Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. fjAcmit'ij {VDORKQJGSr/j {MANUFACTUREN'» BLIJKEN TOCH HET DOOftDEELIGST/! {MANUFACTUREN Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Feest tier Venraysehe H. Familie. Een klopjacht noodig. Onder verdenking. Buitenl. nieuws. Algem. weekoverzicht Ons Weekpraatje. Provinciaal Nieuws Zaterdag 28 Januari 1933 Vier en vijftigste Jaargang No. 4 L EN MAAS PRIJS DER A^VF.RTENTIEN: 1—8 regels 60 cenl, elke regel meer 7 et. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van KI KM A VAK DEN MUNCKHOK VENKAY Telefoon 51 GIRO 150652 BLIJKEN TOCH HET I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Een reuzenontbyt. Morgen Zondag, na de H. Mis van zeven uur, waaronder alle man nen ter H. Tafel naderen, zal er een groot ontbijt voor de leden der H. Familie zijn in de zaal van het Jongenspatronaat. Lange rijen van witgedekte tafels met dampende geurige van Nelle's koffie en warme sausysebroodjes staan dan klaar voor de vijfhonderd mannen, die zich voor deelname opgegeven hebben. Alles zal een keurige en gezellige indruk maken, daarvoor slaan de directrice en de meisjes van de Land bouwhulshoudschool borg. 't Zal ec ook goed zijn. De Venraysehe worstebroodjes oefeDen steeds een groote aantrek kelijkheid uit, hoeveel te meer zullen ze d'r in gaan, nu de firma Wed. van Nelle haar fijnste en geurige koffie gratis ter beschikking stelt Het zal een heerlijk ,,bekske koffie worden. 3000 blokjes suiker liggen op de tafels klaar voor de liefheb bers. Het zal een blij feest zijn, een broederlijk feest. In speechen en voordrachten kan men de feestvreugde uiten Muziek op piano, radio en grammafoou zal de feeststemming accompagneeren en verhoogen. Het zal echte Roomsche blijdschap zijn. Hier geldt ten volle „Ecce quam bonum et quam jucundum babitare fratres in uoum (ps. 132. 1) Zie, hoe goed en aangenaam het is als broeders samen te zijn. Een klopjacht is zeer interessant en daarom noodigen wij II uit, zoo n jacht mee op touw te zetten. Er moeten een paar leelijke, ver keerde zegswijzen finaal, totaal, radi caal worden uitgeroeid. Kijk eens hier. Een boere vrouwtje komt eiken morgen van een verren uithoek naar een vroege Mis stappen. Een rijke dame ziet kans om den eenen keer in de week, dat ze gaat in de Zondagsche Hoogmis zoo omstreeks het Evangelie de kerk binnen te wandelen. Een arbeider verdient met hard werken een sober loon Hij heeft naast zijn zware dagtaak te werkeD voor geiten en scheutelingen eD op lapjes grond om zijn groot gezin eenigszins voldoende te voeden. Een rijke Amerikaan het moet een Amerikaan zijn, want in ons land hebben we zulke menschen niet heeft zooveel zorg voor zijn zaak en zijn weldoorvoed lijf, dat bij er zelfs geen flauw vermoeden van hreft, dat er ook iets gedaan zou kunnen worden voor de uitbreiding van het Godsrijk op aarde. Als we nu vragen wie van deze vier menschen behooren tot de „betere standen dan krijgen we ten ant woord die dame en die Amerikaan! Natuurlijk Dat boere-vrouwtje en die arbeider worden gerekend tot de „mindere lui" Is dat na niet te dwaas oen los te loopen Wij hebben het geld tot norm ge nomen om den een bij de betere standen in te deelen en den ander maar bij den minderen man te rekenen. Wij zijn zoo verblind door de helle glanzen van den mammon, dat we de zaken op den kop gaan zien. We zijn zoo aangevreten door geldzucht en hebzucht en winzucht, dat we den gezonden kost van het Evangelie niet meer waardeeren Arm Kindje Jezus, in Uw armen stal Heel Uw leer en gansch Uw leven waren een verheerlijking van de armoede. Gij hebt de armen van geest zalig geprezen. Gij hebt in Uw Voorzienigheid aan heel veel menschen de rol van arme te spelen gegeven en aan som migen de rol va rijke. Wie er beter en wie er minder onder is, dat zal wel blijken als Gij komt ten oordeel. Geef, dat de Christen menschen elkander als broeders gaan beschou wen. En laat de onheilstichtende indee- ling van de menschen in „betere standen" en „gewone of mindere menschenverdwijnen en laat die indeeling zich toch niet afspiegelen in godsdienstige vereemgingen, in keik- en armbesturen en dergelijke colleges, waar ze kennelijk nog op vele plaatsen gehuldigd wordt. Wie begint er nu aan een klop jacht tegen die onhebbelijke, leelijke en verkeerde zegswijze Als allen meedoen, hebben we Diet eens een vereeniging tot beteugeling van dat kwaad noodig Een paar recente betreurenswaar' dige gebeurtenissen van ongeveer gelijke strekking hebben ons dezer dagen bijzonder getroffen. Het eene drama speelde zich af in het dorpje Gothen, dat aan deD Krommen Rijn ligt, tusschen Doorn en Wijk bij Duurstede. Een paar jonge menschen aldaar scheen het moeilijk te kunnen vinden met de dienstbode, welke ze in hun huis houden blijkbaar niet konden ont beren. De eene meid ging. de andere kwam, laatstelijk was een 25-jarige Duitiche ei in betrekking. Ook zij zegde den dienst spoedig op en ze zou thans in Den Haag in betrekking komen. De resteereode dagen schenen moeilijk te vetloopen voor beide partijen. Op een dag kwam ze zich bij den veldwachter beklageD, dat mijnheer haar had geslagen. De veldwachter kon met zijn onderzoek niet tot een resultaat komen, omdat getuigen of aanwijzigiDgen ontbraken Den anderen dag ging mijnheer naar den veldwachter, wien hij zijn verdenking mededeelde, dat de dienst bode hem bestal. De dieDaar van het gerecht giDg op onderzoek uil en achtte een huiszoeking noodig. Id het handtaschje van de dienstbode vond hij tenslotte een paar snuiste rijtjes. welke mevrouw als haar eigen dom herkende. Een paar uur later werd het meisje vermist en weldra vond men haar lijk in den Krommen Rijn, achter het buis. De bevolking van Gothen heeft het hare over de gebeurtenis gedacht en het huis van het jonge echtpaar met steenen gebombardeerd, zoodat geen ruit heel bleef. Mijnheer en mevrouw zij-ï het dorp uitgevlucht zij hebben op zich genomen om de kosten te dragen van de begrafenis vao het meisje, dat op het einde der vorige week ter aarde werd besteld. Op Maandag lazen we in de kraDten een bericht waarin werd vermeld, dat in het dorpje Lutlen aan dc Dedemsvaart de 17 jarige Regina Gewald werd vermist. Sedert Woensdag 4 Januari reeds. Het meisje was door enkele voorvallen overstuur geraakt. Het meest heeft ze zich aangetrokken, dat ze beschul digd werd in haar dienst een paar kousen te hebben gestolen, kousen, welke inmiddels in een koffer van haar mevrouw werden teruggevon den „Men vreest het ergste", zoo luidt het bericht. „Ook bet rijwiel is niet terecht gekomen." We halen beide gebeurtenissen eenigszins uitvoerig aan om te doen uitkomen, welke verschrikkelijke ge volgen ondoordachte uitiDgen van verdenking kunnen hebben. De meeste menschen beseffen dat niet altijd ten volle eo daarom waarschuwen we Een beschuldiging is soms zoo gauw en gemakkelijk geuit. Degene, die de verdenking koestert, vindt 't geval dikwijls niet eens zoo bijzonder erg, voor zich niet en ook niet voor de(o) beschuldigde. Men moet zich werke lijk goed in de plaats van een be tichte weten in te denken of zelf eens in de positie van verdachte geraken, om te beseffen, hoe iemands karakter en gevoelen, heel zijn ziele leven geschokt kan raken door een valsche betichting. Passen we toch 'op, dat we nie- mands goeden naam tekort doen, Arm als de menschen kunnen zijn. tóch stelt een ieder prijs op de on verbleekte straling van zijn kroon van eere. Juist ia kleine gemeenschappen zaait een woord van beschuldiging vaak onnoembaar en schier niet te beëin digen leed voor de betrokkenen. Een volledig eerherstel blijft altijd onmogelijk, omdat nimmer alle paden kunnen worden hervonden, langs welke een mare zich verbreidde. En als tenslotte een ieder het gebeurde vergeten is, dan drukt de herinnering er aan nog zwaar op het gemoed van degene, die eens werd beticht. In alle onaangenaams, dat hij of zij in het leven van anderen mochten ondervinden, wordt steeds gedacht vaak ten onrechte aan de na werking van de eens geuite beschul diging. Valsche beschuldigingen en klets praatjes hebben tal van menschen, soms heele families, ten gronde ge richt. In wanhoop hebben velen zich gewend tot politie en justitie, tot pastoor of dominé, ja tot de ad er- tentie-rubtiek soms vao hun plaatse lijke krant, maar 't is, of laster en kwaadsprekerij niet meer te achter halen zijn, zelfs niet meer door de tot inkeer gekomen oorspronkelijke verspreiders. Daarom uit geen beschuldiging, welke niet waar is. En, als het eenigs zins kan, maak dan ook geen ge gronde beschuldiging publiek. Wat nog tusschen partijen geregeld kan worden, breng dat niet naar buiten. We hebben allemaal wel eens een zwak oogenblik in het leveD, al be hoeft daarmee niet altijd het stoffelijk bezit van anderen geïnteresseerd te zijn. Straf een ander niet voor heel het leven om diens ongeluk, dat zijn zwakte u bekeDd werd, terwijl ge zelf zoo gelukkig waart om eigen fouten verborgen te hebben kunnen houden en te hebben mogen her steilen, zonder dat iemand zich er mee had te bemoeien. Het begin van het einde in het schuldenprobleem. Uit Genève. Von Sleicher uit de gratie van Hugenberg. Japan wil uit den Volkenbond Van hier en daar. De wereldpers blijft zich bezig houden met de belangrijke koers wijziging van de regeering der Ver. Staten in het schuldenprobleem. Roosevelt heeft kenkaar laten maken, dat hij niet langer vasthoudt aan een oDgekoite Dakoming der Europtesehe betalingsverplichtingen, maar dat Amerika met de Europeesche credi feuren praten wil over een regeling, zelfs over schuldvermindering of schulddelging, als er andere oijzon- dere voordeelen kunnen worden aan geboden. Die^houding heeft heel het economisch perspectief gewijzigd en wei in gunstigen zin. De Ver. Sraten hebben aanvanke lijk alleen de Engelscbe regeering uitgenoodigd om vertegenwoordigers te sturen, maar nu zijn gelijke uit- noodigingen ook naar Rome gestuurd en naac andere regeeringen, welke haar December-verplichfingen nakwa men, dus niet aan Frankrijk. De regeering der Ver. Staten heeft voorts laten weteD, dat ze slechts met elke delegatie afzonderlijk zal overleggen en dus Diet van een Europeesch eeuheidsfront wil weten. Intusschen de zaak is aan het rollen. Met bet slechte Frankrijk, dat in December weigerde om te betalen, wil de regeering der Ver. Staten bij wijze van straf volstrekt geen over leg. Natuurlijk poogt men in Parijs een arme-zondaarsgezicht te trekken, maar intusschen lachen ze er in het vuistje en mompelen ze er onhoor baar voor de lieden aan den anderen kant van den Oceaan dat balletje hebben wij toch maar aan het rollen gebracht. En zoo is het ook inder daad. Als er maar eenmaal verstandig gepraat gaat worden, zullen partijen elkaar op den duur wel vinden. De Volkenbondsraad begon van de week zijn 70 ste zitting. Er waren allereerst mandatenkwesties aan de orde, omtrent welke nog al verschil van inzicht bleek te bestaan. Frank rijk wil haar mandaat in Klein-Azië scheiden la een Syrië, waaraan het geleidelijk zelfstandigheid wil verlee- nen en een Libanon, hetwelk Frank rijk wil blijven besturen, naar de Duitschers beweerden ómdat Frank rijk er niet toegestane vlootbases zou hebben aangelegd. Engeland wenscht opheffing der tolgrenzen tusschen voormalig Duitsch-Oost Afrika en de Engelsehe kolonies Kenya en Oeganda. Ook daar kwa men de Duitschers tegenop, die er een poging in zien om politieke gren zen te verdoezelen. De Duitschers rekenen er nog steeds op, dat ze een deel van hun vroegere kolonies zullen kunnen terugkrijgen. Een be sluit werd nog niet genomen, zoodat deze puDten in onderzoek blijven. Het Bureau der Ontwapenings conferentie kwam tot een besluit inzake Volkenbondsfoezicht op de bewapeQiDgen der landen. Een prin cipieel besluit is het slechts. Duitsch- land maakte het voorbehoud, dat omtrent de be- en ontwapenings kwestie een algemeen accoord zou worden getroffen en ook de instem ming van Italië, Frankrijk en Enge land was niet volledig. V De Duitsche rijkskanselier heeft ter handhaving van zijn.positie lonkjes uitgedeeld aan de democratische partijen en aan de vakvereeniging, zonder nochtans dezer steuu te kun nen verwerven. Met die lonkjes heeft hij nu ook nog de sympathie ver speeld der conservatieve Duitsch- Nationa! n onder Hugenberg, die in een scherpe resolutie aanmerkelijke reconstructie van het kabinet von Sleicher hebben geëischt, omdat deze bezig zou zijn met de liquidatie van de autoritaire staatsgedachte, d.w.z. den weg van von Papen naar den dictatorialen regecringsvorm zou hebben verlaten. Het ziet er dus heel slecht uit voor den rijkskanselier, die in het begin van de volgende week zou moeten treden voor een rijksdag, waarin geen enkele aanhanger van hem meer zetelt. Von Sleicher's dagen zijn dan ook geteld, als hij tenminste niet op rijksdagontbinding aanstuurt. Er worden intusschen nog pogingen voortgezet om tot een reconstructie van het kabinet te ge raken, een zoodanige, dat de nieuwe regeering een meerderheid achter zich zou krijgen. Maar de Hitlerianen houden zich nog steeds afzijdig. Ook de verhouding tusschen Hitle rianen en Marxisten blijft scherp. Nu de eersten op Zondag j.l. hun be tooging konden houden op het Bülowpleio, heeft de regeering ge meend, dat ze eenzelfde toestemming moest verleenen aan de communisten voor Donderdag van deze week en aan de Soc. Dem. voor a.s. Zondag. Dat werd en wordt weer wat Japan wil uit den Volkenbond treden, naar de Jap. min. pres. mee deelde. Het is dezen keer ernst. Nu alle bemiddelingspogingen van den Volkenbond in het MaDdsjoerijsche conflict hebben gefaal J, rroet de Volkenbond volgeDS haar reglement een aanwijzing geven, hoe de ruzie naar recht en billijkheid behoort te worden begelegd. Japan weet tevoren al, dat het zoon aanwijzing niet kan, d w.z. niet wenscht te volgen en daarom trekt de Japansche regee ring nu reeds haar conclusie. In den Gran Cbaco heeft Bolivia nu toch een overwinning behaald op het leger van Paragay. Er zijn 2500 dooden gevallen, maar de strijd is nog steeds een conflict, heel iets anders dus dau oorlog. In Griekenland voerde Venizelos een soort staatsgreep uit Hij ont bindt de volksvertegenwoordiging met de pas ge cozen, hem ongevallige meerderheid. Europa ligt gevangen in den koude golf. Het verkeer is op vele plaatsen hopeloos ontwricht. Ia Roemenië overvielen uitgehongerde wolven zelfs een ingesneeuwden trein De Koningin gaat op me disch advies naar Zwitserland De koudegolf. Vier hon derd duizend werkloozen. Economische berichten. Allerlei. Dezer dagen maakte het Ned. Cor respondentiebureau openbaar, dat H. M. de Koningin Zaterdag naar Zwitserland zal vertrekken wel om er op medisch advies een paar weken rust te nemen. De Koningin zal worden veigezeld van prinses Juliana. Ooze regeeiende Vorstin oefent haar dikwijls moeilijke en vaak ver moeiende taak zoo onopvallend uit, dat een dergelijk hofbericht, hetwelk ons inlicht, dat ook Zij getroffen werd door de risico's van haar ambtsplichten en door de nukken van het jaargetijde, ons even verrast. We hopen, dat onze Landsvrouwe middels de voorgenomen kuur de sterking moge v-nden, welke haar medische adviseurs er van verwach ten. Over heel Europa woedt een koudegolf van groote intensiviteit en er blijken heel wat menschen te zijn, die de ongemakken er van niet kunnen verdragen. Het aantal ziekte gevallen blijft overal toenemen; griep en longontsteking teisteren ons we relddeel. Ook in ons land worden hooge ziektecijfers geboekt. We leven in een tijd van ongekende economische ontwrichting, maar mo gen ods toch Dog gelukkig prijzen, dat de sociale voorzieningen in de laatste decennia zoodanig verbeterd zijn, dat werkloozen en andere ar men in een harren winter als deze □iet meer genadeloos aan hun lot worden overgelaten, zooals dat eerst toch „gewoon" heette en „regel/ was. De ellende ware dan niet te overzien. —o Sommige crisis-slachtoffers mop peren wel eens en toegegeven zij dat verbeteringen in de hulpverlee ning nog kuDnen worden aange bracht, maar daarnaast moet meu ook oog hebben voor de ontzetten de moeilijkbeden, welke voor een klein land de afdoende ondersteuning van honderdduizenden werkloozen met zich brengt. Een jaar geleden wisten we, dat er 225000 werkloozen in ons land waren en velen waren ontzet, toen een paar maanden ge leden werd geconstateerd, dat hun aantal tot over de 300000 was ge groeid. Welnu, deze week werden de cijfers gepubliceerd van den stand op 1 Januari. Toen bleken in ue gemeenten als volledig werkloos in geschreven te staan; 387510 per sonen en als gedeeltelijk werkloos 21839. Als men bedenkt, dat eeo aantal gemeenten met ruim 78000 inwoners haar opgave nog niet had den ingezonden en dat sedert 1 Jan. de werkloosheid, vooral in verband met de strenge vorst, weer moet zijn geslagen, dan .kan men veilig aannemen, dat het werkloozenleger van ons land momenteel meer dan 400000 personen telt. o— In de textielindustrie te Almelo hebben de gewijzigde patroons voor stellen tot loonsverlaging ontgooche ling gewekt. De nieuwe voorstellen komen neer op verlagingen van 12 tot 15 pCt. Slechts voor de wevers geldt een gunstiger regeling. Som- migea krijgen in het geheel geen verlaging, anderen wordt var» 5—12 pet. gekort. De nieuwe regeling zou op den 6 Februari ingaan. —o De textielindustrie is inderdaad noodlijdend geworden. Dat ook de regeering zulks beseft, blijkt uit h-rt K. B., waarbij de nieuwe contingen- teeringsmaatregelen voor textiel- goederen werden afgekondigd. Met ingang van 1 Februari worden tricot- goederen gecontingenteerd op 75 pet. van den invoer in '29, '30 en '31 wollen goederen op 65 pet., boven- kleediug op 62\/t tot 75 pet. o— Nu ook de Ned. Vei. van Spoor- en Tramwegpersoneel de 8 pet. loons verlaging heeft aanvaard, kan deze verlaging als door aile partijen aan vaard worden beschouwd. In haar Memorie van Antwoord op het Voorioopig Verslag der Eerste Kamer op het ontwerp tot herziening van de Tarwewet, heeft de regeering meegedeeld, dat het voorioopig niet in haar bedoeling ligt om gebruik te maken van de bevoegdheid om het mengpercentage op 40 pet. te stellen. Er zal met minder kunaen worden volstaan. De regeering verwacht in verband daarmee, dat de broodprijs niet zal beboevea te worden verhoogd met 2 cent, zooals door sommigen was berekend, maar dat met een verhooging van 7/10 cent kau wor den volstaan. Of ook een munt van die waarde zal worden uitgegeven, vermeldt de geschiedenis niet. Ten slotte eenig allerlei. Er zal binnenkort weer eeDs een poging worden ondernomen van Neder landsche zijde tot berging van de millioeneuschat, welke bijna ander halve eeuw op een welbekende, maar door verzanding tot nog toe onge naakbare plaats in de zee nabij Terschelling verborgen ligt. Het be treft de miilioenen, welke met het vergaan vau de „Lutine" in zee verdwenen. Hier en daar is er nog al vertrouwen, dat deze nieuwe bergingspogiog meer kans op slagen heeft dan de vele vorige pogingen, welke alle op teleurstelling uitliepen. In Rotterdam woedde van de week een derde brand van enormen om vang, alles in Januari maand. Er gingen thans eenige winkelperceelen verloren in het Hang. Het sportieve echtpaar van de Leeuw keerde dezer dagen behoudeD terug van een retourtje door de lucht □aar het diep Afrikaansche Mombosa. Er is in den legenwoordigen tijd veel dwaasheid op de wereld. De dwaasheid gedijt op de in stemming der verstandiger), of wie daarvoor worden aangezien. Als een jongen vau negentien jaar, zonder eer.ige menschelijke ondervinding en gespeend van elke schoolsche ontwikkeling, hel in zijn hoofd haalt om van een hoogte van 70 Meter het water in te springen, dan is dal dwaas. Elke mensch met een beelje versland weet of begrijpt, dat men vallende van zoo'n hoogte, zijn lichaamsbewegingen niet kan lei den en dal het dus een buitenge woon toeval is, wanneer men in de juiste positie het water inschiev en er daarmee het leven afbreng'. De Rotterdamsche duikelaar Vlasblom dankte zijn behoud aan zoo'n toeval. Later heeft hij ten minste eerlijk toegegeven, dat hij zich geen oogenblik bewust is geweest, dat hij zich aan zulke gevaren bloot stelde, anders zoo verklaarde hij zou hij hel natuurlijk niet hebb'.n onder nomen. Wat de jongeman derhalve deed was alleen iets stoms met een ge lukkigen afloop. Hij was een dwaas, maar tenslotte mag men hem daarover niet lastig vallen, want dat kan hij niet helfen. De houding echter van de z g. verstandigen, die is wel te laken. Vele verstandigen liggen tegen woordig in een stomme adoratie neer voor alles, wat een record is. Dat de Rotterdamsche duikelaar zijn leven in de waagschaal had gesteld om niets, dat vonden ze niet gewichtig, maar de sprong was een recordEn wie een record vestigt, is een held; hij moet worden gehuldigd. De moeder van Vlasblom was trotsch op haar zoon, die haar bloed niet verloochende; ze was... een echte Sperling. En dwaze journalisten seinden het in alle richting; de Rotterdamsche duike laar was de zoon van een echte Sperling 1 Interviews werden den held en zijn moeder afgenomen. Kolom men we den er mee gevuld in het blad met de groote en gecon troleerde oplage. De directie van het grootste Rotterdamsche bioscoop-theater voelde zich geroepen om den nieuwbakken held officieel te huldigen. Ilij moest op het podium komen en kreeg groote kransen. De negentienjarige duikelaar, die hel in hel leven nog niet verder had gebracht dan tot gesjeesd matroos werd door deftige heeren in rede voeringen toegesproken. En een van bewondering gapende menrgle in de zaal, juichte on klapte. Een onder het publiek werd be geesterd door al die bewondering en al dal huldebetoon. Zou hij niet even goed kunnen doen, wat die kwajongen daar op het tooneel had gedaan Den volgenden dag reeds waag de hij den sprong en viel natuur lijk te pletter, een lot, dat den eersten duikelaar slechts door stom geluk ontgaan was Weer een dag later beklom een derde den hef- luren, maar die kwam op het nippertje nog tot bezinning. o— We hebben het blad met de groote en gecontroleerde oplage van dag lot dag nagezien om het interview te lezen, dat aan de ouders van den omgekomen sprin ger was afgenomen. En we hebben uitgekeken naar het bericht, dat de directie van jet grootste Rotterdamsche bios cooptheater tenminste de begrafe niskosten op zich zou nemen van den tweeden dooden held. En dat ze een monument zou plaatsen op het graf. Naar dat alles hebben we tever geefs uitgezien. Aan doode helden heb je geen steek voor reclame De moeder van den tweeden duikelaar is misschien geen echte Sperling, maar mogelijk is ze we! een echte moeder, die niet alleen met srnarl haar jongen herdenkt, maar met bitterheid degenen zal vloeken, die haar kind den dood injoegen, doordat ze een dwaas heid verheerl jkten als een helden daad. De een deed dat omwille van de sensatie, welke kranten kolommen attractief moeten hou den, de ander om publiek te trek ken naar zijn onderneming. Er wordt geklaagd over de leegie in karakter en denkwijze van de tegenwoordige jeugd, maar de jeugd van heden wordt ook niet meer in goede banen geleid. De jeugd zou anders wezen, als de oudsten en wie men de verstan digen rekent, niet overal klaar stonden om jeugd-zolternijen te bewonderen en te verheerlijken, al ware het maar alleen om de wijze, waarop die zotternijen van anderen economisch kunnen wor den uiigebuil. VENRAY. 28 Januari 1933. Operatrein naar Duisburg. Naar reeds werd bekend gegeven zal op Zaterdag 11 Febr. een opera- trein naar Duisburg loopen, alwaar zal worden opgevoerd „Hoffmann's Erzahluogen" van Offenbach. De

Peel en Maas | 1933 | | pagina 1