Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAUjONÖg i manufacturen) JAlfONtlftl Zaterdag 12 December 1931 Twee en vijftigste Jaargang No. 50 PM ^MANUFACTUREN WORDEEUGSl/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Katholieke Kerstviering. De eierprijzen. Buitenl. nieuws. Ons Weekpraatje. PEEL EN MAAS BLIJKEN l TOCH HET j PRIJS DER ADVERTENT1EN L—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'i ct. bij abonnement lagere tarieven. BLIJKEN TOCH HET Uitgave van FIRMA VAN DEN MITNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent De hedendaagsche tijdgeest dringt brutaal door in beel onze samenle ving. Alles valt hij aan, wat uitge sproken christelijk, katholiek is. Van ons innig, heilig Kerstfeest heeft hij in vele gezinnen slechts 'n stuitende banaliteit gelaten. 't Goddelijk Kind moest weg daarvoor 'n kerstman, een soort ka bouter met witte baard geen bid dende herders, geen Engelen, die vrede bieden aan de menschen van goede wil neen, een kerstman met hulst en maretakken, die zilveren appels brengt en snoep, kerstkoeken en kerstkransen en 's avonds, zoo mogelijk, kerstbal 'n Christelijk gemoed komt in op stand bij zoon profanatie van 't al lerheiligste Kerstmysterie. Daarom verlangen wij de oude, katholieke Kerstviering, zooals Fran- ciscus van Assisi ze ons te Greccio heeft geleerd. We willen weer de kerstkribbe in ons gezin. En die kerstkribbe bouwen wij zelf voor onze kleine Koning, thuis. Zoo wordt Christus, vooral in de kersttijd, 't lichtende middelpunt van ons gezin. Want dat innig tafereel van 't goddelijk Kind in de kribbe, om ringd door Maria, Joseph, Engelen en herders, zal voor kinderen en ouders 'n stille, maar vruchtbare meditatie zijn, 'n meditatie over 't grootste aller geheimen. 't Arme Kind liggend op 'n hand vol stroo zal de welgestelden so berheid leeren, de armen sterkte om 't moeilijke leven moedig te dragen. Zoo brengt de kerstkribbe zegen in huis. Om nu de heerlijke gewoonte, 'n kerstkribbe in het gezin te plaatsen, zoo krachtig mogelijk te bevorderen, hebben we 'n Kring gesticht tot be vordering van de katholieke kerst viering. Hoe die tot stand is gekomen en wat er aan vooraf ging, zal U on ze Secretaris zeggen, die ik hierhij 't woord geef. Reeds eenige jaren is er in ons land, bij de Katholieken, een merk bare drang te bespeuren, om de Kerstkribbe weer in eere te herstel len. Het was in 1927, dat het Sint Janspatronaat te Arnhem, voor het eerst kerstfiguurtjes ging uitzagen. Op de tentoonstelling der Patro naten te Arnhem in 1928 werden deze tentoongesteld. Eenigen tijd later ontving ik van Z. H, Excel. Mgr. Hopmans een schrijven om inlichtingen voor het maken van Kerstkribben. Naar aanleiding van de tentoon stelling te Arnhem, heeft de Wel. Eetw. Heer A. van Hofslot, Kape laan te Renkum. in de winter van '28 een cursus geopend, waar jon gens, onder leiding Ivan eenige heeren, beeldjes leerden uitzagen en stalletjes timmeren. Ze werden bij de jongens thuis opgesteld. De resultaten waren verrassend, niet alleen de jongens, maar ook de ouders waren met de Kribbe ingeno men en in menig huisgezin hebben Vader en Moeder, als om strijd, me- degeholpen en het mooiste plaatsje uitgezocht. Middelerwijl was ook de R. K. Vrouwenbond te Breda met de pro paganda begonnen en met veel suc ces. De ondervinding te Renkum op gedaan was ons een aansporing om verdei te gaan en in het najaar van 1930, heeft zich daar een comité ge vormd met het doel, een tentoon stelling van Kerstkribben te houden. Deze tentoonstelling is een groot succes geworden. Honderden, van heinde en ver, hebben haar bezocht.' Ze bestond uit drie afdeelingen 1Kribben gemaakt door jongens van het patronaat; 2. Kribben vervaardigd door le den van Jonge Werkman, Werk lieden Ver. en anderen; 3. Kribben van Kunstenaars, uit binnen- en buitenland. Maar niet alleen de Parochie Renkum en R.K. Vrouwenbond te Breda hebben geijverd voor de Kribbe, ook de Paters Franciscanen en Pater Schieffer, Voorzitter van den Duitschen Kettelerbund in Lim burg, hebben niet stil gezeten. Zoo zijn in „De Tertiaris" van Augustus 1930 en Maart '31, be langrijke artikelen verschenen. Pater Schieffer heeft in 1929 met zijn mannen Kerstkribben gemaakt en in 1930 te Heerlen een tentoon stelling en Kribbenavonden gehou den. Vele anderen hebben propagan da gemaakt en zoo kunnen we zeg gen dat in Nederland de Knbbebe- weging in volle gang is. In September en October 1.1. kra men bij mij leeds brieven in, om in lichtingen over het maken van krib ben, het organiseeren van Kribbe- avonden, kerstspelen enz. Begin November had de stroom van brieven zoo n omvang aangeno men, dat het beantwoorden niet bij te houden was. Toen heeft Direktor Friedr. Düc- ker, voorzitter van de „Landesge- meinschaft der Krippenfreunde" mij het voorstel gedaan om een derge lijke vereeniging in Hollond op te richten. Met pater Schieffer hebben wij toen het een en ander besproken. Hierop worden eenige personen uitgenoodigd tot een bespreking en zoo kwamen te Arnhem op 23 No vember 1.1. bijeen Pater Dr. Hugo Dausend O.F.M. Geestelijk Advi. seur van de „Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen", Pater Schieffer, Voor zitter van den Leutschen Ketteler bund in Limburg, Pater Perpetuus Falant O. F. M. Commissaris dej Derde Orde te Weert, Mej. Chr, Bak, Directrice van het Centr. Bu reau v. R.K. Vrouwenbonden, de heeren Bernard Verhoeven en Hub Herkuleijns. Allen waren het er over eens, dat er iets gedaan moest worden en het resultaat van de bespreking was de oprichdng van de „Kring tot bevordering van de Katholieke Kerstviering" Doel en streven 1. Hij beoogt het zuiver begrip voor en de religieus en cultureel waardige viering van het Kerstmy sterie op te wekken en te bevor deren. 2. De middelen hiertoe zijn tentoonstellingen van voorbeelden van Kribbekuost, onderricht in het zelf bouwen van kribben, Kerstkrib- befeesten, Kerstspelen, voordrachten en lichtbeelden en verspreiding van Kerstlitteratuur. 3. De kring steunt op Katholieke vereenigingen en Katholieke, die als persoonlijk lid kunnen toetreden, ook indien zij lid van een aangesloten vereeDiging zijn. 4. Voorloopig zijn gekozen als Voorzitter; Pater Perpetuus Palant O.F.M. Weert. Secretaris; Hub. Herkuleijns, Heel- sum (Parochie Renkum) Nu binnenkort de oude hoenders den leg weer gaan hervatten, kan men aannemen, dat de eierprijs voor dezen winter zijn hoogste noteering heeft gehad. Slechts een eenigszins langdurige vorstperiode zou die noteering nog een poosje kunnen laten gelden. Voor de versche wintereieren is dit jaar niet gemaakt kunnen worden wat de eieren in de laatste winters opbrachten, wat te voorzien was, toen het pond sterling zoo onver wacht werd onttroond en daarmee de export naar Engeland werd be lemmerd. Toch is de schade voor loopig nog meegevallen. Het goedkoope pond heeft meer de normale prijsstijging der winter maanden verhinderd, dan wel de ruïneus gebrokkeld aan de loopende noteering. Zoo is er in de laatste maanden toch 7 a 7i/t centen voor de groote versche eieren besteed ge worden. Wat zal nu het verdere verloop wezen, nu binnenkort weer grootere aanvoeren van versche eieren te wachten zijn Voorspellingen kan men nimmer met volstrekte zekerheid doen, maar het is volkomen redelijk, te verwach ten, dat de eierprijs in den eerstko- menden tijd aanmerkelijk zal dalen en te ^reezen is. dat die daling een voor de pluimveehouders min of meer verontrustend karakter zal krijgen. Men moet bedenken, dat de hui dige winterprijs, die nog vrij bevre digend was, slechts met succes ge handhaafd is kunnen worden door een rigoureuse beschermingstactiek der veilingsbesturen en medewerking van den handel, maar vooral van de kalkers en koelers. Indien de laatsten door de daling van het pond zoo van streek geraakt zouden zijn, dat ze hun voorraden tot eiken prijs op de markt hadden afgegeven, dan ware de eierhandel reeds lang een ruïne geweest. Uit welbegrepen eigenbelang hebben kalkers en koelers hun voorraden voorloopig terug ge houden, maar nu de aanvoeren van versche eieren binnenkort aanzien lijker gaan worden, zullen die voor raden thans toch voor den da( moeten komen. De beperkte winter- productie van eieren kon in het binnenland worden geconsumeerd, maar als nu straks de productie der oude hennen mede wordt aangevoerd en bovendien de kalk- en koelhuis- eieren ter markt komen, dan kan het niet anders, of de prijs der eieren zal enorm dalen. Dat, voor wat de naaste toekomst betreft. De iets verder liggende toekomst, die van voor-zomer en zomer, biedt nog somberder perspectieven. De zomerprijs der eieren was in de laatste paar jaar toch al niet bijzon der lucratief hij dekte echter nog zoo ongeveer de kosten. De pluim veehouders konden er deswege nog tevreden mee wezen, als de winter- productie overigens goed was ge weest. Dit jaar echter zal de enorme overproductie der zomermaanden voor het eerst bijna geen, of geen, afzet meer vinden naar het buiten land en bovendien zullen de kalkers en koelers, die dezen winter groote verliezen lijden, dan evenmin geneigd wezen om weer de vele millioenen eieren op te koopen, die ze anders voor hun bedrijf betrekken. Door dat alles voorzien we een zomer prijs der eieren, zoo laag als we dien zelfs voor den oorlog niet heb ben gekend. Een remedie is niet te bedenken. De hoenderteelt krijgt het laatst de klappen in deze maatschappelijke crisis, maar ze zullen, naar we voor zien, hard aankomen. De heer Klomp, de directeur van de Geldersche Eierveiling te Arnhem, gaf aan een medewerker van De Kleinveeteelt als zijn meening te kennen, dat er in de laatste jaren te veel gewerkt wordt op het ver krijgen van wintereieren, wat volgens hem niet zonder verdenking zou zijn Te veel wintereieren drukken, zoo zegt hij, de markt niet alleen, maar ze maken het koelen van zomereieren overbodig, waardoor dus ook de prijs der zomereieren moet dalen. In die voorstelling schuilt natuur lijk wat waars. Wat doen we echter tegen het euvel Wintereieren bren gen nu eenmaal het meeste directe voordeel en men kan er de men schen zeker niet van af houden om dat te zoeken, zelfs al zou het waar zijn, dat het voordeel door een alge meen zoeken er van, weer in een nadeel zou overgaan. Wie op het oogenblik met ijvert voor een be hoorlijke winterproductie zijner hoenders, blijft achter bij de anderen, die het wel doen. Beperking van den winterleg zou daarom slechts effect kunnen hebben, indien men daar algemeen op uit was, wat dan tot een planmatige productiebeperking zou moeten leiden van een gewaar deerd volksvoedsel. De een vindt dat een ideaal, de ander een misdaad. In ieder geval levert het practisch veel bezwaren op. Haal uit het bedrijf, wat er slechts uit te halen is. Er moet weer een tijd komen, waarin export mogelijk zal zijn van overproductie, of waarin de productie zich naar de binnen- landsche consumptie zal hebben ge voegd door de uitschakeling der bedrijven, die oneconomisch of onvakkundig werden geleid. Sommigen zien onze regeering, de ministers, wel eens aan voor kort zichtige menschen, die gedreven door hun simplisticbe inzichten, om niet te zeggen hun klasse-bekrompenheid, de crisis slechts te bezweren achten door die 5-procents loonsverlaging,... Het is voor dezulken wel eens goed om hun blik wat ruimer om zich heen te richten, tot over de grenzen. In bijna alle landen toch zijn de salarissen omlaag gebracht, in Engeland b.v. van 10 12i/t pet. En nu is Brüning deze week in Duitschland met een nieuwe nood verordening afgekomen, waarvan de tekst op Woensdag werd openbaar gemaakt en waaruit bleek, dat voor ambtenaren en werklieden een loons verlaging van resp. 9 en 10 procent zal worden doorgevoerd met ingang van 1 Januari a.s. In het buitenland ziet men blijk baar dus ook geen anderen weg dan via loonsverlaging te komen tot een lager levensstandaard en daar mee uit de malaise. Nu wordt Duitschland min of meer dictatoriaal bestuurd. Het kan daar niet anders, omdat de sterke uiterst-linksche en uiterst rechtsche groepen een democratisch bewind onmogelijk maken. Zoo'n dictatuur heeft véél iegen. maar soms ook iets vóór. De dictator, die een loonsverla ging noodig acht, kan ook probee- ren om den goedkooperen levens standaard op korten termijn te for- ceeren, waardoor de loonsverlaging minder gevoelig wordt. Dwingend voorgeschreven immers heeft Brüning in Duitschland tevens een gelijke verlaging der spoorweg tarieven, der „gebonden prijzen", ptijfen van kolen en van kali ook. Hij verordende voorts een verla ging van den rentevoet, der huis huren enz. Alles moet er een beetje gauw omlaag en een benoemde Prijsdalings commissaris heeft een machtige zweep in de hand gekregen om daarmee de tragen tot een sneller tempo aan te zetten. Naast een en ander zijn de be lastingen nog wat verscherpt en zijn er nieuwe invoerbelemmeringen be dacht. Zóó heeft Brüning het Duitsche huishouden her-ingericht, op zuini gen voet gebracht, en met het bud get van deze huishouding zal hij voor het front der wereld treden om te zeggenméér kuonen we niet doen, zooals ge ziet; verzacht nu onze verplichtingen tot het redelijke en mogelijke. Intusschen groeide het aantal werk- loozen in Duitschland deze week weer met ruim 200.000 en het over schreed daarmee het totaal van 5 millioen. En het onverstand, geleid door Hitier, staat gereed om Brüning weg te vagen en de macht over te nemen over een tot radeloosheid en wan hoop gebracht volk. Zóó zeker is Hitler van zijn ko mende macht, dat hij zijn gezanten al naar de voornaamste Europeesche landen heeft gezonden om daar de publieke meening te verzoenen met de gedachte aan een nationalistisch en fascistisch Duitsland, dat volgens Hitier vóór alles drie voorname ge dachte zal trachten te verwezenlijken; 5e -Groote beperking van het be stuursapparaat, 2e Beperking van den invoer tot het uiterste, 3e Schrapping der oorlogsschulden. Het Japansch-Chineesche conflict heeft zich weer verscherpt. De Volkenbondsraad voelt zich volkomen machteloos om iets te bereiken en de wereld ziet deze on macht aan. Japan zendt nieuwe divisiën naar Mansjoerije en de Chineesche pu blieke opinie, geleid door de studen ten, de jeugd, waarop de wereld meent een toekomst van vrede te kunnen bouwen drijft haar re geering tot militairen weerstand, zoodat de oorlog straks officieel kan worden gevoerd. OpDieuw oorlog Bij al de narig heid, die we al hebben, beseffen ve len niet eens ten volle meer, wat dat zeggen wil. Integendeel, in hun radeloosheid zien sommigen voor een economisch herstel nog iets goeds in een nieu wen oorlog. Het lijkt ons het optimisme van een ter dood veroordeelde, die ver hoopt, dat de wereld zal vei gaan, voor hij gehangen wordt. X Gandhi is naar huis terug en de Ronde Tafel-Conferentie is geëindigd. Ergens liggen lijvige dossiers met resoluties en rapporten te wachten op het stof van komende jaren. Overigens zijn er geen resultaten. Gandhi gaat naar huis, waar hij het lijdelijk verzet weer zal prediken en aan Europa laat hij de boodschap achter, dat men daar hetzelfde maar moest doen. Neen, dan de communisten in Rusland, die durven nog wat anders, die stellen tenminste daden. Hun cultuur en kunst blazen ze met enkele ladingen dynamiet de lucht in. Op Zondag j.l. ze kiezen daar speciaal een Zondag voor zulke karwijtjes vernielden ze aldus de Verlosserskerk te Moskou, een monument van bouwkunst, een historisch toevlucht van honderden jaren voor de massa bedroefden en beproefden in het leven, die er troost en sterkte zochten bij Hem, Die ook voor hen was gestorven. De nieuwe heerschers hebben geen Verlossing noodig, ze helpen zich zelf wel, met dynamiet en Kerst- gehoon. In de roofovervallen zit nu ook al weer de klad, sinds ze gefingeerd worden. De een fantaseert een ver haal van gemaskerde roovers om een haarvlucht kwijt te raken, een ander dekt met een z.g. roofoverval een tekort in de huishoudkas en een derde wil op dezelfde wijze de verzekeringsmaatschappij laten op draaien voor een eigen misdadige greep in de kas van de door hem beheerde vennootschap. Op zoo'n manier gaat de aardigheid er voor de échte roovers af. Een roofoverval van de nieuwste soort had Zaterdag j.l. in de Haar lemmermeer plaats. Daar drongen op klaar lichten dag mannen het lokaal binnen, waarin de prijzen waren verzameld van de loterij, die als attractie van de winkelweek door de neringdoenden was georganiseerd. Door niemand gestoord, sleepten ze alle voorradige prijzen naar buiten en tiokken daarop met hun buit weg. Men kent het systeem van zulk loteiijtje. Ieder, die in den winkel een paar kwartjes besteedt, krijgt e2n lot cadeau en op zekeren dag worden dan de door de winkeliers beschikbaar gestelde prijzen getrok ken. Een geval van zeer onschuldigcn aard, zoo lijkt het althans, waarvoor B. en W. overal geredelijk toestem ming verleenen. Want toestemming is er noodig voor zulke onderneming, de loterijwet immers waakt, dat ons volk aan geen onzedelijk loterij- wezen ten onder gaat. Men mag zich arm of rijk gokken op de Beurs en voor 70 poppies kan men ook deel nemen in de officieele, daarom niet onzedelijke. Staatsloterij, caar een kansje wagen van een dub' om met Kerstmis een vet konijn te eten, dat mag niet, tenzij de minister of B. en W., gelet op de bepalingen der wet, beoordeelend het goede doel en ge zien het konijn, toestemming voor zulke uitspatting der zeden verleenen. Het valt in de overheid buitenge- WDon te waardeeren: dat ze met het oog op de moeilijke tijdsomstandig heden. den neringdoenden, georga niseerd in vereenigingen, toestaat om de kooplust van het publiek met een pietsje onzedelijks te prikkelen, door middel n.l, van de boven om schreven manier van uitreiking van gratis-lotjes, die een kansje bieden op cadeau gegeven prijsjes. Hoezeer ieder weldenkend mensch ook over tuigd is, dat zoo'n gokbeweging een beetje op het kantje af is, toch oor deelt hij niet al te hard over dege nen, die boven ons zijn gesteld, om deze tolerantie, die onzen zorgelijken middenstand een beetje uit de penarie kan helpen. Een klein volk kan ver bazend groot zijn in zulke dingen. De lezer begrijpt dus de hevige teleurstelling van de Haarlemmer- meersche neringdoenden en idem koopers, toen het prijzenkantoor zoo onverwacht was leeg geplunderd. Men toog, zooals in zulke gevallen te doen gebruikelijk is, naar de ge meentepolitie, die de misdaad reeds haarfijn bleek te hebben ontsluierd en als daders de... leden der rijks politie ter plaatse noemde. Het was n.l. wel een roofoverval geweest, maar een officieele, dus geoorloofde. De rijkspolitie had omtrent het win keliersloterij tje ter gelegenheid van de Winkelweek, alle mogelijke wet boeken geraadpleegd en daarin ten slotte een paragraaf ontdekt, waaruit bleek, dat de toestemming voor de onderneming niet officieel genoeg geweest, zoodat de Haarlemmer- meersche gokkerij toch onzedelijk moest worden geacht. Wat er ook gebeure, Nederland zal niet vergaan in een poel van niet goedgekeurde loterij-onzedelijk heid. Van één ding staan we paf. We beleven angstige, maar toch ook groote tijden. De wereld schokt en beeft, veel wordt omvergeworpen. Moedig grijpt de menschheid echter de brokstukken en tracht de maat schappij weer te herstellen, de maat schappij, die er over eenige jaren misschien wel anders zal uitzien dan heden, maar er toch nog zijn zal In de verwarring slaan duistere elementen hun slag. Hier vallen slachtoffers door moordenaarshand, daar rooft weer gespuis de spaar centjes van oude menschen; ginds wordt het volk in stilte of openlijk opgeruid door lieden, die belang hebben bij den chaos. Het is een tijd, waarin de mannen, die de orde moeten bewaken, de handen vol, ja overvol hebben. En dat ze dan toch nog tijd vin den voor officialiteitsgepeuter aan winkeliersreclametjes. opdat ons volk niet tot de zonde van het gokken zal vervallen.... Het vervult ons met bewondering 1 Jaarmarkt te VENKAY Woensdag 16 December» Openbare Vergadering van den Gemeenteraad Maashees en Overloon, op Vrijdag 4 December. Afwezig Jos. Poels. De Voorzitter opent de vergadering met den chr. groet, waarna de Secre taris de notulen voorleest, welke on veranderd worden vastgesteld. Aan de orde is: 1. Met algemeene stemmen wordt goedgekeurd een concept-raadsbe sluit iot het aangaan van eene open bare geldleening tot een bedrag van ten hoogste f 16000 a pari, tegen een rente van ten hoogste 4i/4 pet., af te lossen vanaf 1933 t.m. 1942 elk f 800 en verder in ten hoogste 20 gelijke jaartermijnen van f 400, tot dekking van de kosten van bouw en eerste inrichting der bijzon dere school te Holthees, de kosten y«m beschikbaarstellen en inrichten van een vierde lokaal aan de jon gensschool te Overloon, alsmede het verbeteren der speelplaatsen bij de meisjes- en jongensschool aldaar. De Voorzitter zegt, dat bij de vaststelling der begrooting voor 1932 er geen rekening mede gehouden is, dat voor de thans gesloten geld leening voor schoolbouw over 1932 rente moet worden betaald. Verder wordt de vergadering mee gedeeld. dat de gemeente verplicht is tot storting van een bedrag van ongeveer f 1800 in 't pensioenfonds ingevolge schrijven van den Pensi oenraad. De gemeente is derhalve genoodzaakt voor deze bedragen dekking te vinden door 't heffen van belastingen. Spreker stelt achtereenvolgens voor tot invoeren der volgende belastin gen: a. 80 opcenten op de hoofdsom der gebouwde- en 20 opcenten op de^hoofdsom der ongebouwde eigen dommen; b. 50 opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting; c. 20 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting. Deze heffingen zullen voor den dienst '32 opbrengen ongeveer f 2500 N&ar aanleiding van de sub a. voorgestelde heffing ontspint zich een discussie tusschen verschillende leden aangaande de schatting van de perceelen voor de grondbelasting. Geucts zegt, dat, zooals hij al eens meer heeft te kennen geheven, de schatting van de perceelen, voor al wat de gebouwde eigendommen betreft, schreeuwend onrechtvaardig is. Spreker zou tegen die onbillijk heid, waarbij de verhouding tusschen de verschillende perceelen zoek is, willen protesteeren, om een nieuwe schatting te krijgen. Weth. Crooymans meent, dat we dan het gevaar Ioopen, dat over 't algemeen alle perceelen hooger ge schat zullen worden. Geurts meent, dat dit niet erg is, wanneer de verhouding maar recht vaardig is; hij zou protesteereD. Crooymans zegt. dat het voorzich tiger zou zijn, dat de personen, die meenen, dat hun perceelen te hoog staan, zou protesteeren en dat we eerst wel eens goed mogen overwe gen of de ingezetenen in 't algemeen door een nieuwe schatting gebaat worden. De Voorzitter zegt, dat de eigen dommen langs de Peelkant lager ge schat zijn, dan de gronden langs de Maaskant, omdat de schatting al veel jaren geleden heeft plaats ge had. De toestaod is thans eenigszias gewijzigd, zoodat, indien er nu een nieuwe schatting zou plaats hebben, de gronden langs den Peelkant zeer zeker hooger geschat zouden wor den. Geurts vindt het billijk, dat indien de gronden in Overloon beter zijn geworden en in waarde gestegen, er dan een nieuwe schattiog plaats heeft. Crooymans zegt, dat dan alle raaddorpen langs de Peel herschat zouden moeten worden; hij zou niet gaarne de eerste stap daartoe zetten. De Voorzitter maakt een einde aan de discussie door te zeggen, dat de gemeente opcenten grondbelasting moet heffen, anders kan ze ook geen opcenten gemeentefondsbelasting hef fen. Hierna geeft de Raad. die over tuigd is van de noodzakelijkheid van de voorgestelde heffingen, zijn goed keuring aan het voorstel. Besloten wordt aan te gaan een kasgeldleening tot een bedrag van f 10,000. De vergadering wordt medege deeld, dat de verordening op de schoolgeldheffing door de Kroon is goedgekeurd tot I Jan. 1933. Jans zegt, dat bij de schoolbouw te Holthees een Venraysche metse laar werkt, terwijl in Overloon werkloozen zijn. Franssen zegt, dat een arbeider en een metselaar uit Overloon, die al daar om werk vroegen, afgewezen zijn,

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1