Bij Ruwe Handen PUROL. Doos 30 ct. Het te zware kruis. „Zij" Crêipe (jemenRde Berichten De Kippenhouderij op het platteland Ken goede Sint toont goeden smaak Vanaf leden tot 6 Dec. lo pet. korting. H. CAMPS diversen, salarissen curatoren en faillissement en zulks op de volgende belastingen f 142,000, samen f 433.000 gronden mfnavpn de heer Kahmann is deskundig uitgaven. Van de renten bleef dus nog een goede ton over na aftrek der be- drijfsonkosten. Nog altijd kon er dus 70 pet. uitgekeerd worden Na de eerste uitkeering moesten de kosten lager worden, vele emplcyé's waren ontslagen, maar de drie auto's voor curatoren en eenige ambtenaren, zijn nog aanwezig. Als de curatoren tamelijk in hun hemd b?ginnen te staan, heeft spr. nog altijd zijn pakje aan. Een curator in de gevangenis, een tweede verontschuldigt zich, dat hij T. vertrouwde, de derde curator zou er volgens de Bossche pers de drie laatste jaren niet geweest zijn. Bij zoo'n toestand moet de boel in het honderd loopen. De crediteuren zijn het slachtoffer van een zorgeloos beheer. Is het wonder, dat de menschen roepen om iemand, die in den kortst mogelijken tijd aan het schandaal een einde maakt. Het belang der crediteuren eischt, dat een bekwaam man de zaken ter hand neemt. De heer Tromp zeide onlangs zelf, dat er geld van crediteuren was be legd in Engelsche ponden, waarop door koersverlies 30 pet. verloren is. Spr. heeft naar het bedrag gevraagd, maar kreeg geen antwoord. In overleg met comité-leden is een plan opgesteld om terecht te brengen wat mogelijk is. Spr. zeide reeds, hoe voorbeeldig alles in zijn werk ging bij de liqui datie der Haarlemsche Hanzebank, vooral door het optreden van den heer Kahrcann. De heer Kahmann is directeur van de Amsterdamsche Bank, kantoor den Haag geweest, thans hoofddirec teur van de Ned. Landbouwbank. Hij is een man met wilskracht en werkkracht, die opgewassen is tegen alles wat in Den Bosch verkeerd is. Deze moet curator worden. Dan kan de gerustheid bij de crediteuren terugkeeren. Daarom stelt spr voor, aan de Bossche Rechtbank een request te zenden namens de credi teuren, waarin dat wordt gevraagd. (Applaus Spr. stelt voor het volgende request te verzenden Request aan de Bossche Rechtbank. Aan de Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden, allen credi teuren der Credietvereeniging „De Hanzebank," te 's-Hertogenbosch, dat de Bank bij Uwe beschikking van 8 December 1923 in staat van faillissement is verklaard en thans reeds het einde van 1931 nadert, dat in die acht jaren tijds in totaal aan crediteuren is uitgekeerd 40 pet. van hun vorderingen, dat crediteuren kunnen aannemen, dat met de afwikkeling van het faillissement wordt getraineerd en door Heeren Curatoren niet op des kundige wijze werd en wordt opge treden, dat de mede-Curator Tromp ter zake van verduistering in arrest is gesteld, dat ook derden zich ten nadeele van crediteuren hebben vergrepen aan de eigendommen van den faillieten boedel, dat wat betreft de afwikkeling van dit faillissement gebrek is aan deskundige leiding; dat de crediteuren hun vertrouwen in de leiding hebben verloren en dat zij gebruik makende van hun recht bedoeld bij art. 73 der faillisse- mentswet. Uwe Rechtbank verzoeken den heer H. Kahmann, hoofddirec teur der Nederlandsche Landbouw bank N. V. te Amsterdam toe te voegen als mede-Curator in genoemd Niemand had in dat wandelend tuighuis of idem genoemd arse naal, den vreed- en eerzamen Meester Harrike Dorrens vermoed. Sam Dinddy. stond onderlus- schen op. een zeer beteekenisvolle wijze met zijn handen in zijn rood haar te wroeten, alsof daar tot nu toe onbekende schatten op te delven waren, en zijn eveneens roode oogen gingen onderzoekend rond. Klaarblijkelijk wist, hij niet hoe hij had, en de Ladies en Gent lemen die daar voor zijn venster stonden, boezemden hem even klaarblijkelijk weinig vertrouwen in, hetgeen de meer dan primi tieve plunje dezer dames en hee ren dan toch ook volstrekt wet tigde. Velen dezer Gentlemen hadden betrekkelijk weinig aan hun voe len, wat op schoenen mocht lij ken, en niet minder vielen velen der dames wilden voor de heeren niet onderdoen, en zoo was het met alle andere stukken van hun uitrusting of equipement gesteld, terwijl de jongere leden van het gezelschap zich met het aller hoogst noodige wisten te behel pen, met ware spartaansche ver achting van alle overdreven weel de en verwijfdheid. Dat alles zij gezegd om de voorzorgen van den eerzamen lieer Sam Dinddy, koopman in alles, te verklaren, die niet dan door een hoog en breed raam verkocht, en steeds zoo wat speel goed als een paar geladen pisto- op het gebied van Bankwezen en Financiën, getuige o.m. zijn optreden als prae adviseur voor de R.K. Staatspartij met onderwerp „Staats toezicht op het Bankwezen", 2. Hij heeft zijn sporen verdiend bij de afwikkeling der Hanzebank in het Bisdom Haarlem, welke met be kwamen spoed en op voordeelige wijze en wat betreft de provenuen en wat betreft de aan de afwikkeling verbonden is geschied. Crediteuren zijn overtuigd, dat voor het geval Uwe Rechtbank op dit verzoek zal ingaan, de verdere afwikkeling van het faillissement in de eenig juiste banen zal worden geleid. 't welk doende. De aanwezige crediteuren onder teekenden daarna in grooten getale het request. De Nieuwe Koerier. Dus is dat kruis niet een kruis van Mij. Dan dit... Gij hadt bijna alles om geluk kig te kunnen zijn... ja bijna alles, En gij zijt jaloersch geworden op hen, die gelukkiger schenen te zijn dan gij, om uw positie te verster ken heb je afschuwelijke dingen rondgezegd, die natuurlijk weer ver zet uitlokten... in uw hand hebt ge tranen... misschien zelfs kleeft bloed aan. werkt als een late, warme herfstzon met hear gouden kleurenpracht zij toovert een ongekend fraaie teint op Uw huid. Met een zwaren zucht blies dien nacht een man zijn laatsten adem uit. Zijn aangezicht, diep-geel door groefd van de sporen, die zwaar lijden nalaten, viel op zijn ingevallen borst waarin het hart had opgehou den te kloppen. Men bedekte het arme lichaam met een wit laken. Men opende de ramen... men veegde de kamer bij... men verwijder de van de tafel en van den schoor steen het heele leger van veelkleurige fleschjes, poederdoosjes en geleerde medicamenten, iedereen moet leven En de kamer kreeg dadelijk een veel rustiger aanzien. In dien tijd verscheen de man voor God. En hij kwam boven aan, heel-zijn wezzn in opstand. Een verkropte toorn, richtte zich op voor Hem, die onverschillig aan zijn schepsel een te zwaar kruis op de schouders had gelegd. Met een uitdagende beweging ploft hij zijn hulsel voor God's rechterstoel neer. Werkelijk, die man was te beklagen Gebroken was hij naar lichaam en naar ziel.... De man ziet op naar God en in zijn blik lag baat. Omdat gij, in uw oneindig ge luk, bloed wilt zien en tranen... daar hebt Gij er En nu, nu Ge mij uitgeperst hebt als in een wijnpers, stuur me nu maar naar de eeuwige hel. Daar moet tenminste ééne vreug de zijn... die. dat men van U niets meer te verhopen heeft Vol ontzetting zagen de engelen God aan. God glimlachte treurig. Waarom hebt gij mij er de schouders mede verpletterd - Nooit heb Ik een dergelijk kruis aan een enkel schepsel opgelegd. Maar ik heb het dan toch moeten dragen. Ja, het kruis is daar.... maar het is niet het mijne. Mijn juk is zacht. Mijn hart is licht. Met beide handen lichtte God het kruis op. Overtuigt u er nu van dat het niet een kruis is.... het zijn een menigte kiuisen die je gedragen hebt. En God haalde ze naar voren, het een na het ander. Eerst dieVoortdurende zorg voor de toekomst. - Ik heb u leeren bidden geef ons heden ons dagelijksch brood. Welnu, gij hebt steeds getracht de toekomst te willen kennen en ge hebt geleden door alles wat je J verbeeldet, dat die toekomst U brengen kon. Ik had u toch gewezen op de vogelen des velds Ik had u geleerd.... Houdt er u mede bezig, maar maakt u er met bezorgd over 1 Want Ik ben er,... een vader geeft aan zijn zoon geen slang als deze hem om brood vraagt. Dat vertrouwen, gij hebt ge weigerd er de groote zoetheid van te ondervinden. len onder de hand had, waar mede hij elk oogenblik gereed, was, zijn rechtmatig eigendom te verdedigen. Iets wat aan ie aanwezige dames en heeren en allergunstig- daar passeerde, ste gedachte van het karakter van den eigenaar den heer Sam Dind dy en van de soliditeit zijner zaak inboezemde, zoodat het niemand waagde onverhoedschc aanvallen op genoemde zaak te willen doen. Ondertusschen zette de Heer Sam Dinddy de bovengenoemde opdelving, van de bekende schat ten, in het aangewezen rivier voort, zonder 'zichtbaar lot een gewenscht resultaat te komen. Hij wilde wel een deelgenoot er buiten hebben, maar in zijn slot en heerlijkheid dat kon hem niet behagen. Iels van den vijand in huis te halen, onder de heerlijkste Amerikaansche vergelijkingen, die wij voor iels gevraagd beschou wen, om ze op dezen grooten dag u mede le deelen, want ook de vergelijkingen, zijn van een bijzonder slag Amerikaansch. Wordt vervolgd. Roofoverval te Ravenstein Zaterdagavond is de 70-jarige landbouwer T. Koester te Raven- stein het slachtoffer geworden van een roofoverval. De oude man, die alleen een huisje bewoont buiteD de bebouwde kom, hoorde omstreeks 11 uur ge rucht in zijn woning en tot zijn groote ontsteltenis drongen plotse ling drie gemaskerde mannen de kamer, waarin hij zich ter ruste had begeven, bionen. De onverlaten over meesterden hem en bonden hem aan handen en voeten. Vervolgens door zochten de individuen het geheele huis en ten laatste ontdekten zij een klein geldzakje, waarin zich een be drag van ongeveer 1600 gulden be vond. Hierop hebben de drie mannen het huis weder verlaten. Toen Koester geen gerucht meer hoorde, heeft hij kans gezien zijn bed te verlaten en is zoo goed en zoo kwaad als het in zijn gebonden toestand ging, naar zijn naaste buren gestrompeld, die de touwen door sneden en de politie waarschuwden, De brigade commandant der ma rechaussee uit Grave was om 5 uur ter plaatse. Het onderzoek, dat den geheelen dag voortduurde, heeft niets opgeleverd. Slechts enkele voetsporen zijn gevonden. Daar Koester zijn woning des avonds terdege gesloten had, acht men de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een der daders zich heeft laten iasluiten en vervolgens zijn mede plichtigen binnengelaten heeft. Men heeft goede gronden om aan Ie nemen, dat de daders af komstig zijn uit Oss, in de nabijheid waarvan enkele weken geleden eveneens' een roofoverval plaatsvond. Het politieonderzoek wordt zeer bemoeilijkt door het feit, dat zoo goed als geen sporen zijn achter gelaten en het slachtoffer evenmin een signalement van de daders kan geven. Dood op bed gevonden. Te Budel werd sinds een paar dagen niets meer gehoord of gezien van den heer De L., die alleen woont. De buren maakten zich ongerust en braken de woning van De L. open. Zij vonden hem dood op bed. De dood was eerst sinds enkele uren ingetreden, zoodat de man een paar dagen hulpbehoevend alleen gelegen moet hebben. Meisje bewusteloos geslagen. Zaterdagavond is in de Achter straat te Tongelre-Eindhoven het 17-jarig dochtertje van den slager R., die voor haar vader geld was we zen ontvangen door een onbekend individu van haar fiets getrokken bewusteloos geslagen en daarna van haar geld. ongeveer f 60 beroofd. Voorbijgangers hebben het meisje gevonden in de buurt en bij den heer H. binnengedragen. Het had verwondingen op het hoofd en atu het gelaat bekomen. De politie zaekt naar den dader. Auto legon een boom. Op den rijksweg tusschen Maar- heeze en Weert reed Zondagnamid dag de heer P. P. S. Mackendas uit Roermond met zijn Ford auto tegen een boom. De auto werd zwaar beschadigd. De heer M. bekwam meerdere verwondingen aan aangezicht en handen benevens eene ernstige scheurwonde aan zijn lip. Een geneesheer uit Best, die al- vervoerde M. ter verpleging naar het St. Jans zieken huis te Weert. „Dug Tante" Te Buitenveldert werd Zondag middag een 48-jarige dame, toen zij zich naar de kerk begaf, aangespro ken door een jongen man, die plotseling haar hand greep onder den uitroep „dag tante". Toen bleek, dat hij zich „vergiste", maakte hij zijn verontschuldigingen en verwijderde zich. Eenigen tijd later bemerkte de aangesprokene, dat zij van een harer vingers een ring miste, welke door zijn glinsterenden steen zeer de aandacht trok. Vermoedelijk is deze door den pseudo-neef bij zijn hartelijke be groeting „per ongeluk" geannexeerd. De ring was echter een markt- exemplaar en zijn waarde slechts enkele dubbeltjes. Voor den imitatie-neef dus een strop. Tusschen twee auto's bekneld. Zondagavond omstreeks zes uur is op den Sittarderweg de 45- jarige H. G. uit Heerlen tusschen twee elkaar passeerende auto's bekneld geraakt. Zwaar gewond werd de man overgebracht naar het alwaar hij is overleden. Kasteel te Wychen De tegenwoordige eigenaar het kasteel te Wychen heeft bekende historische kasteel te koop aangeboden aan de gemeente Wychen, Een voorstel van B. en W. om tot aankoop over te gaan heeft de gemeenteraad aangenomen onder voorwaarde, dat het Rijk een be langrijke steun verleent. De bedoeling is het kasteel als raadhuis in te richten en de terreinen voor een deel als bouwterrein exploiteeren. Wraakneming Bij den landbouwer Hillebrand te Doetinchem zijn gisteren bij het hok een dozijn kippen met afge nrden hals gevonden, terwijl de waakhond vergiftigd was. Op het hok was geschreven Deze hond komt het hok nipt meer uit". Brand te Venlo. Maandagoacht omstreeks 12 uur brak brand uit in het tapijtenmaga zijn van de firma Vreeswijk aan den Stalbergweg te Venlo. De winkel en het magazijn, waar in een groote hoeveelheid matten en tapijten waren opgeslagen, brandde geheel uit. De brandweer, die spoedig met alle materiaal ter plaatse was, be streed van verschillende zijden met meerdere stralen het vuur, maar moest zich spoedig bepalen tot het nathouden der belendende perceelen, welke door den feilen wind even eens gevaar begonnen te loopen. Te ongeveer half vier in den morgen was de brand gebluscht. De schade, die zeer groot is, kon nog niet worden vastgesteld, doch wordt door verzekering gedekt. Men vermoedt dat kortsluiting de oorzaak is van den brand. Jonge Boeren. Tot ambtenaar van den Li'mburg- schen Landbouwbond speciaal belast mèt de leiding der Jonge Boeren werd benoemd de heer J. Dings, land- en tuinbou wonder wijzer te Einighausen. De heer Dings was jarenlang met veel succes werkzaam op land- en tuinbouwgebied en was algemeen geacht om zijn voorlichting in deze. Tromp ontoerekenbaar Naar de N.K. verneemt wordt in het Huis van Bewaring te 'sHertogenboscb een psychiatrisch onderzoek ingesteld naar de geestvermogens van ver dachte Tromp, curator bij de Hanze bank, gedetineerd wegens verduiste ring van ruim f 100,000 in zijn kwa liteit van curator gepleegd. Door een auto doodgereden. Onder de gemeente Helvolrt heeft Dinsdagavond te ongeveer zes uur op den rijksstraatweg een ongeluk plaats gehad, doordat een voetgan ger door een passeerenden auto werd aangereden. De automobilist, die in de richting den Bosch reed, heeft zich niets van zijn slachtoffer aangetrokken en is doorgereden. Voorbijgangers zagen het ongeluk gebeuren en telefoneerden onmid dellijk naar een verder op gelegen café, waar men het nummer van den wagen kon opnemen. Het slachtoffer is de ongeveer 50-jarige landbouwer P. K. Onmid dellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen. De man had een onder- bovenkaakfractuur en een diepe snede aan den hals. waaraan hij groot bloedverlies leed. In zorgwek- kenden toestand is hij naar zijn wo ning vervoerd, waar hij is overleden. Moeilijkheden in den eierhnndel. Reelume-campagne gewenscht. Wij moeten een voorbeeld nemen aan de kip zelf, die hevig kakelt, als zij een ei heeft geproduceerd, aldus zeide de heer L. G. H. Simons, secretaris van de Coöp. Eiermijn Vrijdagmiddag in een vergadering bijeen geroepen door de Nederland sche Bedrijfspluimveehoudersvereeni- ging te Utrecht bij zijn inleiding over een groote reclame-campagne, welke men zich voorstelt te gaan beginnen. Waar de afzec van Nederlandsche eieren, zoowel in het binnen- als buitenland veel verbetering behoeft, wil bij gelijken tred blijven houden met de productie, werd na de in leiding van den heer Simons in principe besloten om een reclame campagne niet alleen voor Nederland te beperken. Besloten werd een com missie te doen bijeen roepen, die de plannen van een breed opgezette campagoe zou bestudeeren en de financieele mogelijkheden overwegen. De commissie zal worden gevormd door twee vertegenwoordigers van de N.P.F., twee van de exporteurs, twee van de coöperaties en één vertegenwoordiger van de kleine pluimveehoudersorganisaties, een van de binnenlandsche groothandelaren en één van de detaillisten. Gemaskerde man breekt op klaarlichten dag in. Terwijl de mannelijke bewoners van het gezin W. E. te Grevenbicht naar de Vroegmis waren, heeft een brutale inbreker kans gezien onge merkt in huis te komen. Een jonge vrouw, die achter haar werkzaamheden deed, werd plotse ling opgeschrikt, door den ODguren gast, die er met zijn zwart masker op zijn Amerikaansch uitzag. Voor ziekenhuis, I zoover de verbouwereerde vrouw ken opmerken, droeg hij een zwarte slappe hoed. terwijl over zijn schoe nen een paar kousen getrokken waren om geluidloos te loopen. In 't voor bijgaan gaf hij de vrouw een stomp en verdween achter door de tuinen, Binnengekomen bleken alle deuren open te staan, kisten en laden waren nagezien. Uit een kist werd een be drag van f 200 aan bankpapier ge mist. Vreemd was het dat een hoe veelheid goud en zilvergeld onaan geroerd bleef. Een kleine jongen die nog sliep werd niet wakker ofschoon de dief naast 't bedje een lade had openge trokken. De marechaussees met 't geval in kennis gesteld, pogen klaarheid in deze zaak te brengen. Kunstgebit ingeslikt. Maandagmorgen bij het ontbijt slikte mej. K. B. te Aalsmeer verwachts haar kunstgebit in. Doodelijk benauwd holde zij naar buiten, waarna buren ijlings genees kundige hulp inriepen. De geneesheer welke gelukkig spoedig ter plaatse was, slaagde erin het gebit te verwijderen. het lichaam een echte kweekplaats voor ongedierte. 12. Rond de 25 percent. 13. Hangt af van de grondstoffen. 14. U kunt er gerust geloot aan slaan, want het is waar. Met het oog daarop beveelt „Horst" altijd aan, dubbelhokken te bouwen voor 2 maal 50 hoenders b.v. Het uit loopterrein moet ook in twee ver kaveld zijn. Zoo kan men de een jarige en de overjarige dieren ook gescheiden houden, wat voor de productie zeer gewenscht is, inzon derheid des winters. 15. Ik dank u wel voor de mooie indeeliDg der vrageD. Zoo is beant woording een gemak voor mij. Verlamming. VRAAG Mijn jonge kippen, die tegen den leg zijn, krijgen het in de pooten, ze gaan er van dood en eten tot het laatst goed. Ze vliegen op de zitstokken, maar de pooten zijn te zwak en vallen er weer af. De kammen blijven mooi rood tot het laatst toe. De kippen loopen los en genoeg groenvoer. Bij mijn buur man is het ook zoo. Hij heeft er reeds 4 dood, ik nog maar 1. Is daar iets tegen te doen Ik geef best ochtend voer. Te vet of te ma ger zijn ze niet. Uit Castenray. ANTWOORD Dat is eene typische verlammingsziekte, vooral bij bijna volwassen hoenders. Ze maakt in het gansche land slacht offers. De ziekte is niet voldoende bekend. Het kan eene voedings kwestie zijn, natuurlijk, maar of het dat altijd is, valt te betwijfelen, Want onder de meest uiteenloopende omstandigheden treedt deze typische verlammiag op. Heel vaak schijnt het zenuwstel gestoord te zijn. De dieren leggen ten slotte vaak met een poot vooruit, en één achteruit. Ze kijken in het begin meestal erg scherp, de pupil van het eene oog grooter dan van het andere. Ik kan u het volgende aanbevelen, al geef ik u niet de verzekering, dat het absoluut helpen zal. 1. Onder het gewone ochtend- voer 5 pet. meer gist te doen en een gedeelte van het hardvoer. dat dan in een bak verstrekt wordt, eenigszins te bevochtigen met goed levertraan. 2. Boerenkool te verschaffen, 3. In het drinkwater wat geblusch- te kalk te doen. 4. De reeds zieke kippen 2 maal per dag 3 pillen ter grootte eener erwt in te geven, bestaande uit levertraan en gist. 5. Wat meer voederkalk in het m^elvoer t Is te hopen, dat men spoedig meer van deze ziekte weet. Want zoolang de juiste oorzaak niet be kend is, zal men geen afdoend ge neesmiddel kunnen aaigeven. Als het uitsluitend Leghorns waren, die door deze ziekte worden aangegre pen, dan zou men kunnen denken, dat te booge productiviteit mede een der oorzaken zou kunnen zijn, doch onder andere rassen vallen even goed slachtoffers, onder de Barne velders, geloof ik, wel het meest. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Een reeks vragen. 1. Acht u het nog loonend, het kippenbedrijf in het voorjaar uit te breiden 2. Ik heb nog 11 aren grasland beschikbaar. Hoeveel kippen kan ik daarop houden 3. Hoe groot moet het hok zijn Hoe lang en hoe breed 4. Van steen met spouwmuur Of van hout Wat is het beste 5. 't Moet tevens tot opfokhuis dienen 6. Zou gaarne een teekening er van hebben. 7. Hoe de voorwand Draaira men Klappen naar binnen of naar buitea Hoe het binnen in te richten? Waar den droogvoederbak en de leg nesten 9. Welke richting het hok te plaatsen 10. Wij doen geregeld kalium permangaDaat in het drinkwater. Is ijzervitriool beter 11. Onze kippen hebben van 't jaar veel Jast van luis. En hier bij veel kippenhouders. Wat kan daar de oorzaak van zijn? 't Ligt niet aan het onvoldoend schoonhouden van het hok. 12. Hoeveel percent eiwit moet een goed ochtendvoer bevatten 13. Hoe is 't ruw eiwit in ver houding met het verteerbaar eiwit 14. ik heb wel eens hooren zeg gen, dat men van een toom van 25 kippen evenredig meer eieren raapt, als van 50, 60, 70 of meer kippen, met dezelfde verzorging. Ik kan het niet gelooven, tenminste als men 't hok en tuin naar die groote toom ingericht heeft. Wat is uw oordeel daarvan 15. Antwoord s.v.p. in Peel en Maas. Geen naam. X. ANTWOORD: 1. Zooals tot nog toe de zaken staan, is de kippen houderij beslist loonend en mag men gerust uitbreiding overwegen. Wat de toekomst verborg:n houdt, is echter niet te zeggen, tegenwoordig minder dan ooit. Voor we Lente hebben, zal er wel een tip van den sluier opgelicht zijn. 2. Op 11 aren grasland Dat is dus 1100 M2. U kunt daar wel 100 kippen op houden. 3. Voor 100 kippen zou ik bou wen: 4i/j M. breed en 6 M. diep. 4. Beiden zijn goed, doch muren met spouw zullen u meer kosten dan van hout. De meesten geven de voorkeur aan hout, ik zelf ook, al geef ik toe, dat spouwmureo, door deskundig metselaar opgetrokken, het hok ook wel droog houden. 5. Dat gaat niet. Een opfokhuis moet apart zijn. U kunt 't echter naast het hok zetten, dat spaart u één wand uit. 6. Ik lever franco teekeningen tegen 35 ct., met een teekening en beschrijving van automatischen voe derbak er bij. 7. De teekening geeft alles duide lijk aan, wijl er ook eene uitvoerige beschrijving bij is. Draairamen zeer aan te bevelen. In Gelderland klap pen de bovenlichten der ramen haast overal naar buiten. Bij u in de buurt naar binnen in tochtschermen. Ook goed. Zie teekening. De droogvoeder bak moet in elk geval zoo staan, dat het volle licht op valt. De leg- nesten tusschen mestzolder en voor wand. 9. Met het voorfront naar het Z. O., dat er vooral de voormiddagzon in schijnen kan. 10. Beiden zijn goed. Van te veel kalium permaoganaat krijgen de kip pen wel eens diarrhee. 11. Mogelijk zitten de kippen te dicht, maar is de slaapgelegenheid te bekrompen. Dan verbroeien en dat het nageslacht het gemeentebe- bevuilen de kippen mekaar en wordt stuur altijd dankbaar zou zijn voor 4 o pa Schenkt schoonheid en waarde door attenties in echt goud cn zil ver. Men xoaaedèert het steeds. VOOR DAMES Armband horloges elegante mo deden, Colliers met hangers, blousespeldenringen gemonteerd met echte, steenen in goud en zilver In tafelzilver lepels en vorken. ServetbandenTheelepels, Taart- vorkjes enz. VOOR HEEREN v Zak- en polshorloges in uitsluitend prima kwaliteitenhorlogekettin gen dasspelden, ringenmanchet- knoopen in fijne uitvoering. Groo'e keuze moderne pendules en regulateursbaromete s, luxe wekkers Horlogerie Groote Straat Tel. 52 ZIE ETALAGE ONS VROOLIJK HOEKJE. In den gemeenteraad van zeker Brabantsch dorp werd gedelibereerd over het leggen van een brug. Twee raadsleden hadden het*voor stel van B. en W. hun stem al toegezegd, de een, omdat hem eene wandeling over een brug zeer aan trekkelijk voorkwam, de ander, om dat het wel heel prettig moest zijn, hangende over de brugleuning te kunnen visschen. Een derde raadslid, meer zakelijk en vooruitstrevend aangelegd, zei op.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 6