jJAIFONqfr Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. S manufacturen! Mmi™ Ruwe Handen manufacturen! YOODDEELlöST/i Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Een boek voor den Middenstand. Ons Weekpraatje. De Kippenhouderij op het platteland Rustig en kalm, Provinciaal Nieuws Zaterdag 5 December 193! Twee en vijftigste Jaargang No. 49 BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7',.ct. bij abonnement lagere tarieven. tlitguvo van FIRMA VAN DEN MTTNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent De Middenstand wandelt niet op rozen niemand weet dat beter dan de schrijver van het boek, dat voor ons ligt. 1). Uit hoofde van zijn werkkring is de accountant van Neerven meer dan anderen in de gelegenheid, zich van den werkelijken toestand van talrijke middenstandsbedrijven op de hoogte te stellen. Uit tal van feiten, die den buiten staander verborgen blijven, kan hij met zekerheid tot bloei of teruggang besluiten. En wat van grooter beteekenis is veelzijdige ervaring leerde hem de oorzaken kennen, waardoor het dezen voor den wind ging en gene met tegenslag te kampen bad. Dat gaf hem het belangrijke boek in de pen, dat wij met allen nadruk den middenstand in-zijn-strijd-om-het -bestaan ter studie" zouden willen aanbevelen. Want in de „Moderne Bedrijfsleer voor den Handeldrij venden en Indus- trieëlen Middenstand" wijst de insider, die Accountant van Neerven is, de wegen, waarlangs de bedreigde Mid denstand met eere uit den slag zal kunnen trekken. Wat al aanstonds prettig aandoet is ,het optimisme, waarmee de schrij ver de toekomst van den voor zijn taak berekenden Middenstander tege moet ziet. De ervaring leerde hem, dat bij alle malaise er nog een niet onaan zienlijk getal zelfstandige Midden standsbedrijven zijn, die hun eigena ren een redelijk, een goed, een ruim inkomen zelfs verzekeren. En daarnaast stelt hij als feit vast, dat de concurrentie tegen het groot kapitaal niet zoo wanhopig is, als de Middenstand vaan aanneemt. Want uit de overgelegde statisti sche gegevens kan men afleiden, dat stijgende omzet* niet zonder meer een lager onkosten-percentage beteekent. Daarmee zijn aan de werkzaamheid van het groot kapitaal natuurlijke grenzen gesteld. En de heer Van Neerven aarzelt dan ook niet zoo positief mogelijk te verklaren„^Vanuecr de Midden stand ernstig wil, wanneer hij z;ch ontwikkelt en daardoor stelt op een hooger plan, dan zal hij ook in de toekomst de distributie der goederen blijven beheerschen." Als de Middenstand zich ontwik kelt en daardoor stelt op 'n hooger plan, de Moderne Bedrijfsleer van Van Neerven is van begin tot einde de zeer duidelijke demonstratie, dat het daar op aankomt. Met groote openhartigheid, onder vermelding van waarlijk ontstellende voorbeelden, toont de auteur aan, hoe in dit opzicht de Middenstand, in zijn geheel genomen, te kort schiet. Maar hij voegt daar in heldere en bevattelijke uiteenzettingen aan toe, wat ieder middenstander als de grond slagen van zijn bedrijf in acht zal hebben te nemen, wil hij slagen. Dat lijkt ons de sterke kant van dit lezens- en overdenkenswaardige boek, dat het den Middenstand op niets leert staat te maken, dan wat in eigen krachten is Herhaaldelijk is reeds vroeger aan gedrongen op beschermende maat regelen als: inperking der concurren tie, prijsafspraken, boycot van niet- aangeslotenen, die of de georgani seerde Middenstand en de met haar verbonden fabrikanten en grossiers, of liever nog de Staat zou moeten handhaven. De heer Van Neerven is terecht van meening, dat allereerst een be roep moet worden gedaan op de zelfkritiek, het zelfvertrouwen, de „self-supporting" van eiken midden stander. Protectie kan toch niet in 't leven houden, wat in zich zelf niet levens krachtig is: maar de gave, kernge zonde, vastgewortelde boom groeit, ook tegen de verdrukking in. De Middenstand als geheel moet begrijpen, dat de economische wereld ontwikkeling haar een taak stelt en dat zij tegen deze taak behoort te zijn opgewassen, wil zij zich kunnen handhaven. Maar dan is naast vakkennis in engeren zin, kennis van de begin selen van het bedrijfsleven en van zijn vele problemen voor eiken mid denstander in 't bijzonder als brood noodzakelijk: het boek van den heer Van Neerven kan een uitmuntende gids zijn op dit veld van studie. De voor zijn taak berekende mid denstander herhalen wij zal stellig niet zonder moeite en harden arbeid slagen, maar hij zal slagen; doch wie zich niet met al die kennis toerust, welke onze tijd onverbidde lijk ^vordert, bij moet behrijpen, dat hij van den weg gedrongen wordt. Brengt ledigheid geen voordeel, geen één, arbeid wint, naar de oude spreuk: vuur uit steen. Deze eeuwenoude waarheid door het boek \an Van Neerven bevestigd moge den Middenstand moed en kracht verleenen in zijn moeilijken strijd om het leven. 1) Moderne Bedrijfsleer voor den Handeldrij venden en Industrieelen Middenstand door J. G. van Neerven, Accountant te Eindhoven Uitg. N.V. H. v. d. Marck's Uitg. Mij., Am sterdam. Prijs f 2.75. Er zijn maar weinige mannen, die geheel weten te ontkomen aan de begoocheling van het bruine monster, dat week aan week over de voet balvelden rolt. nagerend door een leDige, krachtige, vlugge jongeling schap, die elkaar de beheersching van den bal-loop betwist. Wel zijn er, die meenen, dat het spel niet op Zondag moet wordeD beoefend, anderen hebben lezwaar tegen de vergoding van jeugdige voetbalster ren, nog weer anderen komen op tegen de verruwing van het karakter van het spel, wij laten die strijd vragen hier onbesproken om te constateeren, dat, afgezien van dat alles, het voetbalspel een populaire en vrij algemeen gewaardeerde volks sport is, Al zijn onze beenen stijf van ouderdom en rheumatiek, als we langs de bekende lijnen staan te kijken, maken we de trapbewegingen der spelers onwillekeurig mee, tot groote ergernis van onzen voorman, die herhaaldelijk zijn goeie broek moet afkloppen. En zelfs al staan we niet langs het lijntje, maar we beluisteren een of andere voetbalgebeurtenis door den luidspreker, dan nog voelen we iets van enthousiasme in ons oplaaien, als het spelverloop en gegeven ver slag geanimeerd zijn. Dan moeten huisgenooten het niet wagen om te zitten „kakelen", terwijl we luisteren en dan moeten ze het theekopje niet al te dicht onder het bereik van onzen linker- of rechtervleugel zetten, want er is dan alle kans, dat we voor het nemen van een corner op den linksch«»n hoek bij het Neder- landsche doel in Parijs, dat kopje rechts van de tafel afslingeren bij onze poging om met van der Meulen méé den bal onder de lat vandaan te stompen. We zijn overigens heel nuchter van aard, Als anderen het over een interland-wedstrijd hekben en ze gebruiken dan woorden als „onze eer, die op het spel staat" en „onze nationale glorie, die door een over winning zou worden verhoogd", dan grinniken we, als we in een goede stemming zijn, en we maken ons boos over zulken daverenden onrio, als we b.v. juist ons belastingsbillet hebben ontvangen. Maar toch... Toen onze jongens op Zondag j.l. in Parijs in enkele minuten drie coals fokten zoo heet dat. gelooven we, vakkundig en de Hollander verslaggever zooveel glorie met zijn stem haast niet bij kon houden, toen we de verbijsterde ontroering bespeurde in de klanken, die hij uitstootte, klanken, die meer een verslag waren van zijn eigen harte- klop, dan van den wedstrijd, toen voelden we toch ook even iets in de keel en stelden we ons in de huiskamer tegenover de huisgenoo ten een oogenblik heel mal aan, om vooral maar niet te laten merken dat doe je immers als recht-geaard Hollander niet hoe de triomph van onze Hollandsche jongens in Parijs onze nerven aan het trillen had gemaakt. Na deze regelen zal wel niemand meer van ons willen aannemen, dat we iets tegen het voetballen hebben het tegendeel is immers slechts waar. En daarom zal men misschien ook een objectief oordeel willen vellen over hetgeen we nu nog verder hebben te zeggen. Onze mooie stemming nl. voelden we zoo wreed verstoord op 't einde van dien wedstrijd, toen de verslag gever mededeelde, dat daar in Parijs 3000 Nederlandsche jongemannen op het veld aanwezig waren, per extra trein aangekomen, uitsluitend met 't doel om er gedurende anderhalf uur dat partijtje voetbal te zien. Dat leek ons geen begeestering meer van die jongelieden, maar waanzin, in ieder geval een de monstratie van volkomen gemis aan ernst en verantwoordelijkheidsgevoel. We kunnen de zon best in het water zien schijnen en weten, dat de jeugd een extraatje toekomt. Maar als in een tijd, waarin tien duizenden gebrek lijden niet er gens in een onbegrijpelijk ver China of Zuid-Amerika, maar in je eigen land, je eigen stad, je eigen scraat, ja, in het huis van je buren, we zeggen, als dan duizenden jongelui week aan week hun heelen of halven gulden offeren, om in de plaats van hun inwoning of in de omgeving er van een voetbalwed strijd te volgen, ons dunkt: dan is dat welletjes. Maar als die menschen zich bij zooveel gebrek en armoe van land en stadgenocten, hun buren, niet ontzien om een reisje naar Parijs te ondernemen, alleen om daar hun fa vorieten achter het bruine monster te zien aanhollen, dan spieken we van een schandelijke overdaad, van een blijkbaar volkomen gemis aan medegevoel in de jammerlijke om standigheden van de gemeenschap, aan een volstrekte negatie van wat past. Zulke uitspatting van voetbal- enthousiasme bevordert geenszins een goeden sportgeest. Al nemen we thuis nog graag een puddinkje toe bij bet eten, dan mo gen we ons toch wel verontwaar digd toonen over het gedrag der bonviveurs, die in dezen beDarden tijd op of om bet Rembrandtplein b.v. in Amsterdam onder veel rumoer bonken geld stuk slaan aan zwelg partijen. Eenzelfde afstand is er o.i. tusschen hen, die wekelijks laogs de lijnen onzer voetbalvelden zijn te vinden, hetzij op Zaterdag- of Zondagmid dag, en de 3000 lieden, die tesamen toch vermoedelijk wel een ton gouds zoek gemaakt zullen hebben voor het bijwonen van een vcetbalpartijtje in Parijs. In dezen tijd door JOS. BOSHOUWERS 1c LENT Houtskool. VRAAGKan ik voor mijne kippen even goed de houtskool ge bruiken, die ik van een ouderwet- schen bakker kan bekomen. Hij stookt hoofdzakelijk dennenhout en schaart de houtskool in een grooten doofpot. Ik dacht, dat deze houtskool wel goed zou zijn, doch mijn voeder- leverancier dacht van niet. H. ANTWOORD: Die houtskool is zeer zeker geschikt. Het is jammer, dat er zoo weinig gebruik gemaakt wordt van houtskool. Veel minder ziekten zouden dan optreden. Houts kool zuigt sommige schadelijke be- standdeelen in de ingewanden op en houdt de darmen los. Tegen diarrhee een uitstekend voorbehoedmiddel. Vooral in den winter is houtshool zéér gewenscht, inzonderheid bij opgesloten hoenders. Houtskool eet niet, en bederft niet, als 't droog bewaard wordt. Het houtskool van den bakker moet u tot kleine brokjes kloppen en- deze in een bak in het hok toedienen, Denk tevens aan een bak gemalen schelpen, want 's winters vinden de kippen weinig „scherp" en dat hebben ze toch bepaald noodig. Piepkuikens. C. Ziehier in 't kort beantwoor ding uwer vragen 1. De piepkuikens moet men pas beginnen te mesten, als ze een kleine 2 maand oud zijn. Aan dien leeftijd zijn de uwe gekomen. Tot dien leeftijd geve men piepkuikenvoer I (tot 3 a 4 weken) en daarna piep kuikenvoer II. Vervolgers het piep kuikenvoer III, dat men als mestvoer kan beschouwen. 2. Hebt u gewoon opfokvoer gegeven Waarom toch 3. Als ik u was, bleef ik nou met het opfokvoer II maar doorgaan en mengde daar wat boekweitmeel, wat maismeel. en wat havermeel doorheen. In het begin maar weinig b.v van ieder 5 pet., later iets meer. En dan verder levertraan en gist, of ze zullen het in de pooten krijgen. U hebt ze nog al eens buiten kun nen laten, en zoolang blijft de poot- zwakte wel eens uit. Doch nu zult u ze meest binnen moeten houden. Geef veel boerenkool, als je kunt. 4. U zegt, dat je liever een span Leghornkuikens groot brengt, dan N. H. Blauwen. Dat geloof ik best. In de Lente gaat het beter dan in den Herfst en den Winter. Anders zijn N.H. Blauwen over 't algemeen sterker kuikens dan Leghorns. 5. 's Nachts kunnen de kuikens om dezen tijd van 't jaar de kachel nog niet gauw heelemaal missen. Een klein beetje warmte is dikwijls nog lang noodig. Men moet zelf voelen, hoeiang. 6. Noodig is, dat de dieren gauw op plankjes roesten, anders ver broeien ze mekaar en is de groei er dadelijk uit. De uwe hadden zoo reeds moeten roesten. 7. De prijzen zullen niet meeval len. vrees ik. Kort na Nieuwjaar moet u ze slachtrijp zien te hebben. Ze zijn dan oud genoeg. Langer aanhouden is niet gewenscht. Diermeel. VRAAGIk heb de laatste maanden eene ziekte onder de kippen gehad, en nog is het niet geheel over. Ze hadden groenachtige ont lasting en treurden een paar dagen, met hangenden staart en vleugels. Vier zijn er dood gegaan en nu is er weer eene, die zoo loopt. Nu gebruik ik ochtendvoer waarin geen Liebigs vleeschmeel zit, maar dier meel en vischmeel. Zou het niet aan het diermeel kunnen liggen 7 Ik heb nooit eene ziekte onder mijn kippen gehad. Antwoord mij in Peel en Maas. S. ANTWOORD Diermeel is niet schadelijk. Integendeel. Het wordt veel meer gebruikt dan Liebigs vleeschmeel. Het eiwitgehalte van diermeel is lager dan van Liebigs vleeschmeel, maar de samenstelling is laDg zoo eenzijdig niet en boven dien veel goedkooper. Uwe kippen zijn dus wel niet ziek geworden van het voer, of het moet zijn, dat u het ochtendvoer in een bak heeft gegeven, die buiten in den regen staat. Dan kan het bederven, als er lang resten in den bak blijven Maar dan was u zelf de schuldige. De darmziekte, welke uwe kippen hadden, zal dus aan iets anders toegeschreven moeten worden. Waar aan, dat kan ik uit uwe vage be schrijving niet opmaken. beheerscht in Uw denken, handelen en spreken zult ook gij zijn en blijven na het gebruik van Mijnliardt's Zenuwtabletten Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. VENRAY, 5 December 1931 Verandering in Spreker en in datum van den a.s. Ontwikkelingsavond. MAANDAG 7 DECEMBER 's avonds 8 uur precies spreekt PIET KASTEEL Parlementair Redacteur van „De Maasbode", Den Haag over De positie van de Kerk in onzen modernen tijd. Komt naar het L uxorgebouw Een zeldzaam origineele avond staat U daar te wachten 1 Provinciale Staten. De heekverbetering in Noord-Limburg. Aan het verslag van het verhan delde in de vier afdeelingen en in de commissie van voorzitters en rapporteurs, betreffende verbetering van waterlossingen in Noord-Limburg ten westen van de Maas ontleenen wij In de tweede afdeeling wenschen meerdere leden een onderzoek in verband met het verschil in uurloon, dat bij dit werk wordt gegeven. Ook in de vleide en andere af deelingen is men algemeen van meening, dat het verschil van loon voor de verschillende gemeenten tot ontevredenheid aanleiding zal geven De wenschelijkheid wordt uitgespro ken, dat Gedeputeerde Staten zich ter zake tot de betreffende commissie wenden. Een uurloon van f 0.24 wordt door de geheele 4e afdeeling te weinig geacht, terwijl een uurloon van f 0.28 door sommige leden vol doende door andere leden weer als onvoldoende wordt beschouwd. Deze laatsten vragen of Gedepu teerde Staten zich hierover niet met de Regeering in verbinding kunnen stellen. De commissie van voorzitters en rapporteurs juicht het uitvoeren van dit werk ten zeerste toe. Zij is van oordeel, dat het verschil in loon, waar arbeiders uit verschil lende gemeenten samen werken niet gewenscht is. Volksontwikkeling. Wegens de te verwachten Kamer debatten is de Heer Henri Hermans, verhinderd op den vastgestelden datum te komen spreken in Luxor. In zijne plaats zal nu komen de Heer Piet Kasteel echter op Maan. ESP Ruwe Huid-Schrale Lippen E 921-14 dag 7 December, met het onderwerp: „de positie van de Kerk in onzen tijd," Wie zich Piet Kasteel nog herin nert van verleden jaar. in zijn vier jarige straatprediking, weet. dat ons 7 December een heel origineele avond te wachten staat. Het zal storm loopen naar Luxor, Denkt aan de verandering van den datum Maandag had alhier de stem ming plaats voor de verkiezing van leden der Kamer van Koophandel afd. kleinbedrijf. De uitslag was als volgt Aantal Kiezers 169. Opgekomen 72. Hiervan bekwamen van Daelen de Haen 52 Koops 5 Lenders 1 ongeldig 7. Herkozen de aftredende heeren Daelen van J. H. P. Vcnlo Haen de A. H. Venray Lenders W. Helden Peeters H. A. Steyl Maandag kwam alhier op den hoek Hofstraat-Markt de groenten- wagen van J. S. in botsing met een autobus' jvan K. Het paard moest wegens beenbreuk ter plaatse worden afgemaakt. De politie heeft de zaak in on derhoek. Do nieuwe Drankwet. Op verzoek van de afdeeling Venray van den Bond van Vergun ninghouders, heeft de heer Van Haaren, Secretaris dezer gemeente, zich bereid verklaard, voor de café houders eene uiteenzetting te geven van de nieuwe Drankwet, welke naar alle waarschijrïlijkheid 1 Mei a.s. zal in werking treden. Aangezien de nieuwe wet zeer in grijpende veranderingen brengt en het voor velen noodig is, daarvan reeds vóóc de wet in werking treedt kennis te nemen, terwijl de wet op zichzelf zeer moeilijk leesbaar is voor iemand, die van wetten lezen in het algemeen en van de Drank wet onze meest ingewikkelde wet lezen in het bijzonder, geen spe ciale studie heeft gemaakt, zouden wij ieder belanghebbende willen aan raden, van deze welwillend geboden gelegenheid om van een deskundige op dit gebied op gemakkelijke ma nier te weten te komen, wat men van de nieuwe wet in zijn eigen be lang dient te weten, gebruik te maken. Er zal op ruime schaal gelegenheid zijn om vragen te stellen, welke dan, zoo duidelijk dit aan de hand van deze moeilijke wet mógelijk is. zul len worden beantwoord. Wij verwijzen verder naar de in dit nummer van ons blad voorko mende advertentie. Sociale verzekering. Van hoeveel belang de uitkeeriu- gen van de Vrijwillige Ouderdoms- verzekeringen (V.O.V.), de- Ver plichte Invaliditeits- en Ouderdoms- verzekering, enz. thans reeds voor de bevolking zijn, blijkt o.a. hieruit, dat op 15 November j.l. in deze gemeente aan 432 personen een rente krachtens bovengenoemde verzeke ringen was toegekend. Het totaal in onze gemeente uit betaalde bedrag per jaar bedroeg op dien datum ruim f 65310. Maandag avond hield de Afd. Leunen van den L.L.T.B. een ver gadering in het Bondslokaal onder voorzitterschap van den Heer P. J. Arts, terwijl als spreker optrad de Heer Tulfer, voorzitter van den Raad van Arbeid te Venlo. Het onderwerp, dat de Heer Tulfer behandelde was „Een greep uit de Sociale Verzeke ring". Spreker verklaarde allereerst de beteekenis van de bepalingen der In validiteitswet, krachtens welke aan verzekerden, in de daarvoor aanmerking komende gevallen, ge neeskundige behandeling en verple ging (b.v. in sanatoria) wordt ver leend. De kosten van een en ander be dragen jaarlijks 2 en een half milli- oen gulden. Spreker wees er op, dat bij de gevallen van tuberculose een geregelde uitwisseling geschiedt van gegevens van den Raad van Arbeid aan het Secretariaat van het Limburgsche Groene Kruis te Sittard. Hij toonde verder aan welke voordeelen goed beplakte rentekaar ten overigens opleveren. Regel hierbij is, hoe grooter het bedrag aan zegels, hoe hooger de renten. Hij vestigde er speciaal de aan dacht op, dat deze voordeelen niet alleen bestaan in ouderdomsrenten, maar dat ook de Invaliditeits- de weduwen en weezenrenten, daar naast van zeer groote beteekenis zijn. Tegenwoordig wordt aan ouder domsrenten 13 en een half millioen, aan invaliditeitsrenten 4 en een half millioen en aan weduwen- en wee zenrenten 5 millioen gulden per jaar uitgekeerd (in ronde getallen). Hieronder zijn echter nog niet be grepen de kostelooze ouderdomsren ten, die thans nog vele millioenen guldens per jaar bedragen. In Venray wordt jaarlijks ten post kantore f 65000 aan renten uitbe taald. De vergadering, die de lezing met gespannen aandacht had gevolgd, gaf door applaus te kennen, dat zij den spreker dankbaar was voor de bevattelijke uiteenzetting van deze stof, die voor zoovelen van zeer veel belang is. Van de gelegenheid tot vragen stellen werd een goed gebruik ge maakt. De geest, adviseur wees er in zijn dankwoord op, hoe duidelijk uit de lezing van den Heer Tulfer, niet het minst uit de aangehaalde voor beelden, was gebleken van welk een groot belang de rentekaart is voor den werknemer en hoe goed b.v. boerenarbeiders doen, die ga eerst in loondienst te zijn geweest voor eigen rekening gaan boeren, om vrij willig te blijven doorplakken, ook ter wille van vrouw en kinderen. Uit de rede van den Heer Tulfer was tevens helder gebleken, hoe de premie voor de sociale verzekeringen een gedeelte is van het rechtvaar dig loon den werknemer verschul digd. Wij geven 20 tot 50 pCt. korting op onze DAMESHOEDEN en -MANTELS. V. PYLS. Groote Straat 14. Op Drijfzand. Dat is Zondag j.l. in onze Patro- naatszaal een prettige en mooie avond geweest. Geen publiek dat stijf naast elkaar zat, zonder elkan der aan te kijken men gevoelde zich één met de schoone bedoeling van den avond. Toch had men eenige reden om zich met spanning af te vragen hoe zal het toch gaan met het toooeel- stuk het is zoo moeilijk op ande re plaatsen is het drama onder ge lach in het water gevallen hier zijn spelers bij die zelden of nooit het tooneelspel hebben beoefend Wat is het heerlijk meegevallen Wethouder Odechoven opende den avond met een hartelijk woord van welkom en verzocht ten slotte aan Pater Directeur van het Patro naat om de strekking van het tooneel- stuk uiteen te zetten. Deze, die een vriend is van de aloude Schutterijen en verklaarde waarom hij er een vriend van is, voldeed gaarne aaa het verzoek. Er is goed gespeeld. Willem Wenders, de teleurgestel de koppige kunstschilder, vertolkte zijn zware rol op aangrijpende wijze. De rol van zijn broer Kees Wen ders verlokt licht tot uitpakken en valsche hoogdravendheid maar de speler hield zich prachtig ia en was en bleef wat hij wezen moest. De houder van het danspaleis be hoorde te zijn een luidruchtig drukte maker en reuzen-typedeze onge makkelijke rol werd vertolkt tot al ler tevredenheid. Kapelaan Verhees vertoonde een waardig geestelijke, zonder die ver velende overdrevenheid welke men in dit soort rollen vaak aantreft. Voor het spel van WdJem Wen ders artistieken zoon, die met zijn vader gestadig dieper zonk in het drijfzand van zedelijke verwording, hebben wij niets dan lof. Ook de beide andere zoons speel - den werkelijk zeer verdienstelijk. Dito de onverschillige architect, de deftige dokter, de laaghartige kunsthandelaar, de bezadigde kunst criticus. Flauw en onwaar zoude het zijn te gaan beweren, dat in deze tooDeel- uiivoering de volmaaktheid is bereikt. Hier en daar moest iets door de vingers worden gezien het zooge naamd stille spel had nu en dan beter kunnen zijn. Maar in zijn geheel genomen was het spel bijzonder goed. Waaraan, spelers van „Sint Auna" hebt gij uw succes te daukea Gij

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1