Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken, fjALFONflftl {manufacturen) blijken toch het flOMDEQJGST/ i) manufacturen blijken toch het V00RDEEÜQ5T Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De normalisatie der beken in Noord- Limburg. De komende Feestdagen. i De Kippenhouderij op het platteland Provinciaal Nieuws ZVTBRMd 21 N0VeMB3R 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 47 EEL EN MAAS ■BHli mBBUÊttË wOatmBm ■hb WÊÊÊÊ m/M w ■bh mÊÊBÊÊ ■hijbhbi 1—8 regels 60 cont, elke reffel meer 7i rt. r.n»m v PRIJS DER ADVERTENT1EN: 1—8 regels 60 cont, elke regel meer 7l cl. bij abonnement lagere tarieven l ilgave van FIltMA VAN BEN MUNCKHOF VENKAY Telefoon 61 GIRO 150652 Zijne Exc. Minister Oh. Rufis de lleorenbrouck «pent de werkzaam heden door de eerste spade in den grond te stekeu. Maandag had onder de gemeente Wanssum de opening piaats van de normalisatiewerken aan de Noord- Limburgsche beken. Z.Exc. Minister van Staat en van Binnenlaodscbe Zaken en Landbouw, ihr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck en Zijne Exc de Commissaris der Koningin in Limburg. Mr. baron van Hövell tot Westerner waren 's morgens te Venray aangekomen en werden door den heer J. Poels, lid der Gedeputeerde Staten van Limburg te zijnen huize ontvangen. In Hotel de Gouden Leeuw te Veuiay had een gezamenlijke lunch p'aats. waarbij de burgemeester der bij de normalisatiewerken betrokken gemeenten en andete autoriteiten aanzaten, waarna men per auto naar Wanssum reed. waar het gezelschap officieel werd ontvangen door den burgemeester det a^eente Wanssum. den edelachtb. beer baton de Weichs de Wenne. Bij het gezelschap zagen wii de edelachtbare heeren burge meesters der 7 betrokken gemeenten, de leden van de Gedeputeerde Staten, de heeren J. Poels, Rutten, van Lokven, van Basten Batenburg, Thomeer, het oud-kamerlid Rutten. en verder de heeren ir.H.deRcinde, hoofdingenieur van den Prov. Water staat in Limburg, Jhr. van Panhuys dir. van het Rijksbureau voor Ont watering in Zeeland. Noord-Brabant en Limburg en den heer Houtzagers, vertegenwoordiger der Heidemaat- NaP de verwelkoming door den burgemeester van Wanssum ging het gezelschap door de weiden naar de Groote Molenbeek, waar de plecb- tigheid plaats vond. De burgemeester van Venray, O van de Loo, voorzitter van de commissie van Beheer der Noimib- satiewerken sprak op deze plaats een woord van dank tot d,. legee- ring. tot het provinciaal bestuur en tot de besturen der gemeenten voor de krachtige medewerking aan ae voorbereiding van dit werk Do eersto spado in don grond. Z Exc. Minister Chr. Ruijs de Beerenbrouck nam alvorens de spade ter hand te nemen het woord en wees op den slechten toestand, die in dezen crisistijd over de geheele wereld hecrscht. Door de uitvoering van de notmalisatieplaonen zal een groote verbetering in den landbouw grond ontstaan, doch de werkver schaffing. welke door dit werk wordt geboden is wel het eerst tastbare resultaat. Kritiek is er bij ieder groot werk dat tot stand moet gebracht worden, en ook in de naaste toekomst zullen er nog vele oneffenheden moeten worden weggewerkt. Met de woorden „en nu aan het werk", nam Z.Exc. de spade ter hand en onder deskundige voorlich ting van den heer J. Poels verrichtte de minister-president het eerste werk aan de normalisatie der beken. Behalve door den Commissaris der Koningin en den heer Poels. werd ook nog een schop grond ge stoken door de burgemeesters der betrokken gemeenten, de ingenieurs van den Waterstaat en de vertegen woordigers van het Rijksbureau voor Ontwatering. Hierna vertrok het gezelschap weer per auto naar het gemeentehuis te Venray, waar het verdere offi- cieele gedeelte van 't programma werd afgewerkt In de raudszaal. aan circa f 450,000 (van welke f 350.000 aan loonen) wordt besteed. De bedoeling is hier op behoorlijke wijze werk te verschaffen Aan deze som worden f 250,000 bijgedragen door het Rijk, f 150.000 door de provincie en f75.000 door de ge meenten. De leiding bij de voorbereidende plannen is in handen geweest van burgemeester van de Loo, dien Z.Exc. ook reeds bij vroegere ge legenheden heeft leeren kennen als een uitstekend leider zijner gemeente. Z.Exc. wenscht een welzijn toe aan de gemeente Venray en baar emi- nenten burgemeester. De Commissaris der Koningin aan hot woord. Vervolgens is het woord aan den Commissaris der Koningin Z.Exc. Mr. E. baron van Hövell tot Wes- terfier. Het begin van de werkzaam heden der normalisatie is een feit, dat waard is in het gedenkboek van Noord-Limburg te worden opge- teekend. Bij het begin van dit groote werk is het wel van belang terug te gaan op wat aan dezen dag is voorafgegaan. In 1921 zijn er reeds plannen ge maakt door het gemeentebestuur van Venray. Van den kant der regee- riug en van het provinciaal bestuur werd medewerking toegezegd. Door de drukkende omstandigheden van dien tijd is deze medewerking uit gebleven, tot dat eenige jaren gele den de gemeente Venray de zaak opnieuw in Maastricht aanhangig heeft gemaakt. Toen was men reeds in beginsel bereid om tot de beek- verbetering over te gaan. De werk verschaffing voor de werkloozen is een reden te meer tot daokbaarheid. Spr. brengt dank aan de regeering legt er vooral den nadruk op, dat de samenwerking der gemeenten bij de voorbereidende werkzaamheden zoo goed is geweest. Z.Exc. hoopt, dat dit ook in de toekomst steeds moge zijn en dat het werk tot heil moge strekken voor geheel Noord-Limburg. Burgemeester van de Loo gaat hierop in het kort den weg na, die tot de tot standkomlng van dit werk heeft geleid en brengt dank op de eerste plaats aan den minister-p:esl dent, den Commissaris der Koningin en den heer J. Poels en verder aan allen, zonder uitzondering, die hun medewerking aan de voorbereiding van dit werk hebben verleend Rede J. Pools De heer J. Poels wijst er vervol gens op, dat het initiatief tot dit werk is uitgegaan van de boeren. Spr. wil niemand afbreuk doen, doch hij kan niet nalaten op dit punt te wijzen en hierbij hulde te brengen aan de boerenbonden. Het speet spr. dat bepaald blad ongemotiveerde kritiek had uitge oefend op de loonverhouding bij de normalisatiewerken. Dit heeft spr. gegriefd na al het werk wat er voor zoo'n mooi doel is gedaan, vooral in dezen tijd. Voor zoover er nog fouten aan wezig zijn, zullen alle pogingen worden in het werk gesteld deze te doen verdwijnen. Nadat de heer Th. Rutten, lid der Gedeputeerde Staten, nog een woord van dank heeft gericht asn de drie Limburgers, die hier een reuzenwerk hebben verricht, n.I. den Commissatis der Koningin, den heer J. Poels en ir. H. de Ronde, wordt tenslotte deze offlcieele bijeenkomst gesloten Wél is er tenslotte slechts één op tien hunner werkloos en zou slechts die één met recht kunnen klagen; maar het klagen zit ons in het bloed en daarom doen die negen anderen van den weeromstuit méé. Die klagen dan maar over de slechte... vooruit zichten. Zoo de a.s. feestdagen van hun luister zullen inboeten, zal dat min der om de noodzaak zijn, dan wel voortkomen uit de gesuggereerde somberte van geest. Het zou dwaas zijn om te ontkennen, dat er een crisis bestaat en ontstellende werk loosheid heerscht, maar daarnevens staat het als een paal boven water, dat de zaken er lang niet zoo hope loos voorstaan, als we elkander wijs maken en napraten. Een paar feiten Gaat ze des Zondags maar con- stateeren op de voetbalvelden, waar tienduizenden met een lach hun offer brengen aan den bruinen afgod. Loopt 's avonds tegen het aan- véngsuur der voorstellingen maar eens langs de ingangen der bios copen in de groote steden. Laten we u vertellen, hoe ook in het afgeloopen seizoen de kermissen „vlot" zijn verloopen in ons landen alleen in de Zaandamsche kermis week 70,000 gld. aan snoep en vermaak werd besteed. Weet dan b.v. ook. dat het circus- Sarassani in enkele weken tijds 1 ton gouds aan vermakelijkheidsbelasting in de gemeentekassen deed vloeien en ten behoeve van eigen exploitatie ruim i/t millioen incasseerde. Tien mille moesten enkele voetbal wedstrijden op j.l. Zondag opleveren ter subsidieering van de uitzending van athleten naar de Olympische Spelen. Zonder twijfel is het geld binnengekomen ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 et-, per post 75 cent voer het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 11a de raadszaal van het gemeente uls sprak burgemeester van de Loo llereerst een kort begroetingswoord a verzocht den aanwezigen een ronk uit te brengen op H.M. de ioningin. Toespraak minister Ruijs. .Daarna is het woord aan Z.Exc. Jnister Ch. Ruijs de Beerenbrouck. et zou als 't ware een open deur happen zijn, aldus Z.Exc., als men t autonomie der Nederlandsche gemeenten zou willen aantasten, maar ~»ch verkeeren we in omstandig- den, die door het rijksbestuur wel mogen worden onderstreept, r gaat een werk beginnen, waar- 1 De groote bekoring van den winter is de huiselijke gezelligheid, het in tieme samenzijn aan huiselijken haard en bij lamplicht, als daar buiten- een barre natuur in gure vlagen uitwoedt. De winter echter duurt lang, ja zou te lang duren, als in zijn midden niet de trits van feestdagen omsloten werd gehouden Sinterklaas Kerst mis en Nieuwjaar waarheen we vol verwachting blikken, omdat de wintersche gezelligheid in die feest dagen culmineert. Zijn ze eenmaal voorbij, dan hebben we ons ook met den winter leeren verzoenen, omdat we de schoone lente dan vóór ons weten. Zonder den glans der genoemde feestdagen zou de winter inderdaad te somber wezen. Is het dan wonder, dat duizenden zich afvragen, wat ze met Sinterklaas, Kerstmis en Nieuw jaar te wachten staat? Wat ze kun nen doen om die dagen voor zich en de hunnen in hun oude luister te vieren Vele zakenmenschen vooral, zijn in dat opzicht weinig optimistisch. De tijden zijn slecht.... En tal van loootrekkenden praten juist eender. Al is de nood van velen groot, de massa der bevolking heeft nog geld genoeg voor allerlei verzetjes en pretjes, die we haar overigens ook volstrekt niet misgunnen. Maar als duizenden en duizenden onzer voor alle hierboven genoemde zaken nog zooveel geld over hebben, dan mogen ze aan de viering der komende feesrdagen ook niets ont nemen van oude luister en glorie. We behoeven elkaar niet onnoodig op kosten te jagen, maar het zijn juist die kleine attenties en kleine verrassingen, die de vriendschap on derhouden, verlangende kinderharten bevredigen, een blijden lach wekken op anders zoo zorgelijke gezichten, vriendschaps- en familiebanden ver sterken door de verhooging der intimiteit. En wat een prachtige gelegenheid bieden ods die dagen om ons goede hart eens te laten spreken tot dege nen, van wie we de omstandigheden dan inderdaad zorgelijk weten. Niet door het plichtsbewus*e gebaar, waarmee we offeren aan de vereeni- gingen van weldadigheid, maar door de welwillendheid, die we als menscb tot mensch kunnen betoonen. Als mensch tot mensch en toch onper soonlijk, door het verbergen van onze persoonlijkheid achter de on persoonlijke figuur van een weldoen- den Sinterklaas of een vrede- en heil bréngend Kerstkind. Klaagt niet zoo luid?, gij, zaken lieden! Maar wekt luide en exploi teert het goede hart der menschen ten hunne behoeve, ten behoeve vaD anderen en ook van u zelve. Er is nog wel geld onder de men schen, dat bewezen we hiervoren. Maar men moet het uit hun zakken weten te kloppen. Terwijl gij jeremi- eert over den slechten tijd en bet elkaar nababbelt. dat er geen geld meer onder de menschen is, komt bier een Duitscher met een tent. wat beesten en.... een suggestieve reclame, Eï die Duitscher incasseert hier een half millioen Hollandsche guldens. Laat het u een les zijn Openb. Vergadering Gemeenteraad Maas hees c.a. Tegenwoordig zijn alle leden met uitzondering vao H. J. Bruysten. Voorzitter H. Rieter, Secretaris P. L. Stevens. De Voorz. opent de vergadering met den Christelijken Groet, waarna de Secretaris de notulen der vorige vergadering voorleest, welke onver anderd worden vastgesteld. Aan de orde is 1. INGEKOMEN STUKKEN. a. In verband met het in de vo rige vergadering genomen besluit tot onderhandsche aanbesteding van de vernieuwing van den kunstweg te O ver loon voor de som van f 6410, geven Gedeputeerde Staten den Raad in ernstige overweging bij den huldigen crisistoestand de kapitaals uitgaven tot het onvermijdelijke te beperken. Tevens komt in het-schrijven de vraag naar voren of de gemeente zich te juister lijd van het benoodig- de kapitaal zal kunnen voorzien. In verband hiermede geven Ge deputeerde Staten te kennen, dat het hun aanvankelijk niet gewenscht voorkomt, dat thans tot wegver- nieuwing en aanleg van iioleeiings- vverken wordt overgegaan, waarom zij hun beslissing verdagen. De voorzitter zegt, dat hij er van overtuigd is, dat ei zoo veel moge lijk moet worden bezuinigd, doch dat Oe vernieuwing van den kunst weg te Overloon niet langer kan wachten in verband met de maat regelen, die door de' gemeente en den aannemer reeds zijn genomeD. Ook in verband met den naderen den winter moet de gemeente thans doorwerken. Wat het crediet aan de gemeente betreft, zegt spreker, dat de Boeren leenbank te Overloon bereidt is het benoodigd kapitaal beschikbaar te stellen. Hierna leest de Secretaris een ontwecp-schrijven voor van B. en W. als antwoord op bovenbedoelden brief van Gedeputeerde Staten. In dit schrijven wordt uiteengezet: dat de vernieuwing van den kunst weg te Overloon noodzakelijk moet worden geacht in aanmerking nemen de de slechte toestand van dezen weg dat hierbij in acht genomen moet worden, dat deze weg juist ligt in de kom van het dorp Overloon dat sedert jaren de afwatering van dezen weg veel te wenschen over liet, waardoor de toestand onhoud baar was dat de Raad derhalve de voorkeur gaf aan een plan, waardoor op be hoorlijke wijze een weg vernieuwing tot stand kwam en waarbij tevens de uitgaven tot het noodzakelijke, werden beperkt. Onder overlegging van een ver klaring van den Directeur der Boe renleenbank te Overloon, waarbij het beuoodigde kapitaal aan de ge meente is toegezegd tegen een rente van 4 en 1 kwart pet., wordt ver zocht aan bedoeld besluit alsnog zoo spoedig mogelijk goedkeuring te willen verleeuen, De Raad kan zich met dit con cept-schrijven vereenigea en mach tigt B. en W. dien overeenkomstig Gedeputeerde Staten van antwoord te dienen. b. Voor kennisgeving wordt aan genomen a. een schrijven van Ged. Staten houdende bericht van ontvangst der verordening ex art. 208 der ge meentewet b. idem houdende goedkeuring tot het aangaan van een conversielee- ning ad f. 55500. c. Een schrijven van Ged. StateD, waarbij een kleine aanmerking van redactioneelen aard wordt gemaakt op de ingezonden legesverordening. De verordening zal aldus worden gewijzigd. 2. Vaststelling begrooting 1932. De gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1932, die vanaf 23 Oct. j.l. ter inzage heeft gelegen, wordt met algemeene stemmen vastgesteld. De begrooting sluit voor wat den gewonen dienst betreft in inkomsten en uitgaven op f 65548,57 en voor wat den buitengewonen dienst be treft in inkomst en uitgaaf op f 62914,26 Ten aanzien van de muziekkorpsen welke elk f 50.subsidie uit de gemeentekas ontvangen, wordt be paald. dat elk korps jaarlijks ten minste 3 zomeruitvoeringen (concer ten) moet geven, waarvan een met de ter plaatse te houden kermis. 3. De Secretaris geeft een toe lichting betrefEende wijziging van enkele posten der begrooting van 1931. Wordt goedgevonden. RONDVRAAG. Het lid Geurts zegt, dat we tegen woordig zoo'n rare tijd hebben, dat moorden en inbraken aan de orde van den dag zijn (gelukkig buiten de gemeente). Spreker vraagt of het niet gewenscht zou zijn, dat de veldwachter telefonisch was aange sloten. De Raad is van oordeel, dat dit weinig effect zal hebben, omdat de veldwachter gedurende den dag shchts enkele uren en 's nachts in het geheel niet te bereiken zou zijn. Fransen vraagt of er geen kans zou bestaan, dat de gemeente Rijks subsidie krijgt in de kosten van werkverschaffing. De Voorzitter zegt. dat een der gelijk verzoek aan den Minister is gericht, doch dat z.i. de uitslag twijfelachtig is. Fransen geeft vervolgens als zijn meening te kennen, dat het gewen scht is, dat, indien werkloozen zich aanmelden, deze in het bezit moeten zijn van een bewijs, dat ze inder daad werkloos zijn, b. v. een ver klaring van den laatsten werkgever. Spreker zegt, dat indertijd is be sloten, bij de gunning van de school te Holthees en de wegvernieuwing te Overloon, dat alleen ingezetenen hieraan mogen worden tewerk ge steld. Er wordt verteld, dat ook een niet-ingezetene hieraan is tewerk ge steld. De Voorzitter en de Raad is het er over eens, dat dit, behoudens eene uitzondering voor bepaalde ambachtslieden b. v. steenleggers, niet mag gebeuren, indien andere in gezetenen hiervoor zouden moeten worden terug gezet. Jans zegt nog, dat de weg in Overloon langs 't klooster niet be stand is tegen het huidige vervoer in verband met de afsluiting van den klinkerweg. De Voorzitter zal zorgen, dat grint op komt. Hierna sluiting met gebed. wenschten levertijd bedingen. In 't voorjaar gaat dat niet meer zoo. 15. Is het vriezend weer. maak dan ook een weinig ochtendvoer eens met warm water rullig aan. Het voer riekt dan lekkerder, en wekt den eetlust op, wat bij vriezend weer wel eens noodig is. door JOS. BOSHOUWERS le LENT Eenige nuttige wenken. 1. In het hok moet het luchtig en trisch blijven, zonder dat er tocht op de zitstokken mag kunnen vallen Waar mogelijk de gelegenheid voor .uchtverversching niet geheel vol doende is, kan meu in den voor gevel, zoo hoog mogelijk tegen het dak, luchtgaten aanbrengen. 2. De voeder- en drinkbakken worden in den winter op zulk een wijze geplaatst, dat ze 15 c.Vl. bo ven het strooisel uitkomen. 3. De ronde, gladde, te dunne zitstokken, die men vaak nog lad dersgewijze aantreft, zijn onder alle opzichten af te keuren. Ze moeten allen even hoog worden aangebracht en 35 cM. van elkaar af zijn. De dwarse doorsnee van 'n zitstok be draagt 5 bij 6 cM. Lange zitstok ken moeten ook in het midden nog onderschraagd worden. 4. In onze streken (de Betuwe en overig Gelderland) worden vele koppels hoenders van begin Octo ber tot na half Maart absoluut bin nen gehouden. De productie stijgt er door. Men moet de dieren echter flink in beweging zien te houden en ze veel groenvoer geven, ook bieten. 5. Het geheim van den grooten winterleg zit voor 'n aanzienlijk deel een steeds kurkdrogen, properen bodem. Zorg daar dus voor Maak ook den mestzolder iederen dag schoon. Dan is 't werk van een oogenblik. 6. Koude, natte pootengeen eieren? Daarom zij men er op be dacht, ze een droog, overdek', be loop te geven, hetzij karhuis, loods, schop, schuur of afdak, waar ze gedurende regen- of sneeuwdagen beschutting kunnen vinden, als het hok daar zich soms niet geheel en al voor leent. Strooi over den bodem een dikke laag strooi, kaf, droge bladeren, turf of zand en laat de dieren hier het hardgraan onder uit zoeken. 8. Bij heel koud weer, (vorst, sneeuw, mist) mag men de hoenders wat meer mais of gemengd graan geven daa anders. 9. Wanneer het begint te vriezen, uj aVODd dc dri°kbakken leeg schudden en even zuiver maken met een borstel, die steeds in 't kippen hok aanwezig moet zijn. Een hout borstel is daar zeer geschikt voor. s Morgens doet men in 'n emmer water 'n scheut heet water en giet dit dan in de drinkbakken. Zoo is men in 'n oogenblik klaar. i en daa wa' 9ehluschte kalk in den drinkbak is zeer aan te bevelen. 11Bewaar de versche kippenmest van den mestzolder in een cement- ton of groote kuip en dek telkens af met wat zand of 'n heel dun laagje turfstrooisel. Wie veel kippen heeft, kan de kippenmest op 'n hoop wer pen. Maar ook telkens afdekken desnoods met wat aarde. In 't voor jaar heeft men dan echte Venray- guano. 12. Het radicaalste geneesmiddel van kalkpooten isbertshoornolie. Bij gemis daarvan neme men vrucht boom carbolineum. Met petroleum hoogst voorzichtig wezen. Daarom liever geen petroleum. 13. Hanen zijn voor de eier- productie absoluut overbodig en zeker wanneer de kippen vast gehou den worden. Eenden leggen zonder woerd beslist meer dan met woerd. Kippen zonder haan zeker niet minder dan met haan. 14. Bestel voor het volgend voor VENRAY. 21 November 1931 HUISSL ACHT1 G EN. Keuring van vleesch. De Burgemeester van VeDray waarschuwt de ingezetenen, die voor eigen gebruik fe huis een varken willen slachten, en dit met een tweede of meerdere personen samen willen deelen, dat zij daarvan aan gifte moeten doen ten kantore van het hoofd van den Vleeschkeurinys- dienst en dit alsdan zoowel levend als geslacht moet worden gekeurd. Is het niet levend én geslacht ge keurd, dan mag het Hoofd van den Keuringsdienst volgens de Vleesch- keuringswet hiervan geen vervoer- bewijs afgeven en zal, indien dit toch wordt vervoerd, proces-verbaal moeten worden opgemaakt. Venray 17 November 1931. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. St. Nicolaas Cadeaux De bekendste Sigaren en Sigaretten in 100, 50, 25 en 10 stuks, mooie assortimentkistjes, flinke korting. J. KEMPS, Venray Volksontwikkeling. De ontwikkehngsavonden trekken steeds meer belangstelling. Ofschoon er voor gezorgd was, dat er een honderd zitplaatsen meer ter beschikking waren gesteld, heb ben er toch nog een paar honderd menschen zich moeten tevreden stellen met een staanplaatsje. De zaal was overvol. En toch hebben die honderden, ruim een uur laog, met gespannen aandacht het kalme, rustige heldere maar altijd logische betoog gevolgd van Prof. Kors „Het geluk van het Christelijke Huwelijk". Het huwelijk is in zijn oorspron- kelijken vorm eene door God gewilde instelling, eene vrije maar onoplos bare verecniging voor één man en ééne vrouw, zoo eischt het ook de opvoeding der kinderen. Christus heeft die goddelijke in stelling verheven en geadeld tot een Sacrament, zoo is het Christelijk huwelijk als een priesterroeping, die de ouders te vervullen hebben, namelijk steeds meer ledematen toe te voegen aan het mystieke lichaam van Christus en gelukkige erfgenamen te maken van den Hemel. Daarom bestaat het groot geluk van het Christelijk huwelijk, dat de ouders het besef en de overtuiging meedragen, dat zij een verheven levensdeel, een levenstaak te ver vullen hebben n.I. kinderen te vor men en op te voeden voor de kerk en voor den Hemelen al zal het Huwelijk dikwijls offers en lijden vragen, die zullen hun het geluk niet kunnen ontnemen. Het geluk bestaat toch in de overtuiging zijn plicht te doen, te staan in den dienst van God. Prof. Kors heeft zijne talrijke toe houders meegegeven een beter begrip, een hoogere waardeeriDg van eD een dieperen eerbied voor het Christelijk Huwelijk. Maandag 30 November 's avonds 8 uur zal Rector Colsen C M. uit Nuth „de persoonlijkheid en het moderne kapitalisme" komen bespre ken. Ook dan verwachten wij wederom een overvolle zaal. Droste, Ringers, Verkades-bonbons, (Luxe doozen en los). Cloc-tabletten Borstplaat, Speculaas, Biscuits, enz. LET op de lage prijs. J- KEMPS, Venray. fruitveiling Oostrum-Venrny Afd. C. V, V. Venlo. Sterappeien I 16.90; II 7.90; 111 ■j.O U; Bellefleur prima 14-80; 17—10.10- 0 70 111 2"~5 10 vai °-50— ®elle Boscoop 1 9.10—15 10- II 4.80-8.90; III 3.60-3.70; Dub. Bellefleur 99.10; II 7 70- Court Pendu 14.40; Peren 13.10; Noten 0.25—0.31. Aanvoer 15000 kg. vwi ucL voigena voor- Maandag werd ten overstaan jaar tijdig je eendaagskuikens bij een van Notarissen Haffmans te Helden vertrouwd adres. Doe h»t nu reeds, en Esser te Princenhage publiek dan kun je den voor u meest ge- verkocht de woon- en winkelhuizen

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1