j&gwi Selagenheids- Koopjes kinderklompjes St. Nicolaas-optocht. GARAGE KUPERS IV| JLV JLoeders, geeft Uw kinderen Raadsvergadering Districts-Arbeidsbeurs Naar Circus Sarrasani (e Venlo. autobus V arkensverkoop- dag te Venray FRUIT. mooie Th. Pouwels in de volgende drie weken eiken dag de kostelijke Quaker spijzen. U zult zien hoeveel krachtiger en flinker de kinderen worden. Want het hooge gehalte aan eiwit en koolhydraten in Quaker havermout, herstelt zeer snel de verbruikte krachten. Inhoud van de te genwoordige groote pakken 5 ons netto en bon voor zwaar verzilverd tafel gerei. Het echte Quaker kent U aan degeel.blauw.roode origineele pakken. maakt, of waarbij in geen dezer vakjes het nummer 1 voorkomt, zijn ongeldig. Droste, Ringers, Verkades-bonbons, (Luxe doozen en los) Choc.-tabletteu Borstplaat, Speculaas, Biscuits, enz. LET op de lage prys. J. KEMPS. Venray. St. Nicolaas-Comité. !n den loop der volgende week zal door den heer Joh. Stevens (in plaats van wijlen Fr. Winckens) de gewone jaarlijksche collecte gehouden worden voor de H. Mis en optocht, ieder die minstens 25 ct bijdraagt is lid der vereeniging. De collecte wordt ten zeerste aanbevolen, ten einde de kinderen een genoegelijke dag te kunnen verschaffen. Wij hopen ook, daar de optocht op St- Nicolaasdag gehouden wordt, dat veelvuldig gebruik zal worden ge maakt van het laten bezorgen van pakjes. Dinsdag 1 December, s' avonds om half 7 zal een lezing gehouden worden voor de Jonge Boeren alhier over „Belasting" door den Heer L. Boots, Horst. De Zondag en Maandag door de Handboogschutterij „St. Oda gegeven uitvoeringen zijn in alle opzichten goed geslaagd. Beide avonden was de zaal goed bezet. Over het vertoonde spel was een ieder tevreden en er was maar een roep: prachtig. De spelers en speel sters hebben eer van hun werk en getoond dat op gebied van tooneel St. Oda op goede krachten mag bogen. Stierhoudery Eensgezindheid. Zondagmiddag om 3 uur bestaat voor belangstellenden de gelegenheid, om de nieuwe stal te bezichtigen, terwijl tevens de stieren voorgeleid zullen worden. Een mooi cadeau Koop dan pracht van 'n KAMERVACHT of een warme VOETZAK bij WILLEM WINTERS. Prachtkeuze In een Woensdag alhier ge houden vergadering in Lunchroom Verheugen, is een Schilderspatroons- vereeniging opgericht voor Venray, Horst en omstreken. Een 35-tal schilders gaven zich als lid op. Tot Voorzitter werd gekozen de Heer Jac. Toma te Horst. Door de besturen van de R.K. Venraysche Middenstand en Boeren bond Venray (Dorp) is adhaesie be tuigt met het aan de Rechtbank jericht request, inzake de crediteuren der Bossche Hanzebank. Men verzoekt ons te willen melden, dat het huis in de Groote Straat vorige week bij publieke verkooping aangekocht door den beer Louis Wijnhoven, bestemd is voor de Dames Esser alhier. Zoekt U een St. Nicolaas geschenk? Gaat naar Drogisterij ,,'t Blauwe Kruis." Daar vindt U een keurige collectie parfums, eau de cologne, fijne zeepen in prachtige luxe doozen. Scheerapparaten merk „Gillet" en Valet," scheerstandaaids. Verder hebben wij voor den foto amateur de bekende Z e i s s-I k o n foto-toestellen en benoodlgdheden. Ziet etalage Ziet etalage Beleefd aanbevelend. Fa. G. POUWELS en Zn. Langstraat 1 Venray. Gemeentebogrooting 1932. Begrooting tak van dienst der Gasfabriek 1932. Burgemeester en V^ethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1932 en de begrooting van den tak van dienst „de Gasfabriek voor 1932 heden ingevolge het be paalde in artikel 238 en 253 der Gemeentewet aan den Raad zijn aangeboden en ter Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage zijn neergelegd en tegen betaling der kosten een afschrift wordt verkrijg baar gesteld. Volgens bet bij genoemd artikel bepaalde moeten tusschen deze neder- legging en verkrijgbaarstelling en de behandeling in den Raad minstens veertien dagen verloopen, zoodat de behandeling niet voor 13 December a.s. zal geschieden. Venray 26 November 1931. DRANKWET. Burgemeester en ^Vethouders van Venray brengen ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 14, 2e lid jo. artikel 12 der Drankwet ter open bare kennis, dat op heden is inge komen een verklaring van Renier Lambert Dupont, dat hij, nu eene vergunning beschikbaar is geworden, volhardt bij zijn op 24 Maart 1925 ingediend verzoek om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor de benedenvoorkamer van het huis. plaatselijk gemerkt Stations weg 53, op welk verzoek toen echter afwijzend werd beschikt uit sluitend op grond, dat het wettelijk maximum aantal vergunningen voor VeDray was bereikt. Binnen twee weken na de dag- teekening dezer bekendmaking kan eenieder tegen het verleenen der ver gunning schriftelijke bezwaren indie nen. Venray, 26 November 1931. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris. VAN HA AREN. De Nieuwe Algemeene Politieverordening. Wij hebben gemeend onzen lezers een dienst te bewijzen met de nieuwe algemeene politieverordening in haar geheel in ons blad op te nemen. Deze en de volgende vier of vijf weken zal telkens een gedeelte dezer verordening, welke 181 artikelen telt, worden geplaatst. Aangezien elk ingezetene met die Politiebepalingen te maken heeft, doet men wel goed, „Peel en Maas" van deze weken te bewaren men heeft dan altijd de politieverordening in haar geheel bij de hand. Zij treedt in werking met 1 Jan. 1932. Onze oud-dorpsgenoot de heer W. Schols, hoofdonderwijzer aan de St. Jozefschool te Helmond, slaagde j.l. Donderdag voor het 3e en laatste gedeelte van het examen Ward (Gregoriaans gedeelte). LEUNEN. Zondag- en Maandag avond gaf de Fanfare haar jaarlijks winterconcert, wat in alle opzichten uitstekend is geslaagd. Beide avon den was 't groote vereenigingslocaal tot in alle hoeken gevuld. Het drama „Onder de Jacobijnenmuts" hield de spanning er goed in, terwijl 't klucht spel „Janus de Wonderdokter" bracht de lachspieren soms danig in be weging. Behalve de op verdienstelijke wijze uitgevoerde nummers muziek door de Fanfare, werd het program ma met keurige muziek aangevuld van een Weco reproductor. De Fanfare mag met genoegen op deze avonden terug zien. St. Nicolaas Cadeaux De bekendste Siguren en Sigaretten in 100. 50, 25 en 10 stuks, mooie assortimentkistjes, flinke korting. J. KEMPS, Venray. Het beste adres voor water dichte RUBBERLAARZEN i scherp concurreerende prijzen is JOS. AR1AENS. Groote Straat 18 Venray OIRLO. De Zaterdag en Zondag gehouden uitvoering van onze kranige Voetbalclub mocht zich beide avon den in een druk bezoek verheugen. Zoowel het tooneelspel als de muziek van onze Fanfare hielden het publiek in opgewekte stemming. HOLTHEES. De Voordrachten- avond, georganiseerd door onze Schutterij, mag als schitterend ge slaagd beschouwd worden, de zaal van Frans Bonants was overvol. Het bekende Duo de Laat, liet ook werkelijk zien dat zij den naam van beroeps-karakter-komieken volkomen waard zijn. HORST. Tot onderwijzer aan de R. K. Bijz. Jongsschool alhier in het dorp, is benoemd dhr. Alb. Op de Laak, alhier, zulks ter voor ziening in de vacature H. Roncken Lichtstoring. Dinsdagavond van tien over half zeven tot zeven uur heeft geheel Zuid Limburg en ook Midden-Lim burg in het donker gezeten. De ooraak moet gezocht worden ia een fout in het schakelstation tc Hoens broek. Donderdag 26 Nov. nam. 4 uur Afwezig met kennisgeving de heeren van Haren en van Dijk. 1 Notulen. Na opening werden de notulen der vorige vergadering zonder op merkingen goedgekeurd. 2. Voorloopige vaststelling der Gemeenterekening dienst 1930 en der balans winst- en verliesrekening van het bedrijf der Gasfabriek per 31 December 1930 met rapport der Commissie, Overeenkomstig het rapport ging de Raad over tot voorloopige vast stelling der gemeenterekening dienst 1930 en der balans winst-en verlies rekening van 't bedrijf der gasfabriek per 31 Dec. '31. 3. Aanbieding der Gemeentebe- grooting, dienst 1932 en der begroo ting van het bedrijf der Gasfabriek voor 1932. Deze zullen bij de raadsleden cir- culeeren ter bestudeering. Ook zal zij door den Secretaris worden ver duidelijkt, waarna in een volgende vergadering de behandeling, 4. Voorstel van B. en W. tct wijziging der Bouwverordening in verband met de wijziging der Wo ningwet. Werd z.h s. tot wijziging besloten. 5. Behandeling van het rapport der Commissie ad hoc in verband met verzoek der slagers om vermin dering der keurloonen. Na voorlezing van het zeer uitge breid rapport besloot de Raad z.h s niet tot verlaging der keurloonen over te gaan. 6. Verzoek van het Bestuur der R. K. Werklieden vereeniging tot het instellen eener regeling voor werk verschaffing en steunregeling aan werkloozen in de Gemeente Venray, De Voorzitter deelde mede, dat de gemeente bereids voor werkver schaffing gezorgd had. Een groot werk is inmiddels begonnen, waar voor Rijk en provincie bijdragen. Bij gesubsidieerde werken bepaalt de Regeering het loon. Er zijn door B. en W. stappen gedaan om meer loon doch er is nog geen antwoord van den Minister ontvangen. In Venray bedraagt 't loon 15 pet. meer dan elders, er wordt hier 28 ct, uurloon gegeven, benevens kindertoeslag van af 't derde kind beneden 14 jaar. Alle tewerkgestelden kunnen direct beginnen, waardoor bij de georgani- seerden voorkomen wordt, dat zij uitgetrokken raken. In Januari begint een nieuw jaar, waardoor georgani- seerden weer kunnen trekken, als de omstandigheden dit meebrengen. Steunverleening aan ongeorganiseer den is in strijd met de wet en zal dus niet goedgekeurd worden. Blijft deze abnormale toestand lang duren, dan zullen ongetwijfeld van Regee- ringswege maatregelen getroffen wor den. Men moet niet vergeten, dat overal waar met Rijkssteun werk verschaffing bestaat, men zich te houden heeft aan de voorschriften van het Rijk. Ook wat de loonen aangaat, wordt het princiepe gehul digd, dat de loonen bij de werkver schaffing moeten blijven beneden de loonen in het particuliere bedrijf, om zoodoende in de band te werken, dat de te werk gestelden zoo gauw mogelijk weer in hun eigen vak terugkeeren. De heer van Boven het woord gekregen hebbende zegt het volgen de Mijnheer de Voorzitter. Naar aanlei ding van 't gesprokene, meen ik toch een woordje in 't midden te moeten brengen en wel 't volgende: Veel is er gesproken en geschreven over de nor- malisatiewerken en ik prijs de hoogere autoriteiten, dat zij zulk een werk tot stand hielpen brengen, daartegenover staat ook weer, dat ik er mijn diep leedwezen over moet uitspreken, dat diezelfde autoriteiten zoo weinig ge dacht hebben aan de behoeften van arbeidersgezin, immers dan had men met zulke abnormaal lage loonen niet kunnen komen. Thans staan we voor't feit, dat het een streekbelang is, waar in geenszins aan de behoeften van het arbeidersgezin wordt voldaan. Er wor den dan ook van verschillende kanten stappen gedaan om alsnog van de Re geering een betere loonregeling te verkrijgen en ik hoop van ganscher harte dat dit mag slagen. Ook op an dere gronden hoop ik zulks, want als we zoo eens nagaan en beluisteren de gemoedsstemming, welke thans onder de arbeiders heerscht, dan kan 't niet anders, of 't moet zeer nadeelige ge volgen hebben voor kerk en staat. Lezen we maar eens 't artikeltje in de Volkskrant, de grieven geuit door den voorzitter der W.V. te America, waar in deze schrijftZijn de heeren in den Haag vergeten, dat juist deze menschen het waren, die in 1918 opkwamen voor de rechten van kerk en staat te ver dedigen. Of zijn ze vergeten, hoe de Dageraadsmenschen hier ontvangen werden Zulke woorden moesten niei geuit behoeven te worden, men ziet hier echter uit hoe de gemoedsstem ming is en wat zoo in hun binnenste omgaat. Vooral in dezen tijd hebben we juist betrouwbaie arbeiders noodig, die, wanneer de nood dwingt pal staan en de rechten van kerk en staat dur ven en zullen verdedigen, desnoods ten koste van hun eigen leven en zulke menschen zullen we alleen vinden on der tevredenen. Ontevredenheid kweekt communisme. Ook hier wordt dikwijls schromelijk te kort geschoten, wat betreft de rech ten van den arbeider. Zoo is me ter oore gekomen, van een arbeider, vader van 9 kinderen, waarvan 't jongste 6 maanden, de oudste 16 jaar, vader bij de gemeente werkt tegen een loon van f 13.84 en zijn oudste zoon f 7.50 bij een boer verdient, waarom de vader den kindertoeslag geweigerd werd Acht u een inkomen van tesamen f 21.34 voldoende voor een gezin van 11 personen. Kunt u zich voorstellen, dat zoo iemand met wrok in z'n hart zijn werk verricht. M. de V. nogmaals er mag niet zoo lichtelijk omgespron gen worden met de belangen der ar beiders, want meer dan ooit beseffen zij, menschen te zijn, die recht hebben op een menschwaardig bestaan. De tijden zijn veranderd, de arbeider laat zich voor zijn bewezen diensten geen fooi meer in de hand stoppen. Geeft hem zijn rechtvaardig loon. Want wee dengene, die het aandurft den werkman zijn rechtvaardig loon te onthouden, al wordt dit ook door den strafrechter niet bestraft, er is een Rechter en wel voor ons den Aller hoogste, die zulks wel bestraft. Vooral ook de Middenstand, waar aan gedacht moet worden, zal de na deelige gevolgen, voortspruitende uit deze abnormaal lage loonen, gaan voelen. Immers, deze categorie is voor een groot gedeelte afhankelijk van de arbeiders en waar thans met zulke loonen, als nu door 't Rijk ingesteld, de arbeider geen koopkracht meer heeft, blijft 't niet uit, dat ook de mid denstand een geduchte klap zal gaan krijgen. De heer Arts wil de rede van den heer van Boven onderstreepen en vindt de loonen te laag. De Voorzitter wijst er op, dat de tijden jammer genoeg zeer veranderd zijn en ook voor de Regeering zeer moeilijk zijn geworden. De organi satie vraagt loonen voor de georga- niseerdea 30 en voor de ongeorga niseerden 25 cent per uur. Het is ongelukkig genoeg, dat de regeering meent niet meer te mogen geven dan het gemiddelde van voornoemde loonen, doch zij houdt rekening er mee, dat de crisis zeer lang kan duren en men moet toch trachten toe te komen. Het geval door den heer van Boven bedoeld zal de Voorzitter onderzoeken, was dit eerder bekend geweest, dan was het mogelijk re ^ds in orde. Men moet ook bedenken, dat iedere belastingbetaler bijdraagt in de loonen en allen moeten we in dezen tijd offers brengen. De heer Stoot vraagtwie kunnen werk bekomen, waarop de Voorzit ter zegt, alle kostwinners en ge huwden benevens kleine boeten. Op een vraag van den heer Stoot, wie daarover beslist, zegt de Voor zitter, het College van B. en W.f waarop de heer Stoot betoogde, dat het wenschelijk was, dat tegen een eventueele weigering beroep bij den Raad openstond, waartegen de Voor" zitter geen bezwaar had, daar nog niemand geweigerd was. De heer Arts meent, dat het accoordloon niet uitbetaald werd als er meer dan 28 ct. per uur verdiend werd, maar dat er ook niet bijbetaald werd als mioder verdiend werd De Voorzitter betwijfelt d t en zet de loonberekening uiteen, waar uit blijkt, dat het loon op Rijks voorschrift moet blijven rond de 28 ct. per uur in elke ploeg. De heer van Boven zegt, dat het accoordloon eerst bedroeg per Are f 2.'— Later is het gedaald tot f 1,75 en nu al tot f 1,60, mogelijk wordt het nog minder. De Voorzitter zegt, dat dit geheel ligt in bet zoo juist besprokene. De menschen zijn al wat geoefend in het werk en halen nu makkelijker een loon van 28 ct, per uur dan in den beginne. Zou het eerste loon gehandhaafd zijn, dan zou men steeds boven den vastgestelden norm komen. In den beginne is per Are wat meer gegeven om tot een, dragelijk loon te komen. De heer Vermeulen vraagt, hoe of B. en W. tegenover dit request staan waarop de Voorzitter zegt, dat het College van B. en Wniets kan of mag doen zonder den Minis ter er m te kennen. De heer Millen zou beginnen bij het begin en stelt daarom voor om over te gaan tot het instellen van eene Commissie, die met B. en W. samenwerkt. Hieruit kan niets dan goed voortkomen, daar één persoon onmogelijk alles kan nagaan onderzoeken, of iemand al dan niet te werk gesteld moet worden. Ook ter voorkoming van verbittering acht Spreker eene Commissie goed, daar deze een betrokkene beter van zijn eventueel ongelijk kan overtuigen, De Voorzitter zegt, dat alleen het College van B. en W. aansprakelijk is en een Commissie alleen een advies aan B. en W. kan geven. Boven dien is een Commissie in het alge meen niet bevorderlijk aan de vlugge afwerking van zaken. De heer Millen meent, dat ook de in te stellen Commissie verantwoor delijk gesteld zou kunnen worden, hetgeen de Voorzitter ontkend, daar B, en W. alleen voor de regeering verantwoordelijk zijn en blijven. De heer Millen stelt dan voor om het ingezonden ontwerp toepasselijk te maken voor de werkverschaffing der Gemeente zelve, waarop de Vooni ter zegt, dat ook dit niet mogelijk is. daar hier alles geschied met Rijkssteun, dus de Regeering in alles gekend moet worden op straffe van verbeuring der Rijkssteum i dan kan Venray niets meer doen. De heer Vermeulen zegt, als toch geen mogelijkheid is, dat de Regeeriug het onderwerp aanneemt, is het ook niet noodig, dat de Raad zich met het ontwerp bezig houdt. De Voorzitter zegt, dat de werk verschaffing geheel door de Regeering geregeld is. De heer Millen vraagt, hoe of de regeling is, bij regen of vriesweer of bij ziekte, de Voorzitter meent, dat de heer Millen, dit toch wel weet, bij ziekte treedt de Ziektewet in werking. Bij regen of vorst, derft men de eerste 3 uur niets, later 8 cent per uur, zoodat het loon dan 20 cent bedraagt. De heer v. Boven heeft nog meer leedwezen van deze regeling en meeDt, dat er zoo amper nog wat zijn zal, om het meest noodzakelijke voor een huishouding aan te kun nen schaffen. De heer Millen vraagt of B. en W. niet met de Werklieden vereeniging of met Dr. Poels over het loon ge sproken hebben, waarop de Voor zitter zeg-, dat hij meent, dit niet op zijn weg te liggen. De heer Stoot vraagt, of er be zwaar is, dat naast werkverschaffing ook fén steunregeling ingevoerd woidt. De Voorzitter zegt, dat in dezen geest een brief van B. en W. naar de regeering is gezonden, waarop nog geen antwoord is gekomen. Na nog eenig heen en weer ge praat zegt de Voorzitter, dat B. en W. in een spoedig te houden ver gadering, ra alles nog eens over wogen te hebben, met een voorstel over eene Commissie zullen komen. Inmiddels kan er ook antwoord zijn uit den Haag. 7. Verzoek van het Gemeente bestuur van Aarle-Rixtel om adhaesie betuiging aan een door den Raad dier Gemeente aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht request inzake snelheidswedstrijden op openbare wegen.' De Voorzitter zet uiteen, dat het hier gaat over rijwielwedstrijden op den openbaren weg, die nergens voor dienen. Z.h s, besluit de Raad tot adhaesie betuiging. Verzoek van J. van der Zant- Litjens om terugbetaling van door hem betaalde rioolbelasting. De Voorzitter zegt, dat adressant reeds geruimen tijd zijn huis bewoont en over dien tijd aangeslagen is, wat billijk is, waarmede de Raad zich z.h.s. vereenigde. 9. Verzoek van G. H. v. Meijel e.a. belanghebbenden tot verbetering van den Kolkweg. De Voorzitter wijst op de gebrui kelijke manier van wegverbetering in deze gemeente met medewerking dus van bela^hebbenden. De heeren Millen en van Boven wijzen er op, dat deze weg lager ligt dan het omliggende land en bij nat weer herschapen wordt in een sloot en absoluut onbegaanbaar is. De Voorzitter zal doen nagaan of er door middel der Hand- en Span diensten verbetering is aan te bren gen, overigens zal in verband met het uitbreidingsplan in overleg met de aangrenzenden verbreeding van den weg verkregen moeten worden. Nadat 4e Voorzitter gezegd had, lat er nog waren ingekomen, dank betuigingen voor verleende subsidiën van de Fanfare te Leunen, de ver eeniging Volksbelang en Moeder- schapszorg, werd de vergadering met gebed gesloten. JAN E. PO ELS-Janssen. stichte leésmis, 8 u. ieesmis, kwart na 4 Lof en eerherstel aan het H. Hart. Zaterdag komen de jongens der 7e en 8e klas en de meisjes der 6e klas te biechten. Kwart na 4 Lof. A.s. Zondag 6 uur H. Mis, 7 uur H. Mis voor de mannen der H. Familie waaronder generale H. Communie. Paterskerk. Morgen 5, 6 en 7 u. H.H. Missen, 8 u. Hoogmis. Onder alle H.H. Missen liefdadigheidspreek voor een nieuwe kerk in de Mijnstreek. Kwart over 4 gezongen Vespers. 5 u. Lof. Geen ver gadering voor de Derde Orde. Maandag om half 7, 7 uur en half 8 H.H. Missen voor Maria Joosten-FIeur- kens als lid v.d. Aartsbroederschap. Dinsdag feestdag van Allerheiligen onzer Orden. Volle afl. o.g.v. 7 uur Hoogmis, half 7 Lof. Om half 7, 7 u. half 8 gelezen H.H. Missen voor Anna M. Heezen-Janssen als lid van de Aartsbroederschap. Woensdag gedachtenis van alle over ledenen der 3 Orden v.d. H. Vader Franciscus, 7 u. pl. Requiemmis. Vrijdag, le Vrijdag der maand, toe gewijd aan het H. Hart van Jezus, 7 u. Hoogmis, half 7 Lof en akte van Eereboete. COKKESl'ONDENTIE. Het verslag van 't afscheid van den Stationschef, den heer Camps, moet wegens plaatsgebrek blijven liggen tot de volgende week. Kantoor geopend van 9 tot 1 uur Worden gevraagd: Boerenknecht voor dadelijk, kun nende melken, voor Overloon Boerenknecht en melkknecht, 15 Maart a.s. voor Margraten. Boerendienstmeisje, 1 Mei voor Maashees Meisjes voor kunstzijdefabriek te Nijmegen. 1 boerenknecht 1 Mei Overloon 1 keukenmeisje, dadelijk 1 boerenmeid voor Overloon 4 boerenmeiden voor Paschen 1 melkknecht voor dadelijk BBSSSBUfKE 8TASD VIKEAY van 20 tot 27 November GEBOREN Catharina H. M. Michels, Merselo Maria J. A. Wismans, Merselo Pieter J. M. Linskens, Oostrum Geertruida J. E. lenneskens, KI. Oirlo Hubertus M. G. Wijnhoven, Veldstraat Wilhelmus H. A. Vermeulen, Kolkweg GEHUWD: Michiel A. Vervoort oud 25 jaar chauffeur en Maria A. Gooren oud 27 jaar, beiden te Venray. Hubertus F. M. Reynen oud 26 jaar bakker te Meerlo en Allegonda A. Verstegen 26 jaar, z.b. te Venray. Johannes C. A. Weymans 24 jaar timmerman te Maashees en AntoniaM. H. Reynders oud 21 jaar costumierete Venray. OVERLEDEN 2 patiënten St. Servatiusgesticht. 1 patiente St. Annagesticht. KSHEBtIJKB SISSSTSB Parochiekerk Morgen Zondag 2u. kl. Congregatie half 3 herhalingscatechismus voor de jongens, 3 u. Lof waarna vergadering Apostolaat des gebeds. Maandag half 8 Ieesmis voor de Handboogschutterij St. Oda, 8 u. lees mis voor de St. Eligiusgilde, kwart na vier Lof. Dinsdag half 8 besteld Jaarg. voor voor de vrouw van Jacob Goumans, 8 u. Jaarg. 2e kl. voor Hend. Poels en Joh. Camps. Woensdag half 8 besteld Jaarg. voor Gerard Wismans en Joh. Poels, 8 u. Jaarg. voor Peter J. Jenniskens. Donderdag 7 u. te Veltum H. Mis, half 8 besteld Jaarg. voor Godfried Adriaans, Pieter Jacobs en overleden ouders, 8 u. Jaarg. 2e klas voor E. Messemaekers, A. Geenen en kinderen. Vrijdag feest v.d. H. Barbara, le der maand en vereering van het H. Hart van Jezus, half 7 Hoogmis, half 5 ge De St. Nicolaas-optocht zal ge houden worden op Zondag 6 Dec. (St. Nicolaasdag). Aanvang nam. 1 uur vanaf het St. Servatiusgesticht. Pakjes, om onder den optocht te bezorgen, kunnen worden afgegeven Zaterdag 5 December, 's avonds van 7 tot 9 uur bij ANT. VAN MEIJEL, Hofstraat, tegen betaliag van 15 ct. per pakje. Wij vertrouwen dat hiervaü ruim gebruik gemaakt zal worden. HET ST. NICOLAAS-COMITÊ. Dinsdag, Woensdag en Donder- ag a.s. zal er een vertrekken om 6 uur vanaf het Henseniusplein. Voor deze gelegenheid zal een nieuwe autobus rijden. Zich aan te melden 22 1 Gruno Heerenrijwiel 1 Burgers Heeren 1 Burgers Dames alle met Torpedonaaf, tegen fabrieksprijzen. O. KUPERS, Venray, Telef. 95. 15 aan het Station Dinsdag 1 December. Aangifte van varkens kan nog tot morgen Zondagmiddag ge schieden bij den Directeur of Secretaris der Verkoopvereeni- ging. 18 Sterappelen, Goudreinetten en Bellefleur vanaf 10 pond voor 25 ct. A. van Ham Zonen, Sta tionsweg 6. 10 TB BOOB kanarie's prima zangers Schoolstraat 12. Reuzen keuze in voor St. Nicolaas Hofstraat 8 10

Peel en Maas | 1931 | | pagina 2