f, MANUFACTURE 1 UAIFCM- t Weekblad voor VENKAY, HOBST en Omstreken. UACFOKlftl ÏYOORDEEÜöSrr S MANUFACTURE BLIJKEN TOCH HET voordeligst/ Dit nummer bestaat uit DRIE bladen. Ons Weekpraatje. Pluimveeteelt. Raadsvergadering te Venray. Provinciaal Nieuws Marktberichten. Donderdag 24 December 1931 Twee en vijftigste Jaargang No. 52 PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET 'l RIJS DER ADVERTEN1 »EN18 regels 60 cent, elke rege! meer 7! cl. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave vim FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENKAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland t 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent We lazen eens een artikel van een geneesheer over slapeloosheid. Iemand, die zonder dat hij het lichaam op der. dag bepaald be hoefde te vermoeien, des avonds van 2ijn stoei opstaat, zich ontkleedt en dan in zijn bed stapt, die zal vaak over slapeloosheid hebben te klagen. Niet echter degene, die gewoon is om vooraf een serie slaaptijd ce- remoniëa te vervullenzien, of de deur goed is gesloten, de vensters dito, of de poes haar schoteltje heeft voor den nacht, of de kachel geen kwaad kan, of de klok niet kan af- loopen enz. Die serie handelingen suggereeren hem, dat het „hoogste tijd'" is om te gaan slapen en hei slachtoffer pleegt zich tijdens zijn rondgang zelfs al te gaan beklagen, dat-ie nog zoo n hoop te doen heeft, voor hij zich in Morpheu's armen kan wer pen. Een gezonde slaap zal zijn loon zijn. We hebben het gelukkig nog niet noodig gehad om deze remedie te baat te "nemen, maar we gelooven onvoorwaardelijk aan haar heilzaam heid. Er zijn voorbeelden te over in het leven, hoe zekere vormelijkheden vooraf de intensiviteit van een be paalde handeling actieve of pas sieve verboogen. Nemen we als voorbeeld eens de viering van verschillende feestdagen. Het Kerstfeest is veel meer een gebeurtenis voor de menschen dan b.v. het Pinksterfeest, dat geen voor bereidende gesprekken kent en niei wordt gevierd met uiterlijkheden, die voorbereiding vereischen, Het Kerstfeest werd vooral in Katholieke streken en ip Katholieke families met gropte warmte gevierd, omdat de rnenscheo er vooraf zoo veel voor doen moesten stalletjes en kribbetjes maken, een extra-ver- lichting prepareecen enz. Sinds we hier van ODze Ooster buren den Kerstboom overnamem, ia de Kerstviering ook onder de niet- Katholieken warmer geworden. Ieder praat nu over het dennetje, dat moet worden gekocht en de kinderen halen elk jaar tijdig de glinsterende sierselen voor den dag, om ze na te zien en aan te vuileu. Ook het schenken van Kerst-ca- deaux begint eèn traditie tea onzent te worden. Om de genoemde en meer redenen had in onze eigen jeugd heel de tijd van Kerstmis tot en met Nieuwjaar een groote bekoring voor ons. Wat was dat met Kerstmis ge zellig thuis, als we allen om de ta fel zaten en vader de ingrediënten voor den dag haalde'om een jaar- lijksche ceremonie te vervullen het gereed maken der Nieawjaarskaartjes. Dan kwam de oude adressenlijst van het vorige jaar te voorschijn en dan mocht de een schrijven, de tweede plaatste twee gekruiste stre pen over het adres, de derde stak de kaartjes in en een vierde plakte postzegels. U ziet we deden toen ook al aan rationalisatie an den arbeid. Als de lijst was afgewerkt, dan werd de vraag gesteld, wie we nu hadden vergeten. Nieuwe relaties immers waren in dat jaar aangeknoopt en nieuwe kennissen hadden de verplichtingen vermeerderd. Ieder schoot nog een naam te binnen en telkens weer waren we verbaésd, hoe we nu toch mijnheer of mevrouw Van Dingesen haast hadden kunnen vergeten. Op Nieuwjaarsdag betwistten we elkaar, wie, als er gebeld werd, het kaartje mocht gaan aannemen en iederen keer opnieuw was dan de nieuwsgierigheid groot, wie op den eersten dag des jaars aan ons bleek te hebben gedacht. Meerdere kaartjes wezen ons op een eigen verzuim, hoe was het b.v. toch mogelijk, dat we heelemaal niet aan de familie Buurmansverdciet hadden gedachtDan werd er vlug een kaartje retour gezonden En toch bleek het later altijd nog, dat we den ecu of ander had den vergeten. Soms werd zoo iets door de be trokkenen nog lang kwalijk geno men. Nieuwjaarsadvertcntien waren er ook al in die dagen, maar men deed er nog niet zoo algemeen aan, in hoofdzaak winkeliers en andere zakenlieden brachten op die wijze hun groeten en wenschen aan hun clientele over. la dat pBZicht zija we heel wat practischer geworden. Niemand kan ons meer kwalijk nemen, dat we hem vergeten met Nieuwjaar, want och, wie dat maar een beetje kan doen, dus ook elk particulier, plaatst nu zijn gedrukten gelukwensch m het plaatselijke blad. Dat is practisch en gezellig. Reken maar, dat die annonces worden gelezen Hier is wel de massa, maar het is geen massa, waarin de kleine adver tentie verloren gaat. Nu zit de familie met Nieuwjaar ook aan tafel en de krant is onder de leden van het gezin verdeeld. beuiteiings gaan de deelen van hand tot hand Vele namen roepen herinneringen wakker en zoo passeert heel de kriDg van verwanten en kennissen, zelfs van heel verre kcnnisseD, in de fa- miliegesprekken de revue. Neen, wie weet, dat hij nog mee telt in een kring van vrienden, of dat andeten nog eenig belang in hem stellen, die wil in de Nieuw- jaarslijst van de plaatselijke krant niet ontbreken. En de kaartjes Die zijn er even goed nog. We weten wel. wie uit onze om geving nog op de handhaving van die aloude traditie gesteld zijn en, niet waar, er zijn altijd nog eenige intimi, die we. buiten de Nieuwjaars annonce in de krant om, door het zenden van een kaartje speciaal van onze attentie willen doen blijken. Van Kerstmis tot Nieuwjaar, - het is één feest. En al die vöorbereidinkjes en kleine belevinkjes, die maken dat langdurige feest zoo echt knus en gezellig. Het feest van kribbe en Kerstboom, en krentenbrood en oliebollen en visitekaartjes en Nieuwjaars-annon ces P. S. Lezer, hebt u niets verge ten Loop anders nog tijdig even aan op het huteau van de krant De crisis Sn het pluim veebedrijf en het a.s. fokseizoen. Toen we in een vorig artikel, schrijvende over den eierprijs, een debacle in den eierhandel voorspel den voor de naaste toekomst, hadden we toch geen vermoeden, dat de feiten ons zoo gauw in het gelijk zouden stellen. Men kan zeggjen, dat cr op het oogenblik al geen vasten eierprijs meer bestaat hier en daar zijn de eieren onverkoopbaar op vele plaatsen gaan ze weg „tot eiken prijs", zelfs tegen f 2,50 a f 3, per 100. Ook de koelers trachten nog te maken van hun voorraden, wat mogelijk is, maar niemand ziet meer naar hun produc'en om. Een ont zaglijke voorraad koelhuiseieren heeft men onlangs in der haast nog ge probeerd te expotteeren naar Zuid- Amerika, maar daar vAsnschte men ze niet. Toen zijn ze teruggekomen Daar hier om dan weer te worden doorgezonden naar Berlijn, waar slechts eea miniem gedeelte werd verkocht. De eitjes zitten nu weer in ons land erg smakelijk zullen ze wel niet meer zijn na die wereld reizen. In de pers komt nog niet half genoeg tot uiting, van welke ont zaglijke economische beteekenis deze ruïne van den eierhandel voor ons volk, speciaal voor de landbouwers is. Geen enkele tak van landbouw of veeteelt toch bereikte omzetcijfers als de pluimveeteelt, die van alle landbouw- of veeteeltbedrijven alléén nog loonend was. Onze piuimveestapel moet op ten minste 25 millioen stuks worden geschat. Berekent men daarvan een' gemiddelde eieren-jaarproductie van 120, dan komt men tot een totaal van 3 milliard eieren per jaar, d.i, een gemiddelde van ruim 8 millioen eieren per dag. Voor binnenlandsche consumptie zou dus een verbruik van een ei per hoofd en per dag nood a zijn om de productie aan te kunnen. Zoo iets is onmogelijkin werkelijkheid coDsumeeren we nog lang geen derde deel der productie. De pluimveeteelt kan dus slechts loonend zijn bij massale export naar het buitenland. Engeland en Duitschland waren onze voornaamste afnemers, maar het afvoerkanaal naar Engeland is nu afgedamd met lage ponden en door invoerbelemmeringen, terwijl Duitsch land nog wel wil afnemen, maar de handel krijgt er geen deviezen voor beschikbaar. Bij ai deze moeilijkheden komt dan nog, dat de invoer van zeer goedkoope, minderwaardige eieren uit Oost-Europeesche staten toeneemt, Als straks in het vroege voorjaar de eierproductie op haar hoogtepunt is, zal blijken, dat de grootste helft van dén aanvoer teveel is en dat teveel zal de prijzen tot een uiterst laag niveau drukken. Natuurlijk zal dan de consumptie wel toenemen en bij sterk verlaagden prijs zal ook weer export-mogelijkheid naar Enge- land komen, maar men kan er van op aan. dat de eieren tegen Paschen haast waardeloos zullen zijn, als de knikkers waar kinderen mee spelen. Ook bij verlaagden prijs, zoo schreven we eenigen tijd geiedeD, zal de pluimveeteelt nog loonend kunnen zijn, als intensieve bedrijfsmethoden wordeD toegepast. waarom we meenden de kunstmatige beperking der eierproductie te moeten ontraden. Die zienswijze handhaven we in haar algemeenheid. Op den duur moet de pluimveeteelt weer loonend worden, nadat de huidige moeilijkheden de economisch-zwakken en onvakkun- digen uit het bedrijf heeft gestooten en daarmee een onopzettelijke pro ductiebeperking is verkregen. Maat het zou onverstandig wezen, als men niet tijdelijk, zeker voor het komende jaar, verdere uitbreiding van zijn hoenderstapel vermeed, or dezen op de gebruikelijke wijze ging vernieu wen. Het gaat er niet meer om, of men met een kleiner winstmarge ge- Doegen kan nemen, doch om het verlies zoo gering mogelijk te doen zijn. We staan nu kort voor het nieuwe broedseizoen de foktodmen worden reeds bijeengezocht. Daarom willen we de pluimveehouders ernstig ver manen om zich ter dege af te vragen, wat een verstandige bedrijfs voering in het komende jaar van ze eischt. We voorzien met aan zeker heid grenzende waarschijnlijkheid, dat elk hoen in het komende jaar aan het tekort in de bedrijfskas zal bijdragen. En hoe jammer we dat ook weer achten vooc de exploitanten van broederijen en de leveranciers van fokmateriaal, moeten we adviseereo kweek zoo weinig mogelijk jonge hennen in het a.s. seizoen, niet meer dan voor de instandhouding van een goeden fokstam benoodigd is. Ver zorg de öude hennen goed, besteed al uw aandacht aan ze. om tijdig de min-productieve dieren te kunnen opruimen, want aanhouden beteekent grooter verlies. Op Maauiiug 21 December 1D31 (les namiddags 3 uur. Voorzitter O. L. P. van de Loo. Burgemeester. Secretaris: A. F. M. van Haacen. Tegenwoordig alle leden. De Voorzitter opent de verga dering met gebed, waarna op ver zoek van den, Heer Stoot de be handeling der Gemeente'begrooting wordt uitgesteld en. eerst de overige agendapunten behandeld, l omdat er hedenavond nog een groote. verga dering der R.K. Werkliedenvereeni- ging gehoudea wordt, waar vele leden van den Raad tegenwoordig willen zijn. Teneinde niet in de behandeling der begrooting te blijven steken, wordt besloten aan het einde der agenda te zien of de tijd behande ling nog toelaat en anders op mor gen weer te vergaderen. Kasopname GemeenteTOntvan ger 4é kwartaal werd voor kennis geving aangenomen. 4. Voorstel van B. en W. om hen te machtigen tot den verkoop van hakhout, turfslijk, oude materia len enz., zooals gebruikelijk gedu rende het jaar 1932. Met algemeene stemmen werd de machtiging verleend. 5. Benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van den Heer Heggen, hoofd der bijzondere Jongensschool te Venray-kom en vertegenwoordi gende het onderwijzend personeel der bijzondere scholen. De Voorzitter deelt mede, dat op de voordracht geplaatst zijn de heeren Heggen (aftredend) en de heer Peters te Oirlo. Bij de gehouden stemming blijkt dat zijn uitgebrachtop den heer Heggen 11 stemmen, op den heer Peters 3 stemmen en 1 stem blanco. 6. Ingekomen schrijven van het bestuur der vereeniging tot oprich ting en instandhouding eener R.K. bijzondere .school St. Antónius te Venray-Veulen, om overeenkomstig het bepaald^: ia de artikelen 72 en 73. 3e lid der Lager Onderwijswet 1920, de benoodigde gelden beschik baar te willen stellen voor de ver grooting der school, door het aan bouwen van een derde klaslokaal en een lokaal voor het personeel dzr school en de betegeling van een gedeelte der niet overdekte speel plaats, ten behoeve van het onder wijs in de lichamelijke oefening. Uitvoerig zet de Voorzitter uiteen dat er eene wetswijziging in studie die vooral scholen als de onder havige zal treffen, waardoor even- tueele uitbreiding nooit boven de ■ormale eischen van het Lage*- On derlijs zullen uitgaan, B. en W. zijn van oordeel dat de school aan het Veulen nog groot genoeg is en niet kan worden aangetoond, dat het kindertal zoo zal toenemen dat het bouwen van een derde klaslokaal vereischt wordt. Een betegelde speel plaats is er ook op de andere scholen niet, zoodat wanneer de Raad hierin toestemt ook de andere schoolbe sturen spoedig met zulk een aanvrage komen zullen. Een apart lokaal voor het schooJpersonee'l is er wel op meerdere plaatsen, doch hier was bij het bouwen van de school op ge rekend. Dit had aan het Veulen ook gedaan moeten zijn, dan was dit met weinig kosten tot stand te brengen geweest. Overigens is bezuiniging ook voor een Gemeente in dezen tijd wenschelijk. B. en W. staan dan ook afwijzend tegenover dit voorstel. De heer Stoot meent, dat het Schooltoezicht met deze aanvrage accoord gaat en is bang voor eene herhaling der geschiedenis, dat de Raad wederom de vlag zal moeten strijken voor de eischen die het be stuur zal stellen zoo de Raad deze aanvrage weigert. De Voorzitter meent, dat het Schoolbestuur niet tot het stellen van eischen zal overgaan. Ook de Heer Vermeulen uit zich als de Heer Stoot- Hij kon zich «vel vereenigen met het bouwen van het derde klaslokaal, waarop zij recht hebben, de overige aanvragen is wel wat luxe. De Voorzitter betwijfelt of men kan spreken van een recht op het derde klaslokaal. De heer Geurts vraagt of het waar is, dat scholen als het Veulen nog 10 jaar de derde leerkracht kunnen behouden, ook als de nieuwe wet wordt aangenomen. De Voorzitter zegt, dat dit juist is, tenminste als het leerliogental riet zakt onder de 73. De heer Millen wijst er op dat het zeer hinderlijk is voor het onder wijs, wanneer 2 onderwijzers ir dezelfde klas les geven. Hij zou dan daarom voor een derde lokaal stemmen. De heer v. Haren vraagt of het niet mogelijk is een noodlokaal tè bouwen. waarop de Voorzitter zegt, dat dit niet goedgekeurd zou worden wanneer het langere tijd gebruikt moet worden. De heer v. Boven gaat accoord met den heer Vermeulen. De Voorzitter zegt. dat het heb ben van 3 leerkrachten toch ook een voordeel is voor het onderwijs, al zijn 2 onderwijzers in een lokaal werkzaam. Ook het nieuwe Wetsontwerp staat op dit standpunt, daar zulke scholen de 3e leerkracht voorloopig behouden kuünën. Overigens is een derde klaslokaal natuurlijk weer beter. Met de stemmen van de heeren Nelissen, wethouders Odenhoven ea Pubben en Houben tegen, besloot de Raad met 11 stemmen over te gaan tot het bouwen van een derde leslokaal, terwijl de betegeling der speelplaats en het bouwen van een lokaal voor het. schoolpersoneel een algemeen „tegen" ontlokte. 7. Mededeeling van de Gemeen tebesturen van Horst, Helden, Wan- sum, Maasbree, Sevenum en Meer- lo, van de aanwijzing van een plaatsvervanger in de Commissie van beheer, overeenkomstig art. 5 der gemeenschappelijke regeling in* zake de verbetering der beken. Voor kennisgeving aangenomen. 8. Mededeeling van de Comtnis sie van Beheer iDzake verbetering der beken, dat door haar in hare vergadering van 28 November j.l. een huishoudelijk reglement is vast gesteld. Voor kennisgeving aangenomen, 9. Voorstel van B. en W. tot het ter leen verstrekken aan de Commissie van Beheer inzake ver betering der beken, van een bedrag van f 3C^150.— onder voorwaarde, dat ook door elk der overige ge meenten in de gemeenschappelijke regeling betrokken, een bedrag ter leen wordt verstrekt naar de mate, waarin de in elk harer; liggende gronden bij de uit te voeren werken zuilen worden gebaat, waarvoor tor grondslag wordt genomen artikel 3 der gemeenschappelijke regeling. De Voorzitter deelt mede, dat de dat de gelden later van het op te richten Waterschap worden terug betaald, terwijl het inmiddels 4i/2 zal voortbrengen. Z.h.s. aangenomen. 10. Verzoek van M. Hendriks e.a., tot verbetering van den Broek- weg en verlichting van den Over- loonsche weg. De Voorzitter deelt mede, dat alles op zijn beurt in behandeling komt. terwijl den heer Arts op zijn vraag werd medegedeeld, dat ook aan den Willemsweg een lantaarn geplaatst wordt. Overigens waar schuwt de Voorzitter voor overdrij ving, daar ook de verlichting geld kost. Op het oogenblik branden er in Venray reeds 110 straatlantaarns. 11. Verzoek van B. en W. van Wehl, om adbaesiebetuiging aan eeD besluit van den Raad der gemeente Wehl tot het richten van een ver zoek aan de Kroon om tot de in stelling van een apart Ministerie van Landbouw over te gaan. De Voorzitter deelt mede, dat volgens oordeel van B. én W. dit Diet op den .weg ligt van den Raad, maar veeleer, in de Landbouworgani satie. Op het oogenblik heeft de Regeering het trouwens toch vol- handig genoeg. Dan deelt de Voorzitter mede, dat nog is ingekomen een dankbetuiging van de Fanfare van Merselo voor de verleende subsidie en een verzoek tot viijsteliing van Personeele belas ting voor billards en trottoir en rioolbelasting voor het Patronaat. Gezien het sociale nut van het Patronaat stelt de Voorzitter voor om de subsidie aan het Patronaat te verhoogen met de trottoir- en riool- belasting, dan blijven de verorde ningen intact. De billardbelasting is een taak der Directe Belasting. Z.h.s. vereenigde de Raad zich met dit voorstel. Alsnu ontspon zich een langdurige discussie over een in te voeren steun- egeling en een te benoemen Com missie van Advies in deze. De Voorzitter zegt, dat de Miriïslèi bericht heeft in Venray nog geen steunregeling noodig te achten en wat de Commissie van Advies be treft, valt op te merken, dat sinds de laatste Raadsvergadering in Ven ray op voorstel van Z, Exc. den Bisschop van Roermond en den Commissaris der Koningin een crisis comité is opgericht, waarin alle standen vertegenwoordigd zijn, welke Commissie gemakkelijk de taak ver vullen kan welke hier ontwerp van gedachtenwisseling is. De heer Millen zegt, dat dit Crisis-Comité niet hetzelfde is als de door hem bedoelde Commissie van Advres, die zich bij uitstek zou lèenen tot het weg nemen van misverstand en wantrouwen. Immers de werklieden konden zich dan wenden tot hun vertrouwensmannen, die in de Commissie van Advies zitting hadden. De Voorzitter meent, dat naast het Crisis-Comité geen Commissi-3 van Avies noodig is. Ook de heer Houben meent, dat het Crisis-Comité de taak der Com missie van Advies wel kan waar nemen. Immers ook daar hebben alle standen zitting in. De heer Millen zegt, dat de Raad aan het hoofd der Gemeente staand, zulk een Commissie in het leven roepen kan, waarop de Voorzitter zegt, dat B. en W. zulk een Com missie niet wenschen. daar alleen B. en W. aansprakelijk blijven. Wilde Raad voor zich een Commissie vormen, dan hebben B. en W. daar niets mee te doen. Eindelijk komt het idee naar voren dat de Bonden eene Commissie zouden vormen en de zaken met B. en W, gaan bespreken of zooals Wethouder Odenhoven zegt hier de trappen eens opgaan. De Voorzitter zegt bereids een welwillende ontvangst toe. Inmiddels is er een heele tijd ver streken en stelt de Voorzitter voor de vergadering te schorsen en morgen middag om 3 uur te hervatten ter behandeling der begcooting. Bestel voor Nieuwjaar Uwe benoodigheden voor de Boekhouding bij Firma van den Munekhof Groote Straat. VENLO. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 1.360.000 eieren. Groote eieren van f 4.80 tot f 6.30 Kleine eieren van f 3.20 tot f 4.70 Eendeneieren van 1 3.30 tot f 4. Ganseieren van f ROERMOND. Op de Coöp. Eiermijn van Maandag wa? de aan voer 2.500.000 eieren. Groote eieren van f 4 30 tot f 6.20 Kleine eieren van f 3.10 tot f 4.30 Eendeneieren van f 3.Z0 tot f 4.50 VENRAY. 24 December 1931 Dispensatie op Nieuw jaarsdag. Daar Nieuwjaarsdag e.k., op een Vrijdag valt, meeneu Wij goed te doen op dien dag te dispenseeren van de verplichting tot onthouding welke dispensatie Wij bij deze ver- leenen. De geloovjgen zullen dus op dien dag vleeschspijzen mogen gebruiken. De ZeerEerw. Heeren Pastoors en Rectoren gelieven tijdig van deze dispensatie mededeeling te doen. f L. J. A. H. SCHRIJNEN. Roermond, 19 December 1931. Aanbesteding vraehtwerk Gasfabriek. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij op Donderdag 31 December a.s. des voormiddag elf uur ten raadhuize zullen aanbe steden het vraehtwerk te verrichten voor het bedrijf der Gasfabriek ge durende 1932. Gezegelde inschrijvingsbiljetten on der opschrift „Inschrijving Vracht- werk Gasfabriek" worden ingewacht uiterlijk Donderdag 31 December a s. des voormiddags elf uur ten Ge meentehuize. Om elf-uur zullen de biljetten in het openbaar worden geopend in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders. Aanbesteders behouden zich het recht van gunning voor. Inlichtingen en model inschrijvings biljetten worden verstrekt ten kantore der Gasfabriek. Venray, 19 December 1931. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Openstelling Postkantoor op den len en 2en Kerstdag. Het post- telegraaf- en telefoon kantoor te Venray zal op de beide Kerstdagen zijn opengesteld als op Zondag, behoudens dat op den 2ea Kerstdag geen gelegenheid zal be staan tot het afhalen van correspon dentie. Op dien dag heelt één brieven- i één pakketpostbestelling plaats, waarinalle aanwezige correspondentie pakketten zullen worden opge nomen. Dezelfde regeling geldt voor de hulppostkantoren te Oostrum ea Tienray. Het poststation te Merselo zal op den 2en Kerstdag open zijn van 9 10 uur, de poststations te Meerlo, Wanssum en Broekhuizenvorst van —9 uur. Alle telegraaf- en telefoonstations zijn den 2den Kerstdag van 89 uur geopend. Op Zaterdag 23 Januari a.s. zal een Opcratrein naar Duisburg loopen, ter gelegenheid eener op voering van de geliefde opera „Faust" van Counod. Deze voorstelling bij te wonen in den fraaien, uitstekend uitgerusten schouwburg met zijn prima ensemble, waaraan velen nog de prettigste her inneringen zullen hebben met betrek king tot de „Tanohauser" op voering van 28 Nov. j.l., belooft een evenement te worden, dat menigeen zal willen meemaken. Nadere bij zonderheden volgen binnenkort. Voor den Politierechter *te Roermond stond terecht J. H. 18 jaar, slagersknecht te Blerick, ver dacht van vecduistering van verschil lende kleine bedragen aan geld, toe- behoorende aan den slager J. Coen- ders te Venray begin dezes^ jaars gepleegd eisch 1 maand, vonnis 3 weken gevangenisstraf. In het gezin van den heer 5. deed zich een geval van kinder verlamming voor' bij een eenjarig kind. De kleine werd naar het zieken huis vervoerd. Te Castenray is een 4-j«>rig kind van den heer T. aan deze ziekte overleden. De werken aan de normali satie der beek te Wanssum vorderen zeer snel. Meer dan honderd perso nen van de omliggende dorpen komen dagelijks, om hier hun kostje te verdienen. De uitgegraven grond wordt in de weilanden laDgs de be, - verspreid. De lage gedeelten d?r weilanden zullen er waarschijnlijk veel door verbeterd worden al is de grond die er wordt uitgegraven dan ook slecht. L.K.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1