Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. aspirin; De Bellamy- gedachte. Buitenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 18 Januari 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 3 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Vi ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt li bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" Ze is goed en eenvoudig misschien ook juist. Laten we de oude schoenen echter... nog niet wegwer pen Als een goed maat schappelijk systeem is slechts een stelsel aanvaardbaar, dat aanpast aan de onvolmaakt heid der menschheid. Het is een goede gewoonte van de redacties der nieuws bladen om den lezers bij de jaar wisseling haar beste wenschen aan te bieden en daarbij eenigen goeden raad te geven, opdat ze gezamenlijk van het nieuwe jaar méér zullen trachten te maken dan van de heengegane periode van twaalf maanden. De internationale vereeniging „Bellamy" heeft dezen keer de verschijning der Nieuwjaarsartike len aangegrepen om aan de pers haar zienswijze te ontvouwen inzake den weg, die naar een betere toekomst leidt. Vóór ons ligt aldus ook een uitvoerige brief van den voorzitter der ver eeniging, Dr. P. IJssel de Schepr per te Den Haag, die óns er op wijst, dat onze raadgevingen meewerken aan werkverruiming en aldus 't geld te laten roulee ren slechts lapmiddelen be- teekenen, welke den bestaanden toestand wet „eenige jaren kun nen rekken", maar geen uitzicht bieden op definitieve verbetering, We willen Dr. IJssel de Schepper het volle pond onzer waardeering voor zijn moeite toemeten, door hieronder de aanduiding van zijn beteren weg te laten volgen. Hij schrijft: immers behoeft er geen armoe noch werkeloosheid te zijnEr is overvloed van alles, zoowel van landbouwproducten als van de artikelen door de techniek voortgebracht. En te midden van dien overvloed heerscht armoede zorgen en angst voor de toe komst. En waaraan is dat toe te schrijven Uitsluitend aan het winst-sys teem, dat thans zijn tijd heeft gehad. Zoolang er handarbeid was, overtrof de vraag steeds het aanbod en kon het winst systeem zich handhaven. Thans; door de moderne techniek zal er steeds meer aanbod dan vraag zijn en wat zien we gebeu ren Om de winst veilig te stellen, worden, ten koste van de mensch, groote hoeveelheden goederen landbouwproducten vernield Nu moeten we de machine niet de schuld geven; de machine is een zielloos wezen en de hanteering daarvan hangt van het mensche lijk inzicht af. We moeten leeren inzien, dat wel de techniek is vooruitgegaan maar... niet het economisch stel sel, dat absoluut verouderd is, Als wij de machine in dienst van de menschheid stellen, m.a. w. als de machine in handen is van de gemeenschap en niet langer in handen van den par ticulier, zullen wij alien kunnen profiteeren van haar enorme productie; hoe meer zij dan voortbrengt, hoe meer wij allen daarvan zullen profiteeren. Maar, daarvoor is het noodig, dat het geheeie Nederlandsche volk zich een andere gedachten- gang leert eigen maken; dat het los komt van het begrip „Winst maken." Zoolang wij door tal van lap middelen het heerschende winst stelsel, dat toch onherroepelijk ten doode is opgeschreven, trach ten te handhaven, zal wel de algemeene armoede worden ver groot, maar wij zullen nooit meer uit deze ellende kunnen geraken. Bovendien is het bestaande winst-stelsel een aanfluiting van de Christelijke leer. in dit sys teem moet ieder voor zich zelf zorgen; met vuisten en ellebogen moeten wij trachten ons een weg door het leven te banen, ten koste van onzen evenmensch Is dat Christelijk En waarvoor is het noodig, als er toch van alles overvloed in de wereld is Dat het bestaande winststeisel ten doode is opgeschreven, blijkt onherroepelijk uit de profetiën van den grooten econoom en menschenvriend Edward Bellamy, die reeds voor 50 jaar in zijn beide werken „In het jaar 2000" en „Gelijkheid voor allen" met de onfeilbaarheid van een ma thematicus iedere phase van deze al grooter wordende chaos heeft beschreven: de daling van den rentestandaard, het opleggen der schepen, de al grooter wordende werkloosheid, de vernietiging der goederen om de winst vei lig te stellen, al de middelen door de regeeringen der verschil lende landen genomen, om te trachten het huidige stelsel zoo lang mogelijk te rekken, zonder de werkelijke oorzaak: hetwinst- systeem aan te tasten en zooveel meer, waarvan iedere Nederlan der behoort kennis te nemen wil hij werkelijk een klaar in zicht krijgen in de oorzaken van de ziekte van dit economisch stelsel, waarvan de naam alleen al een parodie is En tenslotte, na dit alles gron dig uitgeplozen te hebben, komt Bellamy dan tot de eenige op lossing Afschaffing van het winstsysteem en gelijkheid voor allen, waardoor de misdaad, de corruptie, diefstal en prostitutie een einde zulleii nemen. Waar lijk, ieder die het wel meent met ons volk, die oprecht naar de oplossing zoekt, moet kennis nemen van deze beide werken. Maar bovenal is het de plicht van ieder Christen om nu ein delijk, na bijna 2000 jaar Christus leer alleen maar verkondigd te hebben, ook Christus' leer in de praktijk toe te passen en dat kan alleen, wanneer het winststelsel is afgeschaft. Wanneer wij revolutie en oor log willen voorkomen, dan dient allereerst onze gedachtengang zich te wijzigen; dan moeten wij ons instellen op een werken voor de Gemeenschap; dan zal er geen armoede meer zijn, geen vrees voor den ouden dag; geen ge bedel met Emma-, t.b.c. en meer andere speldjes; dit is alles ver loren moeite en arbeid. Christus' woord: „Hebt Uw naasten lief ais Uzelf" kan alleen worden toegepast in een wereld, waarin het fatale winst-stelsel niet meer bestaat Tot zoover Dr. IJssel de Schep per. Is daar geen misdaad meer, geen corruptie, geen diefstal, geen prostistutie Meent de heer IJssel de Schep per, dat er geen kwaad en geen zonde meer zou zijn, als de stof- se zou kunnen redden, waarin het Afrikaansche avontuur hem gestort heeft. Het is maar de vraag, op welke wijze de vastgeloopen wagen der vredesonderhandelingen weer op gang kan gebracht worden, zonder het prestige van -den Italiaanschen die- Zonder dat onze geachte op ponent het met zooveel woorden zegt, wekt hij met zijn betoog den indruk, alsof wij ja, als of in het algemeen „de christe nen" het thans geldende maat schappelijke stelsel als inhaerent aan hun christelijke overtuiging beschouwen. Niets is minder juist. De wereld heeft inderdaad alles, om, middels arbeid, in de stoffelijke behoeften en nooden van alle menschen te voorzien en wanneer er in de praktijk een stelsel piactisch uitvoerbaar zou kunnen zijn, dat aan alle men schen zulke stoffelijke bevrediging bracht, dan zou geen christen bezwaar kunnen noch mogen maken om dat stelsel te aan vaarden, Zelfs degenen, die thans rijk zijn aan materieel bezit, zouden geen kwaden ruil doen met zulk nieuw stelsel, want méér dan volkomen bevrediging van stof felijke verlangens kunnen ze van de wereld niet verwachten. Voor de Bellamy-gedachte be hoeven geen deuren meer te worden ingetrapt; in feite wordt deze gedachte algemeen aange hangen. Maar het komt aan op de mogelijkheid van practische uit voering. Er is reeds een groot rijk in de wereld, dat het „winst-sys teem" heeft afgeschaft, maar... heerscht daar soms gelijkheid en is er algemeene bevrediging? felijke verlangens der menschheid tator al té zeer te nekken, slechts bevredigd konden worden? j Dat Mussolini momenteel wel voor Wat zouden Onze rijken vanrede vatbaar zou zijn, klinkt heel thans dan 'n heiligen moeten zijn! ^mëffOverloop van den oor- En hoe vaak is zulks nochtans anders Volstrekte maatschappelijke ge lijkheid en een gelijkmatige ver deeling der stoffelijke goederen zou slechts mogelijk zijn in een wereld van engelen, waarin ieder log in Afrika moet voor het Itali aansche volk wel een bittere ont goocheling zijn. Nooit is een volk et zulke hoog gestemde verwach tingen den oorlog in gedreven als bet Italiaansche. De oorlog in Abessynië, dat was maar een peulschilletje voor het bereid was om ziin uemeenschaDS- niacht>ge en modern uitgeruste uereiu was um zijn gemeeiisciMps italiaansche leger. Als het moest, taak trouw en eerlijk te vervul ien, geen slimmerikken pogen zouden om méér dan hun portie te veroveren, geen luiaards zou den probeeren om te parasiteeren en zich aan hun taak te ont trekken, geen slechtaards bedrog pleegden en geen mensch om eenige reden het nadeel of den ondergang van zijn medemensch zocht. Omdat we echter niet met een maatschappij van engelen, maar met een wereld van onvolmaakte geestelijk en moreel ongelijke menschen te doen hebben, daar om zal elk maatschappelijk stel sel er op gericht dienen te zijn om goede begrippen van recht vaardigheid, waaronder we ook de Bellamy-gedachte rekenen, te benaderen door levenswetten, die aan allen, zooveel mogelijk, een bestaan waarborgen en er op gericht zijn, om de bestaansmo gelijkheden zoo hoog mogelijk op te voeren. Dat het huidige maatschappe lijke stelsel in dat opzicht, voor al in deze crisisjaren, vele fouten vertoont, zal niemand ontkennen. Maar we meenen beter en ver standiger te doen met het aan- toonen van die fouten en het meewerken aan verbetering der- zelve, dan door het paaien van onze lezers met een wissel op de schoone toekomst, die Bella my 50 jaar geleden zou hebben voorzien en die door deze menschheid reeds lang zou zijn aanvaard, als de verwezenlijking van een schoone gedachte in de praktijk even gemakkelijk ging als het verwekken er van Voor ons gevoelen schuilt er méér christelijke naastenliefde in het daadwerkelijke helpen, desnoods door middel van het door Dr. IJssel de Schepper ge hoonde „bedelen" voor t.b.c.- lijders en andere ongelukkigen, dan in het onverschillig passeeren van deze naasten met de op merking, dat ze maar moeten wachten op het tijdstip der ge lijkmatige verdeeling van aard- sche goederen. Ook het gesmade winst-sys teem behoeft noch onchristelijk, noch in strijd met de Bellamy- gedachte te worden geacht. Winst behoort te zijn het door arbeid verkregen rechtmatig deel in de stoffelijke welvaart der menschheid. Aan de rechtmatig heid der gewonnen deelen man keert soms helaas heel wat. De een krijgt te veel, de ander te weinig. Met Dr. IJssel de Schepper zijn we het eens, dat we naar een juistere toewijzing moeten streven. Zijn Bellamy-gedachte deelen we, maar hij en zijn ver eeniging hebben tot nu nagelaten om ons een practischen weg te wijzen. Den hemel te prijzen is ge makkelijk; den weg naar den hemel te wijzen is moeilijk; dezen te bewandelen, vraagt sterkte. Md. ONTGOOCHELD ITALIë. Indien er op het oogenblik in Europa sprake kan zgn van een ont goocheld volk en die zijn er on getwijfeld dan geniet Italië zeker het twijfelachtige voorrecht, 't meest voor die betiteling in aanmerking te komen. Het is waarlijk geen wonder, dat op 't oogenblik weer geruchten gaan, omtrent nieuwe vredesvoor stellen en omtrent bereidheid van Mussolini, om de hand te aanvaar den, die hem uit de moeilijke impas- dan zou dit roemrijke leger zoowel aan den Brenner als aan den Simplon zijn taak vervullen, zoo heette het in de snorkende taal van den macht hebber, die waarlijk scheen te meenen, dat hij de heele wereld naar zijn hand kon zetten Dat oorlogje in Abessynië had daarop den minsten invloed. Hoe geheel anders is intussqhen het verloop geworden Deze Afrikaansche Moloch ver slindt niet alleen de sobere Italiaan sche financiën en brengt het land aan den rand van den financieelen ondergang, maar eischt ook den heelen militairen staf op, die onder de gegeven gevaarlijke omstandig heden feitelijk in Europa thuis hoort. Die oorlog vraagt steeds nieuwe slachtoffers onder de Italiaansche jongelingschap en het koloniale en fascistische leger is niet meer in staat, de taak daar goed waar te nemen. En inmiddels blijft de leger leiding maar steeds vragen om meer troepen en meer materiaal. En ondanks deze enorme offers blijft niet alleen elk succes uit, maar de nederlagen zgn onmiskenbaar. Vooral in het Noorden treden de Abessijnen met steeds meer succes op en reeds begint zich de invloed af te teekenen van de betere wapen voorziening van dit aangevallen volk, dat zich met grooten moed verdedigt en vast besloten schijnt, den indrin ger uit zijn land te werpen. Daarbij komt ook de regen op treden als hun bondgenoot, want het zai den Italianen onmogelijk worden, hun stellingen te handhaven, vooral door den slechten toestand der ver bindingswegen achter het front, waarvan foto's ons soms bijna ongelooflijke staaltjes geven. Onder het Italiaansche volk begint dan ook groote ongerustheid te ont staan over den oorlog. De zoo vurig verbeide successen blijven uit en iedere vreemdeling in Italië wordt aangeklampt om te informeeren, hoe het nu toch staat met den oorlog, want men weet, dat de eigen pers onder strenge censuur staat en alleen doorgeeft, wat de regeering voor publicatie wenschelijk acht. Neen, de oorlogspolitiek van Italië is danig mislukt. En daarbij heeft het prestige van dit land en zijn regiem in de heele wereld een geweldigen knak gekregen door dezen aanvalsoorlog en door de daarbij gevolgde methode van bar- baarschheid, welke zich o.m. heeft geuit in het stelselmatig bombar deeren van Roode-Kruis-ambulances. Zonneklaar is het bewezen, zoo zegt Dr. Schaepman terecht in de N. E., dat de Italianen niet de ge schikte opvoeders van het Abessy- nische volk zgn, althans voorloopig niet. Zij zouden op deze wijze er toe kunnen komen het land van zijn barbaarsche gebruiken te zuiveren door de bevolking uit te moorden Maar als er één ding nu onom- stootelijk is komen vast te staan, dan is het ditdat de oorlog niet, zooals Mussolini beweert, een schouw- tooneel is van menschelijke deugden. Het vuil dat de Italiaansche pers in deze dagen heeft geboden, op hoog gezag, om het hooge gezag voor de „publieke" opinie te doen zwichten, kan toch niet door deugd worden verklaard. Dat is gecentraliseerde corruptie door een dictator die niet ophoudt anarchist te zijn, omdat hg toevallig ook organisatorische talen ten heeft. Kunt u zich voorstellen, dat Mussolini zijn volk om gebeden vraagt, zooals de Negus Om een barbaarsch volk te be schaven is bescheidenheid en geduld noodig, en deze eigenschappen bezit de Negus in hoogere mate dan de Duce, bij wien het geduld in de tanden schijnt te zitten. Is Italië's oorlogspolitiek mislukt, niet minder is dat het geval met de internationale politiek. Voor dezen oorlog was Italië een geziene figuur, nu is het uitgescha keld. Het heeft Frankrijk van zich ver vreemd en in de armen gedreven van Engeland. De speculatie op Duitschland is vrijwel mislukt en men voelt er in Berlijn niets voor iets te riskeeren, om daar mee den Italiaan, die meer en meer wegzakt als een non-valeur, tot vriend te houden. Rome moet nu zien, hoe Frankrijk en Engeland militair samengaan en geheel buiten Italië om, de hegemonie in Europa ver overen. En terwijl alle landen zich militair sterker maken, vooral Engeland is daarmee druk bezig, verliest Italië zijn Kostbaar oorlogsmateriaal daar in het onherbergzame Abessynië en gaat ook een groot deel van zgn luchtvloot daar ten onder, zonder dat eenig resultaat wordt bereikt. En tegelgk put het zich financieel geheel uit en zal het absoluut niet staat zijn, straks door nieuwe aanschaffing zijn militaire positie te heroveren. Wat Mussolini in zooveel jaren fascistisch bewind in Italië heeft tot stand gebracht, dat heeft hij nu reeds in de drie maanden van dezen voor Italië zoo ongelukkigen oorlog weer afgebroken. gaat hef nietlangerl Verkouden, hoesten, tranende ogen. Hier neemt men: het product van vertrouwen J Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 labl. i 10 d*. Ik daeht maar zoo Dat nieuwe verdrag met Duitsch land kan toch wel iets goed uitwerken. Zoo oppervlakkig beschouwd, zegt menO, dat is nietsWel meer uitvoer, doch tegen evenredig lager prijs. Dat brengt geen centen in het laadje. Daar is zoo oogenschrjnlijk niets tegen te zeggen. Maar men moet de zaak, geloof ik, toch wat breeder opvatten. In de eerste plaats zal de vermeerdering van de export naar Duitschland toch altijd geven een meerdere verdienste van velen, die hierbij betrokken zijn. En elke meerdere verdienste van een bepaalde groep menschen brengt ook weer meerdere aankoopen van deze personen, wat anderen weer ten goede komt. Daar komt bg, dat we nu een deel van ons overschot voor een nog betrekkelijk redelijken prgs kwgt geraken, terwijl anders een deel naar de mestvaalt ging voor zoover het groenten betrof. In 1934 ongeveer 30 millioen kilo. En waar het geen groenten waren, daar moesten we ze in een ander land tegen nog minder dan afbraakprijzen verkoopen. Hier door werd dan de markt totaal bedorven en het publiek verwend. Maar ook verloren we onzen naam. Want goedkoop en goed, dat past nog steeds in de volksgedachte niet bg elkaar. Onze producten kregen door die lage prijzen in Engeland b.v. een minderwaardigen naam. Al is zoo'n verdrag dus niet recht streeks zoo voordeelig, al stroomt er niet dadelijk meer geld naar ons toe; indirect, langs een omweg, is het wel voordeelig. Bovendien is het toch ook wel wat dwaas om onze boter in Engeland voor nog geen of nauwelijks 40 cent te verkoopen en Duitschland er 2 maal zooveel voor te laten betalen. Ook dat maakt scheeve gezichten. En we moeten het toch van de af name door anderen hebben. Onze eerste gedachte was ook, dat dit verdrag niet veel om het lijf had, doch bij nader inzien moeten we toch wel even anders gaan denken. En natuurlijk hopen we, dat Duitsch land nu ook eens wat meer geld ter beschikking stelt, dan het nu voor den handel met Nederland over heeft. Er is nog wel meer noodig in Duitschland, dan ze nu van ons koopen, of zullen koopen. Daar aan vele dingen gebrek, die wij in beklemmende overmaat heb ben 't Loopt toch wonderlijk in de wereldhuishouding VENRAY, 18 Jan. 1936 VERBOD TAPPEN STERKE DRANK OP MAANDAG 20 JAN. Allemansmarkt De Burgemeester van Venray her innert aan het bepaalde in artikel 126 der „Algemeene Politieverorde ning Venray", waarbij het verboden is op Maandag 20 Januari a.s. (Alle mansmarkt) na 1 uur des namiddags in lokaliteiten, waarvoor vergunning is verleend tot verkoop van sterken drank in het klein, sterken drank te verkoopen, aan te bieden, te verrui len of te leveren, ter beschikking te stellen, ten geschenke te geven, te gebruiken of toe te laten dat aldaar sterke drank gebruikt wordt. Bij overtreding zai onmiddellijk procesverbaal worden opgemaakt. Venray, 13 Januari 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. VOORJAARSKEURING VAN HENGSTEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering, dat de gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, ALLEEN VOOR TYPE TREK PAARD, dit jaar zullen plaats heb ben: te Roermond op 5 Februari 1936 te 9 uur; te Maastricht op 5 Februari 1936 te 14 uur. De eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, is verplicht daarvan ten minste drie weken vóór den dag der keuring vrachtvrij een schriftelijke en door hem onderteekende aangifte te zenden aan den Secretaris der betrokken regelingscommissie. Voor verdere inlichtingen omtrent aangifte vervoege men zich ter Secretarie. Venray, 13 Januari 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. FEDERATIE JONGE BOEREN VENRAY. Donderdag hadden we voor onze Jonge Boeren 'n intressante avond in de Landbouwschool. De Heer van Heel, vertegenwoor diger van 't Chili-bureau, vertoonde ons een tweetal films. De eerste gaf ons 'n mooie natuur-opname te zien, de ontwikkeling van de bloem. Tevens mochten we hierbij eens achter de schermen zien, hoe dergelijke films werden opgenomen. Vooral de ver traagde en terugwerkende film gaf ons dikwijls komische scènes. Leerzaam was vooral de landbouw- film, die ons een rondvlucht deed maken door de verschillende land bouwgebieden van ons land. We zagen zoowel de primitieve vorm van akkerbouw in Staphorst, als 't moderne bouwbedrijf op de Zeeuwsche klei. De wereldvermaarde Wilhelminapolder vormde 'n voor naam deel van deze film. Daar tus- schen liepen verschillende bijzonder heden omtrent aanvoer en verwerking van Chilisaipeter in de kassen en op de boerderij. Na de eerste film hield de Heer van Heel een causerie over onze oudste stikstof-kunstmest. In 't bijzonder wees spr. op de nevenproducten, die in Chili voor komen, borium, jodium, natrium en kalium. Speciaal bracht spr. naar voren het verband tusschen bieten- hartrot en borium-gebrek. Met chili kan dit in vele gevallen voorkomen worden. De woorden van dank, die den Voorzitter. H. Emons, spreker toe voegde voor deze intressante en zeer leerzame avond, waren dan ook wel op hun plaats. - Het morgen Zondag door de Schutterij „Het Zandakker" te geven concert belooft schitterend te worden. Dat de Gebr. Noten uit Tegelen prima krachten zgn op de planken is zeker niet overdreven. Er zal dan ook niet gelachen, maar gebruld worden, en daarnaast doen de bezoe kers nog een goed werk, daar de opbrengst ten goede komt aan 't Patronaat, dat er ook niet al te roos kleurig voorstaat. Zie achterstaande advertentie. EN WAAR DE STER BLEEF STILLE STAAN. De roep, die de Vereenigde Haag- sche Spelers in Venray is vooraf gegaan, is alleszins bevestigd met de uitvoering van: „En waar de Ster bleef stille staan. Bij dit prachtige stuk komt het vooral aan op de juiste aanvoeling van de sfeer waarin dit stuk van Timmermans en Veterman gehuld is, een sfeer van geloof, naïviteit én liefde. Deze tooneel-legende, opge bouwd uit tafereelen, die alle gericht zijn op een drievoudig blg-eindigend Kerstfeest, staat of valt met het al of niet begrijpen en sfeer-getrouw uitbeelden, van de grondgedachten, welke het stuk beheerschteen „blinkend" gedacht, gelijk het ge-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1