gedronken hadden. De oudste mensch intusschen, dien de wereld na Mathuselem heeft ge kend, was de onlangs overleden Turk Aga Zogoe, die volgens den door hem zelf bijgehouden burgerlijken stand 146 jaar oud is geworden, vier vrouwen heeft gehad (d.w.z. achtereenvolgens) en op z'n 145sten verjaardag nog moest worden „op gebracht" om hem in de cel gelegen heid te geven, zijn roes uit te slapen. Degenen dus, die een recept zoeken om 100 jaar te worden, hebben kust en keurze kunnen zoowel de droge als natte methode volgen, voor de speciale liefhebbers zgn er ten slotte nog de levende kippen „met huid en haar" te verslinden. De allerbeste raad, welken we den liefhebbers van een ouden dag kun nen geven, is houdt u aan het advies van den dokter. Het Nederlandsche volk vertoont inderdaad de neiging van gezonder en dus ouder te worden. Een publi catie van het Centraal Bureau voor de Statistiek leerde het ons. Bedroeg de sterfte per 1000 in woners in 1840/1849 nog 26.56 per 1000 inwoners, in 1935 was dit sterfte cijfer reeds teruggeloopen tot 8.41. De statistiek, welke ons zulks leert, stelt tevens vast, dat het aantal overledenen, hetwelk niet genees kundig behandeld werd, van jaar tot jaar afneemt. Een veeg teeken is, dat naast een steeds minder wordend sterftecijfer, het geboortecijfer eveneens sterk terugloopt. Men houdt z'n hart vast bij de gedachte, wat er van ons volk moet worden, indien sterfte- en geboortecijfers de dalende lgn blijven volgen. Nederland een Tehuis voor Ouden van Dagen Het feit, dat de gemiddelde leeftijd der Nederlandsche bevolking stijgt, danken we in de eerste plaats aan een betere zuigelingenzorg. In de jaren 1880/1889 stierven per 100 levend geborenen nog ruim 18 kinde ren beneden den leeftijd van 1 jaar, thans nog slechts ruim 4. Niet alleen de kindersterfte is enkel gedaald, maar door juistere hygiënische begrippen verkregen bovendien de volwassenen uitstel van den dood. Vergeleken met den toestand van 1849 steeg het percen tage der bevolking, dat 65 jaar en ouder werd, voor de mannen van 4 op 6 pet., voor de vrouwen van 5.2 op 6.5 pet. Per 100 overledenen bereiken thans, gemiddeld over het geheele rijk berekend, 49 menschen den leeftijd van 65 jaar. Als het spreekwoord waar is, dat het verstand met de jaren komt, dan zou ons volk thans heel wat wijzer moeten zijn dan vroeger het geval was, maar daar is toch niet veel van te merken. Wie in de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek b.v. de cijfers van teruggang der slachtoffers - van de t. b. c. de volksziekte, eens als witte pest aan geduid nagaat en zich herinnert, hoe overheid en volk tesamen heb ben gestreden om deze gunstige resultaten te bereiken, die ervaart met droefheid, hoe thans die strijd uit allerlei zuinigheidsmotieven ver slapt en de jeugd, welke door steeds ongunstiger wordende economische omstandigheden in weerstand achter uit gaat, weer in den greep van den Dood bekneld dreigt te raken. Zoowel aan overheids- als parti culiere zijde is hier de schuld. We verdoen ons in politiek ge krakeel en in nieuwe politieke be wegingen, z.g. om ons volk sterk te maken, terwijl eerste eisch daartoe is, dat het volk gezond worde gehouden. Er wordt door een opkomende generatie gesmaald op de „dure" sociale maatregelen, welke in de laatste decennia werden getroffen. Goedkoop is het inderdaad om den gezondheidsdienst in te krimpen, geneeskundig schooltoezicht te laten vervallen, subsidies aan sanatoria te verlagen, toezicht op de volks voeding af te schaffen, maar Sociale afbraak moet tenslotte worden betaald met de gezondheid van het opkomend geslacht, met een stijging van het sterftecijfer. STEUNPROBLEMEN. De regeering heeft blijkens een communiqué toegegeven, dat er op het oogenblik weer „overleggingen" gaande zgn, „de steunregeling betref fende." Wie steuntrekkende is, doet goed, met zich omtrent eventueele gunstige resultaten van deze over leggingen niet al te veel voor te stellen. De toestand van 's rijks financiën zoowel als het steeds verder omhoog loopende cijfer van het aantal werkloozen, maken, dat de overleg gingen in slechts één richting worden geleid, omlaag! Ook de regeering weet natuurlijk, dat de nood in de gezinnen der werkloozen zeer groot is en dat geen aanmerkelijke verlagingen op de steunuitkeeringen meer kunnen wor den geleden, maar we vreezen, dat ze het minder duidelijk beseft, hoe zelfs de kleinste besnoeiingen op het inkomen der door de crisis getroffen arbeidersgezinnen, dezer weerstand zoo zoetjes aan zal breken. De steunuitkeeringen zijn niet alleen meermalen reeds verlaagd, maar óók zgn verschillende artikelen, welke tot de eerste levensbehoeften moeten worden gerekend, den laat- sten tijd door heffingen en belastin gen in prijs verhoogd. Daarbij komt, dat verschillende werkverschaffinga- regelingen zgn verslechterd. Omstreeks de jaarwisseling werd een verplichte werkverschaffings- vacantie voorgeschreven en impera tief werd gesteld de bepaling, dat een derde deel van de in de werk verschaffing geplaatste werkloozen op beurt een week moet verzuimen. Al deze bepalingen leidden voor de betrokkenen en dezer gezinnen tot verminderde ontvangsten. DE VETVOORZIENING. Wat doet de regeering zich ten slotte op verdere verlagingen te be zinnen, wanneer ze anderzijds moet Geeft een gewone schilder kwast en verf en hij schildert. Geef dezelfde verf en kwast aan een kunstschilder en hij maakt er een waardevol kunststuk van. Een gewone kleermaker maakt U van stof en voering een COSTUUM. maakt U van hetzelfde materiaal een Hij maakt het precies zooals U het wenscht MODERN, DEGELIJK, IETS APARTS. HA AROM koopt elke Dame en Heer, die waarde hecht aan iets goeds en iets bijzonders, hun Kleeding bij %k. Jeukm-Póuuieü, £anqstiaat ia DAMES- EN HEEREN-TAILLEUR. Telefoon 162 kondigt zich 1 de griep aan: B P'Jn 'n de ledematen. rf Dan direct naar bed en Ffot de dokter komt 'van tijd tot tijd:. J net product van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbuisj'es van 20 tabL 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. toegeven, dat de volksgezondheid gevaar dreigt door een tekort aan vet in de gezinnen der gesteunden Nu de voorraad van het ingeblikte vleesch opraakt en de andere spijs- vetten te duur zijn voor de armsten onder ons, worden maatregelen voor bereid om een zekere restitutie te verleenen van de heffingen op sommige spijsvetten en op spijsolie. Ér zou o.m. een voedzame, goedkoope ver vangingsolie voor slaolie in den handel worden gebracht. Een ruimere distributie van mar garine heeft óók een oogenblik in de bedoeling der overheid gelegen, maar deze zou ten koste hebben moeten gaan, óf van onze zuivel- producenten, óf van de portie, welke tot heden aan de grootste gezinnen kon worden verstrekt. Het is ons overigens nog niet dui delijk, waarom niet een distributie van goedkoope natuurboter aan de werklooze gezinnen kan worden ge organiseerd. Zonder de heffing is deze boter goedkoop genoeg, aan het buiten land wordt geleverd voor een prijs welke een stuk boven den detail prijs van margarine uitgaat. Het heet, dat we in dezen tjjd moeten trachten om de buitenland- sche markten voor onze natuurboter te behouden voor den tijd, waarop weer hoogere prijzen kunnen gelden. Goed en wel, maar het zou ook belang kunnen wezen om eveneens den binnenlandschen afzet te be houden tot den tijd, waarop er voor de werkloozen van thans weer nor male arbeid zal zijn. DE BESTE STUURLUI... Men kan ons toevoegen, dat de beste stuurlui aan wal staan, maar zoolang de regeering nog kans ziet, om een pot van ruim 50 millioen te formeeren voor een hoogere defensie moet men de vraag opwerpen, wat in dezen tijd het zwaarst moet wegen. Bruine boonen kunnen nognoodiger worden geacht dan blauwe boonen. Het hoofd in den schoot leggen en verzuchten, dat de regeering het wel 't beste zal weten, is tenslotte geen levenshouding. DE KERKPLEIN VLOTGEKOMEN. Eindelijk is van de week het s.s. Kerkplein, dat bij een der najaars stormen op de Egmondsche kust is geworpen, vlotgébracht. We betwijfelen, of de Egmonde- naren erg verheugd zijd over dit feit. Blijkbaar biedt een schip op 't strand een merkwaardig aanzien. Want tienduizenden hebben zich in Egmond aan de Kerkplein vergaapt; met allerlei vervoermiddelen kwam men van heinde en verre om het feit gade te slaan. Zou er, nu er nog zooveel Neder landsche schepen zijn opgelegd, geen handige koopman zijn, die eenige dezer schepen voor 'n prikje bemach tigt om ze daarna in Scheveningen, Zandvoort en Noordwgk op het strand te laten loopen. Er is uit zulke schuiten meer goud te slaan dan uit de Lutine VERSPILLING BIJ CRISIS ORGANISATIES. In het verslag der Alg. Reken kamer over 1934 was een scherpe critiek geuit op de gestie van enkele crisis-centrales voor de wijze, waarop zij met 's lands geld gesmeten heb ben. Naar aanleiding van deze onthul lingen heeft een commissie uit de Tweede Kamer daaromtrent een nader onderzoek ingesteld. Op haar rapport heeft de Minister van economische zaken een nota gezonden, wat de commissie niet bevredigd heeft. Zij zegt er o.m. dit van Ook na kennisneming van den inhoud dezer nota, waarvoor de commissie den minister gaarne haar waardeering betuigt, spreekt zij als haar meening uit, dat in menig opzicht bij de gestie van meer dan één crisisorganisatie een gepaste zuinigheid niet is in acht genomen en er ook overigens veel is geschied, waaromtrent een af keurend oordeel moet worden uit sproken. Dit vonnis is vrg kras. Men zal zich herinneren, dat de critiek vooral betrof den directeur van de Meel centrale, die zich o.m. uit 's Rijks kas een le klas abonnement op de Spoorwegen verschafte, wat de man heelemaal niet noodig had. Verder benoemde hij zich zelf tot controleur tegen een extra salaris. En deze directeur is intusschen nog steeds in functie! VENRAY, 8 Febr. 1936 VOOR DE MISSIE. Hier is net een slechte tijd, maar in de missielanden is de toestand nog veel erger. Wij moeten helpen. Zondag a.s. 9 Februari zal ten bate van F.M.B. op het Sportterrein van het Patronaat een dubbele voetbal match gespeeld worden tusschen De Valk en de Studenten. Spanning zal er zijn bij de wed strijd der junioren nu beide elftallen tegen elkaar opgewassen zijn. Maar vooral bij de wedstrijd tussen De Valk I en Gymnasium I. De Valk heeft vorig jaar de nederlaag van 1934 gewroken maar de Studenten zullen er nu alles op zetten om de strijd te winnen. Aan wie de zege Een mooie wedstrijd voor U Een kwartje voor de Missie INGEZONDEN. Sedert enige tgd zijn in 't dorp voorbereidende werkzaamheden ver richt voor 't oprichten van 'n wel- penhorde (toekomstige verkenners), 't Enige wat nog ontbreekt is 'n lokaal. De Edelachtb. Heer Burge meester raadde ons aan op deze manier te proberen of iemand zo welwillend zou zijn 'n ongebruikte schuur of iets derg. ter onzer be schikking te stellen. De eisen zijn niet hoog. Geen lek kend dak en zo mogelijk 'n vloer. Degene die iets weet zou ons 'n groot plezier doen 't op te geven aan 't bureau van dit blad. NEDERL. MODEVAKSCHOOL. Op het dezer dagen te Roermond gehouden examen van de Eerste Nederlandsche Modevakschool Ver- eeniging slaagde voor diploma costumière de damesL. Lenssen, Venray en G. Huijbers, Reuver. Voor diploma A de damesM. Ewalts, VenrayA. Jacobs, Oostrum

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1