Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Zeven en vijftigste Jaargang No 1 Het jaar 1935. Groote Katholiek staatkundige demonstratie. De verrassing. EXTRA-AVOND V ollcsonfwikkeling „Die Haeghe Spelers" Waar de Sier bleef stille staan Zaterdag 4 Januari 1936 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp* Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS Voor het pasteuriseeren, het koelen, de betrachte hygiene enz. betaalt U bij afname van onze producten niets. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/j ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. Grootere afzet van Nederlandsche land bouwproducten in Duitschland. Een nieuw symptoom van de mislukking van Duitschland's politiek om in eigen behoeften te voorzien, is de vergrooting van de contingenten voor Nederland sche landbouwproducten, die in Duitschland zullen mogen worden ingevoerd, allereerst voor boter. Niettegenstaande het feit, dat het vetverbruik in Duitschland in 1935 belangrijk is verminderd, bestaat er een zoo schrijnend tekort aan vetten, dat men meer uit het buitenland moet toelaten. De Duitsche boeren, die aan een „Abgabepflicht" onderworpen zijn, d.w.z. dat zij nagenoeg alles wat zij produceeren, aan den handel moeten afstaan en niet eens genoeg voor de behoeften van hun eigen gezin overhouden, zijn met z.g. sabotage begonnen. Dit woord kennen we uit Rus land en ieder weet, dat het iden tiek is met het onvermogen der boeren, om aan de te ver opge dreven eischen der regeering te voldoen. Duitschland kan, wat vetten betreft, en ook vermoedelijk met betrekking tot verschillende groen ten, zaden enz. niet in eigen be hoeften voorzien. En, gelijk steeds gedurende de laatste jaren, laat Nederland met zich sollen om te voldoen aan de verlangens van Duitschland op een bepaald oogenblik. Zoo was het, toen de contin genten steeds meer werden inge krompen en zoo is het nu weer. Want Duitschland heeft geen geld om meer te betalen voor zijn invoer dan tot nu toe. Tot nu toe geldt de bepaling, dat de Nederlandsche boter in Duitschland voor niet lager dan f 1.— per Kg. mocht worden verkocht aan den importeur. Thans zal de verkoop tegen den wereldmarktprijs geschieden, terwijl de Duitsche regeering er natuurlijk voor zal zorgen, dat in het binnenland de boter toch niet beneden den vastgesielden prijs voor Duitsche boter wordt aangeboden. Vermoedelijk zullen de impor teurs wel heffing of belasting moeten betalen. Oogenschijnlijk is dit voor ons land onverschillig. De exporteurs moesten tot nu toe een zekere exportpremie voor boter naar Duitschland betalen, ómdat zij anders veel te veel winst zouden maken, als zij hier de boter tegen de Leeuwarder noteering kochten en ginds voor f 1.— per Kg. aan den man brachten. Wanneer in het vervolg geen exportpremie voor uitvoer naar Duitschland meer behoeft te wor den betaald, maakt het vcor de exporteurs inderdaad geen ver schil uit. Wel echter voor de kas van het Landbouwcrisisfonds, die deze exportpremie als inkomsten kon boeken. Deze kas zal de toegenomen uitvoer naar Duitsch land terdege gaan voelen. Want voor iedere liter melk wordt steun betaald en wanneer er meer wordt uitgevoerd, zal het verlies op den export des te grooter zijn. De vroegere regeeringscom- missaris, de heer Bückmann, heeft indertijd uitgerekend, dat juist de uitvoer van 10 millioen Kg. boter naar Duitschland tegen f 1 voor ons land voordeelig was. Op grond van dit voordeel heeft hij de onmogelijkheid be toogd, om de boter in grootere hoeveelheid in het binnenland te consumeeren. Nu is dat voor- 1 deel verdwenen en zullen we naar Duitschland evenzeer boter gaan uitvoeren tegen verliesprij- zen, gelijk dat naar Engeland het geval is. Het gevolg zal een tekort van eenige millioenen in het zuivel- fonds zijn. Wat te doen De heffing in het binnenland nog verder te verhoogen, en ons volk nog meer te laten betalen, opdat wij toch vooral naar het buiten land goedkoope boter kunnen leveren Deze verruiming van den boter- export naar Duitschland, die nu te verwachten is en die misschien zeer belangrijk zal zijn, werpt een nieuw licht op de zuivel- politiek van onze crisisorganen. Gelijk deskundigen reeds lang hadden afgeleid uit de statisti sche gegevens, is er van een overproductie van zuivel in de wereld geen sprake. Tijdelijk, gedurende de ergste crisisjaren, mag het er slecht hebben uitge zien, wat de prijzen betreft, maar door de verbetering van den toe stand in verschillende landen is daarin reeds een ommekeer ge komen. Men kan in de toekomst eer met een stijgend dan met een dalend verbruik van zuivel producten rekenen. Moeten wij, ondanks die voor uitzichten, toch blijven voortgaan met pogingen gelukkig tot nu toe vrijwel vruchtelooze po gingen om onzen veestapel in te krimpen en de bodemcul tuur in andere banen te dwingen dan waarin onze landbouwers die zelf wenschen te sturen Laat men dit alles ernstig overwegen en het oog open houden voor de mogelijkheden, die de toekomst naar alle waar schijnlijkheid zal openen. Laat men vooral niet vergeten, dat de graanproductie in de overzeesche gebieden zal stijgen en dat men vandaar op den duur nog goed- kooper graan dan thans zal kun nen leveren. Politiek een bewogen jaar. Een terugblik op de binnenland- sche gebeurtenissen in het afgeloopen jaar, kan in zijn vluchtigheid niet anders dan onvolledig zijn. Ook Nederland, als een zelfstan dig deeltje van Europa heeft den invloed der buitenlandsche gebeur tenissen ondergaan. In het begin van 1935 werd Neder land bij de Saarstemming in den kring der internationale bel^igstel- ling getrokken. Wij zonden een detachement kra nige mariniers naar het Saargebied. Hun aanwezigheid is ongetwijfeld een preventieve bijdrage geweest voor een rustig verloop van het plebisciet. Over dit uitzenden van de mariniers is ook in het parlement nog iets te doen geweest. Als goed en trouw lid van den Volkenbond is ons land ook betrok ken bij de internationale sanctie- politiek tegen Italië. Handhaving van het Volkenbondshandvest is voor een land als het onze van het aller grootste belang. Politieke nieuwlichters hebben onze trouw aan Genève om wat politiek gewin verdacht willen maken. Als men Mussert zijn zin deed, zou Nederland morgen aan den dag goud gaan afdragen aan Italië. De lijn van de binnenlandsche ge beurtenissen rond het Binnenhof, laat ons over 1935 geen rustige ont wikkeling zien. Het kabinet-Colijn heeft een veel bewogen jaar achter den rug. De steeds meer toenemende afbraak van het economische leven en de liberale trouw aan verstarde handelsdogma's, deed het verzet tegen de politiek van het kabinet-Colijn met den dag toenemen. Het alter natief doeltreffende verlaging van vaste lasten of... devaluatie, drong zich ten slotte met zulk een kracht op, dat het kabinet-Colijn er op een kwaden dag wel onder moest be zwijken. Wij behoeven slechts het Haagsche Industrialisatiecongres van de vier groote Katholieke Stands organisaties in herinnering te roepen, om den lezer een beeld te geven van de stemming die in het afgeloopen jaar bestond tegen de crisis-politiek van het kabinet-Colijn. Nog vóór de kabinetscrisis op 25 Juli uitbrak, deden zich reeds eenige veranderin gen voor in het kabinet-Colijn. In het begin van het jaar overleed de liberale bewindsman van Water staat, ir. Kalff. Jhr. ir. van Lidth de Jeude nam eenige maanden later de opengevallen plaats in. Een verras sende mededeeling volgde op den dag toen de vier Katholieke Standsorga nisaties in den Haagschen dieren tuin vergaderden: het aftreden van mr. Marchant als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen, en zijn overgang tot de Katho lieke Kerk. En alsof dat nog niet genoeg was voor het onzeker manoeuvreerende kabinet-Colijn, kwam binnen een maand na het geval-Marchant het overrompelende bericht van het ontslagnemen van mr. Steenberghe, den leider van het economische departement. Het aftreden van mr. Steenberghe was tegelijkertijd een demonstratie ten gunste van de devaluatie. De Minister-persident wist echter het opkomende politieke gevaar te be zweren, door Prof. Gelissen op den stoel van mr. Steenberghe te zetten. Prof. Gelissen, de groote promotor van industrialisatie, van industrie- j banken, van technologisch onderzoek j vormde ook naar Duiten een goede stut voor het kabinet-Colijn. I Maar het conflict werd niet voor komen. De ontstemming brak baan I en kwam tot uiting in bet Voorloo- 1 pig Verslag der Tweede Kamer over een in het voorjaar ingediend Be- zuinigingsontwerp, dat de staats- begrooting met 77 millioen moest verlichten. Door een agressieve en politiek en staatkundig onjuiste houding, lokte dr. Colijn de crisis uit. Men kent de botsing Colgn Aalberse. De gulden kwam in de branding. Beurs-speculanten lagen op de loer, zij wilden de politiek schrrj- ven. Prof. Aalberse slaagde er niet in op korten termgn een parlementair kabinet te vormen. Door Beursagi- tatie trad Colgn weer naar voren, hij lapte een „nieuw" kabinet, extra parlementair. Dr. Deckers kreeg van economi sche zaken de afdeeling landbouw en visscherij. Prof. Gelissen kan zich nu geheel aan handel en nijverheid en industrie geven. Prof. Slotemalcer de Bruine werd opvolger van Mar chant en Slingerberg kreeg Sociale Zaken. In de afgeloopen maand liep het kabinet-Colijn met de bekende ondsr- wijsparagraaf nog even gevaar. De bekende commissie was de redplank. Wij zullen moeten afwachten of, althans op dit punt, de crisis voor- loopig bezworen is. In het afgeloopen jaar stonden de gemeenteraads- en provinciale staten verkiezingen in het centrum der be langstelling. De N.S.B.-ers deden bun entree. Zij beweren een program van herstel te hebben en ook te willen uitvoeren, doch in de Lim- burgsche Staten kondigde de Graaf theatraal aan, dat zijn fractie slechts een afbraakpolitiek zou voeren. Ons land kende in 1935 ook rouw. Wij werden smartelijk getroffen door een drietal vliegrampen. Hét bisdom Haarlem verloor mgr. Aengenent, nu pas opgevolgd door mgr. Huibers. Wij zagen ons eveneens ontvallen den Pauselgken Internuntius te den Haag, mgr. Schioppa, thans opge volgd door mgr. Paolo Giobbe. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN. Een vloed van gebeurtenissen, die belangstelling wekten, passeerde 't afgeloopen jaar. Zoo werd op 29 Januari 'n aanvang gemaakt met de landelijke automatiseering van het telefoonnet. De Nederlandsche luchtvaart werd ernstig getroffen door het achtereen volgens vergaan van de Leeuwerik, de Kwikstaart en de Gaai, waarbij telkens dooden waren te betreuren. ld Limburg voelde men op 4 Jan. aardschokken, die gelukkig geen ongelukken veroorzaakten. De vee-boeren zagen op 7 Mei den boterprijs een laagterecord bereiken van 16 cent per pond. De K XVni volbracht haar wereld reis van bijna 23000 mijl. Een Poolsche communist pleegde op 7 Maart een mislukten moord aanslag op den hoofdredacteur van de Soc.-Dem. Arbeidersperseen on bekende anarchist schoot op 30 September, vlak voor het Centraal Station, pardoes een nationaal- socialistischen colporteur neer in hetzelfde Amsterdam. De Katholieke sociale vereenigin- gen hielden op 13 Mei een zeer geslaagd industrialisatie-congres te 's-Gravenhage. Maastricht zag zijn gouvernements gebouw geopend door niet minder dan zes ministers. Onze Bisschoppen vroegen aan het hooger politie-personeel zich te or- ganiseeren op katholieken grondslag en onder leiding van Jhr. Ruijs de' Beerenbrouck werd op 16 November een standorganisatie voor katholieken uit de hoogere standen opgericht. Dr. Poels, die dit jaar zijn zilveren aalmoezeniers-jubileum vierde, werd door den Paus verheven tot proto- notarius apostolicus. Mgr. Janssen, de Aartsbisschop van Utrecht, werd bediend; op zijn verzoek verkreeg het aartsbisdom een hulp-bisschop met recht van op volging in de persoon van den ge leerden president van Rijsenburg, prof. dr. J. de Jong. Op 22 April overleed de pauselijke internuntius mgr. L. Schioppa, die op 4 October werd vervangen door mgr. P. Giobbe. Eenige maanden later, op 3 Sept. wekte het verscheiden van mgr. Aengenent, na zeer Kortstondig lgden algemeene ontroering. De golf van medelijden, die ook over Nederland sloeg bij het zoo tragisch heengaan van Koningin As- trid, die nog voorzien van de gena. demiddelen der Kerk, op 29 Aug. in de armen van Koning Leopold te Küssnacht overleed, ligt nog in ieders herinnering. Laat ons eindigen met te herin, neren aan twee blijde feiten: de Ne derlander dr. Max Euwe veroverde op 14 December het wereldkampioen schap als schaker; de K.R.O. kreeg van zijn luisteraars ruim een ton gouds cadeau. En zoo ging veel voorbij. Als op een film zoo snel volgden de gebeurtenissen elkander op. On gemerkt staan wij weer in 'n nieuw jaar Wat het ons brengen zal, weet niemand, al hopen wij, onder Gods zegen, het beste voor ieder'van ons voor ons geheele volk! NAAR DEN LANDDAG TE AMSTERDAM. KATHOLIEKE BEGINSELTROUW. Wederom hebben we een jaar achter ons liggen. Het kenmerkte zich op staatkundig gebied, zoowel in het eigen land als in het overige deel der wereld, door onrust. In de internationale, de „hooge" politiek beleven we een tijdperk van onzeker heid. Het zorgwekkende karakter werd bgzonder acuut toen Mussolini den degen in de waagschaal wierp. De^politieke omstandigheden waren van dien aard dat de mogendheden die den toon aangeven, er groot be lang bij hadden dat het Volkenbonds pact dezen keer werd nageleefd. Het gevolg was dat tegen Italië maatregelen werden genomen, de sancties op de overtreding van het handvest van den Volkenbond traden in werking. Het gaat Italië in Abessynië niet voor den wind. De oorlog wordt van langen duur. Wanneer Italië een ge makkelijke overwinning heeft ver wacht op zijn barbaarsch genoemden tegenstander, dan is het wel bitter teleurgesteld. In deze omstandigheden blijft er vrees bestaan voor een wanhoops daad van Mussolini, wiens gezag en positie met dezen kolonialen oorlog op het spel staan. Wanneer hij zijn heftig dreigen tegen de voortzetting der sancties zou uitvoeren, ware Italië in staat Europa weer in vuur en vlam te zetten. Het behoeft geen betoog dat daar door ook groote Nederlandsche be langen in gevaar zouden komen, om nog niet te spreken van de cata strofale ineenstorting welke voor ons werelddeel zou dreigen. Het volgen van de berichten over de buitenlandsche staatkunde is dus wel van bijzondere beteekenis in dezen tijd. Wat in ons land op politiek terrein voorvalt," is in verhouding tot de groote vraagstukken der internatio nale politiek van minder beteekenis. Zelfs een spannende gèbeurtenis als wij in Juli met de kabinetscrisis beleefden, verdwijnt daarbij in het niet. Maar voor ons zelf en ons land hebben de voorvallen op ons eigen staatkundig erf toch wel hun groot gewicht. In het afgeloopen jaar zijn de Nederlandsche kiezers twee maal naar de stembus geroepen, achter eenvolgens voor -de Provinciale Sta ten en den Gemeenteraad. Toen is gebleken, dat vele kiezers hun oude vaandels in den steek hebben gela ten om zich te scharen onder die van nieuw opgekomen politieke stroomingen. Het viel vele des te gemakkelijker omdat hun de hechte grondslag van de beginselen ontbrak. Velen leven niet meer uit een beginsel, maar op de indrukken die hen her en der bewegen. Over het algemeen behoorde de Katholieke Staatspartg tot de gun stige uitzonderingen. De Nederland sche Katholieken hebben in verschil lende omstandigheden van den tijd een groote beginselvastheid getoond. Bij elke wijziging die zich in het partgleven voltrok, bij het opstaan en verdwijnen van alleriei politieke stroomingen, bleef de Katholieke Staatspartg haar sterkte handhaven. ~ïe Nfcderiauusche kalhohckcu-tcor>. - den te beseffen, wat het katholieke beginsel van hen vergde, ondanks de herhaalde pogingen van alle zgden om hen daarvan af te brengen onde: de bewering, dat hun godsdienst, dus hun katholieke beginselen, met de politiek niets te maken hebben. Elkeen die zijn katholiciteit beleeft beseft dat hij ook als staatsburger katholiek is en in alle omstandig heden katholiek moet leven, dus ook wanneer in verkiezingstijd zijn op treden als staatsburger wordt ge vraagd en hij zelfs tot taak heeft de vertegenwoordigers in de wet gevende lichamen mede aan te wijzen. Een goed katholiek aanvaardt daarbij gaarne de aanwijzingen van zijn Bisschop, die voor hem den te kiezen weg des te veiliger en zeker der maken. Voor het Katholieke Staatspartij is het daarom een werk van buiten gewoon gewicht om voortdurend de katholieken op het belang der be ginselen als leidraad in het leven, ook in het politieke leven, te wijzen. Dat belangrijke element van orde en onderwerping aan het gezag en te gelijk voor de handhaving der vrg- heid, is een waarborg voor 't behoud van den Nederlandschen Staat, in tegenstelling met de nieuwlichters, die zich vergeefs het monopolie trachten te geven van ware vader landsliefde en eerbied voor het ko ningshuis. Inderdaad is dit slechts schijn nooit werd in ons staatkundig leven meer aan den schijn geofferd dan in onze dagen want inderdaad on dermijnen zulke stroomingen de grondslagen waarop de Nederland sche troon gévestigd is, door den gewilden dictator niet achter, maar vóór dien troon te plaatsen. Het is in de omstandigheden van het oogenblik van groote beteekenis dat de Kath. Staatspartij zich ook naar buiten laat gelden. Om een denkbeeld te geven van zgn sterkte en kracht werd het Duitsche Centrum vroeger wel eens met een forschen toren vergeleken. Men sprak in Duitschland van den „Zentrumsturm". Werd hiermede de kracht dezer partij van de Duiische katholieken omlijnd, bij een toren denkt men als het over den politie- ken strijd gaat toch ook aan iets waarin men zich ter verdediging opsluit. In latere jaren hoorden wij in Duitschland onder de katholieken het wachtwoord geven „den Turm heraus". Het Centrum moest den toren uit om aanvallend op te treden tegen de elementen van wanorde en verwarring welke zich van Duitsch land trachtten meester te maken. Van het Duitsche Centrum heeft men, toen de toren door het geweld van de tweede revolutie omverge worpen was, heel wat kwaad verteld, veel meer dan men verantwoorden kon. Wij weten dat het Duitsche Centrum zich ook voorheen niet tot verdediging heeft bepaald, maar voortdurend ruiterlijk en fier zijn christelijke beginselen voor zich uit heeft gedragen, om te trachten daarop de regeering van Duitsch land te vestigen. Waren de andere partijen, liberalen en conservatieven, oudtijds met het Centrum meege gaan, wij zouden op het oogenblik een ander Duitschland aanschouwen. Maar wij dienen het voorbeeld van het Centrum na te volgen, ons meer dan vroeger met onze groote orga nisatie in het openbare leven te uiten en niet al te veel alleen op de binnenlijnen in de eigen partij. Wij moeten onszelf meer bewust worden van onze beteekenis, onzen invloed, onze kracht voor land en volk. Andere bewegingen van den laat- sten tijd toonen dat zelfbewustzijn, die echter meer overmoed en ook alweer schijn is. Kunnen deze een schijn van macht ontplooien, wij kunnen het inder daad Zondag 2 Febr. a.s. heeft te Am sterdam de groote Landdag plaats van de Katholieke Staatspartij. Ver tegenwoordigers van ALLE plaatse lijke Kiesvereenigingen, Kernen en propagandaclubs worden daarheen opgeroepen. Bij deze demonstratie van katho lieke eensgezindheid en saamhoorig- heid op staatkundig gebied moet ook Limburg door een groot aantal deel nemers vertegenwoordigd zijn. Onze provincie die bij de laatste verkiezing voor da Tweede Kamer 156.000 stem men uitbracht voor de Kath. Staats partij moet beseffen dat „noblesse oblige." De Landdag zal worden gehouden in de groote Apollobal. De bijeenkomst vangt om drie uur aan en eindigt om half zes. Er wordt gezorgd voor goedkoope reisgelegenheid. Getracht wordt om de Limburg- sche deelnemers de gelegenheid te verschaffen na aankomst te Amster dam nog de H. Mis te kunnen hooren- De Afdeelingsbesturen dienen daar voor spoedig een krachtige propa ganda te ontwikkelen. Het Bondsbe- stuur verzoekt een opgave van deel nemers uiterlijk 7 Januari te ont vangen zoodat tijdig voor toegangs kaarten en reisgelegenheid /kan worden gezorgd. Er zijn dus nog eenige dagen be schikbaar om door huisbezoek en op andere wijze tot deelneming aan te sporen. Limburg, naar den Landdag NIEMAND ZAL KUNNEN BEWEREN... dat ik een van die mannen ben, die nooit begrijpen, dat er in -de huishouding eens iets vernieuwd moet worden. Als ik merk, dat de wijnkast overbevolkt raakt met lijken, of als het geheime koektrommeltje, in de onderste la links van het bureau op mijn kamer, niet erg meer ratelt als ik het schud, dan is er geen mensch die zoo afdoend weet in te grijpen als ik. Met de groote meerderheid van „huismannen" ben ik echter van meening, dat de echtelijke woning in den regel veel te veel rommel van allerlei aard bevat, ofschoon de huis vrouwen het gr altgd op schijnen aan te leggen, nog meer aan te schaffen. Twee derden van den rommel in onze woning b.v. zou ik niet eens missen en dan schgnen er altijd nog karrevrachten van allerlei uitschot op zolder te staan. Verleden week, toen het weer zóó mooi was, dat ik naar het stadje van onze streek fietste, om een paar boodschappen te doen, overviel mg een royale bui. De zon scheen, ik hoorde het gezang der vogels, ik zag een verhuiswagen leeg dragen, waar uit tal van meubelen kwamen, die VENRAY Opvoering door van Felix Timmermans Maandag 13 Januari 7 uur precies. Patronaat. Beperkt aantal kaarten verkrijg baar bij G. W. MUSKENS. Ie rang f 1.2e rang f 0.50. ik thuis nog nooit gezien had. En toen ik zag, dat een gevel van een feest-, vergader- en verkooplokaal met een reusachtige roode reclame prijkte „Heden half elf verkooping", ja, toen steeg ik af, zette m'n fiets in het voorportaal en ging het lokaal binnen. Er was al een aantal van die groezelige, bleeke menschen aan wezig, die bij zulke gelegenheden altijd voorgaan en ze duwden en snoven in de bergen matrassen, keerden vazen en sauskommen om, openden en sloten alles wat geopend en gesloten kon worden en vroegen aan een man met een grgs schort allerlei dingen over rollen zeil en linoleum. De straathond, die naar gewoonte binnen kwam zwerven, werd kalm maar koppig, door een oerwoud van meubelen, vervolgd door een jong- mensch met een juten zak en ge wapend met eéh lange koperen tang uit de afdeeling salonhaarden. Ik liet me in den gemakkelijksten der fauteuils neervallen, die volgens den catalogus, aan het einde der plechtigheid zouden geveild worden, en doorstond moedig en onbewojpn den minachtenden blik van den af slager, die juist binhen kwam. Afslagers "weten, dat alle mannen, die op een verkooping verschijnen, in drie af deelingen kunnen worden gesplitstmannen die Iets voor Niets willen betalen; mannen, die Iets voor Iets willen geven en mannen, die Niets ongeveer tenminste vcor Iets over hebben. En als ik verschijn, zien ze, geloof ik, metéén blik tot welke dier afdeelingen ik behoor. Eindelijk, daar kwamen de klanten bg eenen, bij tweeën en in groepen. Een hamerklop om stilte en de verkooping begon. Eenmaal stiet de afslager een dreigende hand in mijn richting en riep opgewonden„Mag ik zeggen vijftien, mijnheer Gaat voor veer tien, dat prachtige Perzische tapijt, als U geen vijftien biedtZoo'n ge legenheid komt nooit weer!" Het scheelde maar een haartje of ik was er in geloopen, want ik werd net wakker uit een dutje. Gelukkig werd ik gered, doordat ik „veertien en zes pence" riep, hetgeen een alge meen gelach verwekte, want ze waren aan de ponden en niet aan de shillings. „Mijnheer is een grappenmaker", lachte de afslager, in plaats van den man met de grijze schort op me af te sturen, met het verzoek me te verwijderen. Uit dankbaarheid kocht ik het volgende nummereen kist met op gezette vogels en een paar golf- schoenen van een overledene, voor drie pond negen. Daarna kocht ik no. 126, een naaimachine met motor voor elf shilling twee. Den motor had ik niet noodig en ik fluisterde dit den man met het grijze schort in het oor, maar hij deed niets dan lachen. Ook kocht ik no. 137, bestaan de uit een kachelhekje, waar een knop af was, een gothische halklok, waar een paar torentjes af waren en een parapluie-standaard, waar twee van de drie kringen waar de spuiten in moesten staan aan ont braken. Nog kocht ik no. 305, bestaande uit drie leunstoelen, die er schamel, maar gemakkelijk uitzagen, met, als toegift, een opgezette visch in een vitrine van gebroken glas, twee rose vazen, twee oude kleedjes en een aquarium. Bovendien kocht ik no. 421een aantal kleinere voorwerpen, die ln ieder huishouden te pas komen. „Laat alles morgenochtend met de bode thuisbrengen," zei ik tegen den man met het grijze schort. Toen ging ik m'n fiets zoeken en ontdekte, dat die vroeger in den middag abusievelijk verkocht was toen ik dat dutje in den fauteuil deed voor veertien shillings zes, tusschen andere extra-nummers door. De klerk herinnerde zich nog dat er met krijt: 377 op het zadel had gestaan. De kooper had geen naam opgegeven, contant betaald en was daarop ver dwenen. Ik wandelde naar huis. Den volgenden morgen zat ik op

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1