JAC.FQNCK'5 Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JAlFONOft V olksontwik keling jmanufacturen) (YQQBD£ÊLIfóT/j in het Luxorgebouw te Venray. Vergadering van den Raad van Venray. Provinciaal Nieuws ZATERDAG 24 OCTOBER 1931 m Twee en Vijftigste Jaargang No 43 BLIJKEN TOCH HET YQQRDÉELi™ PEEL EN MAAS I MANUFACTUREN I BLIJKEN l TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7 l.s ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAX DEN 3IUNUKHOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Bij het verzetten van de klok in begin October, hebben wij er wel een oogenblik aan gedacht, dat 't den winter inging, maar 't was toch nog niet tot ods bewustzijn zoover doorgedrongen, dat wij er gevolg trekkingen uit maakten. De feiten hebben maar al te wel ons bijgebracht, dat de avonden reeds lang zijn, dat er een heele tijd ligt tusschen het einde van ons werk en het naar bed gaan. Daar zitten wij nu mee. Onwillekeurig denken wij hoe hebben wij andere jaren dezen tijd nuttig omgekregen. Mee van het eerste komen de avonden van de VolKsontwikkeling ons voor den geest, verder een feestje van dit en een teeravondje voor dat't was zoo weer vasten en leDte. Maar zou 't dezen winter ook weer zoo zijn Ja, die feestjes, die komen wel weer van zelf, daar is men lid of donateur voor, maar die ontwikkelingsavonden, dat is iets... ja. dat is iets van het heele volk. d'r is men geen contributiebetalend lid of donateur van, de gansche Venraysche bevolking stelt er belang in, alle- mam leeft mee, voor iedereen staat de deur open. Men geeft graag een dubbeltje om eenigszins in de kosten tegemoet te komen, goedgevulde beurzen konden misschien eens probeeren of ze een kwartje mogen geven, allicht zal het in dank worden aangenomen. Wat voor ons het voornaamste is, Peel en Maas heeft het reeds medegedeeld Venrays zal dezen winter weer zijn reeds alombekende ontwikkelingsavonden hebben in het Luxorgebouw. Het groote doei daarvan is het publiek op aangename interessante wijze ware kennis bij te brengen en daarom worden groote geleerden, die tevens beste sprekers zijn, aangezocht om hier naar Venray te komen, om hier het licht van hun grooten geest te laten schijnen over de uitin gen van het moderne leven in al zijn gecompliceerdheid, opdat ook voor ons de groote lijnen in 't wereldgebeuren zichtbaar worden. Dat doel is den vorigen winter volkomen bereikt. De sprekers wisten hun rijdom van geest en hart op zulk een wijze te uiten, zóó voldoening gevend, dat men na afloop van een ontwikkelingsavond zich gedrongen gevoelde te bekennen „ik zou liever mijn beurs kwijt zijn, dan dezen avond gemist te hebben". Wanneer men de namen leest van de sprekers voor de a.s. winter maanden, dan is men er zeker van dat de Volksontwikkeling haar goeden naam zal hooghouden. Over zulke geleerde sprekers behoeft men de loftrompret niet te gaan steken. De namen alleen en hun roem, die hen vooruitgaat, zeggen ons genoeg. Menige flinke plaats is jaloersch op onze Volksontwikkeling met haar eminente sprekers, maar men zal ook moeten toegeven, dat het Venraysche publiek deze avonden weet te waardeeren, getuige de telkens enorme belangstelling. Door deze avonden voelt men zich hooger op gaan, zich meer mensch worden men kan beter in gezelschap meepraten en onze beoor deelingen van toestanden en gebeurtenissen zal aan diepte winnen. Met groote belangstelling ziet ongetwijfeld de heele bevolking de ontwikkelingsavonden op de aangegeven Maandagen in 't Luxorgebouw tegemoet. Agenda 's Maandagsavonds 8 uur precies. Winter 19311932. 2 November. PATER VELDMAN S. V. D.Tusschen Russen en Chineezen. Hij vertelt van zijn tochten met den beroemden Zweedschen ontdekkingsreiziger Sven Hedin in Tibet en Siberië. Hij constateert dat het Bolsjewisme de arme menschen nog armer heeft gemaakt. Zijn tocht per slede door het Bolsjewiki- land, zijn ervaringen in Moskou. 16 November. PROF. DR. KORS (Keizer Karel-Un.versiteit Nijmegen): Het geluk van het Christelijk Huwelijk. 30 November. RECTOR COLSEN (C. M.) Nuth. De persoonlijkheid en het moderne Kapitalisme. 14 December. HENRI HERMANS, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 's Gravenhage Eigen bezit en Christelijke consumentenmoraal. 28 December. MGR. DR. H. POELS, Heerlen. 11 Januari. PIET KASTEEL. Parlementair Redacteur van de Maas bode ie 's-Gravenhage De Pers en het parlementaire leven actualiteiten. 25 Januari. Nog in bespreking. 1 Februari. PATER CALLEWAERT O.P., uit GentOnderwerp nog nader aan te geven. Gehouden op 20 October 1931. Voorzitter O. v. d. Loo, Burge meester. Secretaris: Van Haarea. Tegenwoordig alle leien. De Voorzitter opent de vergade ring met gebed en stelt aan de orde punt 1 der agenda 1. Vaststelling notulen. Zonder eenige opmerking worden de notulen der vergaderingen van 27 Aug. en 1 Sept. goedgekeurd, 2. Mededeeling kasopname Gemeen te-Ontvanger 3e kwartaal. Wordt voor kennisgeving aange nomen. De heer Vermeulen wees wel op het bedrag van f 21000, dat op postrekening stond en geen rente voortbracht, doch de Voorzitter merkt op, dat dit in het begin van een kwartaal steeds het geval is, daar dan verschillende uitkeeringen aan de Gemeente geschieden, doch dit wordt er vlug afgehaald, daar de Gemeente dan ook vele betalingen doen moet. 3. Voorstel van Burg. en Weth. tot het aangaan eener gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Helden, Maasbree, Sevenum, Horst, Meerlo, Wanssum en Venray inzake verbete ring van diverse beken in Noord-Lim burg ten westen van de rivier de Maas. In het kort zet de Voorzitter nog eens uiteen, wat dit voorstel behelst en zooals het deze middag reeds in een voorvergadering, besproken is, neerkomt op een gemeenschappelijke regeling met naburige Gemeenten inzake verbetering der diverse beken in Noord Limburg, ten Westen der rivier de Maas. Dit werk wordt op ruime schaal gesubsidieerd door Rijk en Provincie en zal vermoedelijk f 450 000 kosten, waarvan het Rijk f 250.000, de Pro vincie f 125.000 en belanghebbenden de rest zullen dragen. Later zal dit werk worden overgedragen aan een op te richten Waterschap. De gron den zullen in diverse klassen worden ingedeeld en zullen resp. 65, 50, 35 en 7 cent per H.A. waterschaps lasten te dragen krijgen. In verband met de heerschende werkeloosheid juicht de Voorzitter de tot stand- koming van zulk een groot werk ten zeerste toe. De heer Millen wil wijzen op het lage loon. dat door het Rijk bepaald is f 13.50 en hoopt dat de Raad zich met hem vereenigen zal en voor stellen het loon te brengen op 35 ct per uur, waardoor een weekloon behaald kan worden van f 16.80. Van het voorgestelde loon ad 28 ct per uur of f 13.50 per week kan een huisvader niet rond komen. De Voorzitter zegt, dat het Rijk het loon bepaald en het loon niet gelijk kan zijn aan het plaatselijke loon, daar het hier werkverschaffing betreft. Wel kan de Voorzitter er aan toevoegen, dat een kindertoeslag gegeven zal worden ad 50 cent per week, vanaf het vierde kind. De heer Millen hoopt dan, dat de Voorzitter zoo mogelijk erop zal aandringen, dat een hooger loon ge geven zal worden. De heer Stoot vond het voorstel Millen sympathiek, maar is bang. dat wanneer er tegen het door het Rijk voorgestelde loon geageerd wordt, het heele plan mogelijk in duigen zal vallen. De heer Millen acht dit gevaar niet aanwezig. De Voorzitter wijst er nogmaals op, dat het Rijk geen inmenging duldt in het voorgestelde, wel wil hij probeeren verbetering te krijgen, doch is zeer Huiverig voor het wek ken van illussie. De heer van Boven vraagt of er ook aan vriesweer en regen-risico is gedacht, waarop de Voorzitter zegt, dat het Rijk hiervoor algemeene regelen heeft vastgesteld. Z.h.s. gaat de Raad met deze plannen accoord, waarna de Voor zitter hulde brengt aan Z.Exc. de Commissaris der Koningin, Heeren Gedeputeerde Staten, Voorzitters der diverse bonden, de Heeren Peters en Wijnhoven voor alles wat zij voor de ontwatering hebben gedaan, maar „last not least" ook Z.Exc. den Minister van Binn. Zaken. Weth. Odenhoven wil echter ook gaarne dank brengen aan den Voor zitter, die zooveel voor dit werk heeft gedaan in de afgeloopen jaren De tot standkomiog van dit werk heeft Spreker veel vreugde berokkend. De Voorzitter deelt nog mede, dat voorloopig de Burgemeesters der verschillende gemeenten het bestuur in handen hebben, en het daarom wenschelijk is, dat bij eventueele ontstentenis een plaatsvervanger aan wezig is, waarvoor hij voorstelt Loco Burgemeester Pubben en Wet houder Odenhoven. 4. Voorstel van Burg. en Weth. tot verkoop van circa 12 H.A. ontginnings grond onder Ysselsteyn aan de kinde ren Janssen voor f 250 per H.A. tot stichting eener boerderij. De Voorzitter mertct op, dat er ondanks de malaise toch nog „dur ver?" in de Gemeente zijn en nog een boerderij gaan stichten. Ook als werkverruiming is de verkoop toe te juichen, daar weer gebouwen gesticht worden. Z.h.s. besloot de Raad dan ook met het voorstel van B. en W. accoord te gaan. Geheel anders zou het gaan met punt 5. 5. Aanvrage van A. van Baar om van de gemeente te mogen koopen een gedeelte van perceel H no. 1878, gelegen aan den kunstweg Venray- Deurne naast het nieuw aangelegd ge meentebosch ter grootte van circa 5.78 H.A. voor f 225 per H.A. Waarop de Voorzitter namens B. en W. voorstelde afwijzend te be schikken. De Gemeente kon in ver band met de toekomst deze grond beter zelf houden, het perceel ligt juist naast mooie bosschen. Het voorste gedeelte is per H.A. meer waard dan het achterste, doch de totale waarde is hooger dan het ge dane bod. De Gemeente heeft daar geen andere grond meer en de eenige reden, dat de Gemeente het zou verkoopeD, zou zijn dat er weer ge bouwd wordt, dus werkverruiming, dat nu veel waard is. De heer Vermeulen vraagt, voor hoeveel de grond dan wel te koop is, waarop de Voorzitter niet wenscht te antwoorden. De heer Vermeulen gaf het echter nog niet op, en deelde mede, dat de heer vaa Baar bij hem geweest was. Hij had het perceel door twee deskundigen doen schatten, die meen den dat het goede deel wel f 300 per H.A. waard was en de rest f 70, Ook de heer van Dijck had het perceel geschat en kwam aan f 400 voor het goede gedeelte en de rest voor niets er bij. Ook wethouder Pubben had spreker gezegd dat t 300 per H.A. te veel was en f 225 genoeg. De Voorzitter zei, dat wanneer de cultuurwaarde thans beoordeeld wordt, de grond mogelijk lager te taxeeren is, doch hij ligt naast mooie bosschen en wordt zoo uiterst ge schikt voor het stichten van een ontspanningsoord, mogelijk zijn er nog wel meer kansen voor de toe komst en daarom is reserveeren voor de Gemeente zeer gewenscht. Wethouder Pubben zegt aanvan kelijk niet genegen te zijn geweest om den grond te verkoopen, maar het aanhouden van den heer van Baar deed hem van besluit verande ren. Dat hij den grond echter op f 225 zou geschat hebben, zooals Vermeulen zei, is echter niet juist. Bij publieke verkoop zou de grond wjjl meer opbrengen, meent Spreker. De heer Vermeulen blijft er bij, dat de Weth. wel die schatting deed. De heer Houben is niet voor grondverkoop aan den Deurnesche weg. De Voorzitter zegt, dat B. en W. wel voor verkoop zijn, maar liefst van een ander teriein. De heer Vermeulen meent, dat B. en W. daar niet voor zijn, waarop de Voorzitter zegt, dat B. en W. wel voor verkoop zijn, doch niet om een zeer geschikt stuk grond maar te verkoopen voor een laag bod van den eersten den besten lief hebber. De heer Van Dijck oatkent, dat hij den grond zou geschat hebben zooals de heer Vermeulen zei. Hij heeft de grootste helft geschat op f 400 per H.A. en de rest op f 100 per H.A. DeLVoorzilter wijst er nogmaals op, alleen in de malaise een rede te kunnen vinden voor den eventueelen verkoop. Hij reserveerde hem liever voor de toekomst. De heer Millen is met Wethouder Odenhoven gaan kijken naar den grond en vond het bod geld genoeg. Spreker vraagtwanneer is toekomst, dat kan nog jaren duren en wat moet de grond na die jaren wel op brengen Hij stelt voor den grond te verkoopen voor f 250 per H.A. De heer Jacobs verklaart zich ook tegen verkoop. Weth. Odenhoven oordeelt het beste, dat de heer van Baar een nieuw bod doet. Spreker acht zich geen deskundige maar het door van Baar gedane bod vindt hij toch wel laag. De heer Stoot zou deze aanvraag aanhouden tot een volgende verga dering dan kan de heer van Baar inmiddels een nieuw bod doen. De heer Vermeulen deed zich nu als koopman kennen en als gemach tigde van den Heer van Baar deed hij een bod van f 250 per H.A. waarop de Voorzitter verklaarde thans niet te kunnen ingaan. De heer Houben wees er op, dat hier een vergelijking met den aan Janssen zoo juist verkochten grond voor f 250 per H.A. niet gemaakt kan worden. De grond van Janssen ligt 2 K.M. van den harden weg en deze door van Baar gewenschte grond ligt er aan. Daarom is de grond ook meer waard. De heer Stoot stelt nogmaals voor deze zaak aan te houden. De heer Vermeulen doet nogmaals het bod van f 250 per H.A., waarop niet wordt ingegaan, waarna de heer Vermeulen vraagt, of de heer van Baar dan de voorkeur mag hebben bij eventueelen verkoop, hetgeen de Voorzitter niet meer dan billijk acht. 6. Voorstel van B. en W. om aan de pachters van gemeentegronden, die voor 1930 hebben gepacht, met uitzon dering van pachters van onontgonnen gronden wederom voor het pachtjaar 1931—1932 een verlaging van pachtprijs toe te staan van tien procent. "Z h.$. goedgekeurd. 7. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van een bedrag in maximum f 2600 aan Creemers tot het stichten eener woning onder verband van eerste hypotheek, zulks onder de algemeene bepalingen door den Raad vastgesteld bij zijn besluit van 4 December 1929, waaronder voorschotten kunnen worden verleend voor den bouw van arbeiders- en kleine middenstandswoningen. Aanvrager voldoet aan alle eischen en de Raad gaat dan ook met deze zaak accoord. 8. Voorstel van B. en W. tot ruiling van circa 34,'20 aren grond bij de Hazenhut met den Heer P. J. H. van Dijck. Z.h.s. aangenomen, zonder dat eenige toegift bedongen is, echter de kosten zijn voor den heer van Dijck alleen. 9. Voorstel van B. en W. om het bedrijf der Gasfabriek ingaande 15 April j.l. aan te wijzen als tak van dienst, bedoeld in art. 252 der Gemeentewet. 10. Voorstel van B. en W. tot be noeming van een buiten tak van dienst staande boekhoudkundige, als bedoeld in artikel 265 der Gemeentewet. Nadat de Voorzitter op de ver andering in de Gemeentewet ge wezen heeft, werd als zoodanig ambtenaar benoemd de heer Winters, accoun tant, die ock tot heden de boek houding der fabriek controleerde. 11. Benoeming van een lid in het Burgerlijk Armbestuur in de vacature Michels. De Voorzitter deelde mede, dat de Raad de benoeming kon doen uit een dubbeltal, in overleg met het Armbestuur vastgesteld. Op deze voordracht staan de heeren Schols, Directeur Districtsarbeidsbeurs en Min, Boschwachter. De heer Millen merkt op, dat er nog maar 1 arbeider in dit Bestuur zit en had ditmaal uitbreiding ver wacht, omdat de Voorzitter destijds gezegd had er bij voorkomende ge legenheid aan te zullen denken. De Voorzitter wijst er op. dat de gestelde candidaten nauw betrokken zijn bij de werkverschaffing, waarna de Heer Millen zegt te meenen, dat deze voordracht is opgemaakt in een niet doot de meerderheid bijgewoon de vergadering. Bij de eerste stemming blijkt, dat zijn uitgebracht 6 stemmen op den heer Schols, 6 op den heer Min, terwijl 3 stemmen blanco waren uit gebracht. Bij de tweede vrije stemming ver kreeg de heer Schols 4 stemmen de heer Min 7 stemmen. Er waren 4 blanco stemmen. Zoodat de heer Min gekozen is. 12. Request van den R.K. Midden stand inzake de plaatsing van auto maten in verband met de Winkelslui tingswet. De Raad oordeelde met den Voorzitter, dat het hier bedoelde voorloopig in Venray nog wel niet toegepast zou behoeven te worden. 13. Request van H. Poels, slager e.a. om verlaging der keurloonen. De Voorzitter leidt deze zaak in met voorlezing van het request en zegt, dat er punten in zijn, waarmede bij zich wel kan vereenigen, maar de in deze tak van dienst behaalde winst is niet hooger dan elders, een verlaging der keurloonen kan toch niet in de vleeschprijzen tot uitdruk king komen. De slagers hebben deze toch in hun prijzen berekend en voor hen is het nog geen malaise geweest. De heer Vermeulen meent, dat er wel 40 pet. winst gemaakt wordt. Hij zou een Commissie willen zien, waarin met de slagers deze aange legenheid zou besproken worden. De Voorzitter zegt, zoo ooit dan toch nu dit overbodig te achten. Voor B. en W. is dit zoo duidelijk als iets. Het keurloon is niet te hoog. Vermeulen blijft bij zijn gedaan voorstel om een commissie te be noemen, waarin hij door twee leden gesteund wordt. Alsnu brengt de Voorzitter in stemming het verst-strekkend voor stel: om het verzoek af te wijzen, die hier tegen stemt, wordt geacht voor eene commissie te zijn. Als er met stemmen begonnen wordt, blijkt een en ander niet dui delijk te zijn en loopt deze stem ming vast. De Voorzitter zet nogmaals de bedoeling uiteen, hetgeen de heer Vermeulen ook nog eens doen wil. Nóg scheen alles niet duidelijk, want ook deze stemming liep vast. De heer Vermeulen zegt, dat de Wethouders in een moeilijk parket worden gebracüt. Het is immers mo gelijk, dat ze voor afwijzing van 't verzoek zijn, maar ook voor het in stellen van een commissie. Hoe moeten zij dan stemmen, als de Voorzitter zijn voorstel handhaaft Omtrent het begrip „verst-strek kend" is men het nog niet eens en dit heeft tot gevolg, dat beide idée's afzonderlijk ter stemming komen. Tegen afwijzing van het request stemden de heeren van Haren, Gou- mans, Vermeulen, Nelissen, van Bo ven, Odenhoven, Houben, Stoot, Arts en Janssen, welke heeren ook hun stem uitbrachten ten gunste der te benoemen commissie, tot welks leden werden benoemd de heeren Houben, Vermeulen en Millen. De heer Millen had gedurende deze stemming de zaal verlaten. 14. Verzoek van F, Noyen om steun of werkverschaffing voor zijn zoon bij de Gemeente. Dit verzoek behoefde geen be handeling, naar de Voorzitter mede deelde, daar requestrant inmiddels geslaagd was. 15. Verzoek van J. v.d. Munckhof om vergoeding voor het drukken der Raadsnotulen. Na uiteenzetting door den Voorzitter verleende de Raad met ingang van 1 Jan. 1932 hiervoor eene vergoeding van f50.— per jaar en deelde de Voorzitter de Leden mede, dat hunne exemplaren op mooi wit papier zouden gedrukt worden. 16. Behandeling der aanvragen om subsidie a. R. K. Vereeniging Moederschaps- zorg Heerlen; b. Afdeeling Venlo der R.K. Reclasseering; c. Districtsarbeids beurs Venray; d. Venraysch Fanfare corps e. Fanfare St. Oda, Merselo f. Fanfare St, Catharina, Leunen g. Fanfare Ons Genoegen, Oirloh. Har monie Sub Matris Tutela, Oostrum i. R.K. Venraysche Middenstand tot instandhouding van een Handelscursus; j. Commissie van advies i.z. beroeps keuze en vakopleidingk. Patronaats commissie afd. Lichamelijke oefening; I. a Plaatselijke afdeeling Groene Kruis; b Afdeeling Tuberculose-bestrijding, c. kindersterftebestrijding m. Vereeniging Volksbelang. a. f50.-. b. 25.-, c. 500.-. d. 310.—, c. 90.-. f. 90.-. g. 90.- h. 90.-. i. 500.-. j. 30.-. k. 325.-, I. a 200.-, b 400.-, c 175.-, m. 500.-. 17. Oninvorderbaar verklaring a. van vorige dienstjaren f 18.55 b. van den dienst 1930: Trottoirbelas ting f6.87, Rioolbelasting f 77.17, schoolgelden O.L.O. f9.75, school gelden bijzonder L.O. f 265.85. Z. h. s. aangenomen. 18. Aanbieding der Gemeentereke ning, dienst 1930 en de balans, winst en verliesrekening van het bedrijf der Gasfabriek per 31 December 1930. Ouder gewoonte getrouw werd in deze eene Commissie benoemd, be staande uit de Heeren Jacobs. Ver meulen en Goumans, die later ver slag zullen uitbrengen. 19. Wijziging en aanvulling der be grooting 1931. Z. h. s. aangenomen. De Heer Geurts besprak nog ver betering van een weg te Castenray. waarvoor de grint reeds lang ter plaatse is. De Voorzitter wees erop, dat de Opzichter Timmermans eenige dagen wegens een ongeval buiten dienst is. De heer Millen vraagt of 't waar is, dat meerdere werkeloozen bij den Burgemeester zijn weggezonden, als zij om werk kwamen. De Voorzitter zegt, dat dit geen onderwerp is voor een openbare vergadering en zeker niet, als er namen genoemd worden. Kostwin ners zijn echter niet afgewezen. De heer Houben vondt het ge wenscht, om nog eens te publiceeren, dat belanghebbenden aanscheutjes grond kunnen koopen van de Ge meente. De Voorzitter gaat hier wel mee accoord. doch de Gemeente kan zich niet van alle stukjes grond ontdoen, daar zij deze soms als losplaats benut. De heer v. Boven wijst op den last, die omwonenden ondervinden van het neerstorten van puin op de belt, soms zoo slordig, dat het op den weg ligt. De Voorzitter zegt verscherpt toe zicht toe. De heer Vermeulen vraagt, of er soms plan bestaat, dat de Raad als zoodanig deelneemt aan de onthul ling van het H. Hart-standbeeld op a.s. Zondag, waarop de Voorzitter zegt, dat de Z. E. Heer Pastoor liever had dat deze plechtigheid parochiaal zou geschieden. Ieder lid kan zich dan bij zijn godsdienstige vereeniging aansluiten. Hierna sloot de Voorzitter de vergadering met gebed. VENRAY, 24 October 1931 Voor het politiediploma met aanteekening slaagde te Den Bosch de heer F. Seerden, werkzaam op het kantoor der Directe Belastingen alhier. Jubilea. Woensdag den 28en October hopen de Eerw. Broeders Christo* phorus Hermans en Thomas Marcellis uit Venray in het Minderbroeders klooster te Megen hun zilveren kloosterjubileum te vieren. Het nieuwe gymnasium der Ursulinen te Venray zal 27 October op plechtige wijze worden ingezegend. Als verdacht van alhier ge pleegde oplichting werd op verzoek der Justitie te Zutphen aangehouden en na alhier gedaan onderzoek ter beschikking der Justitie naar het Huis van Bewaring te Roermond overgebracht, de 51-jarige J. van E. zich noemende Inspecteuc van eeu bewakingsdienst wonende te Utrecht. De aangehoudende schijnt zich in meerdere plaatsen van ons land aan dergelijke misdrijven te hebben schul dig gemaakt. Gevaarlek auto rijden. Dinsdag werd v^or de Rechtbank te Roermond behandeld de zaak tegen den koopman M. V. F., van hier verdacht van bet veroorzaken van lichamelijk letsel aan J. Claessen, W. L. Pouwels en P. J. H. Gooren van hier. In den avond van 13 Juni j.l. was een Venraysch gezelschap ia een file van 14 auto's naar Keulen vertrokken. Tusschen Neuss en Keulen terwijl men met een vaartje van 60—70 K.M. langs den weg snorde wilde F. met zijn wagen dien van C. passee- ren. Dit scheen echter niet te best te gaan, tenminste een paar honderd meter bleven beiden naast elkander in groote vaart voortsnorren tot op een gegeven moment de door G. be stuurde auto tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen een muur van een boerderij terecht kwam. De wagen werd deerlijk gehavend en drie der inzittenden vrij ernstig gewond. Volgens de dagvaarding zoude F. den wagen van C. hebben aangereden. De drie gewonde inzittenden als getuigen gehoord, hadden een sner pend geluid gehoerd waarna de bot sing tegen den muur plaats had. Verschillende getuigen hadden de beide wagens vlak naast elkander zien rijden. Van de zijde van verdachte, die werd bijgestaan door Mr. E. H. Th. Kwast uit Den Haag waren een 12- tal getuigen a décharge opgeroepen. Geen dezer hadden de aanrijding gezien, terwijl er verschillenden kwa men verklaren dat de wagen van F. geen enkel schrammetje vertoonde. De Officier van Justitie achtte het op de wijze als hier was gebLken met groote vaart rakelings langs el kander rijden reeds strafbaar, te meer waar voor F. geen enkel motief was om C. te passeecen. Wegens veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld luidde de eisch 4 maan den hechtenis.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1