Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. ÏYÖOGDEEUQSI/ SJACfON^ MANUFACTUREN BLIJKEN I TOCH HET ïWMBJÖTfl Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Ons Weekpraatje. Peelherinneringen De Kippenhouderij op het platteland Buitenl. nieuws. Provinciaal Nieuws ZAT8RDA0 14 N0VEMB3R 1931 Twee ea Vlfftlgste Jaargans No 46 ^MANUFACTURE^ BLIJKEN TOCH HET EEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7lj$ ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MITNCKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 75 cent •voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent 't Is toch verschrikkelijk, hé zoo begroette ons gisteren een kennis. Ja, zeiden we, het is vreeselijk. Waar hij het over wilde hebben, wisten we nog niet, maar als iemand „het" verschiikkelijk vindt, dan is men volkomen safe, met te antwoor den, dat „het" werkelijk vreeselijk is. Men praat immers nog slechts over vreeselijke en verschrikkelijke dingen. Wie „het" verschrikkelijk vindt, bedoelt daarmeecrisis, malaise werkloosheid, de jongste raadszitting, moord, roofoverval of de uitreiking van zijn belastingbiljet wat eigen lijk synoniemen zijn, en soms denkt bij aan zijn schoonmoeder. Maar het laatste is uitzondering tegen woordig, nu men aan zooveel dingen kan denken, die nóg erger zijn. In het bovenbedoelde geval bleek uit het verder verloop van het ge sprek. dat onze kennis de openbare veiligheid bedoelde. Wie met een paar centen in huis zit, meende hij, is geen oogenblik meer veilig. Ieder moment staat hij bloot aan een over val van gemaskerde of ongemaskerde bandieten. Dan moet je trouwen zoo raadden we hem -dus een vrouw nemen. Trouwen Maar natuurlijk Het moderne gespuis speurt in het bijzonder naar alleenwonende, dus weerlooze man nen. Wil je geen willoos slachtoffer worden van die deugnieten, dan moet je een vrouw nemen of anders een mechanisch gil-apparaat. Onze kennis stond paf, toen we hem dat raadden. Waar het niet onmogelijk is. dat onze lezers thans op een zeJfde wijze reageeren, meenen We tot eenige nadere verklaring verplicht te zijn. door A. F. VAN BEURDEN. Slot. In de schaapskooien drongen de 1 schapen des nachts zich dicht opeen, de scheper had er een afgescheiden slaapkooi voor zich, die hij van varens en wolgras voorzag. Hij was gewoonlijk tegen vreemde indringers gewapend en als er gevochten moest worden, was de hond er ook bij. Er verzeilde vroeger nog al eens een wolf naar de Peel, die men met scbietgetuig, met den hond en met piek en bijl te lijf ging. Het leven van den scheper was eentonig, maar hij wende er aan door het steeds in de open lucht leven bleef hij gezond en werd ge hard tegen weer en wind. Langzamerhand is de peelschapen- handel verminderd, de kooplieden hebben de bakens verzet, zelfs zijn er naar Zuid-Amerika en de Pampas het rechte schapenland getrokken en de oude Venraysche schapenhande laars zijn ter ruste gegaan na een werkzaam leven. De schaapskooien verloren hunne bestemming, ze vielen in, ze werden afgebroken, ze brandden ook al af en werden voor jaren bij de militaire manoeuvres in de Peel gebruikt als doelpunten voor de beschieting met kanonnen. Menige granaathuls sloeg lange voren in den Peelgrond en werd later gevonden en bewaard, wat eigenlijk verboden was. En nu staat er hier en daar nog een kring van oud geworden, zware dennen, die hunne waaiers verloren hebben en als hulpeloos hunne tak ken in bochten ten hemel steken ze willen hunne nutteloosheid aan de schaarsche peelbezoekers toonen. Ze dienen toch nog ergens voor. Op een der takken zit de moordenaar, de havik of de valk met de scherpe oogen te wachten tot een onnoozele duif de vlakte zal oversteken. Hij stijgt dan op en overvalt met snellen vleugelslag zijne prooi, scheurt ze in stukken en op een kale plek vindt men honderden veeren en veertjes als rest van een rooversmaal. Maar de roovers zullen ook een maal moeten verdwijnen, als de Peel bewoond zal zijn, vol boeven zal staan en groote wegen de in wei land omgezette moerassen en de in bouwland veranderde hooge velden overal voor de nieuwe vervoermid delen toegankelijk zullen maken. Dan zijn ook de laatste sporen der schaapskooien verdwenen en heeft de kunstmest zijn werk ge daan. Wij, mannen, we zijn niet bang natuurlijk, van den duvel nog niet. Als wij eens door roovers zouden worden overvallen, dan weten we wel, wat ons te doen staat. Dan nemen we het eerste het beste stuk hout op, dat ons in de vingeren komt, en geven den eenen roover na den anderen een tik op zijn hoofd. Of, we... Ja er zijn dui zenderlei dingen, die we dan kunnen en zullen doen. Wij, mannen, die geen oogenblik onze tegenwoordig heid van geest verliezen, we kiezen naar omstandigheden het beste dier middelen en handelen Zoo althans nemen we ons voor. Maar als we ons in de praktijk plots voor een paar roovers geplaatst zien, die hun revolver gericht houden op ons hart of hoofd, dan doen we van dat alles niets. Als regel zullen we dan geen kik geven, maar ze gedwee onze brandkast voor zoover aanwezig wijzen. Dat is dan niet, omdat we bang zijn, want zooals we reeds zeiden een man is niet bang. We doen zoo, omdat we onze tegenwoordigheid van geest niet hebben verloren, dus omdat we ons duidelijk bewast zijo, dat in de gegeven omstandigheden verzet niet helpt en er slechts onzen kostbaren buid mee zouden verspelen Geleid door ons koel overleg, laten we de roovers hun gang gaan en een half uur, nadat ze zijn vertrok ken, en we dus met zekerheid mogen aannemen, dat ze niet meer om den hoek van de deur staan, dan deraon- streeren we aan ons eigen persoon tje onze volkomen kalmte en tegen woordigheid van geest, door een sigaar op te steken en naar de politie te wandelen. Niet alzoo een vrouw. Een vrouw gilt 1 Hoe meer revolvers die op zich gericht ziet, hoe harder ze gilt. Van help, moord en brandEn dat is geen moed van ze en geen tegen woordigheid van geest, maar dat is haar radeloosheid, die ze zoo doet handelen, haar waanzin. Maar het is geenszins sprakelooze waanzin, want ze gilt alle revolverhelden van de sokken. Roovers vreezen den moed der mannen niet. Hun bijl, gummistok, desnoods hun revolver, met die wapenen ontwapenen ze allen man nenmoed en beargumenteeren ze onze meest logische gedachten. Maar tegen het gegil van vrouwen, vermogen ze niets anders, dan zoo haastig moge lijk de beenen te nemen, omdat het werk, waarvoor ze kwamen, het best ondernomen kan worden buiten de tegenwoordigheid van aansnellende nieuwsgierigen. Vrouwen hebben een zeer merk waardige reagens op vreeselijke ge beurtenissen. Nemen we nu dien roofoverval, de vorige week, in Den Haag. Een paar bandieten komen den winkel binnen, schuiven het gordijn voor de deur en richten hun revolvers op de vrouw achter de toonbank. Die vrouw was eerst stil, maar nu ze die wapens ziet, gilt ze van help, moord en brand Een tweede juf frouw komt van achteren gerend, ziet wat er gebeurt en... gilt. Een derde juffrouw volgt en gilt. Waar drie vrouwen gilden, konden drie bewapende roovers niets anders doen dan loopen. zoo hard ze konden. Het gebeurt telkens; dat overval len mislukken door het gegil van vrouwen, gegil, dat voorkomt uit angst, maar toch het machtigste wapen is tegen het duistere werk van het bandietendom. Daarom deze raad aan alle dap pere mannenwees niet moedig tegen onverlaten, maar roep, gil, maak lawaai. Gooi alles door de ruiten, wat los en vast is en gil Daarvoor deinst de zwaarst bewa pende roover terug. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Zwaar achterlijf. VRAAG Ik heb eene kip, eene Witte Leghorn, die een zwaar ach terlijf heeft. Het schuurt haast over den grond en ziet er rood uit, ook bijna kaal. Zoo heb ik al meer kippen gehad, geen enkele is er door gekomen. Ik heb er eene opengemaakt, en toen zag ik er veel stinkend vocht in. Ze was mager, wat me erg verwonderde. Gaarne zou ik vernemen, wat dit zijn kan en wat er tegen te doen. G. te V. ANTWOORD Dat is een vorm van tuberculose, zou ik denken. Men noemt die ziekte buikwaterzucht. De patiënten loopen net als 'n eend. De ziekte is ongeneeslijk. Hoe eerder men de aangetasten afmaakt en diep in den grond stopt, hoe beter, want de ziekte is besmettelijk door de mest. U zult wel gezien hebben, dat ze dun afgaan. Komt hiermede voer in aanraking, dat later opgepikt wordt, dan kunnen ook de gezonde kippen er door worden aangetast. Eier- of kunstkorrel. VRAAGIk zou tevens gaarne vernemen, wat er van eier- of kunst- korrels te denken is. Die worden al zoo lang gemaakt, doch denlaatsten tijd hoort men er niet meer van. Ze zullen wel iets te duur komen, ver onderstel ik, omdat het graan, dat eerst gemalen wordt tot meel, nader hand weer gebakken moet worden tot korrel. Dit kost geld. Maar daar staat tegenover, dat ze niets kunnen vermorsen, wat bij droog voeren onvermijdelijk is. En ook niet foutief gevoerd kunnen worden. Zoo zag ik hedenavond nog dat een 150 kippen uit het kip penhok bij het woonhuis stonden te hunkeren en te wachten op het graan voer, terwijl ze al naar bed moesten zijn geweest. Gelieve geen naam te noemen. G. te V. ANTWOORDHet grootste bezwaar, dat ik heb tegen de door U bedoelde eierkorrcls is, dat de verbruikers al gauw, omdat ze het te duur vinden, er gemengd graan naast gaan voeren, b.v. voor den middag eierkorrels en voor den avond ge mengd graan of mais. Dat is in elk geval sterk te ont raden. Het moet zijn enkel eier korrel of geen eierkorrel. Want met eierkorrel en gemengd graan of mais worden de dieren te vet. Te fabrikant zet niet voor niets op de label„volledig voer, niets anders bijvoegen." Ik ben het met u eens, dat morsen niet gemakkelijk te voorkomen is bij de droogvoeder methode, al moet erkend worden, dat vele droog- voederbakken toch gemakkelijk zoo veranderd konden worden, dat het knoeien tot een minimum beperkt werd. Denk er maar eens over na, als je de kippen bezig ziet, wellicht valt u dan wel iets in. Of spreek er anders eens over met je kennissen in de 'buurt, die ook de droogvoedermethode toepassen bij hun kippen. Dat uw kippen bij het vallen van den avond nog stonden te hunkeren en te wachten naar het graanvoer, terwijl ze al lang te bed hadden moeten zijn, is geen aanklacht tegen de droogvoedermethode, doch tegen den verzorger der kippen. Zooiets mag niet voorkomen. Vergeet men de koeien te voeren of te melken Immers neen Wie meent met heel weinig werk veel voordeel uit de kippen te kunnen halen, heeft het mis, hoor Wordt het den boer al te gemak kelijk gemaakt, dan ziet hij niet meer naar de kippen om en komt er mis schien al gauw toe, de eieren maar om de twee dagen uit te halen. U meent, dat met eierkorrel niet geknoeid wordt Toch wel, vriend, want tusschen de korrel komt ook veel „kort", dus wordt een gedeelte weer meel. Ratten VRAAG Ik heb last van ratten in mijn hokken. Rodent durf ik niet te gebruiken met het oog op het gevaar voor de kippen. Ik heb nu eene advertentie gelezen, waarin „Universal" als onschadelijk voor huisdieren wordt aanbevolen. Is het U bekend Zou ik het zonder bezwaar in het kippenhok kunnen leggen G. te V. ANTWOORD: Het merk „Uni versal" is mij niet bekend. Het is nu geen tijd meer om het te doen, maar anders moest U een harden vloer in het hok leggen van beton of cement en daar dik turfstrooisel over heen. Nu het winter wordt, ontraad ik het echter. Jupan on China vechten er op los Zonder „offlcieelen" oorlog Wanneer men de bladen met aan dacht volgt, dan moet het eenieder opvallen, met welk een gemak er thans nog, nu de heele wereld nog zucht onder de gevolgen van de schandelijke menschenslachting van 1914—1918, gepraat wordt overeen volgenden oorlog over combinaties van mogendheden, samenwerking van legers bij den volgenden krijg, toepassing van gifgassen en meer van die uitingen van barbarisme en heidendom 1 In één avondblad vonden we deze week drie berichten van dat lugubere soort bij elkaar. Het eerste ging over samenwerking van de legers van Polen en Roemenië, in geval van oorlog. Alsof beide landen in den laatsten oorlog niet voor een deel zijn uitgemoord en de moreele en financieele gevolgen beiden niet meer neerdrukkenzoo heel eenvoudig maakt men maar vast een afspraakje, dat beide legers ter sterkte van 700.000 man in geval van oorlog onder opperbevel van generaal Pilsoedski zullen staan Een tweede bericht behelst, dat China wel wil meedoen aan de voorgestelde bewapeningsvacantie van een jaar, mits het geschil met Japan geregeld wordt. Als dat niet lukt, zal China een nationaal verdedigingsstelsel stichten en de verdediging zoo sterk maken, dat de onschendbaarheid van het Chineesche gebied gewaarborgd is. En dan een bericht uit Duitsch- land over giftgas-bedreiging. Daar hebben groote geesten hun van God gekregen talenten mis bruikt door te werken aan de uit vinding van giftgassen. welke geheele volkeren kunnen verdelgen. Een van die knapen heeft nu een boek geschreven, waarin elke leek voldoende gegevens vindt, om dat moordgoedje te kunnen vervaardigen. En na door deze berichten in de goede stemming te zijn gekomen gaan we verder genieten van de berichten, die de bladen ons dood gewoon, als gold het een kegelspel voorzetten over de vechtpartijen op groote schaal tusschen China en Japan. Men spreekt daar nog steeds niet van oorlog, omdat er officieel geen oorlog verklaard is, maar even vroo- iijk worden er oorlogs-communiqué's uitgegeven. Zoo deelt de legatie van de Chi neesche republiek te 's-Hage o.m. het volgende mede Op 7 November hebben Japansche strijdmachten ten getale van onge veer 1000 soldaten, té zamen operee- rend met Mongoolsche bandieten en met troepen van een rebellengeneraal, in totaal 4000 man, een hevige aan val ondernomen op de geregelde Chineesche troepen van Heilongkiang. De actie werd ondersteund door Japansche vliegtuigen, die bommen wierpen. China verloor 600 a 700 man en Japan een zelfde aantal plus een vliegtuig. Nu weten we hetEr wordt wel gevochten en met bommen gewor pen en er sneuvelen op een dag wel een 1500 man, maar er is geen oor log De Heer beware China en Japan als 't daar dan eens wel oor log ware 1 Maar in allen ernst het ziet er in het Verre Oosten bedroevend uit. Door de stokerijen van een militaire kaste wordt daar een oorlogshaard gevoed en openlijk wordt aangestuurd op een oorlog met China. Het zijn een stelletje machtswel lustelingen, die hier het gevaar brengen. Het is het oude liedje niet het volk, niet de soldaten, willen den oorlog, maar de generaais en de leveranciers van oorlogstuig hitsen het volk. op. Het moge heel simpel klinken en eenvoudig-populair, maar we ge- Iooven nog altijd, dat er een goede oplossing schuilt in dezen raad stuur de verantwoordelijke regeeringen en generaals en leveranciers van oor logstuig naar het front en laat hen 't zaakje tegen hun vijandelijke col lega's uitvechten. Die simpele methode werd onlangs zelfs aanbevolen door niemand min der dan Lord d'Abernan, gewezen Engelsch gezant te Berlijn In een radio-rede over de ontwa pening zei hij o.m., dat bij het uit breken van een (oorlog de verant woordelijke ministers en ambtenaren, benevens de leiders der groote wa penfabrieken in de eerste plaats naar het front gezonden moesten worden om daar in de eerste gelederen te strijden Keeren we nu naar het Oostfront terug. Japan vecht er om het bezit van Mantsjoerije voor zijn overbevolking en zijn overproductie. Maar, en daarin schuilt het groote gevaar voor den Japanschen land- honger, daarvoor kan Rusland niet onverschillig blijven. Sovjets of niet, voor iederen ge boren Rus is de smaad van den Russisch-Japanschen oorlog in I904- 1905 met den val van Port Arthur nooit uitgewischt. Vandaar, dat Moskou op den loer ligt om Nanking eventueel te helpen in den strijd tegen Tokio. De Sovjet hebben thans nog niets gedaan, waar ze niet de bevoegdheid toe hadden, maar de zaak is een voudig deze, dat ze op den loer lig gen om dadelijk te kunnen ingrijpen, als dat noodzakelijk wordt. De belangenstrijd om het rijke Mantsjoerije en de politieke en eco nomische slagaders, welke de spoor lijnen in dat land vormen, duurt dus onverminderd voort VENRAY, 14 November 1931 Minister Ruijs zal de eerste spade in den grond stoken. Door eendrachtig samenwerken der Noord-Limburgsche gemeenten is thans de groote werkverschaffing voor verbetering der beken zoover geregeld, dat op Maandag 16 Novem ber a.s. een begin zal worden ge maakt, gelijk we ook al gemeld heb ben. Het loon voor de arbeiders bij dit werk zal bedragen 24 cent per uur, tevens een kindertoeslag van 50 cent per kind vanaf het 3e kind Er zal zooveel mogelijk in accoord gewerkt worden. Alleen kunnen gehuwden en kost winners tewerk gesteld worden uit de gemeenten Venray. Horst, Wans- sum, Meerlo, Sevenum, Helden, Maasbree en de gemeente Helden (L.) Arbeiders uit de betrokken ge meenten, die gehuwd of kostwinner zijn, die bij dit werk tewerk gesteld wenschen te worden kunnen zich hiervoor opgeven bij de Arbeidsbe middeling in hunne gemeente. Zooals we verder vernamen zal Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw op Maandag 16 dezer de eerste spade in den grond komen steken. Maandagmiddag had ten Gemeente huize alhier een conferentie plaats onder voorzitterschap van den Bur gemeester van Venray, waarbij be sproken werd de tewerkstelling van werkloozen uit de gemeente Bergen aan de normalisatie der beken in Noord-Limburg. Van laatstgenoemde gemeente waren aanwezig de heer Otten, Burgemeester, Cleven en Cop- pus, wethouders, Derks, gemeente secretaris en van Bommel, gemeente opzichter. Verder woonde de bespre king bij de heer P. Schols, Directeur der Districts-Arbeidsbeurs. Beleefd verzoek om te vlaggen. Maandag a.s. 16 November zullen H. E. de Heer Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en de Heer Commis saris der Koningin, benevens ver schillende andere hooge autoriteiten in verband met den aanvang der werkzaamheden bij de verbetering der beken in de gemeente Venray vertoeven. De bewoners der Kom en Stations weg en weg Oostrum—Wanssum worden beleefd verzocht om door het uitsteken der vlaggen in hunne belangstelling te doen blijken. Venray 11 November 1931. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO WAARSCHUWING. Werkverschaffing. De Burgemeester van Venray waarschuwt eenieder, dat bij de gemeentelijke werkverschaffing of bij de werkverschaffing aan de ver- hetering der beken ouder Venray uitsluitend worden te werk gesteld hoofden van gezinnen en kostwin ners, die minstens twee jaar in Venray woonachtig zijn. Personen uit gemeenten die niet bij de verbetering der beken zijn betrokken komen evenmin in aan merking. Het is reeds voorgekomen, dat personen uit andere gemeenten ge tracht hebben hier een woning of kamers te huren of in den kost te komen, voorgevende, dat zij werk kregen aan de verbetering der beken. Men zij gewaarschuwd, dat zulks in alle gévallen op onwaarheid be rust en deze personen, aangezien zij geen inkomen hebben, niet in staat zullen blijken hun huur of kostgeld te betalen. Venray, 10 November 1931. De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO STEMMING. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Burgemeester en Wethouders van VENRAY maken bekend, dat de stemming ter vervulling van vier plaatsen in de Kamer van Koophan del en Fabrieken te Venlo afd. Kleinbedrijf zal plaats hebben op Maandag 30 November 1931 van 8—12 uur voormiddag en dat voor het stemdistrict Venray het stembu reau zitting houdt te Venray in het Gemeentehuis, Groote Markt 1. Aan den tot deelneming aan de stemming bevoegden kiezer, die zijne oproepingskaart heeft verloren, of wien geene kaart is gezonden, wordt op zijne aanvraag door of vanwege den Voorzitter van het stembureau eene nieuwe kaart uit gereikt, mits hij zijne identiteit vol doende doet blijken. De aandacht wordt gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht „Hij, die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krr chtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Venray, 12 November 1931. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Volksontwikkeling, Velen zullen misschien reeds tot groote ontsteltenis vernomen hebben, dat de leider van onze ontwikke lingsavonden, de Weleerw. Heer Kapelaan W. Geurts, in het hospi taal te Venlo is moeten opgenomen worden om een operatie te onder gaan. Voor zijn heengaan heeft hij alles geregeld, zoodat de zoo sympathieke avonden toch kunnen doorgaan, zelfs heeft Z.Ew. nog gezorgd, dat er ongeveer honderd zitplaatsen meer ter beschikking staan. De Zeeteerw. Heer Pastoor Thie- len neemt de leiding tijdens zijn afwezig zijn, over. Laten wij allen voor onzen Kape laan bidden, opdat de operatie goed moge verloopen en hij weer ten spoedigste in ons midden is. A.s. Maandag 16 November zal Prof. Dr. Kors, Hoogleeraar aan de Keizer-Karel-Universiteit, spreken over het onderwerp: Het geluk van het Christelijk Huwelijk. Wie Professor Kors kent, weet, dat het een prachtavond worden zal 1 -De malaise doet zich hier in de sigarenindustrie geducht gevoelen. Aan de sigarenfabriek der firma Baars en Zn. wordt thans 's Zater dags niet meer gewerkt, terwijl op de overige dagen 1 uur per dag minder wordt gewerkt. De Zondag alhier gehouden collecte ten bate der St. Vincentius- vereeniging bracht op f 112.98. Pa terskerk en f272.91 Groote Kerk, totaal f385.90. Ingevolge de bouwverorde ning deze gemeente werd vergun ning .verleend aan de Kinderen Jans sen, Ysgelsteyn, tot het bouwen van eene boerderij aan J. Rammakers, tot het bouwen van een woonhuis, te Langstraat aan Verheyen, kaütonnier, tot het opbouwen van een woonhuis aan den Maasheeschenweg aan G. Weys, Castenray, to^ het weder opbouwen van zijn gedeelte lijk afgebrande boerderij, aldaar. - Maandagmindag werd tn het café S. in de Schoolstraat alhier de buffetlade gelicht, waarin zich onge- veer 22 gulden bevonden. Verdacht hiervan werd aangehouden een als cowboy gekleed persoon. Deze ont kende echter en moest wederom in vrijheid worden gesteld. Zondagavond is brand ont staan in de schuur en stalling van den landbouwer Vermeulen in de Spurkt alhier. Een tweetal runderen en een varken kwamen in de vlam men om. Ook werd het aanwezige hooi en stroo benevens de schuur- en landbouwgereedschappen door het vuur vernield. Het apart gelegen woonhuis bleef gelukkig gespaard. Tijdens een Zondagmiddag op het Sportterrein alhier gehouden voetbalwedstrijd kreeg de speler J. G. alhier zulk een ongelukkige schop dat zijn been gebroken werd. Naar we vernemen, zal alhier binnenkort een gratis knipcursus worden aangeboden door de „Pfaff" Naaimachinefabrieken. Plaats en da tum zal nader in dit blad worden bekend gemaakt. Inlichtingen geeft de Heer Th. Janssen. Hensenius- straat 8. Een kind van den heer V. te Leunen, dat in het ziekenhuis te Venlo werd opgenomen als verdacht te lijden aan kinderverlamming, is aldaar overleden. Een kind van den heer L. alhier, dat reeds eerder te Venlo werd op genomen, eveneens vermoedelijk aan die ziekte lijdend, is thans beterend.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1