GÉ. Tas Bergen 'ostra' lolliikia terif Jos. Ariaeais Foto- bidprentjes ■9 KacUels Fornuizen "Veritas F. Maessen Maskens Mulders J. Kusters Phoenix Fotografie ANT. MILLEN, Venray Th. ARIAENS-KOSMAN Foto-artikelen. Fa. Stoot-Seetan alle soorten kunst meststoffen Oor. Paaps is het adres voor Hollandsche model-Stallingen F. H. van Knckevort P. van Opbergen Jz. Speelkaarten Buitengewone aanbieding Winter-Artikelen Electr. Waschmachines GebrLucassenLeunen Komt zien en overtuigt Bij ons komen zien, doet koopen Hollandsche Modelstalien, Prima Heeren- en Jongenskleeding naar maat Wilt (je bij koken en stoken Koop dan Briketten en en Kolen bij Jan v. Gerven MAIN, VENRAY ^e\en Vergrootingen en Olie ver f-port.rett.en Inlijsten van Portretten en Schilderijen. alle soorten kolen. Jac. Verstegen, St. Nicola OOST RUM Cement, Kalk, Gips, Gresbuizen en bakken, Dakpannen. Asbest golf- en vlakke platen, Vloer- en Wandtegels. Betonbuizen in alle grootten Nieuwe KOOKBOEK Firma v.d. Munckhof Kinder-, Meisjes-, Dames- en Eeeren- Pantpfhls in Kameelhaar en Vilt 0 Z9 bekende ROBINSON en JUMBO met leder en rubber onderwerk. Ratio in de praktijk! compleete Keukens, Zitkamers en Salonkamers, geschilderde en massief eiken Slaapkamers eigen fabrikaat. blittjbrswijb:. AANNEMERS Specialiteit in het maken van Reuzen collectie's Con cu meren de prijzen Zuivere pasvorm oenix Dit is het adres voor goedkoop en solied SCHOENWERK. de beste Naaimachiné voor den laagsten prijs dee dichtbe- zoo onder legger vierde h spreker. 1 het nage- sieeft(Al- me ereis at. en ook L Goed zoo, Raar, kioem jij *er ucijDers, ar nu bij, dat zijn s bedoelde i van Ven- ran passagier o\ die naar voor hem wj adviseerde e- Koop U ha Millen in ddtas-naaima- KRUISSTRAAT VENRAY Bezoekt om atelier Overal aan huis te ontbieden zonder prijavorhooging HANDEL IN in kleine hoeveelheden op pakhuis te bekomen bij Overloonsche weg Desverlangd ook aan huis be zorgen. weet wel waar hij zijn practische gaven moet koopen Hij gaat naar: M, Hoedemaeckers ass.-apotheker Henseniusplein Venray Ruime keuze in: Toiletzeep, doozen en stukken, ook in luxe verpakkingen. Eau de Cologne, r alle bekende merken. Reuk- en Haarwater Scheerapparaten T oilet-artikelen Schoonheidsmiddelen Specialités Huishoudelijke artik. W armwaterzakken Denk aan Uw Gezondheid. Sanatogen overwint slapte. Van uit HELMOND roep ik U toe Heeren Aannemers en particulieren bewaar dit adres. Alvorens U besteld, verzuim dan niet prijs aan te vragen bij ondergetee- kende, hetgeen voor U voor deel beteekend. Kanaaldijk 27 HELMOND Telefoon 163 Ook voor eene soliede Mar quise is dit UW ADRES. Telefoon 75x Postrekening 48269 voor Duikers, Wel- en Regenputten. Vee- en Drinkvoaterbakken en verdere Boutcartikelen. Wij maken speciaal in iedere gewenschie vorm en grootte. Onze modellen geven U licht, lucht, goede temperatuur en vooral gemakkelijk te reinigen. 84 Degelijk werk. Aanbevelend, Goedkoop in prijs. Alléén bij Markt Gedipl. Opticien Telefoon 71 Venray samengesteld door A.Koopmans- Oorter, Leerares Koken en Voe dingsleer, Oud-Directrice der Groningsche Kook- en Huis houdschool en O. de Boer De jonge, oud-Leerares aan die School. 13e druk, f 2.25. vanaf 5 ct. Firma van den Munckhof Wol gevoerd. Oroote sorteering Dames-, Heeren- en Kinderschoenen aan aangekend lage prijzen. MAAT- ee REPARATIE-INRICHTING. Aanbevelend, Groote Straat 18 Firma van den Munckhof ONTVANGEN eene mooie sorteering Kachelplaten, Vulemmers, Kolenbakken, Pijpen, Ellebogen en alle andere Winlerartikelen. wit en geëmailleerd. met 1 half P.K. Heemaf Motor vanaf f 70.— Handkracht waschmachines en wringers, Veevoederketels en Bietensnijders. Prima fabrikaat. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend Smederij. beste en beproefde Naaimachine Een ruim 75-jarige ondervinding waarborgt de kwaliteit. Wij leveren op gemakkelijke afbetaiingsconditiên. CLEMENS M0LLERA6 DQESDEN-N. onverschillig welke merken, worden door ons goed en goedkoop gerepareerd. Alle ONDERDEELEN aan scherp concurreerende prijzen. Manufaeturenhandel, Patersstraat 18 22-2-1931. De heer W. van Gilst, Numans- dorp, deelt ons mede, dat een veehouder, nu hij „Ratiokoekjes" voedert, van zijn 8 koeien 25 liter melk per dag méér ver- krrgt, dan van de koeken die hij eerst voerde, en bovendien nog aanzienlijk minder geld uitgaf. 23-2-1931. De Heer R. J. Vroom, Glimmen: De Ratiokoekjes bevallen zoo goed, dat U mij spoedigst weer 500 K.G. kunt zenden. 13-3-1931. De heer H. C. Sprengels Wem hout: Zendt Vrijdag wederom 80 doozen Ratio Aze bevallen beter dan andere koeken. 24-6-1931. De heer J. Minkema te Lippen huizen meldtIk voerde mijn koeien goed, doch heb de voeding veranderd, daar de Ratiokoekjes lager in prijs waren. Het reaul- taat was verrassendde hoeveelheid melk ging vooruit en tot mijn groote voldoening steeg ook nog het vetgehalte. 29-5-31. De heer H. v. Oostwaard, Lei- muiden Van 10 koeien en 3 vaarskoeien, welke met Ratio A gevoederd worden, krijg ik ruim 300 Liter melk per dag en kan ze een ieder aanbevelen. 17-6-31. De heer W. Oosterhuis te Tolbert 1 schrijft, dat hij dit voorjaar Bertela' Ratio koekjes tot groote tevredenheid heeft gevoe derd. Vooral voor nieuwmelkte koeien acht ik ze zeer aanbevelingswaardig. Pnfirk" 11 w is een wetenschappelijk samengesteld krachtvoederkoekje, voor iedere hoeveelheid melk tot 4°/0 melkvet en uit gebalanceerd voor individueele voedering van iedere koe naar hare melkgift. Iedere koe moet overeenkomstig hare melkgift gevoederd worden; hierdoor kan aan de geldelijke verkwisting van millioenen guldens in Nederland door foutieve voeding, waarop door Prof. R. Sjollema in het Algem. Nederl. Landbouwblad van 5 Febr. 1931 is gewezen, een einde worden gemaakt. Vraagt onze brochure met rationeeie ruwvoeder- en krachtvoederrantsoenen voor iedere melkgift en voor mestvee. De Veehoudersprijs is: Ratio A voor melkvee ƒ8.50 p. 100 K.G. V Ratio B mestveeƒ7.50 100 bruto in doozen af Amsterdam. De melk van Ratio kost nog geen 3 ct. per liter. Bestelt bij Uw leverancier in Uwe plaats en wanneer daar niet verkrijgbaar direct aan de fabriek. BERTELS' Oliefabriakan N.V.A'DAM van onze prijzen en kwaliteiten in Verschillende soorten Stoelen. Spiegels. Schilderijen, Wiegen enz. Matrassen. Alpengras- wol en kapokbedden li Kleer-, Linnen- en keukenkasten, enz. omdat wij zijn in KWALITEIT PRIMA en in PRIJS BENEDEN ieder ander. Minzaam aanbevelend, Oroote straat 13 VENRAY. FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, Oroote Straat 28, VENRAY Schoolstraat 20 TJw humeur niet bederven Brandstoffenhandel, Maasheezerweg 14, VENRAY. Bij elke hoeveelheid aan huis bezorgen. Vele tevredenheidsbetuigir.gen. Ruim 25 jaar alhier bekend als on overtroffen in duurzaamheid. Wordt ook op gemakkelijke afbetalings condities geleverd. EEH OASFORHUI5? OE EENVOUDIGE BEHANDELING, OE GROOTE ZINDELIJKHEID MAKEN EEN GASFORNUIS IN UW KEUKEN ONONTBEERLIJK.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 7