Heerlij k Slijterij P.Hoedemekers Naaimachinehandel VULPENHUIS. in de moderne keuken sfornuis A. H. Martens B Bouwmatsiiaba. BENEIS L Sanders, loiseakiis Bel op 123 W. Claessens A. v. Stiphout Centrale Verwarming A.E. CAMPS Joh. Comuth-Noteboom Metselsteenen Machinale brei-inrichting Jongensschoenen Koud en warm Waterleidingen Pompen Zinkwerk Ilectriciteit Firma Manders Stevens Alt. Milieu, Patersstraat 13, Venraj n.v. venraysche Stoomsteenfabr. a. h. de haen, venray Electr. Timmerfabriek VAKKUNDIGE th. ariaens kosman COSTÜÜM of DEMI naar maat V ruchtboomen, Rozen, Haag- en Sierplanten Luxe-Autoverhuur M. A. STOKS, Langstr. P. J. JACOBS Zn. Advertentiën Wilt U genieten BLOEMENTUIN A. H. STEVENS Voor Grafmonumenten Nafuursfeenwerken DAMES- EN HEERENSCHOENEN HET BESTE VOOR WEiNIG GELD. AANNEMERS EIGENBOUWERS WILT GIJ ken 9°7dc NAAIMACHINE De PHOENIX Naaimachines Firma van den Munckhof f EN1ÏAY. Steeds in voorraad alle Voor Schoenen en Sportartikelen Prima Sloffen VoOP een mooi Th. Lichteveld Kippen nog niet aan den leg? „Bertels' kunstkorrel"! KödelenBöhm Dorschmachines KUNSTMESTSTROOIERS, Smederij Gebr. Lucassen, Leunen Groote keuze in gekleurde en zwarte Dames- en Kinderkousen. HEERENKLEED1NG NAAR MAAT Dat, wat U niet ziet, is 't Belangrijkste HENRI CAMPSHorlogerie Koperslagerij Levert Electriciteit Gas- en Electrische Fornuizen, :plicht is, ook over- achterspatbord te aeer A. H. E., rijks- i in overleg met en ii t den ambtenaar van t|t Kantongerecht te A. C. Groenewegen, ejtie laten verbalisee- c -eding van de nieuwe v jt Motor- en Rijwiel- iióerd bij Kon. besluit .ifus j.l., waarbij het wit achterspatbord ffende artikel wordt I rijwiel, waarmee bij itereden, van voren cfn van een lantaarn van een roode lan- flr. Daarop heeft men Bovendien moet een zijn van een wit J :ng van een monde- 1 vonnis van den eft de rechtbank te ten laste gelegde rrd en strafbaar. De i hiervan in cassatie, ig ad heeft dit cassatie i. EN BREEKIJZER EfONTUUR. te Ubbergen-Beek ebngelui, van wie de rjden huize zijn, aan- 's avond of 's nachts B^n binnen te dringen nfilla's in de omgeving Ij jen en Berg en Dal. er inbraken gepleegd den Kwakkenberg enberg, waarbij ge werd van een breek- e£elui erop uittrokken zich soms met een alchtten ze niet alleen amen, maar ook aan te schade aan. S ONDERZOEK IN cjrE OISTERWIJK. dat de burgemees- 3' gk j.l. Zaterdag aan r van „Zwart Front", heeft, waarbij een nhoudende een aan- i /an een nieuw num- iujdorgaan, waarmede zou gecolporteerd ;lag werd genomen, voor de derde maal nen hebben de officier Je arr. rechtbank te 'er-commissaris en de en Oisterwijk weder- apaan in de drukkerij „Oisterwijk." bij nieuw bezwarend ;ejen te zijn, wijl thans i ine door de justitie OP HOL. g te half twee sloeg ïikrd, gespannen voor ol, waarna het door tende. Bij het station il ïlaar L. uit Rijssen er bij de teugels te rd echter onderste en kreeg een zware k wijl hem de borst- i{ ïkt. 1 ARIJS EN ARM RUG. zekere 35-jarige A. idelsfirma te Noord eek aldaar dezer oorderzon vertrok- eèdrag van ongeveer jizit, welk bedrag aan orde. bevestigden het ver- naar Parijs was hij er een zgn. tjfan heeft genomen, was zijn bezit zóó zich genoodzaakt 1 Vaderland terug te werd gearresteerd. V|RRESTATIES OSS. marechaussee van heeft Dinsdag ge- legeveer 50-jarige F. I Deze laatste, bijge- d ep, is de vader van dt erdenToon de Soep. staan in verband Nfcnber 1933 gepleeg- )oi> den caféhouder en lei Van der Camp, ij werd op den avond Ier 1933 toen hij de ad bezocht en zich huis wilde begeven, Qschen weg te Oss £onen overvallen en pfd, waarin zich een j f 750 aan bank- /ot ïsteld onderzoek had t,jf de- jas werd terug- iode portefeuille met irtnen. hr in deze zaak door j g tineerde Ossenaren, van Bewaring te en, nader licht te "de tweetal blijft DÏJLF IN NOORD- A' ïtlKA. der bevolking nog verergerd door het gebrek aan kolen, dat ontstaan is door een staking der mijnwerkers. Sinds Woensdag der vorige week heeft het zeer koude weder in Ame rika 235 slachtoffers geëischt. Hiervan in Ohio alleen 47. Gedurende drie achtereenvolgende dagen is de Niagara-waterval be vroren geweest, hetgeen sinds menschenheugenis nog niet is voor gekomen. HET EIND VAN DE CRISIS. Absoluut zeker weet ik het niet, Maar m'n tante's wasbaas-z'n- zoon, genaamd Piet, Hoorde van 'n politie-agent, die hij zag op de straat, En die zei tot 'n werkman Luister eens maat, Ik kreeg deze week'n belangrijke brief Geschreven in de oud-Grieksche taal, alsjeblief, Van een Chinese koelie uit Peking of zo, Die zei, dat de negers uit Blackcountry-Co-Boo, Hoorden van een kleurling in Texas-town Die wist het direct van een circus-clown, Dat 'n man uit Klondike had 'n bericht Van 'n cowboy uit Peru, die had daar 'n nicht, Over iemand, de naam is vergeten, Die hoorde van 'n man, die zeide te weten Van 'n dame uit de Society,] dus eerste klas, Die van haar schoon ma, rdie er zeker van was, Wist, dat de neef van haar zevende echtgenoot, (En die zou er niet om liegen, omdat zijn geloof dat verbood) Lil» koudegolf heeft theiden intensiteit 1912 gebroken. Zij over het geheele den Atlantischen Oceaan en van de tot de Golf van i/een staat, die geen 'en in bijna de helft de temperatuur tot het vriespunt ge- sonen zijn met be er n in de hospitalen Verkeer op de spoor- ketvegen wordt ernstig derdtallen automo- vroren koelers in blijven steken, a wordt het lijden Gehoord had vanz'n jongsté zoon's vrouw, Dat de crisis nu heel spoedig eindigen zou. MarkikericMen. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 1.840.000 eieren. Kipeieren van f 3.50 tot f 4. Kleine eieren van f 3.10 tot f 3.30 Eendeieren van f 2.60 tot f 2.90 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 2.800.000 eieren. Kipeieren van f 3.10 tot f 4. Eendeieren van f 2.60 tot f 2.90 van uw Vraag dan prijs bij ons voor aanleg van vijvers, stapelmuur tjes en rotspartijen. Wij hebben groote voorraad bordes- en rotsplanten, sierheesters en coniferen Aanbevelend, Handelskweekerij Maashees en verder alle voorkomende is het oudste en vertrouwdste adres Mariastraat VENLO Telefoon 98 H H. Architecten en Aannemers vraagt prijs en monsters. CONCURREEREND VERTROUWD in hoog en laag, met twee doorgaande leeren zolen en ook met de beste rubberzolen, alles aan de laagste prijzen. in alle modellen, nergens beter, ook niet goedkooper. WINTERSCHOENEN alle soorten, aan lage prijzen. Ook voor Reparatie is dit een degelijk en goedkoop adres. Marktstraat 3. VENRAY zijn de Likeuren, de Punchen, zacht en toch pittig de Oude Klare, Genever, Brandewijn en Cognac, belegen de Wijnen van Leeuwstraat 1 ALLE SYSTEMEN Plannen en Begrootingen. Aanbevelend Kruisstraat 1 bij Hotel Gitzels. Wij brengen op het gebied van Naaimachines Dit bewijzen de talrijke naaisters, die met volle tevredenheid werken met onze machines. Onze C.B. rondspoel Trap- machine voor slechts f 95.- is onverbeterlijk en fabelachtig laag in prijs. Oeschikt zoowel voor het zwaarste werk, als voor borduren en stoppen. Reparatie-inrichting voor alle Machines, zoowel voor industrie- ais huishoudmachines. De machines be hoeven niet opgezonden te worden, doch worden door ons zelf gerepareerd. VERITAS Naaimachines met ruim 75jarlge ervaring waarborgen U kwaliteit. ONDERDEELEN van alle machines voorradig Onze bekende prima soorten Naaiden. VRAAGT alvorens elders de benoodigde te koopen, In Uw EIGEN BELANG eerst prijs en monsters bij de v.h. H. TRYNES. Kantoor Vcnray Tel. 24 Fabriek Overloon Tel- 5 Neemt dan een machine, waarvan ge zeker bent dat deze OOK NA VELE JAREN in alle opzichten zal voldoen. worden reeds 70 jaren door de grootste speciaalfabriek van Europa vervaardigd en alhier bijna 30 jaren onafgebroken geleverd. Vraagt de honderden gebruikers in de Huishouding en in het Dames- en Heeren-Modevak, hoe zij over deze machine tevreden zijn. De wijze waarop wij de machines koopen en verkoopen, geeft een minimum van onkosten, waardoor wij deze tegen den laagst mogelijken prijs kunnen leveren, ook op afbetaling. Onze ervaring waarborgt CJ vakkundige bediening, ook voor reparaties aan andere machir.es. Aanbevelend, Wij hebben een uitgebreide sorteering VULPEN HOUDERS in alle prijzen reeds vanaf f 1.75 met 14 karaats gouden pen. Bijpassende Vulpotlooden. Stroomlijnpennen. Repareeren van alle merken. reparatie is het behoud voor uw Schoenen. Laat repareeren bij Groote Straat 6 Telefoon 9 het voordeeligste adres. Kleermakerij Merseloscheweg 4. Neemt dan toch proef met Hiermede verkrijgt U spoedig een hooge eierproductie bij lage voederkosten. Vraagt offerte bij Uw leverancier of direct aan de fabriek. Oliefabrieken N.V. - Amsterdam Alle soorten Ploegen, Eggen, Hakselmachines, bietensnijders, giervaten en pompen, stalwagens, veevoeder ketels, bascules en gewichten, wanmolens. Rud Sacks onkruid-egge, benzine- en electr. motoren en alle landbouwgereedschappen. Prima fabrikaat. Concurreerende prijzen. VOOR en alle Boomkweekerijartikelen van Kousen, Sokken, Boven- en Onderkleeding. COSTUIIMS aan laagste prijzen. Aanbevelend, Eind straat 6, VENRAY DEPOT WASSCHERIJ DEPOT VERVERIJ Dat de kast van 't Horloge elegant en keurig afge werkt is, dat ziet U. Maar 't belangrijkste is dat wat U niet ziet, dat zijn de Uurwerken, die wij onder volle garantie verkoopen. Vakkundige bediening. Zie Etalages. Maasheesche weg 19 VENRAY Telefoon 78 Stofzuigers vanaf f 33.50 compleet. Radio, Electrische ornamenten, Gasleiding Waterleiding Stoffeerder^ Henseniusplein 3 Zadelmaker^ Het goedkoopst en meest gesorteerd adres in Tapijten, Karpetten, Wollen en Bouclé Loopers. Cocos Tapijt en Loopers in alle maten. Kleedjes en Matten in alle soorten. Linoleum en Balatum. Springveer-, Paardenhaar-, Kapok Alpen^ras- Aupings Matrassen. Houdt zich beleefd aanbevolen voor het bEKLEEDEN en OPMA KEN van Meubels en Matrassen. Sportartikel., iLeder-en Touwwerk

Peel en Maas | 1936 | | pagina 7