zwarte Piano zware biggen Boerenbond Leuaen IPPILIN Bezoekt VENRAY Groote Straat 9 Houtverkooping Notaris Pluymaekers NotarisPluymaekers Huis, bouwland G 4. B. Holtus Een solied ruim Heerenhuis Alg. Vergadering Vermist gr. zwarte Jachthond APPELEN St. fiicolaasmagazijti speciale attractie Groofe Zakdoeken-Wedstrijd te VENRAY zal op Maandag 30 November 1931 nam. half zes, ten koffiehuize van G. Verstraalen te Venray, Eindstr, voor zijn principaal publiek verkoopen 50 slagen boonstaken en boom paaltjes en 20 nos, tophout, liggende in het Vlakwater, bosch afk. van Mevrouw Esaer-Le Brun. Verknoping van Bouwterreinen. te VENRAY zal op Maandag 30 Nov. 1931. nam, 6 uur, ten koffiehuize van G, Verstraalen te Venray Eindstr. voor den Heer Henri Try nes publiek verkoopen Gemeente VENRAY Meerdere gunstig gelegen Bouwterreinen, pi de Kweekerij, in perc. en massa No. 1. aan de Tuinstraat, begrensd door den tuin van Mej, Wed. Goo- cen, diepte circa 43 M., frontbreedte 12 80 M. No. 2. aldaar, diepte circa 45 RL. frontbreedte 12.80 M. No. 3 aldaar, diepte circa 47.80 M frontbreedte circa 12.80 M. No. 4 hoek Tuinstraat en Land- weerdstraat, diepte circa 27.50 M. eo frontbreedte circa 15.50 M. No. 5 aan de Landweertstraat, diepte circa 27.50 M., frontbreedte circa 10 80 M. No. 6 aldaar, diepte circa 27.50 M frontbreedte circa 10.80 M. No. 7 aldaar, begrensd den eigen dom van den heer Schreurs, diepte circa 27.50 M., frontbreedte circa 10.80 M. Aanvaarding in eigen gebruik ter stond na de toewijzing, in lasten van af 1 Jan, 1932. Betaling koopprijs 2 Januari 1932. enz. te Wanssum. Notaris te Horst, zal op Woensdag 2 December 1931, publiek verkoopen: A. Nam. 2 uur in café Wed. Poals te Wanssum, ten verzoeke van 1. De Erven van wijlen de •chtelieden Maas-Dekkers Huis met stal, schuur en tuin t« Wanssum, groot 5 a. 80 c. Bouwland in de Kuijper groot 73 65 a. 2. Den Heer A. Wijnhoven, Gemeente-Ontvanger te Wanssum: 6 slagen droge dennenschansen •n 15 slagen dennentophout, ge legen te Wanssum bij van Els, in het Vosseven en in het bosch van G. Janssen. B. Onmiddellijk daarna ten ver- zcake en ten sterfhuize van voor noemde echtelieden Maas-Dekkers, dan geheelen INBOEDEL, al3 meubels, huisraad, klein schuur- •n akkergereedschap, mangelen, 20 kippen, l geit enz. DE NOTARISSEN Nr. Haf f mans te Helden en Brabers te Vier lingsbeek zullen op nader te bepalen dag, voor de Dames EsserTimmer van Geffen te Venray, in het café van den Heer J. Voesten, Hense- niusplein aldaar, publiek ver koopen met stalling, remise, zeer'grooten sier- en groenten tuin en boom gaard en twee opritten, zeer gun stig gelegen op besten stand aan de Groote Straat te Venray, zeer geschikt voor zakenpand, groot 57 a. 30 c. Ook te veilen in 4 perceelen w.o. twee bouwterreinen aan den veldweg. Spoedig te aanvaarden. 30 op 30 November, 's avonds half 7, in het Bondslokaal. SprekerDe Voorzitter van den Raad van Arbeid te Venlo. Onderwerp Sociale Verzekeringen. 16 Het Bestuur. TE KOOP wegens plaatsgebrek, een in goeden staal zijnde Adres Bureau dezer. 10 TB KOOP roodb. maalkalf bij Joh. Versteegen, Molenhoek, Oirlo. 8 Tegen belooning terug te be zorgen bij H. Philipsen, bij de Moler., Oirlo. 8 TB KOOP 2e en 3e soort bij elke hoeveelheid. M. Camps. Stationsweg C 19 TE KOOP a.s. Maandag om 3 uur bij café Keijzers te Ysseistevn groote partij ïe koop gevraagd L. PHILIPSEN, Ysselsleyn. ons speciaal en overtuig van de veie practisehe en nuttige cadeaux. Voor elke beurs passende en nuttige geschenken. Op onze abi.ormaal lage standaardprijzen nog 5 pcf. korting tot en met 5 December. Beproef Uw geluk en raadt hoeveel papieren zakdoekjes zich in de etalagekast bevinden. Bonnen ter invulling liggen voor onze clientèle ter beschikking. Aan de juiste of dichtstbijzijnde oplossers worden de prijzen toegekend. Uitslag wordt op Si. Nicolaasdag 2 uur n.m. bekend gemaakt. BHHHHHi 60 degelijke nuttige prijzen IFTi^'TTIHiiWPn le prijs 2pers. zware Leidsche Wollen Deken, 2e prijs mooie Geslikte Deken met wolvulling. 3e prijs Pluche Tafelkleed, 4a prijs Teddy bear manteltje, 5e prijs mooie 2pers. Siidon Daken, 6e prijs Pluche Tafelkleed, 7e prijs mooie Schoorsteenlooper, 8e prijs Heeren Pullover, 9e prijs mooi Kapstokkleed en verder in volgorde de volgende prijzen dames pullover, dames tompouce, meisjes pullover, gebloemd ontbijtlaken, dames combine met bijpassende directoire, heeren overhemd, prima pluche kussen, meisjes pullover, dames combine, dames tompouce, ontbijtlaken, wollen kinderjurkje, overhanddoek, fantasie kassen, ontbijtlaken, zijden damesshawl, mooi handwerk, fantasiekussen, dames alpino, wollen das, heeren handschoe'nen, zijden das, prima wollen sokken, koffiemuts, heeren slobkousen, doos met 12 stuk zeep, heeren bretels, bébémanteltje, doos met fijne zeep, leeren meisjeshoedje, theemuts, prima bretels, tafellooper, leeren meisjeshoedje, doos zeep met eau de cologne, prima heeren zelfbinder, dames slobkousen, dames shawl, theemuts, zelfbinder, fijne doos zeep, groote flesch eau de cologne, doosje met zakdoekjes, fijne flesch odeur, doos met zakdoeken, zelfbinder, doosje zakdoekjes, flesch eau de cologne, doos zeep, pluche kinderhoedje, doosje met zakdoekjes. MAGAZIJN DE ZON

Peel en Maas | 1931 | | pagina 4