JAtroNOft YOQRimiOT Weekblad voor VENUAY, HOBST en Omstreken. jjAcro^i i manufacturen j i BLIJKEN l TOCH HET i manufacturen! VOORDEtUGST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Ons Weekpraatje. Kamerkroniek. De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws Zaterdag 19 December 1931 Twee en vijftigstefJaargang No. 51 EEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENT1EN1—8 regels CO cent, elke regel meer 7l ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF VENUAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Men heeft ons wel eens gevraagd, hoe we toch elke week aan stof komen voor een Weekpraatje. De oplossing is heel eenvoudig de stof Komt n.l. geheel eigener be weging tot ons. Vooral als men een beetje ge voelige natuur heeft, dan is de le zing van elk ochtend- of avondblad een bron van sensatie en wilde ac tie. De huisgenooten van eiken Week- praatjesmaker kennen dat uit erva ring. Is de lezer heel stil en in zich zeiven gekeerd, dan zit hij een po litiek bericht te verwerken; slaat-ie ineens met zijn vuist op tafel, dan nam hij kennis van een schreeuwend onrechtverscheurt hij plots in wil de drift zijn krant, dan is hij het niet eens met de strekking van het hoofdartikel en als hij daarna, na de stukken weer te hebben opge raapt, leelijke woordjes aan het mompelen gaat, blijft hem dan uit zijn buurt, want dan is-ie aan het Kamerverslag bezig. Maar iedere reactie tenslotte is gewekt door iets, dat stof kan zijn voor een Weekpraatje. Gaven we gevolg aan onze ge maakte voornemens, dan zouden we dezen keer b.v. geschreven hebben over de aangekondigde Kerstbood schap van H.M. de Koningin. Wat die boodschap zal inhouden weten we natuurlijk ook niet, maar het gebaar op zich zelf vinden we al zoo schoon. Het feit, dat onze Koningin zich een goede Moeder wil toonen, die haar volk op een even hoogen als intiemen feestdag om zich heen ver zamelt in den aetherkring, om het moed ïn te spreken in moeilijke oogenblikken van het leven en in gedachten met dat volle mee op te zien naar de lichtjes, die duizend voudig dan flonkeren zullen als lief lijke imitatie van her stralend licht boven Betlehem, hetwelk den weg wees naar Hem, in wien het begin was der beloofde Verlossing. We zouden dezen keer ook ge schreven hebben over een Avro- onthulling, maar we trappen loch maar liever niet op sommiger ge voelige radio-teentjes. De versterkte zender met zijn zes voudig krachtiger geluid stond ook op het program, maar omdat intus- schen bleek, dat de nieuwe zender het geluid alleen maar zesvoudig verkracht had, daarom wordt ten slotte ons Weekpraatje ook niet aan deze geschiedenis gewijd. Dan hebben we nog de noodige verontwaardiging te luchten over den invoer van meer dan 2 millioen K.G. Siberische.... roomboter in dit jaar, waardoor de boterprijs zoo sterk werd beinvloed. Onze boeren lijden daardoor enor me schazij zijn onderworpen aan de bepalingen der Rijkscontrole, maar hun prijzen worden verknoeid door het gele goedje, dat de Rus sen onder den naam van „roomboter" over onze grenzen brengen en hier als zoodanig, d.i. als roomboter, mag worden verkocht. Voor de consumenten is het ook niet prettig om er naar te moeten raden, of bun roomboter door Hol- landsche boeren bereid, dan wel in Russische handen gekneed is. Dan hebben we nog het geval te verwerken van den Burgemeester in het Brabautsche Berkel Enschot en Heukelom, die de bevolking per proclamatie kennis gaf, dat ze alle maal op een bepaalden avond in de café's der gemeente vrij bier konden gaan drinken voor zijn rekening, omdat die bevolking zoo hartelijk was geweest bij zijn huwelijk. Als die burgemeester bij de ge boorte van zijn éérste ook zoo'n knal-fuif geeft, dan kan hij op den laten avond zijn dankbare bevolking hossende voor zijn huis verwachten de, van ganscher harte de oud-va- derlandsche hymne zingende „Elk jaar een kindje I (Bis) O. wat is dat lé-é-ven sjeun 1" We grijpen dan meteen de gele genheid aan om als pendant van een anderen burgemeester te vertel len, in Friesland, in Workum Die houdt ook van proclamaties gelijk andere koningen en veldhee- ren. Voorop in het nieuwsblad „Friso" vonden we er dezer dagen een af gedrukt. „Aan de bevolking 1" zoo be gint het. Het herinnerde ons het gym, waar we Caesar vertaalden „De Bello Gallico", Caesar, die elk hoofdstuk van zijn werk begint met „Senatus populusque Romani"„Aan de bevolking zegt de heerscher van Workum. Die bevolking krijgt er dan aller eerst van langs, omdat ze wel eens ongeteekende brieven pleegt te zen den aan haar burgervader. Wie zich te beklagen heeft over een ander, moet niet alleen diens, maar ook zijn eigen naam noemen. „Hij kan er dan van verzekerd zijn aldus in de proclamatie dat de zaak zal onderzocht worden en de schuldige zoo mogelijk zal worden gestraft." Ook blijkt er teveel straatschende rij te worden gepleegd in Workum en wel op die „oogenblikken, waar op geen agent in de buurt is". Schuldigen van deze straatschen derij „Dat zijn ten eerste de ouders, die de ouderlijke tucht niet voldoen de handhaven, uit onverschilligheid, uit zwakke toegeeflijkheid, of ook wel uit blinde vooringenomenheid, die 'hun belet het kwaad in hun kin deren te zien. Ik doe een beroep op de ouders en verzoek hun strenger tegen hun kinderen op te treden". Dat is nog eens een burgervader; die voedt zijn onderhoorigen op. Wie het alleen niet af kan met eigen of buurmans booze kinderen, roepe den burgemeester er maar bij. „Men kan er op vertrouwen, dat mijnerzijds steeds al het mogelijke zal worden gedaan om de schuldi gen gevoelig straf te bezorgen". Als Sinterklaas in Workum op bezoek komt, behoeft hij vast niet om een Zwarten Piet verlegen te zitten. Nu de Kamer op 18 dezer op recès is gegaan en de verschillende begrootingen zijn afgehandeld en aangenomen, zonder dat daarin aan merkelijke wijzigingen zijn aange bracht, wat met het oog op de tijdsomstandigheden ook niet goed mogelijk zou zijn geweest, rest ons nog enkele feiten aan te stippen, die in de jongste debatten naar voren kwamen. Braat, gesteund door Ds. Zandt, heeft natuurlijk weer zijn best ge daan om den Zomertijd afgeschaft te krijgen, maar hij wordt politieker en drong daarom dezen keer aller eerst en vooral aan op bekorting van wat voor hem en vele platte landers een tijdspook is. De minister apprecieerde deze houding zoo, dat hij nader overleg daaromtrent toe zegde met de Spoorwegen, maar voor bet komende jaar komt er van bekorting nog niets. Enkele leden spraken over de Bioscoopwet, die ze willen herzien om ook de bijprogramma's onder controle te brengenandere afge vaardigden drongen aan op de indiening van een nieuw ontwerp- Zondagswet en idem Begrafeniswet. Maar de minister droeg al deze ge dachten ter voorloopige uitvaart, veel te druk met crisis-werk Ds. Zandt heeft nog gelegenheid gevonden om zich tegen het rapport der Danscommissie te verklaren hij wil alle dancings verboden zien. Omtrent de 750.000 gld. door de regeering aan het Crisis-Comité ge schonken, werd meegedeeld, dat het de bedoeling is om daarvan extra- uitkeeringen te doen aan werkloozen, alleen in die gemeenten echter waar een steunregeling bestaat. De be doeling zit daarbij voor om de ge meenten, waar zoo'n steunregeling nog niet bestaat, tot instelling er van te prikkelen. „Landbouw" had ook deze week nog de belangstelling van vele leden. Men was de regeering dankbaar voor de verschillende voorstellen tot steun aan den landbouw. Allen waren het er over eens, dat het in het boerenbedrijf slecht gaat. Aangedrongen werd op verlaging der spoorwegtarieven. Hiemstra S.D. vroeg subsidie voor den Ned. Zuivel- bond om tot een betere organisatie van den zuivel-afzet te kunnen komen. Vos R.K. was zeer tevreden over den 7 millioen-steun aan de suikerbietenteelt. Meerdere leden uitten hun voldoening over de werking van de Tarwe-wet; een verhooging van den broodprijs be hoefde niet gevreesd te worden, dank zij... de concurrentie uit Belg'ë De heer Loerakker R.K. heeft aan gedrongen op middelen tot het tegengaan van loonsverlaging in de landbouwbedrijven en Mevr. Bakker- Nort V.D. deed een "goed woord voor de zangvogeltjes, waarvan ze de uitvoer beperkt wil zien. De zangvogeltjes zelf wenschen onge twijfeld hetzelfde. Nadat ook de Visscherij nog eeni- ge aandacht had getrokken, werd ook de begrooting van Landbouw deze week aangenomen. Bij de behandeling van de We- genbegrooting hadden velen natuur lijk weer hun districtswenschen. De minister knikte maar en de voorzitter liet afzwaaien. Tusschen de begrootingsdebatten door gingen nog heel wat kleine wetsontwerpen onder de voorzitters hamer door, zonder of met weinig discussie, de Kerstklokken klon ken al in de verte. Zoo de voorgenomen rijksvoorzic- ning in de kasbehoeften der gemeen ten het zilveren boeien-ontwerp, voorts een ontwerp, dat den uitvoer van bepaalde goederen poogt te re gelen, b.v. ten aanzien van een een heidsprijs voor het buitenland, en een ontwerp tot het heffen van twintig opcenten op de invoerrechten in Indië. Mr. Boon kreeg zijn aanvrage toegewezen om nog eens over het radiozendtijdbesluit te mogen inter- pelleeren. In ons overzicht van de komende week geven we nog een kleine na betrachting over de begrootingsde batten en dan hoort dat deel van den wetgevenden arbeid ook voor ons weer tot het verleden. Voor ééa jaar Iagssaaisa ïlsiBisjltsgea. Wederom Rugpijn Voortdurende pijn in de lendenen, of scherpe steken als gij u bukt of opricht, wijzen op verzwakking der organen in den rug. Des te meer als gij tevens blazen onder de oogen, duizeligheid, hoofdpijn of urinestoor- nissen kunt opmerken. Verwaarloozing dezer verschijnse len kan aanleiding geven tot ernstige kwalen. Er bestaat gevaar voor maandenlange pijn of werkeloosheid door rheumatiek, ischias, spit, blaas- zwakte, waterzucht enz. Laat Foster's Rugpijn Pillen de organen weder tot gezonde werking brengen, zoodat het urinezuur en de andere schadelijke stoffen weder uit het bloed gefiltreerd worden. Reeds jaren verwierf dit speciale middel naam door tallooze mannen en vrouwen van eiken leeftijd hun ge zondheid en kracht te hergeven. Bij alle drogisten enz. a f 1.75 per flacon. 25 door JOS. BOSHOUWERS te LENT Dunno schaal. VRAAG: Zou u mij in Peel en Maas misschien een antwoord kun nen geven op het volgende Ik heb W.L.. die niet te vet zijn, ook niet mager, ik durf wel zeggen, dat ze prachtig in conditie zijn. Ze krijgen steeds schelpen en ook kalk- puin en toch zijo de eieren erg dun van schaal. Soms wel zoo, dat ze het verpakken niet kunnen lijden. Waar zou dat aan liggen Wat zou ik er tegen kunnen doen? Bij goed weer laat ik ze in den laten voormiddag los; daar het hok zeer ruim is, kunnen ze vastgehou den, volop beweging nemen. Uit Venray. ANTWOORD Als kippen veel kinnen gehouden worden en weinig zon krijgen, dan zal reeds daardoor de schaal dunner kunnen worden. Erfelijke factoren kunnen er ook in het spel zijn, waartegen natuur lijk niet veel te doen is. Een zeer geforceerde leg, waarbij de kippen soms lange series maken, is van zelfsprekend eveneens van invloed. Hoog productieve dieren hebben meer kalk noodig, dan kip pen, die maar weinig of normaal leggen. Ik raad u aan le. volop groen te geven en als u dat niet kunt, dan wat levertraan aan het voedsel toe te voegen; 2e. den bodem van het hok kurkdroog te houden, want para sieten kunnen ook de schuld wezen en deze ontwikkelen zich 't sterkst in een vochtigen bodem: 3e. bij zonlicht de dieren buiten laten, ook al is het wat koud; 4e. bij afwisseling ook eens een dag eDkel rijst geven als hardvoer. Versch ei bedorven. VRAAG: Dan wilde ik ook nog vragen, hoe het volgende te ver klaren. Deze week kookte mijn vrouw eieren, die ik daags tevoren had uitgehaald. Het waren dubbel- dooiers, zooals later bleek. Ik ver moedde zulks al en daarom dacht ik, die zal ik eens uithouden voor eigen gebruik. Het waren er 4. Van deze was een bepaald vuil, terwijl ik toch zeker weet, dat 't versch was. Mijn kippen krijgen zuiver voedsel en kunnen beslist geen voedsel vin den, dat bedorven is of een bij smaak heeft. Uit Venray. ANTWOORD Het komt wel voor, dat kippen een ei dagen, ja wel weken bij zich kunnen houden. Door dien ongewoon langen tijd in het warme lichaam, kan het ei na tuurlijk minderwaardig worden, ja wel gzan stinken, als 't lang duurde, eer het ei te voorschijn kwam. Dubbel dooiers worden moeilijker gek gd dan kleinere. Het is dus best mogelijk, dat hier de oorzaak gezocht moet worden. Heel toevallig, dat 't een dubbeldooier was, nietwaar Heeft 'n kip een abces aan den legdarm, of puistje, dan kan ook daardoor zelfs de iDhoud van een normaal gelegd ei vuil zijn, soms zitten ze vol bloed en etter. Pullorumkippen kunnen zelfs eier dooiers aan der eierstok hebben, welke niet „kauscher" zijn. Reds. VRAAG Mijne Reds, van 1930 willen maar niet aan den leg komen. Het vorig jaar begonnen ze in het laatst van September. Einde Octo ber legden ze haast allemaal, Ze zijn vrij veel broedsch geweest. In Sept. legden er nog enkelen, doch de meesten begonnen in Augustus te ruien. Ze zien er weer goed uit, dcch geen enkel ei, Ik begrijp het niet, want ze hebben een best hok, dat ik geregeld zuiver en droog houd, Ik heb er nu eens een paar in de hand genomen en nu bleek, dat ze te zwaar zijn. Toch krijgen ze niet meer hardvoer dan de jonge, en deze leggen goed. Ze zitten apart. Zoudt u denken, dat ik min der hardvoer moet geven, of leggen overjarige Reds voor Nieuwjaar maar zelden Zou voeren met kunst licht helpen Uit Venray. ANTWOORD: Alle middelzware èn zw&rejrassen hebben vooral als ze overjarig zijn, neiging tot vet worden, daarom moet men voor zichtig zijn roet hardvoer bij de overjarigen. Als ik u was, zou ik het rantsoen hardvoer eens wat ver minderen. En dan maar één keer daags hardvoer, in den laten namid dag. Zorg ook voor een dik krabbed. Hoe meer ze moeten zoeken naar het daarin ondergewerkte korrelvoer Met overjarige Barnevelders en Wyandottes is het precies eender, zelfs met Leghorns wel, als men te overvloedig hardvoer geeft. Knnstverlichting zou ik bij deze dieren maar niet meer beginnen. Tarwe of mais. Tarwe en mais ontloopea elkaar niet hard in samenstelling. Tarwe is iets rijker aan verteerbaar eiwit, doch bevat veel minder vet. Voor over jarige dieren is tarwe dus beter, ofschoon enkel tarwe weer te een zijdig is. Wanneer u 25 pet. tarwe plus 25 pet. mais plus 20 pet. dikke haver plus 25 pet. gerst plus 5 pet. boekweit en zomerpitten samen geeft dan hebt u een goed gemengd voer, Ma's alleen is ook weer te een zijdig. MIJNHARDT's Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Kiespijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth. en Drogisten VENRAY, 19 December 1931 Inschr^ving voor den Dienst plicht. De Burgemeester van Venray herinnert de in 1913 geboren man nelijke personen aan hunne ver plichting om zich in de maand Ja nuari a.s. ter inschrijving voor den dienstplicht aan te geven. Voor de inschrijving zal speciaal zitting worden gehouden op 6 Janu ari a.s. tusschen 1 en 4 uur nam. (wegens bijzondere omstandigheden wordt dit jaar de zitting in den na middag gehouden.) Hij, die meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van den dienst wegens broederdienst, kost winnerschap, of wordt opgelsid tot een geestelijk ambt, kan hiervan bij de aangifte raededeeling doen. Voor nadere inlichtingen kan men zich ter secretarie vervoegen. Venray 15 December 1931 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis dat is ingekomen een verzoek van Maria Petronella Swinkels, zonder beroep, wonende te Venray, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het tyein voor de linkerbenedenvoorkamer van het huis plaatselijk gemerkt Gasstraat 11: Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen dezer vergunning schriftelijk bezwaren in dienen. Venray 15 December 1931 Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Bekendmaking. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzage liggen een opgaaf van de personen, wier stieren op de provinciale nakeuring van springstieren, gehouden den 20 Oc tober 1931 te Kesseleijk—Kessel, Panningen—Helden, Maasbree. Horst en Tienray-Meerlo en den 26 Oct. te Venray. Gennep en Bergen goed gekeurd of afgekeurd zijn. Volksontwikkeling te Venray. Toen Kapelaan Geurts na zijn operatie weer voor het eerst de ontwikkelingsavond leidde, kon hij voor een stampvolle zaal Mr. Pas toor bedanken voor de sympathieke wijze, waarop deze de leiding had waargenomen en sprak er tevens zijne vreugde over uit te hebben vernomen, dat de twee sprekers Prof. Dr. Kors en Rector Colsen zoo leerzaam en interessant hadden we ten te spreken, tot aller groote vol doening. Daarna gaf de kapelaan na een korte inleiding over het onderwerp de Positie der Kerk in den moder nen Tijd", het woord aan den Heer Piet Kasteel, Parlementaire Redac teur van de Maasbode te Den Haag. Deze heeft op meesterlijke wijze bet buitengewoon moeilijke onder werp weten te behandelen. De Kerkelijke Geschiedenis heeft niet te klagen, dat de belangstelling voor haar onverdraaglijk groot is, zij is nu eenmaal niet een vak. waarvan de meesten veel afweten en toch wist de Heer Kasteel iedereen te doen aanvoelen, hoeveel de po sitie der Kerk, in honderd jaren en meer speciaal in de ons meer be kende laatste veertig jaren veranderd is en wij mogen gelukkig zeggen, niet weinig in baar voordeel. Meermalen heeft men in de ge schiedenis gemeend, dat de Kerk haar taak niet kon volbrengen, dat zij spoedig tot de historie zou be- hooren en tocba) het andere verdween, zij alleen bleef en bleek telkens en blijkt ook nu de groote houvast te zijn van de volkereu, Alles wankelt, de Kerk niet. Zij, die den doodenzang over haar hadden willen zingen, zij bestaan niet meer of moeten erkennen, dat. als iets toekomst beeft, de Katho lieke Kerk het is. Het dankwoord, dat tot den Heer Kasteel gericht werd, was dan ook zeer op zijn plaats. Onder het enthousiaste woord van den Spreker was ons katholiek hart sneller gaan kloppen en in stilte dankten wij God, dat wij deze Katholieke Kerk onze Moeder mo gen noemen. In aansluiting met de onderwerpen van Rector Colsen en Piet Kasteel, zal Mgr. Dr. H. Poels, op 28 De cember te acht uur. in het Luxorge- bouw spreken over het actueele on derwerp Wij katholieken en de moderne Crisis. Wij behoeven geen aanbevelings- woord te schrijven. Iedereen weet, dat er op den avond van 28 December, spijkers met koppen zullen worden geslagen. Crisis-coiuité Naar wij vernemen is door den den Zeereerw. Keer Pastoor in overleg met den Edelachtb. Heer Burgemeester, op verzoek van Z. H. E. Mgr. Schrijnen en Z. Exc. den Heer Commissaris der Koningin, een plaatselijk crisis-comité opge richt. Het comité is samengesteld als volgt J. Thielen, Pastoor, eere-voorzitter; J. A. Poels. Lid van Gedeputeerde Staten, eere-voorzitter; O. L. P. van de Loo, Burgemees ter, voorzitter; A. H. Martens, voorzitter K.K. Werkgeversvereeniging, lid; H. B. Odenhoven, voorzitter R.K. Werkliedenvereeniging, lid; H. Verheugen, voorzitter R.K, Middenstandsvereenigtng. lid: V. Pyls, voorzitter L. Land- en Tuinbouwbond afd. Venray, lid; P. Pubben, voorzitter L. Land- en Tuinbouwbond afd. Merselo (tevens vertegenwoordiger der overige plaat selijke Land- en Tuinbouwbonden); Dr. A. J. J. Janssen, voorzitter der St. VIncentiusvereeniging, lid: H. J. van Gerven, vertegenwoor diger Algem. Burgerlijk Armbestuur, lid; H. W. A. Kraykamp, secretaris penningmeester. Vrijdag werd in Café Hoede- maekers een vergadering gehouden door den Bond van Vergunning houders te Venray, waar als spreker optrad, de Weled, Heer van Haaren, Gemeentesecretaris alhier, met als onderwerp: De nieuwe Drankwet". Na de openingsgroet door den Voorzitter G. Verstraalen, die alle vergunning- en verlofhouders aan spoorde lid te worden, gaf hij 't woord aan den spreker. Deze schetste in 't kort de moei lijkheid der Drankwet, die alleen door hen, die er een speciale studie van gemaakt hebben, eenigszins te begrijpen is, waarna hij tot uitlegging der wet, voor zoover de Venraysche vergunning- en verlofhouders daar mee te maken hebben, overging. Op een prettige, voor eenieder duidelijke wijze, werden de diverse artikelen met sprekers eigen com mentaar uiteengezet, zoodat allen het wel met den Voorzitter en Wethou der Odenhoven eens waren, toen deze aan spreker dank brachten en verklaarden, dat men voor een duide lijke uitleg of advies betreffende de Drankwet, waarlijk niet buiten Ven ray behoeft te gaan. De Heer van Haaren verklaarde tenslotte steeds bereid te zijn een ieder naar zijn beste weten te wil len helpen. UeraeenteraadsFergadejing. Maandag 2i December a.s. zal de Gemeenteraad alhier vergaderen, ter behandeling van de navolgende punten: Kasopname Gemeente-Ontvan ger 4e kwartaal. 2. Behandeling en vaststelling der Gemeentebegrooting, dienst 1932 en der begrooting van den tak van dienst het bedrijf der Gasfabriek. 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot opnieuw vaststel ling eener verordening tot heffing en invordering van opcenten op de Ge- meentefondsbelasting. 3. Voorstel van B. en W. om hen te machtigen tot den verkoop van hakhout, turfslijk, oude materia len enz., zooals gebruikelijk gedu rende het jaar 1932. 5. Benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van den Heer Heggen, hoofd der bijzondere Jongensschool te Venray-kom en vertegenwoordi gende het onderwijzend personeel der bijzondere scholen. 6. Ingekomen schrijven van het bestuur der vereeniging tot oprich ting en instandhouding eener R.K. bijzondere school St. Antonius te Venray-Veulen, om overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 72 en 73, 3e lid der Lager Onderwijswet 1920, de benoodigde gelden beschik baar te willen stellen voor de ver grooting der school, door het aan bouwen van een derde klaslokaal en een lokaal voor het personeel der school en de betegeling van een gedeelte der niet 'overdekte speel plaats. ten behoeve van het onder wijs in de lichamelijke oefeDing. 7. Mededeeling van de Gemeen tebesturen van Horst, Helden, Wan- sum, Maasbree, Sevenum en Meer- lo, van de aanwijzing van een plaatsvervanger in de Commissie van beheer, overeenkomstig art. 5 der gemeenschappelijke regeling in zake de verbetering der beken. 8. Mededeeling van de Commis sie van Beheer inzake verbetering der beken, dat door haar in hare vergadering van 28 November j.l. een huishoudelijk reglement is vast gesteld. 9. Voorstel van B. en W. tot het ter leen verstrekken aan de Commissie van Beheer inzake ver betering der beken, van een bedrag van f 30150.— onder voorwaarde, dat ook door elk der overige ge meenten in de gemeenschappelijke regeling betrokken, een bedrag ter leen wordt verstrekt naar de mate, waarin de in elk harer liggende gronden bij de uit te voeren werken zullen worden gebaat, waarvoor tot grondslag wordt genomen artikel 3 der gemeenschappelijke regeling. 10. Verzoek van M. Hendriks e.a., tot verbetering van den Broek- weg en verlichting van den Over- loonsche weg. 11. Verzoek van B. en W. van Wehl, o n adhaesiebetuiging aan een besluit van d:n Raad der gemeente Wehl tot het richten van een ver zoek aan de Kcoon om tot de in-

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1