jAirorcife YOOimiGSW Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. V00RD£EUesr/ i manufacturen! manufacturen Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Een Koninklijk voorbeeld. Een man - een man! Buitenland. uinige Huisvrouwen Provinciaal Nieuws ZATERDAG 17 OCTOBER 1931 Twee en Vijftigste Jaargang No 42 i BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS BLUKEN TOCH HET •PRIJS DER ADVERTENTIEN l—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MÜNGKUOF VENRAY Telefoon 51 GIRO 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct-, per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling. Afzonderlijke nummers 5 cent Toen de Koningin onlangs het JaarJijksch officieel bezoek bracht aan Amsterdam, lastte zij alle officieele ontvangsten, diners en bals af, in verband met de tijdsomstandigheden. En nu weer kwam uit Den Haag het bericht, dat deze versobering in den hofdienst ook voor den geheelen a.s. winter zou gelden officieele hoffeesten zullen derhalve voorloopig niet plaats vinden. Dit koninklijk gebaar valt inder daad zeer te waardeeren, het is een koninklijk voorbeeld, dat door alle goede onderdanen van Hare Majesteit behoort te worden gevolgd. Maar dan goed, zooals het is b e- d o e 1 d. Dat omtrent die bedoeling bij sommigen misvatting bestaat, is ons reeds enkele malen gebleken. Er zijn vele, naar ze voor zich zelf meeneu „eminente", staatsburgers, die op het oogenblik geen zitje zoo prettig en veilig en beschermend vinden, dan boven op hun spaarpot. Dezulken betuigden op hoofsche wijze, toen ze van het besluit der Koningin vernamen, hun instemminq en zeiden een prachtig voorbeeld van bezuiniging, dat we ongetwijfeld ter harte zullen. En ze schoorden zich nog eens extra stevig op hun zitplaats, vast besloten voor zich heen brommende wat ook valik zit op m'n duiten, stevig en pal Het zijn niet alleen de potters, die het koninklijk gebaar hebben mis verstaan. Het eenvoudige volk meent, dat de koningin en haar adviseurs het wel zullen weten, hoe de huidige maatschappelijke crisis het best kan worden bestreden en het meent nu uit Den Haag een aanmaning te hebben ontvangen tot het betrachten van de grootst mogelijke soberheid. Door daden van anderen, en de be richten daarover in de pers, wordt die suggestie niet weinig versterkt. We lazen b.v. van een 81-jarigen oom van den Engelschen koning, die de laatste 18 winters aan de Rivièra doorbracht, maar dezen winter thuis besloot te blijven. Het Engelsche volk heet ook daardoor diep getrof fen de Engelsche kranten althans bevatten veel liefs voor het gebaar van den ouden heer. Maarmen verstaat ze mis, die koninklijke bedoelingen. Het is heel verstandig, als degenen die zwaar getroffen zijn door deze crisis en nauwelijks genoeg inkomen hebben om rond te komeD, de uiterste zui nigheid betrachten. Dat zullen ze echter vanzelf wel moeten uit den drang der omstandigheden ze zooden het dus ook wel zonder koninklijke voorbeelden doen. Maar beteekent het een uitkomst in den huidigen nood, als ook zij, die nog wat meer te missen hebben dan wat noodig is voor levensonder houd, extra zuinig gaan doen. terwijl duizenden, ja millioenen onzer snak ken naar de gelegenheid om iets te verdienen, om met arbeid hun bestaan te verzekeren Neen On zinnige verkwisting is altijd uit den booze, maar bezuiniging op redelijke uitgaven kan de maatschappelijke crisis slechts verergeren. Als de oude oom van den Engel schen koning besloet om dit jaar niet naar de Cöte d'Azur te gaan, dan werd hij daarbij zoo hopen we althans geleid door de over weging, dat het hemd hem nader is dan de rok rn.a.w. dat hij het geld, dat hij anders naar den vreemde bracht, thans beter in het eigen land kan besteden. En dat is ook zoo. En wanneer onze koningin voor den a.s. winter alle hoffeesten heeft afgelast, dan is dat zeer zeker niet, omdat zij het noodig vindt om aan de leveranciers, die bij zulke gelegen heden wat verdieneD, dezen keer die inkomsten te onthouden, al zal dat n'en déplaise het gevolg er van zijn, maar omdat het ergernis zou geven om in een tijd, waarin zoo velen gebrek lijden, door een kostbaar, mondain en weelderig uiterlijk ver toon schrille tegenstellingen te schep pen. Zóó bezien, houdt het besluit der koningin inderdaad een koninklijk, diep menschelijk gevoeld, gebaar in, dat navolging verdient. Men tarte den nood van anderen niet door weelde-ver toon, maar men be- zuinige ook volstrekt niet op overigens verstandige uitgaven Met een over dreven zuinigheid is niemand gebaat, ook de potter niet, want als niet ieder meewerkt om arbeid en ver dienste te scheppen, waar dat moge lijk is, dan gaan we naar het bankroet van alle waarden, dus ook van de gespaarde duiten der vrekkigen en angstigen. De meeste maatschappelijke ver diensten verwerven zij zich, die ondanks de tijdsomstandigheden een levendigen zakengeest ten toon spreiden. Reclame maken, concurren tie aandurven, prijzen drukken, kooplust wekken, beschikbaar komen de gelden weer economisch uitgeven, dat brengt bedrijvigheid en arbeid; dat wekt moed en vertrouwen. Als het waar is, dat in Engeland een bataljon soldaten weigerde om per trein te worden vervoerd en er een tweedaagsche marsch voor over had om de regeering een serie spoor kaartjes te besparen, dan zou de practische Engelsche geest nog ster ker gedaald zijn dan het Pond. Als we allemaal gaan loopen om een trammetje uit te sparen en op een potlood gaan kauwen om het gemis van een sigaar te vergoeden, dan verhoogen we slechts de werkloos heid en ellende om ons heen. We lazen in een onzer nieuws bladen dezer dagen een artikel van een arts. Gelukkig niet over een medisch onderwerp. Het is bekend, dat een frissche kijk op toestanden en verhoudingen slechts gegeven kan worden door een buitenstaander, althans dat we tegenwoordig van dien gedachtengang uitgaan. In de krant vertelt een professor niet van zijn vak, maar geeft er b.v. reisbeschrijvingeneen apotheker leeraart er over de politiek een dominé schrijft over kanonnen en een generaal over het rooien vaD aardappeltjes en de gevaren van appelbloesem-sprintkevertjes. Onze arts gaf waarschuwingen (en beste tegen onheilen, die de publieke moraal benadeelen. En wat hij zei, was juist en waar, alleen een beetje naief. als van een kind, dat de boosheid der wereld nog niet kent en onthutst is, wanneer het daarom voor het eerst in aanraking komt. De bedoelde schrijver woont op Vlieland, en dat verklaart misschien het feit, dat hij ons volk in haar ge heel nog steeds aanzag gelijk ook buitenlanders dat weleer deden als „die treue Hollander". Ieder ge woon mensch, zegt hij, is tot in hart en nieren overtuigd, dat een monde linge afspraak beide partijen zedelijk even sterk bindt als de meest offi cieel opgestelde acte. Vele spreek woorden, in onze taal gebruikelijk, zooals „Belofte maakt schuld" en „Een man een man" enz. bewijzen het bestaan van die overtuiging in ons volksbewustzijn. Maar tot zijn schade, en blijkbaar ook tot zijn ergernis, heeft deze arts nu persoonlijk moeten ondervinden, dat door sommige^ het gegeven woord heel eenvoudig wordt gebro ken, als ze daar voordeel in zien. Hij is daarvan geschrokken. Van schrik liep hij naar een advocaat, waar zijn schrik tot ontzetting over sloeg, bij de mededeeliug, dat men tegenwoordig voor een moreel recht geen cent contant meer betaalt, als dat moreele recht niet zwart op wit is vastgelegd op een behoorlijk ge- tcekend stuk papier. En nu waarschuwt de arts ons „Vertrouw niet meer op mondelinge afspraken of toezeggingen, zelfs niet als ve door getuigen worden ge staafd, ook niet wanDeer de andere partij behoort tot die categorie van menschen, die door hun positie de aangewezen personen zijn voor het hooghouden van de publieke mo raal." Al deed de meerbedoelde arts voor zich zelf een rijke, ervaring op, aan de meesten onzer bracht hij met zijn mededeeling weinig nieuws. Het is tegenwoordig nu eenmaal zoo, vertellen de Amsterdammers, dat zelfs de voddenkoopman geen cent meer geeft voor het woord des menschen. Dat is zeker jammer voor ons volkskarakter en het is ook zeer schadelijk voor het economisch leven, de handel heeft er een klap door gekregen. Op een dorp voerden we onlangs een gesprek over de werkloosheid en de vooruitzichten in den a.s. winter. Er kwamen daar weer zoo wat 200 arbeiders zonder werk, ver telde men ons. „Sjonge" ant woordden we „dat is heel wat voor zoo'n plaatsje." Men gaf dat toe, ofschoon de toestand vroeger des winters, wat het aantal der werkloozen betreft, toch niet zoo veel beter was, naar men ons inlicht te. „Maar de verhoudingen zijn zoo veel slechter geworden, mijnheer De menschen, die vroeger in den winter geen werk hadden, die be hoefden geen gebrek te lijden. Die haalden even goed, wat ze noodig hadden bij den kruidenier, den slager enz. 's Zomers, als ze dienden, dan betaalden ze af. Dat deden ze dan ook, mijnheer Maar daar moet je tegenwoordig maar eens om komen En de winkeliers doen het dan ook n.et langer De arbeiders behoeven zich dat niet persoonlijk aan te trekken, want onder alle groepen der samenleving is het juist zoo gesteld. De meesten zijn misschien nog wel goed voor hun woord, maar er zijn te veel uit zonderingen om algemeen aan het woord waarde toe te kennen. Wie nu nog vertrouwt op iemand's woord en er dan inloopt, wordt uitgelachen op den koop toe, omdat hij zoo „dom" is geweest en blijk gaf, zijn wereldje zoo slecht te ken nen. Zeer zeker heeft de depreciatie van het woord des menschen mach tig veel bijgedragen tot de huidige depreciatie aller waarden, omdat men nu niet langer in staat is om t jde- lijke tekorten te dekken met een moreele tegenwaarde. Het geloof en vertrouwen zijn verdwenen en dat geldt zwaarder dan vermindering van goudvoorraden. Het behoeft niet uitgesloten te wezen, dat de menschheid het gele den verlies aan betrouwbaarheid weer spoedig zal inhalen, maar dan moeten we er toch ons uiterste best voor doen en dan moet ieder weer een steentje bijdragen aan den her bouw. Ieder voor zich moet er naar streven, dat het woord zijn waarde herkrijge. Dat is een zaak, waarmee onze moraliteit staat of valt. Het ontstellend werkloozenqjfer over de heeie wereld. De wereldellende wordt uitgeleefd in de werkeloosheid. Wanneer men het heeft over de malaise, over de geldcrisis, over de werkloosheid en andere nare gevol gen voor de vreeselijke tijden, welke we doormaken, dan wordt veelal wel erkend, dat het ook in ons land erg is, maar niet zoo erg, dat het volk als een eenheid de lasten heeft te dragen. Iedereen bijna weet den schuldige van de crisis aan te wijzen, maar de schuld... ligt buiten hun zelf. ze ligt bij een ander, die het kwaad moet keeren. Over 't algemeen wordt er nog heel weinig gedacht aan de gevaren, die dreigen en de groote men denkt nog steeds, dar het met die geldcrisis en met die malaise en met die werkloosheid wel los zal loopen, terwijl we dichter bij de waarheid zijn als we aannemen, dat we daarmee vast loopen. Wij moesten hieraan denken, toen wij deze week een overzicht van de werkloosheid in do heeio wereld zagen gepubliceerd. Die cijfer-reeksen doen koel en onaandoenlijk aan, maar er schuilt heel wat lichamelijke en geestelijke ellende in. Bij de cijfers stond aangeteekend, dat ze Diet tot den dag toe bij waren, maar toch, ze maakten desondanks reeds een ontstellenden indruk en spreken een duidelijke taal om trent de groote ramp der werkloos heid. De groote groei dateert van 1929 en per kwartaal ging het toen met sprongen vooruitin 1929 van 6 tot 11 millioen in 1930 van 12 op 19 millioen en in het le kwartaal van 1931 van 19 millioen naar 22 millioen. Hoe momenteel, bij het begin van het vierde kwartaal de cijfers er uit zien, is niet te zeggen, maar zeker is, dat de verscherping van de in- dustrieele crisis en het beëindigen van den seizoensarbeid dit cijfer nog ontstellend hebben doen stijgen. In Mei van dit jaar werd het getal werkloozen over de heele wereld geschat op 27 millioen. Wij geven hier van enkele landen de cijfers van 31 Maart 1931 Duilschland 4.9 millioen Ver. Staten 7.5 Engeland 2.7 Frankrijk 0.07 België 0.12 Nederland 0.14 Italië 1.1 Als zeker wordt aangenomen, dat in den a.s. winter het getal werke- loozen grooter zal worden dan ooit tevoren. Zoo rekent men in Duitschland op 7 a 8 millioen werkloozen, terwijl in ons land op 30 Juni reeds 9.3 pCt. der bevolking werkloos was Is het onder deze omstandigheden wel te verwonderen, dat men in verschillende landen met zorg en schrik den winter tegemoet gaat Sprak de Duitsche Rijkskanselier niet van den verschrikkelijksten winter sinds de Napoleontische oorlogen En met dat schrikbeeld voor oogen lette men in Duitschland eens op hetgeen daar in de binnen- landsche politiek broeit en dat spoe dig tot een uitbarsting moet komen. Mogen toch alle volkeren de smeekbede verstaan van den Vader der Chris'enheid, Die tot leniging van den nood een beroep doet op het menschdom om de christelijke naastenliefde te betrachten! o— WAT ER BROEIT IN DITITSCIILANI). limit, ellende, honger en vertwijfe ling drijven naar een drama. Wij wezen reeds met een enkel woord op den moeilijken binnenland- schen toestand in Duitschland. Haat, ellende, honger en wanhoop drijven daar de menschen bijeen tot één reusachtige massa, die smacht naar verlossing uit den menschonteerenden toestand, die het gevolg is van den rampspoe- digen wereldoorlog. Een staaltje van hetgeen er kookt en gist in het hartje van Duitschland kregen we Zondag in de massale betooging van Nationaal-Socialisten en Hugenbergers te Bad-Harzburg. De zwakte van het kabinet- Brüning is de kracht van zijn tegen standers en ze zien den dageraad reeds gloren om de „macht in handen te nemen'als een „nationale*' regeering Hugenberg, de leider der conser vatieven, viel het kabinec-Brüning scherp aan. Op het gebied der buitenlandsche politiek verklaarde hij zich voor een samengaan van Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten tegen Frankrijk en het internationale kapitalisme. Volgens Adolf Hitler, den leider der nationaal-socialisten, is de redding van het Duitsche volk slechts moge lijk door een gigantisch beroep op de krachten, die in het Duitsche volk aanwezig zijn. Hij protesteerde tegen de politiek der rijksregeering en de handhaving van het verdrag van Versailles, dat de wereld in 2 vijan delijke kampen splitst. De stryd tegen het bolsjewisme maakt een samengaan van alle naties noodig, die de gruwelijke toestanden van een bolsjewistische slavenstaat willen vermijden. Hitier eischte voor Duitschland ge'ijke rechten met de overige naties, Dit kan niet in Genève verkregen worden, doch slechts in Duitschland zelf. Wij gaan een tijd tegemoet, waar in de volken weggevaagd zullen worden, die hun bestaan trachten te verzekeren door de gedachte, dat men van de versterking moet afzien, omdat anders geen politiek van overleg gevoerd kan worden. Niemand wenscht meer den vrede dan wij, verzekerde Hitier en nie mand verafschuwt meer den oorlog dan wij, die hem zelf beleefd heb ben. Geen staatsman kan echter den vrede in een toestand van weerloosheid handhaven. Daarom verlangen wij van de overige wereld niets anders dan de erkenning van gelijke rech ten. De strijd gaat tusschen bolsjewisme en nationalisme Het praktische resultaat van de gevoerde besprekingen is vervat in vier voorstellen, welke door de Na- tional-socialisten en de Duitsch-nati- onalen in' den Rijksdag zijn inge diend, n.l. lo. De Rijksdag heeft in de te genwoordige rijksregeering geen ver trouwen. 2o. Den Rijkspresident wordt ver zocht den Rijksdag te ontbinden en voor 8 November a.s. nieuwe ver kiezingen uit te schrijven. 3o. De noodverordeningen moe ten buiten werking gesteld worden. 4o. De bijdragen voor de Pruis- sische politie door het Rijk moeten worden gestaakt. Het voorgaande was reeds geschre ven, vóór we een verslag ontvingen van de historische Ityksdagdtting van Dinsdag, waarin Rijkskanselier Dr. Brüning zoo kranig en moedig zijn beleid verdedigd heeft. Van het grootste belang leek ons in die rede Weet U waarom over de geheele wereld meer Quaker verkocht wordt dan eenig ander haverpre. paraat in pakken? De kostelijke, versche nootsmaak - een speciale Quaker-eigenschap - heeft dit zuivere en voedzame product zoo populair gemaakt. De tegenwoor dige groote pakken bevatten 5 ons netto. de verzekering, dat de buitenlandsche politiek zal worden voortgezet. De Rijkskanselier wees er verder o.m. op, dat de weg naar herstel lang en zwaar is, maar hij ligt dui delijk voor ons. De publieke opinie moet de zeker heid hebben, dat excessen in den politieken strijd met kracht zullen worden onderdrukt en dat de staat besloten is de grondslagen van rust en orde te beveiligen. Daardoor zijn door verschillende noodverordeningen scherpe maatregelen getroffen. Op scherpe wijze geeselde de Rijkskanselier de betoogingen te Harsburg. Daardoor wordt ons volk niet gediend en ze geven niet eens kans op succes van een rechtsche regeering. Zijn rede maakte diepen indruk. Van den steun der soeïaal-democraton is de regeering reeds verzekerd. De rede van den Rijkskanselier heeft zelfs bij de partijen, die in den laatsten tijd een opvallende gereser veerdheid toonen tegenover de rijks regeering een sympathieke ontvangst gevonden. In de kringen der buitenlandsche pers vond Brüning's rede groote instem ming. In het bijzonder wordt de voortzetting van de lijn der buiten landsche politiek gewaardeerd. Het feit dat bij de verklaringen van dr. Brüning diens sterke persoon lijkheid duidelijk aan het licht trad heeft vooral bij de buitenlandsche pers zijn effect niet gemist. VENRAY. 17 October 1931 Samenwerking tusschen boeren en urbeiders te Venray. Bij beide groepen heerscht een sterk verlangen om zich te ontwik kelen. Meerdere jaren reeds werden bij iedere groep apart lessen gegeven (cursus). Men heeft begrepen dat dit ver snippering was van krachten en daarom hebben er besprekingen plaats gehad om tot een eenheid te komen. Wij zijn gelukkig te kunnen mede- deelen dat deze bereikt is. Voortaan zal iederen Donderdagavond les ge geven worden in de landbouwschool. De eene week komt aalmoezenier RoDcken, de andere de adviseur. De arbeiders, die gratis deze lessen kunnen volgen, kuDnen zich aanmel den bij kapelaan Geurts of bij den voorzitter van de R. K. Werklieden- bond Henri Odenhoven. Om alle vergissing uit te sluiten, het volgende Deze lessen moet men niet ver warren met de groote avonden der Volksontwikkeling, waar in groote redevoeringen de uitingen van het moderne leven besproken worden. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en worden in het Luxorgebouw om de 2 weken telkens op Maandag avond te acht uur gehouden. Nakeuring van springstieren. Door Ged Staten van Limburg is bepaald, dat de nakeuring van spring- stieren in 1931 zal plaats hebben op Maandag 26 October te Venray ter plaatse genaamd Henseniusplein des voorm. negen uur voor de gemeente Venray. Op de Maandag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 417 stuks vee n.l dragend vee 90, gust vee 12, vet 22. kalveren 6 en 278 biggen. De handel in vet ^ee was traag, ondanks de zeer lage prijzen. Dragend vee handel matig. De markt was als gewoonlijk druk bezocht. Knip* en naaicursus. Binnenkort zal te Venray alsmede te Horst door Mej. Reinarda Brouwer —Schippers van de Mode Vakschool voor Venlo en Omstreken een knip- en naaicursus worden geopend. Zie advertentie. Naar wij vernemen is de datum van verkiezing (candidaat- stelling) voor de periodieke verkiezing der Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Noordelijk Limburg te Venlo vastgesteld op 3 November 1931. De Helmondscke zangers. Door het Voorloopig Comité is aan Muziekgezelschappen in Venray en omstreken de volgende circulaire verzonden Woensdag 28 October zullen in het St. Antonius-Patronaat te Venray des avonds van 7 tot 10 uur, op treden pl.m. Honderd Helmondsche zangers. Gezongen worden, varieerend van vier tot zesstemmig, gedeelten van de Missa Papae Marcelli van Pale- strina, alsmede eenige Cantica. Pater Dr. Eliseus Brüning houdt een causerie over Palestrijnsche muziek. Interessant en leerzaam beloven ook te zijn de prestaties van het Jongenskoor, dat ruim twee jaar is opgeleid volgens de Ward-methode. Hier zal aan voorafgaan een bespre king van deze methode. Het denken bij het zingen doorgevoerd, gelijk bij Taal, Rekenen, enz. Het kind mag de melodie niet zingen, voordat het deze inwending beluisterd heeft. De resultaten hiervan groote ont wikkeling van het rhythmisch en muzikaal gevoel. Wanneer iemand uit de Vergadering een motief aan geeft voor een te componeeren lied, dan zullen de knapen zelf dit muzikaal afmaken. Eveneens zullen zij op een aan te geven tekst een wijs maken. Het tot elkander spreken in muziek, in dier voege dat het muzikaal pu bliek moet kunnen ontdekken het verband tusschen vraag en antwoord* Nederlandsche Liederen. Naar aanleiding van de vraag, of er ook toegang is voor dezulken, die geen lid zijn van een kerk-koor, muziekgezelschap enz., kunnen wij melden, dat dit hoogstwaarschijnlijk wel het geval zal zijn. Aan degenen echter, die niet werkelijk muzikaal zijn, moet een bezoek aan deze uitvoering ontraden worden. Zondag hield de schutterij „Het Zandakker" haar jaarlijks prijs schieten. De prijzen werden behaald als volgt le A. Martens, Holthees2e Fr. Bonants, idem3e "W. Loonen, idem 4e A. Janssen, idem 5e Van der Beulen, Venray. Fruitveiling Oostrum-Vcnruy Afdeeling C. V. V. Venlo Sterappelen prima f. 17.80 I. II.90-1420 II. 6.70-9.80 III. 1.20-4.10 val 2.10—3.10. Bellefleur prima f.8 80 1.5.10 6.90 II. 4.20-4.80 III. 1.40-2.10 val 2.30. Dubb. Bell prima 10.10 1.5.80- 7.70 II. 2.40-4.10 val 1.80. Lemoen appelen prima 17 60—18. I. 9.90 II. 3.90 III. 1.40. B. Boscoop prima f. 18.30 I. 10.90—12.30 II. 6.50 8.70 III. 1.20-1.90. Goudreinellen I. 9 80 II. 6 40 III. 1.70-2.10. Ossekoppen I. 5.40 6.80 II. 1.90-4.80. Fransche Zure 4.10 6.70. Bismark 5.20—6.60 Bismark II. 4.- —4.50 Court Pendu 3.80-7.- Goudpermain 5.30—7.50 II. 2.80 Peren 4.50-8.- Perziken O.70 Noten 0.26—1.10 Aanvoer 53.000 kg.

Peel en Maas | 1931 | | pagina 1