Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Zaterdag 25 Januari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 4 Het moeilijke vak der economie. Buitenland. Binnenland. Griep, Influenza. vZl- Ons weekpraatje. ASPIRIN Provinciaal Nieuws Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 77a ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" HOE MINISTER GELISSEN ONS EN DE POLEN TE GELIJK WIL HELPEN- ALS STRAKS DE REKENING MAAR BLIJKT TE KLOPPEN Prof. Dr. Gelissen, minister van Handel, Nijverheid en Scheep vaart is geweldig knap. Dat blijkt a! voldoende uit zijn titels en functie. En als we dus achter hem aanloopen om de voetstap pen te volgen, welke hij zet op den weg, voerende naar een betere toekomst voor ons volk, dan doen we dat met een gepast ontzag en groote bewondering. Wanneer onze bewondering daarbij een wijle overslaat in 'n gapende verwondering, dan we zijn daarvan overtuigd dan is onze verbijstering geen gevolg van een falen van de ministeri- eele bekwaamheden, maar van de onvolkomenheid onzer weten schappelijke kennis, speciaal in zake het ingewikkelde vak der economie. We schrijven deze erkenning meer naar aanleiding van de lezing van een interview, dat Zijne Excellentie op zijn terug reis uit Polen in den t-ein aan een specialen verslaggever van de Arbeiderspers verleende. We meenden dat minister Ge- lissen naar Polen was gegaan om daar nog wat te leeren be treffende de manier om een land dat in hoofdzaak van zijn agra rische productie moest bestaan, te industrialiseeren. Zelfs een professor immers raakt nooit uitgestudeerd. Polen en Nederland kennen dezelfde behoefte, we moeten onze agrarische productie be perken, omdat het buitenland niet genoegzaam meer genoeg van ons afneemt en we moeten onze industrieele productie zien op te voeren, teneinde zelf van het buitenland minder afhankelijk te worden. In Nederland is nog genoeg zaam particulier kapitaal om alle industrieele voornemens financieel te kunnen verwezenlijken, maar toch is dat kapitaal voor het beoogde doel niet los te krijgen omdat Ten eerste, de Nederlander tegenover niets en niemand zoo wantrouwend blijkt te staan dan tegenover het Nederlandsche en de Nederlanders en Ten tweede omdat het Neder landsche loonpeil hoezeer we ook en niet ten onrechte mogen klagen - nog steeds te hoog boven het nivau der loonen in het buitenland uitsteekt, dan dat nieuwe Nederlandsche indus trieën zonder kunstmatige be scherming, welke toch ééns zal moeten eindigen, de vreemde concurrentie vlot zullen kunnen doorstaan. Dat alles mag men bedroevend heeten het is helaas niet anders. Wat wil nu minister Gelissen blijkens het interview van de Arbeiderspers We moeten de mogelijkheid bestudeeren, zegt hij, Nederland- sch kapitaal in Polen emplooi te doen verkrijgen, zoodat de Poolsche ondernemingsgeest en arbeidskracht welke thans zijn lamgeslagen door het gemis aan Poolsch kapitaal er proffijt van heeft. „Dat zou ten bate zijn" merkte de minister op, „èn van Polen èn van de Nederlandsche kapi taalvorming. D.w.z. ten bate van de Nederlandsche dienstbalans, waardoor het deficit van de be talingsbalans verkleind zou kun nen worden." Kwesties van handels- en be talingsbalansen zijn de moeilijk ste zaken der economische wetenschappen, zoodat het ons en onzen lezers niet kwalijk genomen mag worden, wanneer we de logica van de ministeri- eele opmerking niet aanstonds snappen. Doorredeneerende vanuit het standpunt van Prof. Dr. Gelissen zijn wij, leeken, geneigd om tot de conclusie te komen, dat we er geweldig goed voor komen te staan, als we maar véél, steeds meer Nederlandsch kapi taal steken in buitenlandsche industrieën. Als we onzen laatsten vol- waardigen Colijn-gulden over de grens hebben gestuurd, moeten we hier zoetjes-aan den Paradijs- achtigen Toestand van welvaart zijn genaderd. Op gezag van Zijne Excellentie onzen minister van Handel, Nij verheid en Scheepvaart moeten we zulks althans aannemen. We hopen, dat de ministeri- eele rekening straks zal blijken te kloppen. In alle bescheidenheid merken we echter op, dat de wetenschap het soms wel eens heeft afgelegd tegenover de natuurlijke intuïtie van het volk. De Duitsche oor logskunstenaars b.v. zijn na vier jaren van strijd óók leelijk ont nuchterd. Als na x-jaren de algemeene maatschappelijke wereldcrisis eindelijk zal zijn overwonnen, zouden onze Nederlandsche handel en industrie wel eens 'n heel zware concurrentie kunnen ondervinden van de Poolsche fabrieken, welke met Nederlands kapitaal gesticht en werkende op den grondslag van buiten sporig lage Poolsche loonen, onze eigen industrie kunnen ruïneeren en de verhoudingen van onze handels- en betalingsbalans totaal uit haar evenwicht kunnen ruk ken. Vandaar dat we. wederom in gepaste bescheidenheid, onzen minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart willen verzoeken om óók het denkbeeld eens te overwegen van maatregelen om onze Nederlandsche kapitalisten te animeeren, desnoods te be wegen en in uiterste instantie te dwingenhun geld beschikbaar te stellen aan de Nederlandsche industrie. Daarnaast zou de regee ring alles behooren te doen om de concurrentie-mogelijkheden der Nederlandsche bedrijven tegen over het buitenland te verhoogen. Md. DE OORLOG IN AFRIKA. Meer en meer blijkt, dat de Abes- sinische nederlaag op het Zuidfront bij Dolo zeer ernstig is geweest en dat de legers van Ras Desta daarbij zóó zijn gedimd en verstrooid, dat de Italianen bij een voortgezetten opmarsch vanuit Gorahai en Gerlo- gubi naar Harrar, geen aanval in rug of flank meer hebben te vreezen. De Negus erkent de waarde van de nederlaag door de afkondiging van een NIEUWE MOBILISATIE welke de samentrekking van alle weerbare mannen tegen den vijand beoogt. Intusschen brengt de bewape ning, maar vooral de voedselvoor ziening van de halfwilde horden van honderdduizenden inlandsche krijgers hoezeer de Abessiniërs dan ook aan eenvoudige voeding gewend zijn, groote bezwaren met zich. Deze bezwaren beginnen den geest van verzet wakker te roepen. Die geest heet zich ook te openbaren in de geslagen legers van Ras Desta. De aanvoerder zelve zou trouwens óók recalcitrant zijn geworden en b.v. geweigerd hebben om te voldoen aan een oproep om zich te Addis Abeba te komen verantwoorden. Misschien gaat hij meer voordeel zien in een voordeelige overeenkomst met de Italianen dan in den hope- loozen strijd tegen een modern leger. DE OPSTAND IN GODJAM die thans door de berichten uit Addis Abeba wordt toegegeven, blijkt eveneens te zijn ingezet door een bevelhebber, die „er genoeg van ge kregen" had, toen hij een Italiaansch luchtbombardement aan het front in het Noorden had meegemaakt. Deze man, 'n neef van den Negus, trok toen met zijn manschappen naar de provincie Godjam, waar hij een op stand tegen den Negus blgkbaar veiliger vond dan een voortgezetten strijd tegen de Italianen. Uit Addis Abeba wordt thans ge meld, dat de opstand in Godjam is neergeslagen, maar dat de leider met een deel zijner manschappen is ont komen. Dat zal dus beteekenen, dat de regeeringstroepen een voordeel I hebben behaald, maar dat het verzet voortduurt. EEN OFFENSIEF AAN HET NOORDFRONT is blijkens Italiaansche berichten elk oogenblik te wachten. Het valt inder daad aan te nemen, dat de Italianen ook in het Noorden naar een belang rijk succes zullen streven alvorens het groote regenseizoen begint. Uit de Italiaansche voorbereidingen voor een offensief, blijkt het duide lijkst, hoe de overwinningsberichten der Abessiniërs, den laatsten tijd herhaaldelijk vermeld, van geen waar de zijn. Wie begrip heeft van sterkte verbindingen tusschen een modern bewapend leger en met allerlei oud en vreemd krggsmateriaal toegeruste „horden", heeft er niet aan getwijfeld, dat de Abessiniërs geen oogenblik de vijandelgke hoofdmacht hebben kunnen beroeren, al zijn natuurlijk plotselinge plaatselijke overvallen op voorposten altijd met een betrekke lijk succes te volbrengen. DE TOEKOMSTIGE TROON OPVOLGING. Er bestaat bij het groote publiek allerlei misverstand omtrent de Engelsche regeering der troonopvol- ging- De directe troonopvolger is de oudste zoon van den koning, in het onderhavige geval de prins van Wales Indien de prins afstammelingen had, zouden dezen hem dus in directe lijn opvolgen. Nu dit niet het geval is, komt 's konings tweede zoon, de hertog van York, het eerst voor de troonopvolging in aanmerking. Diens kinderen volgen dan onmiddellijk. Mocht hem nog een- zoon geboren worden, dan heeft deze den voorrang boven zijn oudere zusters. Deze prin sessen, nl. de prinsessen Elisabeth en Margareth Rose, nemen na haar oom, den prins van Wales, de tweede en derde plaats in. Hierna eerst volgen de derde zoon van den koning, de hertog van Gloucester, en diens eventueele na komelingen, vervolgens de vierde zoon, de hertog van Kent, met zgn nakomelingen. Eerst-aangewezen troonopvolger is dus thans de ernstig gestemde Prins George, die thans in het publieke leven wel meer op den voorgrond zal komen. Zijn opvolger zou zijn z'n jeugdig dochtertje Elisabeth, wier rechten echter nog kunnen overgaan op een eventueel nog ge boren wordend broertje. rtamnn verdrijft spoedig alle kou in hoofd en neus, op borst en keel door inwrijving met Dampo en inademing der dampen. Doos 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. „Wat Mijnhardt maakt is goed." DUITSCHE TERREUR IN ONS LAND. Bij gelegenheid van de jongste Sociale Studieweek te Rolduc heeft Mgr. Dr. Poels zich openlijk beklaagd over het weinig actieve optreden van minister Van Schaik, die Neder landers in Limburg en elders in ons land door Duitsche Nazi's laat ter- roriseeren, zonder daartegen krach tig op te treden. Dat deze ministerieele passiviteit den Limburgschen reus hoog zit, heeft hij Zondag opnieuw getoond. Sprekende bij de aanbieding van een borstbeeld, hem aangeboden door den R.K. Mijnwerkersbond, heeft Mgr. Poels opnieuw geklaagd, dat in dezen toestand nog altijd niets veranderd is en minister Van Schaik op dit punt nog altijd niets doet. Letterlijk zeide Mgr. Poels het volgende „Mij wringt 't, dat in Nederland en Limburg een Duitsche politieke organisatie de volksgenooten ter roriseert. Dat weet ieder hier. En 't meeste wringt mg, dat ik als priester, dat ondanks een katho lieken Minister van Justitie niet onmogelgk weet te maken. Maar ik zal er op blijven wgzen, wat men ook in Den Haag zegge. Men heeft mijn uitlating in Rol duc, over minister Van Schaik kwalgk genomen, maar daar trek ik mg niets van aan. Ik heb (wg- zend op zijn borstbeeld) een har den kop. (gelach) Een paar jaar geleden men weet dat ook in Roermond heb ik er zeer ernstig over gedacht, uit mgn functies ontslag te vragen maar nu ik zie een beweging in ons land, waarvan 't slagen een groote ramp zou worden voor de Kerk en ons volk, nu zeg ik: ik sta en blijf staan op mijn post. (Applaus) Het zal voor Nederland en vooral voor Limburg een geruststelling zijn, dat tegen het opdringend Nationaal Socialisme in Zuid-Limburg een figuur als Dr. Poels op zijn plaats blgft. Maar het blijft te betreuren, dat een niet krachtiger optreden van den minister deze dreigende Nazi- terreur ten goede komt en den zoo zwaren strijd van Dr. Poels noode. loos bemoeilijkt. Daar komt nog iets bg. Juist thans wordt minister Van Schaik van alle kanten lastig ge vallen, omdat hij zoo streng vast houdt aan den regel, dat buiten landers hier niet in politieke ver gaderingen mogen spreken. Buitenlanders mogen hier niet spreken in 't openbaar over poli tiek. Maar mogen buitenlanders en met name Duitsche Nazi's hier wel in 't geheim werken en wroeten Hierover mag wel eens een op heldering komen. HET VERKEER EISCHT STEEDS MEER SLACHTOFFERS. Woensdagmiddag omstreeks half drie is op den driesprong tegenover de Landbouwhuishoudschool te Horst de heer G. Boekesteyn aldaar met zijn motorrgwiel in botsing gekomen met een vrachtauto van een ben- zinemaatschappg. De heer B. werd tegen den grond geslingerd en was op slag dood. Het stoffelijk overschot werd naar zijn woning gebracht. De heer B., die mede-vennoot was van de bekende autobus-onderne ming „'t Centrum", laat eene weduwe met drie jeugdige kinderen achter. Te Bemmel is een heer uit Nijmegen met zgn auto van den Waaldijk gereden en in zijn wagen verdronken. Woensdagmiddag is op den Schagerweg te Stolpen het 5jarig dochtertje van A. de Groot spelend tegen een vrachtauto opgeloopen. In den loop van den middag stierf de kleine aan de verwondingen. Woensdagmiddag is te Huissen het öjarig dochtertje van J. Hendriks door een autobus overreden. Kort daarop is het kind overleden. DUURDER LEVEN. In het algemeen blijven de econo men eenige opleving in handel en industrie waarnemen. Het is echter te vreezen, dat deze vooral verband houdt met den bewapeningswedstrijd der volkeren en met de stijging der oorlogskansen. Ofschoon de opleving zich in ons eigen land nog niet zoo heel scherp afteekent, valt er nog wel eens een kruimpje te graaien van den wel- vaartsdisch. Zoo is het waarschijn- lijk, dat de onderhandelingen van enkele Nederlandsche werven met Polen over den bouw van twee onderzeebooten zullen slagen. Zien we aan de eene zijde eenige opleving van de arbeidsmarkt, van den anderen kant zoo leert het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam worden de levens zorgen vergroot door een lichte stgging van het indexcijfer. Over de maand December bedroeg die stgging 0,7 pet.voor de voeding alleen was er voor de arbeidersgezinnen een stijging van 1.7 pet. en voor de beter gesitueerden een stijging van 1.9 pet. Enfin, men trooste zich met de meening der economen, dat het leven duurder moet worden, wil het in 't algemeen béter gaan DE MEGENSCHE DOKTER. Als een uitkomst zou het ook kunnen worden beschouwd, als de menschen het voorbeeld gingen volgen, dat de Megensche dokter, kampioen in onbaatzuchtigheid ons gaf. Op grootsche wijze hebben zijn patiënten hem Zondag gehuldigd. Wie echter de eer van de wereld zoekt, streve liever andere kampioen schappen na. Dr. Max Euwe b.v. ontving dezer dagen het ridderkruis van 'de regeering voor zijn schaak kunst, een onderscheiding, welke Dr. Baptist om zijn 25-jarige barmhartig heid nog niet waardig werd gekeurd. BANANEN NAAR BELGIE NIET MEER VIA NEDERLAND Het Alg. Hbl. meldt in een corres pondentie uit België, dat men zich aldaar bezig houdt met den invoer van bananen over Antwerpen te gaan leiden en niet meer via Neder land. Van 29 millioen kg. bananen, die in 1934 in België werden geïm porteerd, kwamen ruim 27 millioen kg. via Nederland. Dit zou opnieuw een teleurstelling voor onze havens zgn. '/m, ■jW/A dig heeft om spoedig te herstellen, zijn een paar Mijnhardt's Poeders. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bg Uw Drogist. DE GEVOLGEN VAN DE SPELLING MARCHANT. VLIEG-, SCHAAK- EN D AM- LESSEN. MELKDRINKEN ALS VERPLICHT LEERVAK. NAAR VERLENGING VAN DEN LEERPLICHTIGEN LEEFTIJD? De onderwijzers hebben hun zin. De spelliug-Marchant is, althans op de scholen, ingevoerd en aan het onderwijzend personeel rest door de vereenvoudiging der grammatica een zee van tijd om den kinderen meer dere begrippen van stijl en mooi schrijverij bij te brengen. Ik ben big, dat ik aan mgn pensioen toe ben tegen het oogenblik, waarop de huidige kindertjes als volwassenen hun plaats in de maatschappij zul len innemende menschheid zal dan komen te zwelgen in de letterkun- derg. Izijn de typi sche sympto- f-Z/' M men van een opkomen- ,/Qjm de verkoudheid: r/ Zwaar hoofd en moe gevoel in de benen. Neemt dan <%ujL u+vw+idy/ het product van vertrouwen UitsluiUnd verkrijgbaar In de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. En in het een en ander méér. vVant de spelling-Marchant blgkt zóóveel schooltijd te hebben vrijge maakt, dat de roosters met de vreemdsoortigste vakken worden aangevuld. Op scholen in Rotterdam en Den Haag wordt „luchtvaart" gedoceerd en de meteorenschool te Amsterdam voerde het schaken als leervak in; in een Drentsche plaats is men al aan het schooldammen toe. De schoolbesturen schijnen erg gevoelig te zijn voor reclame; van daar dat ze zich niet hebben kun nen onttrekken aan de begeestering welke de K.L.M. met haar vlieg- demonstraties en prestaties heeft gewekt, noch aan de suggestie, die van de kampioenswedstrijden in schaken en dammen uitgingen. Gevaarlijker achten we het, dat men in de Noord.-Hollandsche dor pen Kwadijk, Middelie en Warder ook bezweken is voor de reclame van den Zuivelbond, die het „drinkt meer melk" propageert. Voorloopig voor den tijd van drie maanden is nu op de scholen in de genoemde plaatsen het dagelgksche melkkwartiertje ingevoerd. Eiken dag één beker melk" is op die scholen het devies. Natuuriijk is aan de idee het moderne wed strijdsbegrip verbonden, want op regelmatige tgden zullen de kinder er worden gewogen en er zal in Kwadijk, Middelie en Wardie een daverende triomfkreet opklinken, wanneer ze er na verloop van een maand de geen-melkdrinkende kin deren van andere scholen met een 3 ponds gewichtsverschil achter zich hebben gelaten. Ik houd intusschen mijn hart vast over hetgeen er te gebeuren staat, wanneer het oog onzer onderwgs- autoriteiten eindelijk geboeid raakt door de regelmatige annonces van de fa. Lucas Bols, die als opperste wgsheid en verstand aanraadt om eiken dag één glaasje" van hun pittigen borrel te drinken. Het is prettig voor de kinderen, dat de spelling-Marchant zóóveel tijd heeft vrijgemaakt, dat het onderwijs- program met verschillende nieuwe leervakken kan worden verrijkt. Intusschen bestaat nog steeds de vreemde toestand, dat b.v. de regee ring zelve van haar departementale ambtenaren de kennis- en de practgk van een andere schrgfwgze vereischt, dan die, welke op school wordt onderwezen. En dat van den weer omstuit ook vele particuliere werk gevers nog het volgen van de oude spelling blgven vorderen. Het is goed en wel als onze jon gens en meisjes straks met trots kunnen getuigen, dat ze een „tien" kregen op school voor melkdrinken, 9 voor schaken en een 8 voor dammen, maar zoolang een deel van de werkgevers meer waarde blgft hechten aan de kennis van de regelen van De Vries en Te Winkel naast het zó-zó van Marchant, Kan men niet zeggen, dat de nieuwerwetsche schoolmethoden beter aansluiten op de eischen van het practische leven dan weleer. Indien de spelling-Marchant zoo veel tijd vrg doet komen en men wil dien tgd in geen geval besteden om óók begrippen omtrent de spel ling van De Vries en Te Winkel aan de kinderen bg te brengen, laat men dezen dan liever een der moderne talen goed doen leeren. Als onze Hollardsche jongens en meisjes straks in het eigen land met hun zó-zó niet terecht kunnen, zou den ze hun geluk in Frankrijk, Duitschland of Engeland kunnen gaan probeeren. Waar men tenminste de dwaas heid van twee officiëele spellingen één om te leeren en de ander voor de praktgk niet kent. Ik hoop, dat ik met bovenstaande regelen geen vereenvoudigde spelle- naars uit hun tent heb gelokt. Hoe moeilijk ik ook wennen zou aan het schriftbeeld van de spelling-Marchant ik ben bereid om, als dat eenige waarde kon hebben, vóór deze te stemmen, als die keuze iets tot het herkrijgen van éénheid in de spelling van onze taal kan bijdragen. Slechts heb ik nog eens de hand having van twee schrgfwgzen voor ^én taal willen hekelen. Er rest ons geen keuze meer, de algemeene aanvaarding van de spelling Marchant is eenige uitkomst. Wie de schrgf- wijze De Vries en Te Winkel goed kent, zal weinig moeite hebben om zich de nieuwe spelling eigen te maken, maar wie alleen deze laatste leerde, komt nooit meer tot de oude schrijfwijze. En wat ik tenslotte óók bedoeld heb met deze bgdrage, is, dat we het niet te gek moeten gaan maken bij de samenstelling van de lesrooster der lagere scholen. Als de kinderen op school melk moeten leeren drin ken, is er geen reden om ze ook niet de kunst van tomaten-eten bij te brengen en het slikken van lever traan. En waarom zouden we 't zwem men achterstellen bg het vliegen En het oud-Hollandsch pandoeren achter het schaken of dammen De weg, die we nu zijn ingeslagen voert naar uitbreiding van den leer plichtigen leeftgd tot den 20-jarigen ouderdom en tot het opkweeken van ons nationaal voetbalteam vanuit de lagere school. VENRAY, 25 Jan. 1936 kadastrale leggers EN PLANS. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de kadastrale leggers en plans weder om bijgewerkt zijn terugontvangen en ten kantore van den Gemeente- Opzichter „Onder den Boog" kunnen worden geraadpleegd. Venray, 22 Januari 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. OPERATREIN NAAR DUISBURG. Naar reeds werd bekend gemaakt loopt op Zaterdag 15 Februari een operatrein naar Duisburg, ter ge legenheid eener opvoering van Verdi's Traviata. Deze oude, doch altgd weer nieuwe opera laat een onvergetelijken indruk op de bezoekers achter, zoo dat een avond van waar kunstgenot gewaarborgd is. Voor nadere bijzon derheden als prijzen, dienstregeling etc. wordt verwezen naar de desbetr. advertentie in dit blad. valk-revue. DE VALK OP HET TOONEEL. In de Zuidelgke 3de klas van den I.V.C.B. blijft de strijd om de eerste plaats buitengewoon spannend. De Valk kan zich tot een der candi- daten opwerken, door morgen H.V.C. op eigen veld te kloppen. Maar Horst is sedert jaren de traditioneele struikelblok, voor de roofvogels. Ook thaüs zal het terreinvoordeel H.V.C. wellicht een kleine zege be zorgen. Of wordt de traditie gebroken Valken Aan belangstelling en spanning zal het aan de Oude Lind niet ont breken. De Valk 2Hegelsum is voor beide ploegen van minder belang daar kampioens-illusies of degradatie ge vaar niet meer aanwezig is. De uitslag blgft o.i. niet ver van een gelijk spel. De Valk 3 zal thuis tegen Sevenum 2 hun titelkansen moeten verdedigen. De Venrayers die het eerste treffen met 21 wonnen zijn ook nu min of meer favoriet. Welk elftal slikt de eerste neder laag in 1936 Ongetwgfelt is 26 Jan. een ge wichtige dag voor de sportver. De Valk. De voetballers spelen in deü namiddag belangrijke wedstrgden, terwijl de turners Zondagavond hun debuut op het tooneel maken. De nog jonge turn-afdeeling van de Valk heeft in den korten tijd van haar bestaan, reeds een aardig pro gramma af te werken; o.a. vrije en toesteloefeningen, acrobatiek en pyramides. Tevens zal worden opge voerd het humoristische tooneelspel „Het Gelukskantoor". De Valken wachten U, dus allen op naar het Patronaat. SERVATIUS-OMROEP. Reeds lang geleden dat wij Serva- tius thuis aan 't werk zagen, 't Was in den wedstrijd tegen D.E.V. Arcen. 't Ligt nog vers in het geheugen

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1