Gemengde Berichten. Binnenland. vervanging noodzakelijk was. De stuwkracht was toen weg. Het werd een eenzgdige vertoo ning en het was slechts de vraag met hoeveel De Valk zou verliezen. Welnu H.V.C had acht treffers, terwijl De Valk met de onderste helft van 8 genoegen moest nemen. Ook de reserve's deelden in de \'oetbal-malaise en zagen de 2—1- voorsprong met de rust, omgezet in een 52 zege voor Hegelsom. Alleen de Valk 3 hield de eer van Venray hoog en zond Sparta 2 uit Sevenum met een 9—0 nederlaag huiswaarts. Was het 's namiddags op voet- balgebied mis, 's avonds voor het voetlicht ging het beter. De eerste Valk-uitvoering kan dan ook geslaagd worden genoemd. Voor een goed bezette zaal werden de gymnastieknummers netjes afge werkt. Men kon duidelijk zien, dat de vereeniging goede vorderingen maakt, dank zij het onvermoeid werken der leden en hun leider, de heer Eijssen, die moeiten ncch las ten spaart om de Valk tot hooger bloei te brengen. Ook het opgevoerde tooneelspel was bevredigend. Er schuilen zelfs uitstekende krachten onder de debu tanten. Als de Valk a.s. zomer haar 10-jarig bestaan denkt te vieren, krijgen we zeker een echte „Valk revue" Het overzicht voor a.s. Zondag begint met De ValkOeffeit Ofschoon de titelkans van de Valken niet al te groot meer is, zullen ze deze tegen de hekkenslui ters wel handhaven. Mocht het ziekenlijstje der Valken a.s. Zondag nog zoo groot zijn, dan zal er flink aangepakt moeten wor den, of er komen weer teleurstel lende uitslagen. De Valk 2 gaat naar Oirlo en zal er wel niet in slagen den opmarsch der D.LS.'ers te stuiten. Het beste beentje voorzetten Valken, dan is er misschien iets te halen. De Valk 3 heeft haar eindspurt flink ingezet en kan morgen in 't „verre" Amerika, zonder al te veel tegenslag weer als winnaar uit het strijdperk treden. Ysselsteyn—De Valk 4 is een kansje voor de groen-witten. Valkentracht morgen uw positie te handhaven VERGADERING MIDDENSTAND. In Lunchroom Verheugen verga derde Woensdagavond de Venray- sche Middenstand. Na opening en welkom door den voorzitter, brach ten secretaris en penningmeester de jaarverslagen uit, welke werden goedgekeurd. Bij de gehouden stemming werd tot Voorzitter gekozen de HeerJ. Derksen, Leeuwstraat. De aftreden de bestuursleden, de heeren J. Poels H. Oudenhoven en J. Jeuken werden herkozen. Bij het voorstel contributieverhoo- ging met 30 ct., meende de heer A. Vermeulen, namens den Schilders- bond te moeten opmerken, tegen deze verhooging te zgn. Tenslotte werd besloten de con tributie te verhoogen met 75 cent. Hierna hield de Weleerw. Pater Govaert eene mooie rede over de Kern en zijn doelstelling, welke een klinkend applaus der vergadering ontlokte- Op 11 Febr. zal over de oprichting nader worden beslist. De Heer Th. Wintels gaf een uit gebreid overzicht van het vele, dat da Heer Verheugen in zijn l6jarig voorzitterschap presteerde, iets wat hem de blijvende dankbaarheid der der organisatie zal verschaffen. De geestel. adviseur, Kapelaan Theunissen, bood hierna den afge treden Voorzitter een portret aan, vervaardigd door de Kunstschilders Gebr. van Bergen. Z.Ew. wekte allen op a.s. Zondag onder de H. Mis te willen communiceeren. De Heer V. Pyls brengt namens de leden dank en hulde aan den scheidenden Voorzitter. Zeer onder den indruk voor deze talrijke bewijzen van sympathie, bracht de* Heer Verheugen met moeite zijn dank aan de vergadering uit. De nieuwgekozen Voorzitter, de Heer J. Derksen, bracht dank voor zijne verkiezing en beloofde zijn beste krachten, waarna hij de ver gadering sloot met den Chr. groet. LIMB. PLUIMVEEBOND. In de groote Patronaatszaal, die ondanks het slechte weer goed bezet was, werd Woensdagmiddag door den Limb. Pluimveebond voor het rayon Venray een vergadering ge houden voor de kippenhouders. De heer In 't Zandt, directeur der C.V.V., sprak een woord van welkom tot de talrijke aanwezigen, die op een demonstratieve wijze hunne be langstelling toonden voor het pluim vee en verleende het woord aan den heer Janssen, ingenieur-rijkspluim veeteelt-consulent. Spreker gaf vooraf te kennen, dat, ondanks de gerezen moeilijk heden, het jaar 1935 voor het pluim- veehoudersbedrijf goed was te noe men. Hij was dankbaar voor het behaalde resultaat. Speciaal wilde hij opmerken, dat vooral van de eierzendingen der C.V.V. geen enkele afkeuring is ge schied, zoodat zij dan ook de 15 ct. extra per 100 eieren in ontvangst hebben mogen nemen. Wordt van den eenen kant het Duitsche afzetgebied meer en meer ingekrompen, van den anderen kant is de uitvoer naar Engeland bedui dend verbeterd. Zouden de bondsleden in aanmer king kunnen komen voor betere uitkeeringen uit het crisispotje, dan zal onder Gods zegen het bedrijf loonend blijven. Ir. Janssen wees hierna op de crisis-maatregelen en steunverleening die er op gericht zijn om via de teeltbeperking, fok- en vermeer- deringsbedrijven, het resultaat van het kippenhouden meer en meer loonend te maken. Immers verlaging der kosten en verbetering van het kippenras moet vanzelf dit resultaat brengen. Dat er groot verschil bestaat in de productie van kippen, blijkt wel uit het resultaat van het station Horst, waar de opbrengst varieerde van 228 tot 140 eieren per jaar. Ook het sexen der kuikens, waar door het onnoodig fokken en voeren van hanen bij de kuikens wordt voorkomen, gaf Spreker ieder lid in overweging. Vervolgens hield de heer Lecluse een rede, waarin hij in aansluiting met de vorige Spreker de noodzake lijkheid betoogde van verlaging der productie-kosten en verbetering van het kippenras. Het zal ieder wel duidelijk zgn, dat het lang niet on verschillig is, of men kippen houdt met minimale of maximale opbrengst, daar de voederkosten hetzelfde zijn. Hij eindigde met de opmerkingwat je doet, doe het goed, laat dan komen wat wil. Toen er gelegenheid werd gegeven tot het stellen van vragen, nam de heer Roncken, Alg. Voorzitter der C.V.V. het woord en beantwoordde de gestelde vragen tot genoegen der vergadering. Hij bracht dank aan de sprekers.van hedenmiddagen wekte allen op om morgen avond in Luxor te Venray te gaan zien naar een film over het kippenbedrijf, die alle aan dacht waard is. Hierna sloot de heer In 't Zandt de vergadering met gebed. GEVONDEN: rijwielplaatje, hand beschermer van rijwiel, centuur van mantel. Inlichtingen Marechaussee kazerne. Dinsdag werd alhier door de Notarissèn Holtus en Pluymaekers publiek verkocht het woonhuis van den heer M. Verheijen, Eindstraat. Eigenaar werd de heer A. Thielen, Marktstraat, voor f 2100. Het verbouwen van de winkel ruimte van den Heer H. Camps, alhier, is bij onderhandsche aanbe steding opgedragen aan den Heer H. Oudenhoven Lzn. De heer P. H. Dick, assistent der Directe Belastingen enz. is ver plaatst van Amsterdam naar Ven ray. MAXIMUM-SNELHEID. Woensdagmiddag hield de gemeen tepolitie wederom controle op de maximum-snelheid. Een 4tal auto bestuurders werden bekeurd. SUCCES. Bij de N. V. „Succes" Den Haag slaagde onze dorpsgenoot, de Heer Martin Jeuken als gediplomeerd V erkoopkundige. VROEGE LENTE Dinsdagmorgen zong een merel het eerste lentelied in de boomen op het Henseniusplein. DIENSTPLICHT. Voor de dienstplichtlichting 1937 werden in deze gemeente 117 perso nen ingeschreven, waarvan 51 vrij stelling wegens broederdienst hebben aangevraagd. VOLKSONTWIKKELING. A.s. Maandag 3 Februari spreekt de Weleerw. Pater Gilbertus Lohuis, een bekend Franciscaans redenaar, voor de Vereeniging Volksontwikke ling op de gewone tijd en plaats overRond St. Franciscus. CASTENRAY. Door de Ruiter- club „De Eendracht" alhiei, is be sloten om op Zondag 10 Mei a.s. haar jaarlrjksch Ruiterfeest te houden. HOLTHEES. Alhier had de mole naar A. Wijenberg het ongeluk met zijn linkerhand tusschen de meng machine te geraken. Zgn broer die het ongeluk zag gebeuren, trok direct de drijfriem van de in bewe ging zijnde machine. W. moest zich onder geneeskundige behandeling stellen. Maandag 3 Februari n.m. 2 u zal in café M. Bonants, de trekking plaats hebben van de groote verloting ten bate der schutterij „O.L.Vr.- Gilde". De prachtige prijzen zgn vanaf Zondagmiddag te bezichtigen in café W. Loonen, alwaar ook de prijzen moeten worden afgehaald. De uitslag dezer loterij zal in dit blad van Zaterdag 8 Februari wor den bekend gemaakt. OVERLOON. Woensdagavond ver gaderde de Jonge Boeren in de Jongenschool onder voorzitterschap van H. Creemers. Door den Secr. P. Gerrits werd een keurig jaarverslag uitgebracht. Het aftr. bestuurslid H. Creemers werd herkozen. De weled. Heer A. Janssen, teclm. adv. zet uiteen de teelt van mais en zoete lupinen en spoorde de leden aan hiermede een proef te nemen. Aldus werd besloten. Het batig saldo bedroeg f 64—, Er had tevens een uitdeeling der prijzen plaats voor de deze zomer gehouden gewassenwedstrijd. Dan werd nog besloten wederom vrucht- boomen te besproeien. Wie zich hier voor beschikbaar wil stellen moet •dit voor Zondag opgeven bij den Secretaris. Op de jaarvergadering van de R.K.W.V. werden de aftredende be stuursleden P. Goemans, P. Borghs en H. v.d. Woldenberg herkozen. Volksontwikkeling VENRAY 9e avond Maandag 3 Februari om 8 uur in het Patronaat zal de bekende Franciscaapsche redenaar de WelEerw. Pater GILBERTUS LOHUIS spreken over: Rond St. Franciscus. Entrée 30 cent. Gelegenheid tot plaatsreservee- ring a 50 cent tot Zondag 2 Febr. 12.30 uur brj G. W. Muskens, Telef. 144, Schoolstraat 14. OIRLO. De Z.E. Pater Hierony- mus Rongen, de bekende schrijver van „Gesprekken met Christus" in „De Maasbode" gaf alhier in zijne geboorteplaats een ontwikkelings avond. De belangstelling was enorm. Spr. zeide, dat hij gaarne gehoor had gegeven aan de uitnoodiging van de Jonge Boeren, temeer daar hij zich ook altijd beschouwde als een echte Oirlosche jongen. De Ew. Spr. behandelde op duide lijke en indrukwekkende wijze den toestand van ons geloof, ook in de andere landen. Verder gaf hg een duidelijk overzicht hoe in verschil lende landen de jeugd wordt opge voed en bracht hulde en dank aan Paus Pius X z.g., voor de instelling van de Kindercommunie en spoorde allen aan om toch dikwijls de H.H. Sacramenten te ontvangen. Dit is een waarborg voor de jeugd. „Het is voor mij als Oirlosche priester, aldus Spr., zoo'n groote vreugde van den Z.E. Heer Pastoor te mogen vernemen, dat hier de Jonge Boeren en vooral de jeugd zoo'n goed voorbeeld geven". Verder behandelde Spr. nog het R.K. Bijzonder Onderwijs, wat voor Nederland van zoo onschatbare waarde is. Ook besprak Z.E. de K. R.O. en spoorde aan deze te steunen. Tenslotte vermaande hij allen veel liefde te hebben voor de priesters en hen steeds volgzaam te zijn. Na een dankwoord van den voor zitter aan Pater Hieronymus voor zijn schitterende rede, sluiting. AANBESTEDING. VENLO. Bij de gehouden aanbe steding voor het bouwen van een chemische fabriek voor den heer v. d. Grinten alhier, was hoogste in schrijver J. Delsing, Venlo voor f 24.930.laagste J. Verstraalen, Blerik voor f 20.841.aan wien het werk is gegund. KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR NOORD-LIMBURG. Dinsdagavond vergaderde de Kamer van Koophandel voor Noordelijk Limburg in Venlo. Tot algemeen voorzitter der Kamer voor het jaar 1936 werden herkozen de heer Chr. Haffmans; tot voorzit ter der afdeeling Groot- en Klein bedrijf resp. de heeren Aug. Canoy en H. A. Peeters, beiden aftredend. Tot accountant der Kamer voor de controle der geldmiddelen werd aangesteld de heer H. Winters Mzn. VLIEGTUIG MAAKT NOOD LANDING. Dinsdag was een vliegtuig, toebe- hoorend aan den heer Philips te Eindhoven, genoodzaakt een nood landing te maken in een weide bij het Trappistenklooster te Tegelen. De machine was onderweg met bestemming Dusseldorf, doch moest wegens defect dalen. De piloot kon niet meer het vlieg terrein bereiken, dat er vlak in de buurt ligt. De noodlanding had een vlot verloop. Na enkele uren had men het defect verholpen en keerde de machine weer terug naar Eind hoven. De inzittenden zgn per auto naar Dusseldorf vertrokken. Het vliehtuig de Philips Koolhoven F.K. 46 werd bestuurd door een in structeur van de Nationale Lucht vaart. VELDEN. De smid A. H. alhier kreeg een ijzersplinter in ëèn zgner oogen. Hg moest naar de oogen kliniek te Utrecht worden overge bracht, waar het oog moest worden weggenomen. LEVENDIGE STROOHANDEL NAAR BELGIË. De laatste dagen is een opleving te bespeuren in den stroohandel met België. Vanuit de grensplaatsen Neeritter, Stramproy enz. gaan dagelijks duizenden kilo's de grens over. De prijs varieert van 4 tot 6 gulden de 1000 K.G. voor gewoon en van 10 tot 11 gld. voor geschud stroo. K. J. M. V. De le jaarvergadering zal plaats vinden op Maandag 10 Februari a.s. 's namiddags half drie te Roermond in Hotel Kissels, Neerstraat. Voor Voorzitter is o.m. candidaat gesteld de Heer Ant. Jeuken te Venray. DE KERAMISCHE INDUSTRIE VAN MAASTRICHT. De gemeenteraad van Maastricht heeft Woensdagavond met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarbij aan het college van B. en W. wordt opgedragen zich telegra fisch tot den minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te wenden met het verzoek, bij de onderhande lingen over het PoolschNederland- sche handelsverdrag de belangen der keramische industrie te Maastricht niet uit het oog te verliezen, wijl door een te grooten invoer van Poolsch aardewerk (240 tot 250 wagons) het bestaan der Maastricht- sche aardewerk-industrie in gevaar dreigt te worden gebracht. MIJN-OPZICHTER ONDER AFVALLENDE STEENEN- De heer G. v.d. Zanten, wonende te Schinveld en opzichter aan de Staatsmgn „Hendrik", had het onge luk op genoemde mijn terecht te komen onder afvallende kolen en gesteente. Hij werd opgenomen met ernstige verwondingen en inwendige kneuzingen. Zgn toestand maakte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. NASLEEP VAN HET BADSEISOEN De gemeentepolitie te Brunssum is een zedenmisdrijf op het spoor gekomen. In verband hiermede werden Zaterdag j.l. als verdacht van overtreding van art. 245 sub. 247 W. v. Str. aangehouden M. G. W. aldaar, G. B. aldaar, en M. O. uit Merkelbeek. Maandag werd nog ge- arresteerd de Duitscher P. Sch., uit Hoensbroek en J. M. D. uit Merkel beek, verdacht van overtreding van art. 246. In verband met deze zaak is ook een strafvervolging ingesteld tegen W. G., badmeester te Gangelt, thans in Essen verblijvende, als verdacht van het plegen van meerdere zeden misdrijven tijdens het badseizoen. De in deze zaak betrokken meisjes meerendeels tusschen 14 en 16 jaar, bleken een zekere voorliefde te hebben voor het maken van auto- rijtoertjes. De politie richt een ernstige waar schuwing tot de ouders, zich steeds op de hoogte stellen van het doen en laten van hunne kinderen. Zeer waarschijnlijk zullen nog meerdere arrestaties volgen. KONINKLIJKE GOEDKEURING GEWEIGERD. Naar de Msb. verneemt heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken geweigerd de Koninklijke goedkeu ring op de provinciale begrooting van Limburg te verleenen. De re geering is blijkbaar met het college van Gedeputeerde Staten van oor deel, dat het beter zal zijn tot een belasting-verhooging over te gaan, inplaats van een al te groot bedrag voor 1936 te putten uit het batig saldo van den dienst van 1933. Een wijs financieel beleid gebiedt, naar het oordeel van de regeering of het aantal opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting en rijks-inkoms tenbelasting te verhoogen of en daar aan geeft de Minister de voorkeur, zoodanige bezuinigings-maatregelen te treffen, dat de belasting-verhoo ging daardoor achterwege zal kun nen blgven. KONINGIN EN PRINSES NAAR TIROL. Gisteren zijn H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana naar het buitenland vertrokken om in Igls nabij Innsbruck in Tirol Haar winter- vacantie door te brengén. EIEREN NAAR DUITSCHLAND. Het geldcontingent voor den uit voer van eieren naar Duitschland is voor. de maand Februari vijftig pro cent hooger dan in Januari. Rekening houdend met de lagere eierprijzen, zal het kwantum eieren, dat in Februari mag worden ge ëxporteerd ongeveer het dubbele beloopen van het Januari-contingent. Daar staat tegenover, dat de Zen- trale Eierstelle te Berlijn naar zich laat aanzien vermoedelijk voor rijks- rekening zeer weinig eieren zal af nemen. De handel zal dus in hoofd zaak gaan tusschen de particuliere handelaars hier en in Duitschland. De uitvoer van eieren naar Enge land is gecontingenteerd op basis van den uitvoer in het tijdvak van 1 Augustus 1934—-31 Juli 1935. OORZIEKTE-EPIDEMIE. In Zuid Oostelijk Noordbrabant lijden de laatste weken veel kinde ren aan een oorziekte. In het dorpje Lieshout werd de ziekte bij 61 kin deren geconstateerd. Ook in Helmond kwamen tal van gevallen voor. DE TON ERUIT. De hoofdprijs van honderdduizend gulden der 470ste Staatsloterij (vijfde klasse) is Donderdag gevallen op nummer 7208. De prijs is grootendeels te Breda gevallen. Een groep rijksambtenaren der invoerrechten en accijnsen aldaar waren in het bezit van niet minder dan zeven „twintigjes", zoodat 'n bedrag van ruim f 30.000 door hen zal kunnen worden verdeeld. Het.nummer behoort tot de collecte van den heer J. H. de Maillie te Breda. VIJF EN ZEVENTIG JAAR KERKZANGER. Vrijdag 31 Januari herdacht de heer H. Siero zijn 75-jarig jubilé als koorzanger van het R.K. Kerkkoor te Ommen. Op 8-jarigen leeftijd kwam hij aan dit koor. KNOOPJE INGESLIKT. Te Bemmel slikte in een onbe waakt oogenblik het 3-jarig dochter tje van den kweeker T. een knoopje in. Niettegenstaande directe medische hulp is het kind aan de gevolgen overleden. MUIZEN KNABBELEN ACHT DUIZEND GULDEN OP. De heer M. v. d. S., wonende te Vught, had, zoo meldt de „Bossche Crt.", zijn spaarduitjes, circa 13.000 gulden, in een kistje geborgen, met het oog op de vele diefstallen ver stopt in het plafond zijner woning. Geen mensch zou het daar hebben gezocht. Toen hij dezer dagen zijn duiten, alles in papieren geld, eens wilde natellen, kwam hij tot de ont stellende ontdekking, dat de muizen zich zoodanig voor zijn spaarpennin gen hadden geïnteresseerd, dat ze nagenoeg alles hadden opgepeuzeld en niets dan een handjevol snippers hadden overgelaten. Een onderzoek bij de Nederland- sche Bank maakte het mogelijk uit deze snippers nog ongeveer f 5000 aan waardevol papier bijeen te zamelen. De eigenaar, die als zuinig en zeer vasthoudend bekend staat, heeftdoor dezen muizenmaaltijd toch altijd nog 'n strop van een dikke f 8000. DE EERSTE AARDBEIEN TE AMSTERDAM. Door het laboratorium van tuin bouw en plantenteelt te Wageningen werden op de Centrale Markt te Amsterdam de eerste aardbeien aan gevoerd. Deze waren gekweekt door bestraling met Néonlicht, waardoor deze cultuur met behulp der weten' schap circa drie weken is vervroegd. KINDJE DOODGEREDEN. Te Eist is het 5-jarig dochtertje van den wissellooper Meewessen, dat Woensdagmiddag met haar broertje van de bewaarschool huiswaarts keerde, door de vrachtauto van den fruithandelaar W. J. aangereden. Het achterwiel ging het kind over het hoofd en de kleine werd opslag gedood. Het ongeval schijnt te zgn ontstaan door een samenloop van omstandigheden. Den chauffeur treft waarschijnlijk geen schuld. ONGELUK OP DE JACHT. Donderdagmorgen, toen eenige boschwachters aan het jagen waren in de bosschen van het Kroondo mein te Niersen, onder de gemeente Vaassen, ten Noorden van Apeldoorn, ging onverwacht het geweer af van den opperwachtmeester Modderkolk, tengevolge waarvan hij zichzelf in den buik schoot. Hij is in den middag aan de be komen verwondingen overleden. DOODELIJKE AANRIJDING TE BREDA. Het is de Bredasche recherche mogen gelukken Woensdag den wagen op te sporen, welke Dinsdag avond op den Academiesingel te Breda den 14-jarigen V. uit Beek aanreed, tengevolge waarvan de jongen op slag werd gedood. De auto reed na het ongeluk door en gelukte het niet haar te achter halen. Woensdag echter is de wagen in Roermond door de recherche uit Breda opgespoord. Het bleek te zgn een vrachtauto met gekoppelden aanhangwagen, die niet minder dan ruim 12 meter lang was. Auto en bestuurder zijn naar Breda overge bracht, waar zij Woensdagavond arriveerden. De wagen werd op het terrein van gemeentewerken onder gebracht, waar hij terstond aan een deskundig onderzoek werd onder worpen. De bestuurder werd naar het politiebureau gebracht, waar hem een verhoor werd afgenomen. Later is de man, die niet overmatig hard had. gereden, op vrije voeten gesteld. BRUG OVER DE MAAS BIJ HEDEL. Dinsdag heeft vanwege den rijks waterstaat dé aanbesteding plaats gehad van het maken van den onder bouw met bijkomende werken van de brug over de Maas bij Hedel, die de huidige schipbrug zal vervangen. Hiermee zal een begin worden ge maakt met een der belangrijkste vaste verbindingen tusschen Noord en Zuid en wel op het traject UtrechtVianen (Culemborg) Zalt- bommelDen Bosch. Het laagst werd ingeschreven door de N. V. Internationale Gewapend Betonbouw te Breda voor f192.000. NIEUWE VOLKSSTEMMING IN DUITSCHLAND De „Neue Züricher Zeitung" ver neemt uit Berlijn, dat politieke kringen een nieuwe volksstemming voorzien in Maart van dit jaar. De formule zou aldus luiden: „Keurt gij, Duitsche man of Duitsche vrouw, de politiek van den Führer goed, welke er op gericht is. ons weer koloniën te verschaffen Deze volksstemming zal 't karak ter hebben van een groote nationale demonstratie. Joden zijn uitgesloten van stem ming. ALEXANDER ZOEBKOW OVERLEDEN. Gemeld wordt, dat de bekende avonturier Alexander Zoebkow, die gehuwd was met wijlen prinses Victoria van Pruisen, te Luxemburg op 36jarigen leeftijd is overleden. Alexander Zoebkow werd 28 Sep tember 1899 in Iwanowo, een in dustriestadje in de nabijheid van Moskou geboren. In het najaar van 1927 verloofde de avontuurlijke bedrieger en zwer ver zich op 27jarigen leeftijd met de zuster van den ex-keizer van Duitsch land, de toen 6ljarige prinses weduwe Victoria van Hohenzollern. Daar de Evangelische geestelijkheid van Bonn weigerde om dit huwelijk in te zegenen, geschiedde dit den 21 November 1927 volgens Grieksch Orthodoxen ritus. Zoebkow zag kans om zijn echt- genoote in een paar maanden tijds volkomen te ruïneeren. Zij werd in staat van faillissement verklaard, vroeg echtscheiding aan, maar over leed vóór deze was uitgesproken. Nadat allerlei bedriegelijke transac ties waren ontdekt, werd Zoebkow gearresteerd en uit Duitschland uit gewezen. Voor de begrafenis van zijn echt- genoote kwam Zoebkow naar Bonn, doch wegens bankbreuk werd hij, nadat hij 's nachts nog eens flink gefuifd had, 's anderen daags we derom gearresteerd en na den 23 November 1929 te zijn veroordeeld, weder over de grens naar Luxem burg gebracht. Voor de teruggave van zijn brief wisseling met de prinses ontving hij van de Hofkammer in Bueckeburg een bedrag van 15000 mark. Sindsdien leidde hij in Luxemburg weer het avontuurlijke leven van zijn jeugd, nu eens als kolendrager, dan weer als kellner of borden- wasscher. BEZUINIGING BIJ DE SPOOR WEGEN, DOOR PERSONEELS- ONTSLAG. De Ned. Spoorwegen zien maar geen kans, om met een sluitende rekening te werken. Eiken dag gaat er rond 100.000 gulden bg Het tekort over 1935 wordt ge schat op een dikke 30 millioen. Het personeel is al belangrijk ingekrompen en wel van 52000 man tot 34000 man. Nu heet het, dat er nog een 8 a 9000 man de. laan uit moeten. Van andere zijde acht men zulk een aanmerkelijke inkrimping on mogelijk zonder opheffing van groote lijnen. Maar, zoo wordt aan het bericht toegevoegd, de afvloeiing van perso neel zal worden voortgezet En zoo blijven we het getal werk- loozen maar steeds opvoeren. En niemand ook de regeering niet weet ook maar eenig perspectief te bieden, dat er eindelijk eens een einde komt aan den ontstellenden groei van ons werkloozenleger dat het half millioen nadert. WE LEVEN SNEL! Ex-Keizer Wilhelm is van de week verjaard. Veel hebben de bladen er niet over geschreven, maar in ieder geval we zijn er toch aan herinnerd, dat Wilhelm ook nog leeft. Hij leeft ten minste nog als mensch, als bezitter van 'n landgoed in het fraaie Sticht. Maar, zoo zegt de Morgen, een andere Wilhelm, „de" Wilhelm der historie is al lang gestorven. En met hem een tijdperk, vlak achter ons liggend, maar reeds zoo onwezenlijk ver, dat we het rang schikken naast andere bijna legen darisch geworden tijdperken. Hoe is het mogelijk geweest, dat heel de wereld gespannen kon zgn op de woorden door zijn mond ge sproken, door zijn hand geschreven Is het wel waar geweest, dat hij door een deel der wereld als een genie verheerlijkt, door een ander deel der wereld als een gevaarlijk fantast verguisd werd Ja, het is waar geweest. Hij werd ook de Oberste Kriegsherr in den verschrikkelijke aller oorlogen. In zijn naam gingen duizenden zingend en enthousiast den oorlog tegemoet. Zijn beeltenis was opgericht in de harten van millioenen. En toen kwam die sombere Novemberdag, dat een oud ontgoocheld man zich meldde bij de Nederlandsche douane te Eijsden. Dat hij werd geïnterneerd in een klein landje zonder pretenties van wereldheerschappij. En nu leeft hij daar als een beminnelijk land heer terwijl de wereldgeschiedenis geheel buiten hem om verder rolt, terwijl het nieuwe regeeren in zijn land zich tooit met kaplaarzen en een slordigen regenjas. Maar toch durf ik wedden, dat er Maandag in velen nog iets van pijn getrokken heeft, omdat ze even herzagen dien tgd van keizerschit- tering en huzarenpraal. Doch dat werd gauw onderdrukt". Het leven is niet terug te wentelen. Een oud man viert feest in Doorn. Maar nog levend als mensch is hij als wereld figuur reeds lang ten grave gedaald. LOF VOOR ONZE AMBULANCE. De keizer van Abessynië heeft te Dessit Dr. Winckel, den leider van onze ambulance in Abessynië, in gehoor ontvangen. De keizer greep deze gelegenheid aan, om uiting te geven aan zijn diepe dankbaarheid jegens Nederland, dat zulk een be langrijke Roode-Kruismissie naar Abessynië had gezonden. Deze handelwijze van ons land noemde de negus een daad van humanitaire solidariteit. DE REISBELASTING. Binnenkont zal de reisbelasting, zegt de Telgr. bij de Tweede Kamer worden ingediend, opdat deze bg het komende reiszeizoen zal kunnen worden geheven. Rekening moet worden gehouden, dat de kleine man het minst zwaar zal worden belast, vandaar een laag tarief van 50 ct. per dag voor de eerste 5 dagen; 75 ct. per dag voor de volgende 4 en f 1 per dag voor alle volgende dagen tot een maxi mum van f 25. Voor dit bedrag kan men een abonnement voor een geheel jaar nemen. Ook voor boottochten per Neder landsche schepen moet de belasting worden betaald. Door middel van aanteekeningen op de pas kan de tijd van de bui- tenlandsche reis worden vastgesteld, terwijl de belasting niet aan de grens, maar aan het belastingkan toor kan worden betaald. Een dag voordat men op reis gaat dient men daarvan mededeeling te aan het plaatselijke belastingkan toor. De Telgr. verbindt aan een en ander zeer juiste commentaren. Gevreesd wordt voor represaille maatregelen van het buitenland, voor het niet bereiken van het doel, om dat men toch op reis zal gaan, doch het verblijf in het buitenland hoogs tens enkele dagen zal bekorten, ter wijl zij, die teveel te betalen zullen hebben (grootere families b.v.) thuis zullen blgven en korte uitstapjes in het eigen land zullen gaan maken, zonder dat ze er veel zullen ver teeren. Het komt zelden voor, dat belas tingen de uitwerking hebben, die men er zich van voorgesteld heeft. Wij hebben al menigmaal gezegd, dat de belastingtechniek zeer moei lijk is en dat een belastingstelsel slechts kan worden ontworpen door hen, die voldoende economisch en ook van het onderwerp een gedetail leerd verstand hebben. TOENAME DER SMOKKELARIJ. De Tel. meldt, dat de smokkelarij, vooral ook in buitenlandsche boter en margarine, sterk toeneemt in Rotterdam en omgeving. Men doet moeite om deze heeren te ontdek ken, maar men staat er tot nu toe nog vrij machteloos tegenover. Deze clandestiene handel geschiedt na tuurlijk niet door de erkende han delaren en door de normale winke liers. Allerlei beunhazen drijven eec voordeelig zaakje. Verwonderlijk is dit niet. Hoe grooter de prijsverschillen door kunstmatige maatregelen, hoe meer men er toe overgaat om die prijs verschillen door smokkelhandel te trachten te verdienen. Het debiet van de legale producten wordt erdoor verkleind, wat tevens beteekent een verminderend inko men van het landbouwcrisisfonds. Alles leidt ertoe om een grondige verandering van landbouwcrisis- politiek door te voeren, waarbij prijsdaling en vergrooting van den afzet daardoor de basis zal moeten vormen. Zooals bekend moet de Regeering een algeheele controle overwegen van de Nederl handel. Daardoor der smokkelarij e« !C li DE A) VERG1 We weten niet, in ons land „gemi maar anders die Veraart te worden lijst van beroepen, r1 delingen hier arl noodig hebben. Anders gaan de langhebbenden t< spuiten en ons zelf al wispelturigii ons intusschen bedoelde lijst zeer tot zelfs aan de jAlist VI lRT Z'I &.A1 he 'jij h liet IJNG W€ ajkan iet aat; •voc berg ;hill el •eg. {gen d u: art Ma; r »i ond ie, 1 te nde ;ek< het De buien van grillig als de buiei hij allereerst het met het strooien ijs uit een vliegm hij dezelfde resul met het uitwerpen kranten, vervolgend k: normale temperatin te dig spuit hij het uit brandslangen. Enkele maandeneden regenweer, omdathad dat, als het biji re regenbuien van I we ook in Abessinië l|en. Hij spoot niét zOsut het regent hiér in laa zoo onafgebroken ji di besinië ook dae 1 de Italianen verz...j Veraart wilde den Negus helpt schijnt hij te zijn Mussolini, want p gekregen aan d«' aan de bloedjes vt in Abessinië en is zwaarste brandspuit Amsterdam, dedri; op uit getrokken wolking weg te weer te tooveren. Onze autoriteite£< maar weten, wat die manier met Vfl willen spelen, n toch ernstig, dat i of morgen inerns' moeilijkheden gera WE KRIJdEI Het is jammer groote nationale ft is, want niet onwaï we dan, voor vele jaren, met tri vlag kunnen uitl deden we het met„i wat op zich zelf aan één, dus éch getuigt. e si ne' iter •ett >en •t i ijn it In het Voorloo begrooting Eerste Kamer t< bracht, dat de r eindelijk „kleur" het deed ons gt Memorie van Ai stellen, dat zulks voornemen der re; Persoonlijk hopei ditioneele rood-witr eeuwen zal winnen .j een nederlaag tegt ;i blanje-bleu zoudei genoegen nemen, we in elk geval van het tweevoudiir gewonnen. I oj )J h n. V i rer o dr fin bt ij e iel 'nl Burgerlijke Stfi van 24 tot 3 n. GEBOREN Franciscus J. A. C Oude ri Johanna H. Clepha vt Petrus J. Willemst re: Gertruda J. M. Ren|, 1 Anna W. Strijbos, Cornelia Th. M. Sctfer Christina M. H. Oi}h< Anneliese Peeters, g Josephus Th. M. J s" OVERLEDEN 1 patiënt St. Am 1 patiënt St. Seri. Kerkelijke e Parochfcr Morgen ZONDACa collecte ten bate dce eerste H. Mis, 7 uii. rale H. Communiën der H. Familie, Communie voordel kwart voor 10 wjj? waarna de Hoogi Congregatie, half chismus voor de nje en processie MAANDAG fees! na iedere H. Mis ill zegen gegeven, h£ Mis voor de ovei n leden van den Batr Jaarg. 2e klas voor i na 4 Lof. DINSDAG half leesmis, 9 uur pledg mis voor Theodoru®] bertina Cox. Om half 7 H. Mis van alle leden en Agnespatronaat Mère Bernarda. WOENSDAG half voor Peter Johanfl Regina Fila, 8 uur hanna Roelofs. DONDERDAG H. Mis, half 8 lees 2e klas voor Leona VRIJDAG eerst vereering van het half 7 Hoogmis, M voor Nico Bekkers^ St. Nicolaasgilde, 1 leesmis, kwart na 4 aan het H. Hart. ZATERDAG kon» 3e en 4e klas en kias te biechten, Morgengebed in tti

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2