JAlfQNqft L wmtuw Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. jjAiroNoftj manufacturen! NUFACTURÖtl '(TOEÊLffl Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Duur Nederland. Werkverschaffing. De Kippenhouderij op het platteland Tuin- en Landbouw Provinciaal Nieuws ZATBRDAd 7 NOVEMBER 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 45 BLIJKEN TOCH HET EEL EN MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7lf» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave vhd FIRMA VAN DEN MlTNCKIfOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Nederland is niet alleen ons dier- - baar maar ook ons duur vader land. Het staat als zoodanig in den vreemde bekend en wie zijn vacantie- uitstapjes wel eens tot ever de grenzen uitstrekt, weet ook zeil bij ondervinding, dat men m het buiten land over het algemeen goedkooper kan leven dan bij ons. Dat was niet alleen zoo in den tijd van bijna waardelooze marken en francs, maar dat geldt ook thans nog, nu de ge noemde geldswaarden al lang zijn gestabiliseerd. Wij hangen hier de vrijhandelsidee aan en waarschuwen tegen bescherming, omdat dan alles duurder zou worden in het buiten land echter omgaf men zich van hooge tariefmuren en daar is het levensonderhoud toch goedkooper. We willen geen pleidooi houden voor beschermende rechten, waarvan zeer zeker een verdere prijsstijging zou zijn te verwachten, maar we willen slechts aangeven, dat eraan de economische inrichting onzet volkshuishouding nog wel het een en ander hapert en dat het vermoe delijk wel de moeite zou looneu om de fouten op te sporen. Er wordt hier uit België brood ingevoerd tot naar Rotterdam, op welken invoer hooge vervoerkosten komen, maar tcch kan dat brood in de Maasstad worden verkocht voor een prijs, waarvoor onze bakkers het, naar ze beweren, niet kunnen bakken, terwijl de importeurs aan elk ingevoerd brood nog ruim 3 cent zeggen te verdienen. Zeker, in België is men niet gebonden aan de bepa lingen van een Tarwewet, maar een deskundig onderzoek heeft uitge maakt, dat zulks op den kostprijs slechts een verschil kan uitmaken van 1,7 cent. In een Belgisch blad lazen we een en ander over den broodprijs, dien onze Zuiderburen betalen. Het bleek ons, dat bakkers in en rond Osten- de het brood bij hun klanten thuis bezorgen voor 1,20 franc per brood, dat is voor 8i/z cent. Dat zijn dan bovendien geen brooden van 8 ons gelijk hier, maar van 10 ons, dus een kilo. Vertegenwoordigers van het coöperatief Verbond te Luik verklaarden, dat ze in 15 geweste lijke bakkerijen het brood tegen ge middeld 1,30 franc afleveren, wat ook nog geen cent is. Wie daaruit nu zou conclu leeren, dat onze bakkers buitengewone winsten maken, heeft het mis. De prijzen trouwens van het brood der arbeiderscoöperaties verschillen niet of weinig van die in den particu lieren handel. Er moeten hier verschillende fac toren in het spel zijn, die de pro ductie duur maken in ons land, fac toren, waarvan we er misschien wel eenige kennen, terwijl we naar andere gissen, maar omtrent welker betee- kenis en werking we toch geen juiste voorstelling hebben. Wat we zouden wenschen, is een diepgaand onderzoek naar die facto ren door enkele bekwame deskun digen, die, zoo mogelijk met spoed, van hun bevindingen rapport uit brengen. ^Wc hebben in ons land geen gebrek aan economen, die met groot aplomb hun meeningen of stellingen uiten, maar ze rekenen ons zoo weinig voor. Dezer dagen beluister den we nog een heer, die voor de microfoon optrad, en die verhaalde, dat president Hoover als econoom voor goed had afgedaan, sedert hij zich voor hooge arbeidsloonen had uitgesproken. De bedoelde heer verkondigde als zijn meening, een meening. die vele economen elkaar braaf Dababbelen, dat de loonen in ons land naar beneden moeten, wil len we uit de misere raken en dat we onzen levensstandaard moeten verlagen, daar we tot heden te royaal leefden. £Dat lted wordt in alle toonaarden gezongen. En inderdaad, ook wij vinden, dat de arbeiders net zoo goed als wie ook, den plicht hebben hun offer te brengen voor het her stel der maatschappij. Maar dege nen, die dat offer eischen, moeten dien arbeiders toch duidelijk maken, voorrekenen, dat het te brengen offer inderdaad helpen zal. En dat verzuimen tot nog toe al die eco nomen. We kunnen voorloopig de zaak nog niet anders zien dan zoo als de loonen dalen, dan zou de koop kracht van het publiek in het gun stigste geval gelijk kunnen blijven. In het gunstigste geval, d.w.z. als alle prijzen in eenzelfde verhouding omlaag gaan, wat als regel niet zoo zal zijn. Als de koopkracht minder wordt, of indien de massa vrijwillig tot eene versobering in de levens wijze zou overgaan, dan zou de algemeene consumptie verminderen en.... de werkloosheid nog grooter worden. Nu kan men beweren: ja, met goedkooper loonen kunnen we tegen het buitenland concurreeren. Zou dat inderdaad zoo zijn In het buitenland omgeeft men zich met tariefmuren, niet om de inkomende rechten te beuren, maar om den invoer te belemmeren. Zoo gauw er weer concurrentiemogelijkheid van buiten ontstaat, dan trekt de regee- ting den muur weer wat hooger op. In dezen tijd moeten we allemaal wel eens in een zuren appel bijten, en de arbeiders zullen ten slotte ook in loonsverlaging moeten be - rusten, als de maatschappij en met deze de arbeiders zelve, er inderdaad mee geholpen zijn. Maar dan kome men niet aandragen met een holle Phraseologie, maar men zette het publiek een klare rekensom voor. En men bestudeere ook nog an dere mogelijkheden tot economisch herstel. We zeiden hec in den aan vang reedsons land is duur. En het is duidelijk, dat die duurte niet alleen door de hoogte der loonen kan worden verklaard Een ernstig onderzoek naar de oorzaken is dringend gewenscht. Door de Werkliedenvereeniging is bij den Gemeenteraad alhier ten request ingediend met de volgende ontwerpregeling voor werkverschaf fing. Hoofdstuk I Werkverschaffing. Art. I Aan valide werkloozekost winners en alleenstaande personen kostgangers inwoners der Gemeen te Venray, wordt van Gemeente wege werk verschaft respectievelijk steun verleend. Art. 2 Als kostwinners worden beschouwd diegenen, die door hun loon geheel of bijna geheel in het onderhoud moeten voorzien van het gezin waartoe ze behooren. Als kostgangers worden beschouwd zij, die buiten hun wil alleenstaand persoon zijn geworden. Art. 3 De tewerkstelling geschiedt door of vanwege Burgemeester en Wethouders, gehoord de Commis sie van Advies bedoeld bij art. 14, Art. 4 De werkloozen worden onderscheiden in a. georganiseerden bij eene door Rijk en Gemeente ge subsidieerde werkloozenkas b. on georganiseerden. Met de onder a. genoemde werk loozen kunnen wo»den gelijkgesteld zij, die lid zijn van een organisatie van overheidspersoneel of semie- overheidspersoneel en krachtens hun beroep niet kunnen worden toegela ten als lid eener werkloozenkas. Art. 5 Het aantal werkuren be draagt per dag acht en half en per week 48. De werkuren worden nader gere geld door of vanwege Burgemeester en Wethouders in overleg met de Commissie bedoeld in art. 14. Art. 6 Het loon bedraagt voor de onder a. van art. 4 genoemde werkloozen 30 cent per uurvoor de onder b. van gemeld artikel ge noemden 25 cent per uur. Indien bei werk in accoord wordt verricht, zal een grondloon van ten minste 48 X 30 cent respectievelijk 48 X 25 cent worden gegarandeerd. Aan gehuwden wordt voor te hunnen laste komend kind beneden 14 jaar, tot een maximum van 3, een toeslag verleend van 15 cent per werkdag. Art. 7 Bovendien genieten geor- gasiseerden boven het in het vorige artikel vermelde loon een bijdrage, gelijk aan de premie door hem te storten in de werkloozenkas. Art. 8 De werknemer is ver plicht de hem opgedragen arbeid naar best vermogen te verrichten, overeenkomstig de aan wijzigingen hem daartoe door of vanwege Bur gemeester en Wethouders gegeven. Bij verhindering „geeft de^werkne- mer hiervan zoo mogelijk voor den aanvang van den werktijd of althans zoo spoedig mogelijk kennis. Art. 9 Werknemers, die zich on behoorlijk gedragen of de gegeven voorschriften en aanwijzigingen niet opvolgen, ofwel zonder kennisgeving op de aangegeven dagen en uren niet ter bepaalde plaatse aanwezig zijn, kunnen gedurende een of meer dere weken van het verschaffen van werk worden uitgesloten. Hoofdstuk II Steunverleening. Art. 10 Mocht aan werknemers, bedoeld bij art. 1 wegens gebrek aan werk, weersgesteldheid of andere oorzaken gedurende korteren of lap- geren tijd geen werk verschaft kun nen worden, dan zal door de Ge meente over die periode steun in geld worden verleend. Ari. 11 Deze steun bedraagt voor de onder a. van art. 4 bedoelde werknemers f2.per dag, voor die onder b. bedoeld f 1.60 per dag. EJet bepaalde in het derde lid van art. 6 vindt te deze eveneens toepassing Act. 12 Op hun verzoek kan zoo noodig aan georganiseerde werkloozen, behalve den in het vo rig artikel genoemden steun, gedu rende de tijd dat zij werkloos zijn een bedrag gelijk aan de premie voor de werkloozenkas wordén toe gekend. Art. 13 Geen tewerkstelling noch steunverleening heeft plaats le indien de werklooze geduren de het aan de werkloosheid vooraf gaand jaar niet stond ingeschreven in de bevolkingsregisters der Ge meente. 2e indien hij in het aan de werk loosheid voorafgaand jaar niet min stens drie maanden bij derden werk zaam is geweest. 3e indien de werkloosheid het gevolg is van ouderdom, ziekte, in validiteit of onwil om te werken, dronkenschap en dergelijke persoon lijke omstandigheden. 4e. de werklooze nalaat er voor te zorgen, dat hij als werkzoekende bij de districts-arbeidsbeurs is inge schreven en ingeschreven blijft. 5e. de werklooze weigert werk, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht en waarvoor hem een behoorlijk loon wordt aangeboden te aanvaarden of te blijven verrich ten. Art. 14 Ter zake van de uitvoe ring dezer regeling wordt Burgemees ter en Wethouders ter zijde gestaan door eene Commissie van Advies bestaande uit 5 leden. Art. 14 Voorzitter dier Corarais sie is een der Raadsleden, daartoe door den Raad aangewezen. Art. 14 Voorzitter dier Commi; sie is een der Raadsleden, daartoe door den Raad aangewezen. De overige 4 leden, waarvan twee werkgevers en twee werknemers, worden eveneens door den Raad benoemd uit een voordracht van minstens 3 personen op te maken en in te dienen door ter plaatse be staande organisaties van werkgevers en werknemers. Aan de Commissie kan een secre taris met raadgevende stem, door Burgemeesters en Wethouders te benoemen, worden toegevoegd. Art. 15 De commissie brengt over elk geval van tewerkstelling of steun verleening advies uit aan Burgemees ter en Wethouders. Art. 16 Bezwaren ter zake van de toepassing dezer regeling dienen te worden ingediend bij Burgemees ter en Wethouders. Burgemeester en Wethouders be slissen op deze bezwaren niet dan na de in het vorig artikel bedoelde Commissie te hebben gehoord. Art. 17 Ia gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Bur gemeester en Wethouders gehoord de meer genoemde Commissie. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Resultaten met 33 kippen. Een der lezers van dit blad heeft de volgende resultaten be reikt Op 20 Mei 1930 kochl hij 60 eendaags kuikens a 35 ct. per stuk, is f 21.— Van dit stel trok hij 33 hennen ('t zijn allen W.L.) waarvan er geen enkele is ge storven. Van 20 Mei 1930 tot 1 October 1931 had hij aan voeder, grit, turfmolm, creolineenz. een totaal- uitgave van f 166.73. Met de f 21 aankoop eendaagskuikens werd dit een bedrag van f 187.73. Zooveel hebben hem de dieren dus gekost van eendaagskuiken af tot 1 October 1931, alzoo lót na een jaar leg. 't Eerste ei werd geraapt op 1 October 1930 (dus met de 4 maan den en 10 dagen 't was vroeg, maar met goed soort Leghorn heb je dat vaak ook wel, al heb je d'r heelemaal niet op gevoerd 1) De productie van 1 Oct. 1930 tot 1 Oct 1931 bedroeg 7144 stuks van 33 kippen, d.i. gemiddeld 216 eieren per kip en per jaar. Hiervan werden aan de veiling geleverd 5969 eieren, welke netto opbrachten f 267.55, of gemiddeld ruim 4.4 cent per stuk De man heeft voor zijn gezin de resteerende 1175 stuks verbruikt welke naar denzelfden gemiddel den prijs berekend eene waarde vertegenwoordigden van f 51.70. Alzoo aan eieren in totaal 267.50 plus i 51.70 is f 3'9.25. Op de balans zie ik slaan dat de waarde der kippen op 1 Oct. gelaxeerd was op f 1.25 per stuk is tolaal f 41.25. Zoodoende is de opbrengst ge weest f 319,25 aan eieren en f 41,25 aan de kippen, die er nog allemaal zijn, of samen f 360.50 Hiervan de uitgaven (voer enz., opfokkosten inbegr.) ad f 187 73 afgetrokken, blijft de bruto winst f 172.77 of ruim t 5 per kip. Er is niet aangpgeven wat er met de jonge baantjes gebeurd is. Ik mag echter veronderstellen, dat bet hedrag, welke deze op brachten, van de voederkosten zijn afgetrokken, waarna er nog f 166 73 voor deze kosten over bluf Zoo niet, dan is hier een kleine fout gemaakt en zou het eind resultaat dus nóg gunstiger ge weest zijn. 1 k moet zeggen, dat onze abonné prachtig geboerd heeft, zeker dank zij do buitengewone zorgen, welke hij aan zijn dieren besteedde en ook dank zij de goede afstamming! Want een gemiddelde van 216 eieren is schitterend. Er is 35 ct, per eendaagskuiken betaald. Men kon minder terecht, maar de man in kwestie heeft het niet gedaan. Het is in hem te prijzen, want veronderstel, dat hij de kuikens gekocht had voor 5 cl. tninder, dus voor 30 ct., dan waren de aanschaffingskosten in tolaal nog slechts 3 gulden lager geweest. Bij aankoop ad 25 ct. in tolaal f 6 minder. De opfokkost n waren gelijk gebleven, dus alle andere uitgaven. Maar de leg zou veel en veel minder geweest zijn. Hieruit ziet men alweer, hoe dwaas men doet, door minder waardige kuikens te gaan koopen. De enkele centen per kuiken, die men meent uit te sparen,beteeke- nen na hel boekjaar een groot veelvoud daarvan. De waarde der kippen op 1 Oct. 1931 werd geschat op f 1.25. Ik verneem, dat deze kippen in de maand October ook nog zeer goed hebben gelegd, dus wil ik over die f 1.25 niet vallen, te minder omdat het afstammingsdieren zijr, De afschrijving der hokken, af rastering en benoodigdheden is in bovengeschetste boekhouding ver waarloosd, Daarom spreek ik ook van bruto-winst. In feite is ze liger. Ock heeft de eigenaar geboft, daar er geen enkele kip is gestor ven of afgemaakt behoefde te worden. Zoo gunstig zal het ver loop misschien nooit meer zijn, wat dit betreft. Uit het feit, dat alle kippen monter bleven tol het laatst toe, kunnen we weer de meening logenstraffen, dat kippen van hooge productie per sé zwakker moeten zijn. Deze resultaten wijzen immers uit. dat het niet zoo is. Nu heeft niet iedereen den lijd, om de kippen na te gaan, als deze man deed, op de boerderij gaal dat nou eenmaal niet. Maar toch kan er wel meer zorg aan besleed worden, dan tot nog toe op de meeste plaatsen gebeurt. Moge dit overzichtje er toe bij dragen, dal voortaan ook op de boerderij meer aandacht aan de dieren gewijd wordt. Beslist, ze zijn het waard! Ingezonden. Duiten verantwoordelijkheid der Rtdaclie Van de laatstgehouden Raadsver gadering is in Peel en Maas een verslag uitgebracht. Omtrent punt 13 (wat betreft keur- en slachtloonen) was men het niet een^ over het verststrekkende voorstel, wat zeer juist is. Ondergeteekende is het met den Voorzitter van den Raad ook niet eens en heeft daarom niet aan de stemming deelgenomen, na eerst de rede hiervan gemotiveerd te hebben, wat niet in het verslag voorkomt en ook niet in het bericht van Zaterdag j.l. over de keurloonen te Venray. Dankend voor opname, ANT. MILLEN, Raadslid, Landbouwtentoonstelling te Wanssum. Alhier werd door de vereeniging van Jonge Boeren een tentoonstelling gehouden van land- en tuinbouw- gewassen en vruchten. Deze werd door den. Burgemeester Baron de Weichs de Wenne geopend. Hij hield een mooie toespraak, prees het werk der Jonge Boeren en toonde aan, hoeveel goeds er geschiedde door 't weiken der Jonge Boeien. Vervolgens werd de deur van het gebouw geopend en een groote menigte belangstellenden stroomde binnen, om al 't schoone, wat er tentoongesteld stond, te bezichtigen. Aan den stand der gewassen kon men zien, dat dit jaar alles volop was gegroeid. Ook het fruit gaf een heerlijk aanzien aan de tentoonstel ling. Door de fanfare werden eenige nummers ten gehoore gegeven, wat wel bewijst, dat de vereeniging van Jonge Boeren hier in hoog annzien staat. Dat de Jonge Boeren zelf veel ijver hebben voor de tentoonstelling, bewijzen wel de 264 inzendingen, die er waren gebracht. Ook waren nog enkele leerrijke en prachtige standen aangebracht, n.l. van den Landbouwboud, afdeeling Wanssum, van de Eiervereeniging van Wanssum. Deze stand toonde aan de werking van deze vereeniging vanaf 1913 tot heden. Dan nog was er een prachtige stand van de Land bouwschool van Venray, van den heer H. H. van Leuven van Meerlo, een mooie stand van sproei- en snoeiwerktuigen en een prachtige stand van L. M. Wijnhoven van Wanssum van radio-toestellen, ben- zine-fornuizen, kachels, haarden, lantaarns enz. Ook Maandagavond bracht veel afleiding. Om ongeveer zes uur werd door den heer P. J. Rutten een zeer leerrijke spreekbeurt gehouden. Ver volgens werden alle inzendingen ver kocht. Daarna werden de prijzen uitgedeeld. Ongeveer honderd prijzen werden uitgereikt. De avond werd zeer gezellig doorgebracht en opge luisterd door de fanfare. Na een eenvoudig maar hartelijk dankwoord van den voorzitter der vereeniging van Jonge Boeren aan allen, die medewerkten om deze tentoonstelling zoo schitterend mogelijk te doen slagen, werd de tentoonstelling ge sloten. L. K. VENRAY, 7 November 1931 Volksontwikkeling in het Luxorgebouw. De eerste avond van dit winter seizoen was weer een reuzensucces voor onze Volksontwikkeling. Reeds een half uur vóór den aanvang waren niet alleen alle zitplaatsen (pl.m.400) bezet, maar stonden er reeds talJoozen. Honderden hebben zelfs geen staan plaats meer kunnen veroveren. Jammer, dat de groote zaal niet nog wat grooter is, om de menschen meer ter wille te kunnen zijn, maar van den anderen kant als de zaal grooter is, dan is het voor den spreker moeilijker om zich steeds verstaanbaar te maken, vooral als de rede 't meebrengt om iets zacht, iets gevoelvol te zeggen. We zullen dus maar niet klagen en alleen ons ver heugen over het schoone, dat er te genieten valt. Onze eerste avond was rijk aan afwisseling. Pater Veldman wist zijn gehoor zeldzaam te boeien, meer malen wist hij ons innerlijk zóó te ontroeren, dat er iets naar onze keel en oogen schoot. Maar de Spreker maakte ons niet down. heel origineel wist hij door een leuke zet de zaal te doen schaterlachen, zoodat velen, die hem staande moesten aanhooreo, „het staan vergaten" en volop ge noten en het plan maakten, den eerstvolgenden keer weet aanwezig te zijn. Voor velen was het een open baring. ze hadden ze nooit gedacht, dat de ontwikkelingsavonden zulk een hoogstaand genot konden schen ken. 16 November belooft weer een avond te worden, dien men niet mag missen. Velen zullen den beroemden Nij- meegschen professor al kennen uit de krantenverslagen der groote nationale en internationale congres sen. Deze man paart aan zijn groote diepe kennis en schoone taal een helderheid in zijn zeggen, die be- wonderingswaardig is, ja spreek woordelijk is geworden. Het onderwerp„Het Geluk van het Christelijk Huwelijk" zal in Prof Dr. Kois een vertolker vinden, die zonder twijfel onzen geest en ons hart volkomen zal bevredigen. We zullen afspreken, dat wij ons Maandagavond 16 November te acht uur in het Luxorgebouw zullen zien. P. S. Van vele zijden is gevraagd om plaatsen te reserveeren. Om meerdere redenen kunnen wij dat niet doen. Om toch eenigszins tegemoet te komen wij doen het ongaarne stellen wij 25 plaatsen beschikbaar tegen zeven gulden per plaats voor de nog komende ontwikkelingsavon den. Wie het eerst zich opgeeft bij den Heer H. Odenhoven Óverloon- sche weg en mee betaalt, kan dan een plaats reserveeren, onder voor waarde, dat, wanneer de plaats niet is ingenomen als de Voorzitter de volksontwikkeling opent, zijn recht verbeurd is en ieder ander de open gebleven plaats kan innemen. Landstorin-examen. Blijkens schrijven van den Inspec teur van den Vrijw. Landstorm zijn op het alhier gehouden examen ter verkrijging van het Bewijs van voor geoefendheid als bedieningsman bij den zwaren mitrailleur de navolgende jongelui geslaagd Th. P. J. Claes- sens, H. M. Cuppen, J. C. W. H. Hendrix, G. H. van den Hoogenhof, R. M. Janssen, J. M. J. Janssen, G. P. J. Swinkels, A. A. van Helden, P. J. Seijkens en G. J. W. Wil- lems. Alle candidaten slaagden, voor waar een mooi resultaat. Operutrein naar Duisburg. Op Zaterdag 28 November zal van Venray uit een extra trein loopen naar Duisburg ter gelegenheid van de Tannhaüser opvoering. De trein zal in Venray circa 15 uur vertrekken en te 12 uur terug zijn, terwijl in Duisburg nog 3 uur overblijven voor bezoek der stad. De Opera van Duisburg behoort tot de eerste van Duitschland. Door strooibiljetten en advertenties worden nadere gegevens bekend ge maakt. Dinsdag sprak de Rechtbank te Roermond den koopman M. V. V. van hier, tegen wien de Officier van Justitie, in verband met de plaats gehad hebbende aanrijdiog op den weg van Neuss naar Keulen, bij gelegenheid van een reis van een aantal Venraysche auto's naar laatst genoemde plaats, vier maanden hech tenis eischte, vrij van de hem ten laste gelegde schuld aan de door eenige personen bij dit ongeval op- geloopen letsels. Op de Maandag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd: 45 stuks dragend vee. 17 gust. 6 vet en 14 kalveren. Handel slap met dalende prijzen. Biggen aangevoerd: 267 stuks Prijzen van f 6 tot f 8. De markt was druk bezocht. Steeds lager. Deze week is alhier de melkprijs gebracht op 8 ct. per liter. Door den Heer G. Kupers alhier is verkocht aan de Firma van den Munckhof-Boekesteijn te Horst de autobusdiensten Venray—Horst Venlo en Venray via de Maasdor pen naar Venlo, en wel met ingang van 1 Dec. a.s. Marktbericht Fruitveiling Oostrum-Venray. Sterappelen Prima f 15,30I f 9,60 13,70; II f 3.80-9.40 III f 3.- I 4.30. Belle Boscoop Prima f 21,60 I f 13,50II f 7.30-7.90III f 1.90 -4,10. Bellefleur Prima f 9,70 I f 4,80 7,30II f 2.90-5III f C.90-2. Courtpendu f 6—7,50II f 2,90— 4,70. Bismarck f 4—8,30 II f 7.20. Fraosche Zure f 4,70. Ossekoppen f 6,80—7.60 II f 5,30 Bergemot peren f 6, Pondsperen f 7,90— 11.20 II f 5,30 -7.70. Nouveau Poiteau f 13.10—15,30 Noten f 0.28-0.36. Aanvoer49000 Kg. Wielersport. Kampioenschap vun Limburg. Het kampioenschap van Limburg op den weg zal worden verreden op Zondag 22 November a.s. over een afstand van pl.m. ruim 100 K.M. De start en finish zal te Blerlck bij de wielerbaan worden gehouden. De route is als volgtBlerick— Grubbenvorst—Lottum-Broekhuizen- Blitterswijk Wanssum—Venray— Horst— SevenumMaasbreePan- ningenMeijel— Roggel—Haelen KesselBaarloBlerick. VISITEKAARTJES Uigebreide keuze, lage prijzen. FIRMA VAN DEN MUNCKUOF.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1